Chalmers Arkiverade Kursenkäter/Archived Course Surveys

Arkiverade Kursenkäter/Archived Course Surveys

Här finns arkiverade kursenkäter från Chalmers gjorda i det gamla systemet som användes t o m vårterminen 2013.  För nyare enkäter se Kursenkätsystem

Here you can find Chalmers archived course surveys from the old system that was in use until June 2013. For newer surveys please go to Course Surveys