ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IKOT 2010, TME040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-18 - 2010-11-02
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning, handledning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.
Tänk på att 1.5 hp motsvarar heltidsstudier i en vecka (40-50 h). Kursens 7.5 hp svarar då mot minst 5 veckor heltidsarbete(200-250 h). Fördelat på 14 studieveckor blir den normala arbetsinsatsen 14-18 timmar i veckan.

64 svarande

Högst 8 timmar»0 0%
Cirka 8-12 timmar»2 3%
Cirka 12-16 timmar»6 9%
Cirka 16-20 timmar»24 37%
Mer än 20 timmar»32 50%

Genomsnitt: 4.34

- Vissa veckor satt man varje vaken minut med IKOT andra hann man kanske ta igen lite av det man missat i de andra kurserna.» (Cirka 16-20 timmar)
- Väldigt stor kurs för att vara en 7,5:a» (Cirka 16-20 timmar)
- Extremt stor arbetsbelastning» (Mer än 20 timmar)
- Man var bara tvungen att göra ALLA stegen även fast det inte gick för vår produkt» (Mer än 20 timmar)
- Ikot tog mycket tid....» (Mer än 20 timmar)
- Med allt som skulle göras i själva projektet, föreläsningar och sedan de egna studierna inför duggorna skenade antalet timmar iväg på bekostnad av de andra kurserna!» (Mer än 20 timmar)
- Kursen tog alldeles för mycket tid. Hann inte med de andra kurserna.» (Mer än 20 timmar)
- Minns inte helt och hållet, eftersom det är så länge sedan kursen gick men intrycket då var att kursen tog ungefär 70% av all studietid och eftersom en heltidsvecka som sagt är mellan 40-50 timmar så bör den alltså tagit mer än 20 timmar.» (Mer än 20 timmar)
- Om man strävar efter ett välgjort arbete, tar denna kursen tokmycket tid» (Mer än 20 timmar)
- väldigt mkt tid som går till kursen» (Mer än 20 timmar)
- Genomsnittet var en bra bit över 20 timmar. Vissa veckor var det nog närmare 25-26, men det åt upp väldigt mycket tid från de andra kurserna.» (Mer än 20 timmar)
- Otroligt hög arbetsbelastning. inte rimligt med 7,5... möjligtvis 15 hp» (Mer än 20 timmar)
- Fruktansvärt mycket tid för endast 7,5 hp, fastän vi jobbade kontinuerligt med projektet under båda läsperioderna, var vi flertalet gånger tvungna att stanna kvar i skolan. En gång stannade vi kvar till kl 03.00!» (Mer än 20 timmar)
- Alldeles för stor arbetsbelastning» (Mer än 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av handledningen har du deltagit i?

65 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»1 1%
40-60%»0 0%
60-80%»2 3%
80-100%»62 95%

Genomsnitt: 4.92

- Den flesta blev ju obligatorisk med duggorna!» (80-100%)
- Inte för att den gav speciellt mkt för projektets framgång eller mitt lärande. Men givetvis gjorde det att rapporten skrev sig själv. Men att få betyg på att översätta boken känns inte riktigt rätt.» (80-100%)
- Bra undervisning.» (80-100%)
- Eftersom det var obligatoriskt..» (80-100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Har Du läst igenom kurspm?

65 svarande

Ja»54 83%
Nej»11 16%

Genomsnitt: 1.16

4. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurs-pm. Du ser dem också listade i frågan nedan.

63 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 19%
Målen är svåra att förstå»6 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»26 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 30%

Genomsnitt: 2.82

- kommer inte ihåg» (?)
- Kommer ej ihåg.» (?)
- Omöjligt att utläsa vilken nivå som avses i kursen, jag tror att detta speglas ganska väl i upplevd arbetsbörda hos oss studenter kontra vilka betyg det blev i slutändan. » (Målen är svåra att förstå)
- En luddig kurs ger luddiga mål.. eller framförallt sättet att verifiera att man uppnått målen..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dåligt att duggorna gav så stort inflytande. Dessutom var vår handledare inte på plats vid ett flertal gånger pga. annat. Om inte han är där krävs det mer för att man skall lika lägg skall kunna få vägledning. Att man dessutom inte kan göra om duggor om man är borta tycker jag är dåligt. Speciellt när vår handledare "får" vara borta? » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kurs-PM var väldigt luddigt och kunde misstolkas. Exempelvis stod det att för att få betyg ska inlämningar laddas upp på ikot.se men om man inte skickade in de till handledaren riskerade man också att bli underkänt vilket inte alls framgick av kurs-PM.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är ju lite väl länge sedan man läste dom nu eftersom det är nästan 6mån sedan kursen gick och definitivt mer än sex månader sen man fick ut kurs-pm» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker att kursen är för "lätt" » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Måluppfyllnad

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Man var tvungen att gå in så djupt på allt så det tog för mycket tid!»
- Med det arbetet man lagt ner och det man haft i ryggsäcken är man riktigt bra på det nu. Men det är inte värt tiden, det tar för mycket från de andra kurserna, och för mycket tid i allmänhet. Tror att denna kursen leder till att folk som hade blivit bra produktutvecklare inte vill läsa vidare inom det bara för att det tar för mycket tid och man var konstant stressad i ett halvår!»
- MAn hinner ju inte testa mer än en gång och få några relevanta resultat. Det har man iochför sig inte tid med heller i slutskedet»
- Målen är ju uppfyllda enligt the valu model, vilket jag tycker blir väldigt smalt. Jag hade kunnat lära mig väldigt mycket mer om vi hade fått ta del av andra hjälpmedel också.»
- Kändes konstigt att tiden för att välja det slutgiltiga konceptet som man skulle utveckla, var kortare än de föregående momenten.»

Etablera (starta och organisera) ett utvecklingsprojekt (dvs Projektplanering, organisation och uppstart).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»10 16%
Väl»33 53%
Mycket väl»18 29%

Genomsnitt: 4.09

Beskriva en produkt (Produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»9 14%
Väl»28 45%
Mycket väl»25 40%

Genomsnitt: 4.25

Kartlägga kundens röst (Kundvärde och funktionsbaserad kravspecifikation, Produktens kommersiella position).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 8%
Ganska väl»7 11%
Väl»26 41%
Mycket väl»24 38%

Genomsnitt: 4.11

Analysera alternativa lösningar (Funktionsanalys).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»10 16%
Väl»27 43%
Mycket väl»23 37%

Genomsnitt: 4.14

Skapa ett vinnande koncept (Idégenerering och konceptutvidgning, Funktionell modellering).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»10 16%
Väl»32 51%
Mycket väl»19 30%

Genomsnitt: 4.11

Skriva en funktionsbaserad kravspecifikation (Baserad på begreppet kundvärde)..
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 9%
Ganska väl»9 14%
Väl»25 40%
Mycket väl»22 35%

Genomsnitt: 4.01

Konstruera konceptet (Systemarkitektur, Detaljkonstruktion, Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning).
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 12%
Ganska väl»15 24%
Väl»23 37%
Mycket väl»16 25%

Genomsnitt: 3.75

Verifiera och utvärdera konceptet (Prototyptillverkning, Funktionellt test och analys av måluppfyllnad).
62 svarande

Inte alls»1 1%
Något»4 6%
Ganska väl»18 29%
Väl»24 38%
Mycket väl»15 24%

Genomsnitt: 3.77

Argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation.
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»8 12%
Väl»26 41%
Mycket väl»26 41%

Genomsnitt: 4.22

Presentera arbetet och den valda lösningen i en skriftlig rapport.
62 svarande

Inte alls»1 1%
Något»1 1%
Ganska väl»8 12%
Väl»23 37%
Mycket väl»29 46%

Genomsnitt: 4.25

Värdera och kritisera andra lösningar till samma problem.
62 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»11 17%
Väl»26 41%
Mycket väl»24 38%

Genomsnitt: 4.17

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

64 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»40 62%
Nej, målen är för högt ställda»24 37%

Genomsnitt: 2.37

- Målen är rimliga med varje moment tog för mycket tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- eftersom du inte behhöver några förkunskaper så är de väl rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- som sagt det är inte målen det är fel på. det är bra att man ska ha koll på alla moment men det kanske är lite nivån det måste ligga på och som sagt hur man verifierar att man är där! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Ibland är det mycket att göra men det kompenserar också med dess enkelhet. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Men tog dock alltför mycket tid i anspråk vilket medförde att de andra kurserna blev lidande.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man hinner inte med de andra kurserna, speciellt illa placerat var ikot-skrivövningen som låg kvällen innan ipo-tentan » (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket för att vara 7,5hp» (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till poängtal för högt ställda. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursens innehåll motsvaras av fler poäng än 7,5.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på arbetsbördan under kursen hade den mycket väl kunnat omfatta dubbla poängen! Betygsmål mm behöver kommuniceras tydligare!» (Nej, målen är för högt ställda)
- alldeles för mkt innehåll och obligatoriska "extragrejer" i förhållande till poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Arbetet med kursen tog alldeles för lång tid jämfört med hur många poäng kursen ska motsvara.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen tar alldeles för mycket tid. De man skulle läsa till duggorna var mycket orimligt i förhållande till duggornas innehåll. Man kunde i regel chansa och få lika bra resultat.» (Nej, målen är för högt ställda)
- och framförallt är de anpassade för en större kurs (närmare 15hp än 7.5» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mig på kort tid. Duggorna var för mycket» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen i sig är kanske inte för höga enligt poängen men arbetsinsatsen man måste lägga ner för att uppnå målen enligt era krav är väldigt orimliga med tanke på poängen man får.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tiden man lägger för en 7,5 poängskurs är inte rimlig hur bra din uträkning på timmar per vecka än verkar...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Otroligt att en kurs som sträcker sig utöver 2 läsperioder (dvs endast 3.75 hp per period), tar mer tid än de andra kurserna i respektive läsperiod och man endast får 7,5 hp för detta!» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

7. Det var sju (7) föreläsningar i kursen som behandlade den projektmodell som följdes. Bedöm värdet av dessa i relation till projektet.

Syftet med föreläsningarna är att introducera det material som behövs läsas in inför efterkommande veckas aktiviteter. Det material som duggorna behandlade gicks igenom på föreläsningarna.

64 svarande

Föreläsningarna gav ingenting»0 0%
Föreläsningarna gav ganska lite»25 39%
Föreläsningarna gav ganska mycket»29 45%
Föreläsningarna gav mycket»10 15%

Genomsnitt: 2.76

- För duggorna gav föreläsningarna en bra hint men handledarna var dåligt insatta i "veckans" arbete och hade mycket svårt att svara på frågor. » (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Mycket av det som ingår i värdemodellen är bra, men har man en mindre komplex produkt är den otroligt överflödig. I kursen borde kunskapen om rätt metod för rätt typ av produkt också ingå.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Med tanke på vad som kom på duggorna var föreläsningarna väldigt lite kopplade till dem» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- I förståelsesyfte gav föreläsningen lite direkt när den gavs. Dock gav det mycket då man sedan läste kurslitteraturen och samtidigt knöt tillbaka till det som gicks igenom på föreläsningen.» (Föreläsningarna gav ganska lite)
- Boken värdelös. Räcker att gå på föreläsningar för att få den relevanta information som behövdes för att klara nästa delsteg.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Man fick en bra grund att stå på!» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- mycket bra inför duggorna.» (Föreläsningarna gav ganska mycket)
- Men de gav mest inför duggan.» (Föreläsningarna gav mycket)

8. Fanns det något särskilt bra med föreläsningarna?

- Man slapp att läsa i boken iför duggorna.»
- Struktur och verklighetsexempel som var lätta att relatera till»
- Bra, de gav en bra inledning till kommande kapitel»
- Väldigt relevanta»
- Nej»
- Att man kunde lista ut lite vad som skulle komma på duggorna. Och som sagt att man fick det belyst om vad som var viktigt! »
- De gav en uppfattning om vad som behövde läras in»
- Magnus Evertsson är alltid intressant att lyssna på men imellanåt upplevdes det som att det saknade relevans för projektets fortskridande.»
- Magnus Evertsson»
- mycket bra inför duggorna.»
- Föreläsningarna var väldigt interaktiva vilket gör att man lär sig mer. Med bilder och småklipp håller man sig mer alert och tar lättare in vad som sägs =)»
- Kul exempel som gör att man kommer ihåg»
- Han som ansvarade för kursen gav rätt bra föreläsningar.»

9. Fanns det något särskilt dåligt med föreläsningarna?

- Det var ju uppenbart att gubben som skrivit boken gjorde reklam»
- Svårt att relatera innehåll till arbetet»
- För mkt svävande om oviktiga saker, och mycket personliga åsikter»
- Nej»
- Borde varit mer inriktat på vad som skulle göras i projektet istället för på duggor»
- Att de tar tid.. »
- Alla sjukt dåliga bilder från boken! Sjukt intetsägande. Finns ingen mening med fyrfärgsbilder när alla ser likadana ut!!»

10. Hade du nytta av föreläsningarna när du förberedde dig för duggorna?

65 svarande

Ja, definitivt.»22 33%
Ja, något.»29 44%
Kanske ...»6 9%
Nej, praktiskt taget inte.»5 7%
Jag gick inte på föreläsningarna.»3 4%

Genomsnitt: 2.04

- Läste i stort sett bara på slidsen innan duggorna och hade 4,7 i snitt.» (Ja, definitivt.)
- Duggorna testade i stor grad läsförståelse istället för kunskap. DÅLIGT! Gav ingen hjälp till projektet i övrigt» (Ja, något.)
- Men man var ju ändå tvungen att lusläsa igenom allt som skulle och sammanfatta det för att det skulle gå bra på duggan! » (Ja, något.)
- Jag tycker dock att duggorna är ett dåligt sätt att särskilja individers kunskap om ämnet. I vår grupp fick medlemmarna olika slutbetyg pga. duggaresultaten. Jag måste dock påstå att jag inte anser att jag (bland annat) särskilde mig kunskapsmässigt från andra trotts olika resultat. Duggorna kan vara missvisande då vissa jobbar mer med tex. rapportinlämningarna och andra pluggar för sin egen skull till duggorna. » (Ja, något.)
- Ja det hade jag, men absolut inte tillräckligt. det var många begrepp som bara togs upp i texten» (Ja, något.)
- Enligt tidigare, kunde knyta an till det som beskrevs i boken.» (Ja, något.)
- Duggorna behöver mer entydligt formulerade frågor då de ofta kunde ses som svårtydda» (Kanske ...)
- Läste i boken och fick bra resultat pga det.» (Nej, praktiskt taget inte.)
- Var på ett fåtal» (Jag gick inte på föreläsningarna.)

11. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»18 27%
Ganska liten»17 26%
Ganska stor»20 30%
Mycket stor»10 15%

Genomsnitt: 2.33

- han fick ju inte göra något förutom bevaka duggorna» (Mycket liten)
- Handledarna var dåligt insatta i projektets utformning och kunde inte svara på frågor kring projektets gång» (Mycket liten)
- Handledare utan intresse och koll! » (Mycket liten)
- Det var inte särskilt tydligt vad man skulle göra vare gång och vissa handledare visste inte ens vad man skulle göra kommande vecka.» (Mycket liten)
- Tyvärr måste jag säga att vår handledare inte hade någon större koll på vad vi skulle göra, han hade inte ens läst sidorna i boken som vi förväntades att ha läst vissa veckor. Mitt projekt var dagisgrinden och han berättade inte ens att vi hade tillgång till grinden som abas hade tagit till skolan. Han hade heller ingen koll på hur noga vi skulle vara med rapportskrivningarna och kom efter halva riden och berättade hur de skulle skrivas.» (Mycket liten)
- Kändes inte som att handledaren ville vara där och engagera sig. Var ofta inte särskillt insatt i veckans arbetsuppgift.» (Mycket liten)
- Fick inte särskilt mycket hjälp under handledningarna. När vi frågade om hjälp fick vi oftast till svar att vår handledare inte visste och skulle återkomma, vilket oftast inte hände.» (Ganska liten)
- Handledningen i sig gav väl inte så mycket, men handledaren var ju guld värd för att veta vad man skulle sträva efter i arbetet» (Ganska liten)
- Göran Brännare stor del i det lyckade projektet» (Ganska stor)
- Det är viktigt att handledaren förklarar att det är absolut okej att söka upp honom/henne för frågor osv. Utan det hade jag inte fattat kursen.» (Ganska stor)
- Mycket stor för lärande om projektet, mycket liten för inlärande inför duggor» (Mycket stor)
- Blev mycket bättre när vi fick en ny handledare, då kunde vi verkligen få ut något konstruktivt av handledningstillfällena.» (Mycket stor)
- Tack till göran brännare» (Mycket stor)

12. Var handledningens omfattning tillräcklig?

65 svarande

Nej, inte alls»9 13%
Kunde varit mer omfattande»20 30%
Ja, tillräcklig»34 52%
För mycket handledd tid»2 3%

Genomsnitt: 2.44

- Vi hade behövt mer insatta handledare» (Nej, inte alls)
- Han kunde inte göra något för han var för hårt styrd av rättningsmallar» (Kunde varit mer omfattande)
- Framför allt frånvarande vid kritska tidpunkter.» (Kunde varit mer omfattande)
- Tillräcklig efter att vi fått ny handledare.» (Ja, tillräcklig)
- Om vi hade haft en kunnig handledare» (Ja, tillräcklig)
- Vore bättre med tidsbokade möten, istället för att alla ska få sitta där och vänta på sin tur.» (För mycket handledd tid)

13. Var handledningens kvalitet tillräcklig?

65 svarande

Nej, inte alls»14 21%
Kan förbättras»19 29%
Ja, tillräcklig»32 49%

Genomsnitt: 2.27

- handledaren fick ju bara följa en mall, fick ju inte någon nytta av sina egna kunskaper» (Nej, inte alls)
- Som sagt, mycket dåligt insatta handledare.» (Nej, inte alls)
- Det var mycket dålig handledning och betygsättningen av rapporterna var mycket snurrig. Det var saker man gjort i flera veckor som hade fått högsta betyg och helt plötsligt så fick de mycket lägre för att handledaren fått nys om att nått annat skulle varit med... det blir lite konstigt när man inte får all kritik från början!» (Nej, inte alls)
- Se punkt 11.» (Nej, inte alls)
- Vår handledare Andreas Lindquist Wahl har INTE haft ett positivt inflytande av vårt arbete, då han har varit oengagerad i sin handledning. Man kunde aldrig fråga honom någonting, då han aldrig var insatt i ämnet, vilket gjorde att nyttan av feedback var minimal. Detta gav också en negativ effekt på betygsättningen, då när han inte kände igen sig i rapporten om vad man hade gjort, trots att man följde boken, så drog han automatiskt ned betyget. » (Nej, inte alls)
- De olika handledarnas nivå skilde sig otroligt mycket. Vissa handledare var mer än villiga att hjälpa till medan andra inte var det och inte alls gav lika konkreta svar. Dessutom spelade det inte stor roll för vissa handledare om en inlämning blev försenad medan andra underkände en direkt. Väldigt orättvist faktiskt!» (Kan förbättras)
- Stor variation mellan handledare, skaffa ett gemensamt arbetssätt och betygsättning annars baseras betyget mer på tur om man har en okej handledare än vad man kan och lyckas åstadkomma. Själv hade jag en bra handledare i Karin men många andra har varit väldigt missnöjda med bl a Elisabeth Lee.» (Kan förbättras)
- Göran Brännare var hur bra som helst» (Ja, tillräcklig)
- Utmärkt med nya handledaren» (Ja, tillräcklig)
- Jag hade Karin Björkeborn och kan bara svara för henne.» (Ja, tillräcklig)
- Karin är jättebra handledare!» (Ja, tillräcklig)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»13 20%
Ganska liten»10 15%
Ganska stor»28 43%
Mycket stor»14 21%

Genomsnitt: 2.66

- Boken värdelös. Kändes som att slänga dyra pengar i sjön.» (Mycket liten)
- boken gav mig ingenting alls.» (Mycket liten)
- I vissa avseende så är det mer eller minder en avskrivning som frågas efter. Inte lärorikt i mina ögon.» (Mycket liten)
- Den är liten i förhållande till vad som känns viktigt att ha lärt sig, stor om man ser till vad man skulle kunna för att få bra betyg på duggorna» (Mycket liten)
- Dålig bok som kostar alldeles för mycket.» (Mycket liten)
- boken är värdelös» (Mycket liten)
- Dyr bok som vi bara använde till duggorna, resten hade vi kunnat köpt en bok per grupp» (Ganska liten)
- Hela kursen kretsar kring boken. » (Ganska stor)
- Man behövde boken för att klara inlämningarna och den beskriver de olika delstegen på ett bra sätt.» (Ganska stor)
- Man behövde ju boken för att göra det så som ni ville ha det! En enkel och klar väg att promenera igenom!» (Ganska stor)
- Kursen baserades helt och hållet efter The Value Model och minsta lilla nytänkande eller kreativitet som avgick ifrån den modellen gavs inget utrymme.» (Ganska stor)
- Eftersom man var tvungen att arbeta enligt bokens regler så var ju denna till stor nytta » (Mycket stor)
- Går det att svara något annat? hela kursen bygger ju på en enda bok, från vilken precis all information ska hämtas. Fick intrycket i kursen att alla alternativa handlingssätt i kursen innebar ett direkt underkänt vilket är dåligt ur källkritiksynpunkt.» (Mycket stor)
- mycket blajblaj i boken. kunde gjorts 1/4 så tjock med samma nyttiga innehåll» (Mycket stor)
- Med tanke på den bristande hjälpen från handledare och lärare så var kurslitteraturen det man kunde gå på.» (Mycket stor)
- Boken var till störts hjälp.» (Mycket stor)
- Det var ju den enda vi fick gå efter, gjorde man inte exakt det som stod i boken så fick man U på inlämningarna så den hade väl väldigt stor betydelse..» (Mycket stor)
- Kursen var baserad på boken, därför svaret ovan. Det betyder inte att boken var anmärkningsvärt bra. Kanske till och med ganska tjötig och upprepande.» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»9 13%
Ganska bra»32 49%
Mycket bra»22 33%

Genomsnitt: 3.13

- Kurshemsidan kunde ha använts mycket mer och det var riktigt dåliga uppdateringar på IKOT hemsidan. Hade varit kul om den var uppdaterad men nu släpade det flera veckor, inte speciellt kul att länka från exempelvis bloggen då för att visa vad man håller på med. » (Mycket dåligt)
- Det är så mycket information och deadlines så man missar garanterat några kursmoment....» (Ganska dåligt)
- Dålig framförhållning.» (Ganska dåligt)
- Kommer ej ihåg eftersom kursen gick för så länge sedan nu...» (Ganska bra)
- Hade varit super o man kunnat få tillbaka kommentarerna på inlämningarna redan ifrån början, det blir enklare att korrigera sig och förstå vad som gjorts fel då.» (Mycket bra)


Projektet

16. Hur relevant anser du att projektuppgiften var?

65 svarande

Inte alls relevant»2 3%
Acceptabel»36 55%
Mycket relevant»27 41%

Genomsnitt: 2.38

- Hade kunnat fått något mer ingenjörsmässigt problem än Screedry» (Inte alls relevant)
- Simpel produkt. Dock intressant att de att det gick att genomföra ett komplett projekt ändå. » (Acceptabel)
- Jag hade hoppats på en mekanisk produkt iom att jag går på maskinteknik. Nu blev det ett vp-rör med salt i. Besviken?» (Acceptabel)
- Svårighetsgraden på projekten var väldigt olika på de olika projekten tycker jag.» (Acceptabel)
- Svårt att förstå frågeställningen ibland.» (Acceptabel)
- Det var 95% av kursen i mina ögon.» (Mycket relevant)

17. Vad anser du om projektets relevans gentemot den förmedlade projektmodellen?

64 svarande

Ej relevant»3 4%
Acceptabel»39 60%
Mycket relevant»22 34%

Genomsnitt: 2.29

- luddig fråga» (Acceptabel)
- Allt som man enligt boken skulle göra kunde vi inte riktigt göra på vår modell..» (Acceptabel)
- Om man ska vara ärlig så är ju detta inte en kurs i projektarbete, utan en kurs i IKOT. Ibland kändes det lite stelt då vi ville utveckla en så bra produkt som möjligt för kunden, men i slutändan handlar det bara om hur man tog sig dit» (Acceptabel)
- Samma sak» (Mycket relevant)


Kursinnehåll

18. Hur uppfattar du möjligheten att agera som projektledare? (lärde du dig något oavsett om du gillade rollen eller inte)

64 svarande

Inte alls utvecklande/lärorikt»16 25%
Utvecklande/lärorikt»36 56%
Mycket utvecklande/lärorikt»12 18%

Genomsnitt: 1.93

- Behövdes inte i en sådan grupp direkt, alla var ambitiösa och strävade efter samma mål» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- rollen som projektledare existerade endast på pappret i vår grupp. gruppen fungerade likadant vecka till vecka och projektledaren hade ingen utmärkande roll» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Hoppades på mer ansvar och specifika mål och upgifter. som möten m.m.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Vi borde kanske fått nån lektion i det eller nåt istället...» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- För kort tid för att ge nåt resultat, dock inte mycket att göra någonting åt.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Blev egentligen aldrig att man blev ledare utan alla hjälptes åt och ansvarade för arbetet lika mycket» (Utvecklande/lärorikt)
- I vår grupp så jobbade vi väldigt mycket tillsammans så det blev ganska konstigt att en person skulle "leda" vissa veckor. Vi hade en väldigt bra arbetsgemenskap utan projektrollen och delade på ansvaret ändå. » (Utvecklande/lärorikt)
- Det är bra att sätts sig i en sådan position under tiden man studerar. Det syns tydligt vilka som hör hemma där och inte! » (Utvecklande/lärorikt)
- Men det var dumt att det var olika upplägg för olika handledare, personligen tror jag att det hade varit mycket bättre att vara projektledare flera veckor i sträck» (Utvecklande/lärorikt)
- Träna på att kompromissa» (Utvecklande/lärorikt)
- Helt ok. Mer tydlighet att man skall hålla sig till rollerna.» (Utvecklande/lärorikt)
- Speciellt bra var att man fick lära sig att strukturera upp arbetet och att regler ställdes upp för hur vi skulle arbeta.» (Mycket utvecklande/lärorikt)

19. Tid i prototyplabbet

Matrisfråga

- Vår grupp delade upp två moment i två delgrupper, jag var inte i prototyplabb-gruppen.»
- Vi jobbade inte så mycket i verkstaden, prototypen krävde inte maskinbearbetning i den utsträckningen»
- problem med material och sånt, förbeställ kanske?»
- Vi var där <12h så något mer schemalagd tid skulle ha behövts om vi inte skulle ha kunna tagit tiden för en annan grupp»
- Den bästa lösningen var också den tråkigaste till Screedry. Sågade ut en större bottenplatta o så var det klart.»
- Vår prototyp var väldigt enkel och borde såhär i efterhand kanske utvecklats mer. Men vid den tidpunkten var man så less på kursen att man bara ville få något klart snabbt och enkelt. Dock kändes det som att det skulle vara den roligaste biten av kursen, men så blev det uppenbarligen inte.....»
- Kommer ej ihåg exakt hur mycket tid vi lade, har gått ett tag sedan nu men vi använde den tiden vi hade till förfogande och det räckte precis. »
- Vi använde all tid och fick en bra prototyp av det! »
- vi gjorde modell i papper.»
- Allt gjordes under XP-tid. Det är säkert något ni kan rekomendera följande år.»
- ju mer tid, ju mer invecklad prototyp kan man göra.»
- tillgången till labbtider var inte bristfällig för vår del»
- Vi klarade oss men om vi hade gjort en mer komplicerad modell hade man behövt mer tid.»
- Rapid prototyping-beställning, det var spännande och kul»
- Vi hade inte en allt för avancerad prototyp så därför räckte tiden för oss»
- Given tid var rimlig.»

Hur mycket tid tillbringade ni i prototyplabbet?
64 svarande

4 6%
1-2»3 4%
2-4»9 14%
4-6»17 26%
6-8»31 48%

Genomsnitt: 4.06

Hur mycket extra tid skulle ni behövt?
60 svarande

34 56%
1-2»9 15%
2-4»6 10%
4-6»6 10%
6-8»5 8%

Genomsnitt: 1.98

20. Var förkunskaperna om prototyplabbet tillräckliga?

63 svarande

Nej, inte alls»4 6%
Mer skulle behövts»11 17%
Ja, tillräckliga»47 74%
Jag/vi skullebehöva en mer avancerad verkstad»1 1%

Genomsnitt: 2.71

- hade ingen möjlighet att gå introduktionskurs (meddelades datum för sent och de var omöjliga), vistades därför inte alls i labbet. Bättre framförhållning med tider hade varit bra.» (Nej, inte alls)
- detta var anledningen till att vi gjorde det i papper.» (Nej, inte alls)
- Med tanke på att man fick all hjälp man behövde så behövdes egentligen inga förkunskaper. Men lite mer kött på benen innan labbtiden hade inte varit fel.» (Mer skulle behövts)
- Man var ju inte kompetent men man fattade hur man inte skulle skada sig och resten frågad eman om. Det är bra ordning i prototyplabbet, kul!» (Ja, tillräckliga)
- Men det beror nog lite på vad man är van vid från innan!» (Ja, tillräckliga)
- dessutom blev vi väl omhändertagna av nisse och dom andra» (Ja, tillräckliga)
- Det hade vart bra för att få bättre koll med mer undervisning i labbet.» (Ja, tillräckliga)

21. Kände du dig trygg i prototyplabbet?

Tänk efter vad du upplevde angående personsäkerheten.

61 svarande

Nej, inte alls»1 1%
Ibland otrygg»0 0%
Ja, tillräckligt/fullt trygg»60 98%

Genomsnitt: 2.96

- Var inte där» (?)
- Bristfällig skyddsutrustning. Brist på ögonskydd, inga arbetsskor samt att rockarnas sömn inte lossnar om rocken fastnar i en maskin.» (Nej, inte alls)
- Jättebra säkerhetstänk» (Ja, tillräckligt/fullt trygg)
- De som jobbar där är väldigt duktiga och finns alltid till hands» (Ja, tillräckligt/fullt trygg)
- Janne och Nisse i labbet är otroligt duktiga och hjälpsamma!» (Ja, tillräckligt/fullt trygg)

22. Är förkunskaperna i CAD tillräckliga?

64 svarande

Nej, inte alls»20 31%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»18 28%
Ja, tillräckliga»26 40%

Genomsnitt: 2.09

- Men den frivilliga kursen i CAD var mycket bra och rolig!!» (Nej, inte alls)
- Vi fick tillgång att göra en kurs och jag hade gjort det om jag hade haft tid... hade faktiskt gjort mycket annat om jag haft tid om man säger så. Städat min studentlägenhet tillochmed!» (Nej, inte alls)
- Absolut inte. Rent allmänt behöver vi läsa mer CAD om det ska förväntas av oss att vi kan modellera. » (Nej, inte alls)
- Vi har i princip inte läst någon CAD, det lilla vi läste var i början av ettan.» (Nej, inte alls)
- bra med den invetor cad kurs som erbjöds!» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Vi borde ha fått en utförligare handledning i CAD. Man kan inte förvänta sig att några enstaka tillfällen i ettan ska räcka för att CADA större ritningar.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Kan bara svara för mig själv och jag har inte brytt mig om att lära mig CAD.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- För min del men tror inte andra har det» (Ja, tillräckliga)
- Men det beror på att jag läst mycket CAD innan Chalmers!» (Ja, tillräckliga)
- Bra med den extra kursen i Inventor.» (Ja, tillräckliga)

23. Anser du att dina produktionstekniska kunskaper var tillräckliga?

62 svarande

Nej, inte alls»2 3%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»23 37%
Ja, tillräckliga»37 59%

Genomsnitt: 2.56

- fattar inte» (?)
- vet inte ens vad ni menar.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Man fattade vad experterna snackade om och då är det ju bra» (Ja, tillräckliga)

24. Vad anser du om momentet i kursen som behandlade kostnadsuppskattning?

62 svarande

Ej tillräckligt omfattande»27 43%
Tillräckligt omfattande»30 48%
Övertydligt»5 8%

Genomsnitt: 1.64

- Väldigt kort om något stort.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Kändes orelevant då vi inte fick fram några siffror som hjälpte oss utan snarare var helt felaktiga. » (Ej tillräckligt omfattande)
- Inte tillräckligt omfattande om man faktiskt ska ha lärt sig något på det - däremot skulle det inte vara lämpligt att utöka detta utan att ta bort ngt annat eller utöka kursens poäng» (Ej tillräckligt omfattande)
- gav i princip ingenting» (Ej tillräckligt omfattande)
- Dåligt utfört och oklart.» (Ej tillräckligt omfattande)
- fatta knappt» (Ej tillräckligt omfattande)
- Vet inte vad man ska säga om det... hade knappt tid att läsa in det men det var ju obligatoriskt så vad gör man?» (Tillräckligt omfattande)
- Beräkningen som sådan är bra men uppskattningen gjordes enligt värden ur utdaterad litteratur varför dess relevans i dagsläget inte var nämnvärd.» (Tillräckligt omfattande)
- Ganska luddigt att slå i tabeller hit o dit.» (Tillräckligt omfattande)
- Tillräckligt omfattande som del av kursens arbete, men svårt att koppla det till verkligheten och förstå hur man skulle kunna använda det effektivt i ett "verkligt" scenario. Skulle försökts göra lite mer konkret och lättare att jobba med!» (Tillräckligt omfattande)
- Men luddigt!» (Tillräckligt omfattande)
- Svårt att göra en ordentlig kostnadsuppskattning då man inte är lika väletablerad i marknaden som student. Men vi fick en bra överblick och förståelse för vad som är relevant» (Tillräckligt omfattande)
- Kändes inte viktigt för vår produkt, svårt att översätta en generell formel till specifik produkt» (Övertydligt)
- Och helt onödigt.» (Övertydligt)


Presentationer och rapportskrivning

25. Hur har upplägget med presentationer och respons fungerat (två presentationer och två responstillfällen)?

Matrisfråga

- bra med någon utifrån som kunde ifrågasätta och bedöma»
- Det var lättare att låta halva gruppen presentera och det var roligt att se hur alla andra tänkt.»
- För att det är det som man tar med sig - inget funkar innan men man lär sig massor. Andra presentationen gick SÅ mycket bättre»
- varken eller, mer styrning»
- Bra med uppdelat för att sprida ut det hela, annars blir det ofantligt med information sista redovisningen. Dock behövs det tydligare information vad de 2 redovisningarna skall och inte skall innehålla, det var väldigt mycket som togs upp och nämndes i båda redovisningarna.»
- Vi fick väldigt bra respons från fackspråk och jobba vid ytterliggare ett tillfälle med respont på slutrapporten. Den opponeringen låg alldeles för tidigt för oss. »
- Språk killarna är riktigt bra!»
- Responsen har varit intetsägande, och kunnskapen hos handledaren verkade klart bristfällig.»
- Bra att dela upp gruppen för färre som redovisar = alla får ställas inför detta, bra övning.»
- Riktigt bra med filmad redovisning, kanske var det mest lärorika i hela kursen.»
- Jag tycker det var bra och intressant att lyssna på varandra.»
- Dåligt med tillfälle så sent som efter första tentaveckan, folk börjar ju jobba»
- Bra att man presenterar i 2 etapper då alla får säga mer, respons var även bra då vi blev filmade och kunde själva se vad som gjordes bra och dåligt.»
- responsdelen togs inte på så stort allvar. tillräckligt med problem var att få ihop en rapport i tid och hinna förbereda med prototyp och presentation osv. »
- Presentationerna gick bra men responstillfällena var för korta»
- Jättebra med videorespons»
- Fick dock inte mycket konstruktiv respons, men bra att det finns»
- bra att dela upp redovisningarna. dock var responsen på första tillfället fruktansvärt dåligt. den var på 10-15 minuter varav man skulle kolla på redovisningen i 10 min sen fanns det ingen tid kvar för respons.»
- Det har varit oklart hur upplägg etc skall se ut vilket har gjort det svårt att göra vettiga utvärderingar»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
63 svarande

2 3%
6 9%
10 15%
32 50%
13 20%

Genomsnitt: 3.76

26. I kursen har ni skrivit en projektrapport. Hur fungerade arbetet med rapporten i projektgruppen?

- Bra.»
- bra!»
- Mycket bra.»
- Det finns inte en grupp i hela världen som det funkar med men man har ju förståt att det är väldigt olika. Jag gjorde arbetet i en grupp med människor jag inte kände sedan innan och vi var raka med varandra - jag tror att det betyder mycket. Visst var det lite snedbelastning med arbetsbördan men det var inte så farligt heller.»
- bra»
- så där, svårt att få ihop en stor grupp»
- Bra. »
- Bra, vi lade upp arbetet mellan gruppmedlemmarna på ett jämnt sätt»
- Väldigt bra.»
- mycket bra!»
- bra»
- Bra utan problem.»
- Som slutskede i kursen blev insatserna i projektrapportskrivandet relativt begränsade pga. att man var otroligt omotiverad att arbeta med kursen. Att skriva det i grupp var annars inget problem.»
- bra»
- Mycket bra! Alla var sjukt duktiga och vi producerade en toppen rapport!»
- helt ok, blir lite svårt när personerna i gruppen har lite olika mål.»
- Bra men ojämn fördelning inom gruppen på grund av olika betygsintressen.»
- Bra»
- Mycket ojämn arbetsfördelning inom gruppen. »
- helt ok, men stundtals för mkt diskussioner och för lite verkstad»
- Bra, inga konstigheter.»
- Bra»
- Mycket bra»
- Fungerade bra»
- Det fungerade mycket väl.»
- bra»
- lite upp och ner då det är svårt att koordinera alla till samma arbetsinsats under stressiga perioder men i överlag gick det bra»
- Bra, själva slutrapporten var i stort färdig. Tycker dock att det var för många inlämningar under kursens gång.»
- Bra, men tog lång tid.»
- oerhört tidskrävande»
- Det fungerade bra»
- Bra»
- Det var svårare än man trodde innan att få alla gruppmedlemmar att dra sitt strå till stacken. »
- dåligt»
- Mycket tid, men mycket bra»
- I gruppen gick det väldigt bra, vi samarbetade bra och delade upp arbetet väl.»
- För mycket jobb med både del- och slutrapport. »
- Bra»
- Vi delade upp mycket, men det fungerade väldigt bra i min grupp.»
- Bra fördelning. Ansvarsområden.»
- Bra»
- Ganska dåligt, främst för att det inte framgår vad som krävs för olika betyg vilket har lett till massa onödiga diskussioner.»
- halva gruppen jobbade väldigt dåligt - vilket gav stor belastning på de i gruppen som faktiskt ansträngde sig»
- OK»

27. Har stödet för att skriva rapporten (handledning, skrivhandledning, kriterier och workshop) varit tillräckligt?

- Ja.»
- Ja, men den gav inte så mycket.»
- Helt okej.»
- Ja men tidsmässigt var det ju en katastrof. Har aldrig hetsat så mycket på Chalmers... helt sjukt!»
- utmärkta med nya handledaren»
- obefintligt inga direkta svar, konstigt att man inte ska skriva en vetenskaplig rapport om projektet?»
- Vill ha mer introduktion om hur man skriver en rapport rent språkbruksmässigt.»
- Ja»
- Ja.»
- ja»
- Nej, man hade ingen större koll på hur man skulle skriva egentligen men det gick bra tillslut i alla fall.»
- Kunde vara bättre»
- Handledningen var katastrofal i vårat fall, Andreas tillförde inte särskilt mycket vettig information eller stöd. Väldigt ofta hade man ingen aning om vad man egentligen skulle göra, och det visste oftast inte andreas heller...»
- Dålig handledning. Som sagts tidigare var handledaren dåligt insatt»
- Ja!»
- Lite oklart hur rapporten skulle byggas upp.»
- Ja»
- stöd? va?»
- Ja, ett litet dokument där ni förklarar lite om hur rapporter skrivs i tekniska persektiv kanske vore nått. Det verkar vara nått som itne riktigt lärs ut på chalmers och ingen verkar kunna. Dock påbackas det i alla kurser att det är dåligt.»
- Skrivhandledningarna i sig var bra, men lärare/handledare borde prata ihop sig mer om vad som gäller för det var olika besked från olika personer.»
- Det har varit bra, dock som tidigare sagt uppmuntrades absolut inget nytänkande eller kreativitet utan man var helt tvungen att slaviskt följa den bana som var utstakad av kursens litteratur»
- I stort sett»
- Ja»
- hyfsat, kunde vara lite klarare vad som förväntas ingå i rapporten»
- ja det har det =)»
- Ja.»
- ja»
- Knappt»
- Nej, hjälp kom för sent då man inte längre hade tid att ändra något»
- Nej, kriterierna för vad som krävdes i olika inlämningar var verkligen inte helt tydliga under vissa inlämningar.»
- ja»
- Ja»
- Nej det var ritkigt dåligt. först fick vi höra att de rapporter vi hade skrivit innan skulle vara underlaget för slutrapporten och att vi i princip bara skulle behöva skriva ihop de lite bättre och att det var därför som de var med utförliga i år än tidigare år, men sen när vi väl hade börjat med slutrapporten så fick vi reda på att vi inte alls skulle använda det gamla materialet utan istället skriva helt nytt material om den sista tiden i projektet vilket medförde att vi fick extra mycket jobb eftersom vi fått fel information i början och det faktum att vi hade fått skriva väldigt utförliga rapporter innan samt en lika stor slutrapport som de fått skriva tidigare år.»
- Nej.»
- Absolut»
- Inte helt entydigt hur rapporten skulle skrivas. Tydliggör bättre.»
- Ja, men expertrådets feedback var ganska kass och företagets roll var absolut värdelös.»
- Bra»
- Nej, se punkt 26.»
- hyffsat bra»
- absolut inte»


Gruppdynamik

28. Anser du att du utvecklat dina färdigheter inim gruppdynamik under kursens gång?

64 svarande

Nej, inte alls»6 9%
Något»45 70%
Ja, mycket»13 20%

Genomsnitt: 2.1

- Kan vara mer! » (Något)
- ytterst lite, gruppdynamiksövningen ger inte så mycket» (Något)
- Min grupp var redan mycket van att arbeta ihop. » (Något)
- Vi var en bra grupp som kände varandra innan men inte hade jobbat tillsammans innan men det gick väldigt bra.» (Något)
- svårarbetad grupp» (Något)
- Den här kursen är skitbra på det sättet, man lär sig sånt som man vet att man har nytta av efteråt! » (Ja, mycket)

29. Till hur stor hjälp anser du att momenten i gruppdynamik har varit?

63 svarande

Mycket liten»18 28%
Ganska liten»27 42%
Ganska stor»12 19%
Mycket stor»6 9%

Genomsnitt: 2.09

- Extremt värdelösa, jag tror faktigst att vilken godtycklig person som helst skulle kunna göra detta bättre. Mannen som höll i detta passar nog bättre på konstskola eller teater.» (Mycket liten)
- Ni borde skaffa en annan lärare i gruppdynamik. den mannen är inte bra, han var det inte i ettan heller och jag har svårt att se att han kommer vara det i trean..» (Mycket liten)
- Har ledarskaps/gruppdynamikskunskaper från försvarsmaktens utbildning så momenten innehåll bara en blygsam repetition på tidigare kunskaper.» (Mycket liten)
- Utpekade bara personer» (Mycket liten)
- Vi hade en väldigt bra grupp men det är alltid utvecklande att få feedback på hur man jobbar» (Ganska liten)
- det ger ju alltid någonting med övningar i gruppdynamik men för att verkligen få ett bra resultat tror jag på mer tid i detta moment och kanske mer enskilt inom gruppen.» (Ganska liten)
- Vi hade vår gruppdynamikutbildning när kursen i princip var slut, vilket kändes ganska meningslöst.» (Ganska liten)
- borde kommit tidigare i projektet.» (Ganska liten)
- Det är bra att se hur man reagerar och få veta varför man gör det!» (Ganska stor)
- Bra när man fick ge kritik mot varandra. Användes sedan i gruppen...» (Ganska stor)
- Visst, det var väl bra men momenten kom alldeles för sent» (Ganska stor)
- Kom dock alltför sent i terminen för att man skulle kunna göra några förändringar. » (Ganska stor)
- Feedback övningen var fantastisk, funkade jättebra för oss.» (Mycket stor)
- Man behöver alltid bli påmind om vad man skall tänka på inom en grupp. Det var bra att öppna en dialog, att få ett tillfälle där det var tillåtet att analysera och kommentera medarbetarna.» (Mycket stor)
- Väldigt givande. Önskar mer gruppdynamik i hela programmet.» (Mycket stor)


Arbetsklimat

30. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»10 15%
Ganska bra»27 42%
Mycket bra»24 37%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.18

- Fick väldigt dålig hjälp av handledaren som oftast inte kunde svara på våra frågor och sa att han skulle återkomma. Många gånger återkom han aldrig och ibland fick vi svar ca 2 timmar innan deadline när man inte längre hade tid på sig att ändra någonting.» (Ganska dåliga)
- hanledningstillfällena fanns ju men som sagt så hade inte vår handledare så stor koll så ibland fick vi gå och fråga andra handledare hur vi skulle gå tillväga.» (Ganska dåliga)
- Som sagt innan så var vår handledare Andreas Lindqvist Wahl inte varit tillräckligt insatt i ämnena så det har inte gett så mycket i utbyte då man frågat honom om hjälp.» (Ganska dåliga)
- Kursansvarig svarar inte på mail vilket är sjukt drygt!» (Ganska dåliga)
- Dock var det sällan man fick ett rakt svar - handledarna var dåligt insatta i vad man skulle ha lärt sig till duggorna och samtidigt fick man ofta olika svar från olika handledare» (Ganska bra)
- Hade dock varit bra om man kunde matcha handledarens specifika kunskaper mot projekten bättre» (Mycket bra)
- Med nya handledaren» (Mycket bra)
- Vi hade en mycket bra handledare» (Mycket bra)
- Tack vare handledaren.» (Mycket bra)

31. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»16 25%
Mycket bra»43 67%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.62

- fungerade bra med halva gruppen och katastrofalt dåligt med andra halvan» (Ganska bra)

32. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»4 6%
Hög»11 17%
För hög»48 75%

Genomsnitt: 4.65

- Den är hög, lär man sig att kompromissa inom gruppen lägger man ner mindre tid. Man måste lära sig att alla aldrig kan få som dom vill.» (Hög)
- DET ÄR HELT GALET VAD MYCKET JOBB DET ÄR!» (För hög)
- Duggorna gjorde att man stressade ihjäl sig. Man måste i vilket fall som helst läsa litteraturen för att klara inlämningarna.» (För hög)
- Kursen för omfattande jämfört med de få poäng som gavs.» (För hög)
- I och med att målen var otydligt formulerade och för att man var tvungen att mer eller mindre prestera femmor på delinlämningar för att säkerställa en femma i slutbetyget så var belastningen på tok för hög. Den känns inte alls relevant till kursens poängantal. Att dessutom duggorna tillkom och gjorde arbetet mer tidskrävande gjorde inte det hela bättre. Mycket mycket dåligt!!!!» (För hög)
- Det var snarare en 15hp kurs!» (För hög)
- Oacceptabelt mycket tid har lagts på IKOT:en, uppskattningsvis 60% av hela läsperiodens studieinsats har lagts på IKOT:en, och då är alla andra kurser också godkända...» (För hög)
- Alldeles för många olika moment! Förstår att det ska finnas ett syfte med duggorna (att faktiskt läsa) men de var alldeles för många, dessutom, samma info skulle ändå in i delrapporterna. Blev ju i princip dubbel "examinationsform" på dessa. förstår inte alls syftet med detta.» (För hög)
- Arbetsbelastningen är alldeles för hög jämfört med vad poängen motsvarar! Alla andra ämnen under vårterminen kom i kläm eftersom man inte hade något annat väl än att prioritera ikot:en eftersom den har obligatoriska inlämningar.» (För hög)
- Tog alldeles för mycket tid ifrån andra kurser och gjorde att man halkade efter.» (För hög)
- Tog alldeles för mycket tid för sina 7.5 poäng under hela våren..detta var den kurs där jag la ned mest tid och ändå ska det vara den minsta kursen» (För hög)
- Tiden man var tvungen att lägga ner var inte överrens med poängen.» (För hög)
- ALLDELES för hög och IKOT:en var den största belastningen. Motsvarade inte alls 7,5 poäng. Snarare de dubbla.» (För hög)
- Duggorna var för mycket» (För hög)
- Kursen tar enormt mycket tid med tanke på att det är mindre än 4hp per läsperiod. det var utan tvekan den kurs som tog mest tid båda läsperioderna och den kurs med minst poäng varje läsperiod, jag tycker inte att det är okej!» (För hög)
- För många timmar för en 7,5 poängskurs!» (För hög)
- Kursen omfattar per läsperiod 7,5/2 = 3,75 poäng. Övriga två kurser, IPo samt Indek under lp 4 motsvarar 7,5+4,5 = 12 poäng. Jag la tillräckligt mycket tid på ovanstående kurser för att få en 5:a i respektive. Trots det krävdes mer tid totalt för IKOT som bara motsvarar 3,75//12+3,75) = 23,8 % av läsperiodens belastning till ett slutgiltligt betyg på en fyra. Jag säger inte att kursinnehållet är fel och jag är medveten om att betygen inte bara beror på nerlagd tid utan också hur man som person lär sig olika ämnen, men att en kurs med 25 % av läsperiodens tänkta belastning tar långt över hälften av densamma känns orimligt.» (För hög)
- Som sagt så hade man aldrig en ledig stund från IKOTen för att koncentrera sig på dem andra kurserna» (För hög)
- Jätteförhög! ingen som helt hänsyn till att det pågår en annan kurs samtidigt. Denna kursen känns mycket mer som en 15 hp kurs» (För hög)
- För att vara 7,5 hp på två läsperioder skall inte kräva jättemycket tid men det gjorde verkligen den här kursen» (För hög)

33. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

Matrisfråga

- Ekonomikurserna är ganska tramsiga så det gick bra men jag lider med dem som vill läsa ekonomi & IPO mer seriöst. Att ha Dugga, Case och rapportinlämning samtidigt är ett skämt.»
- lite dummt at att vissa duggor "krockade" med andra inlämning från andra kurser!»
- För många duggor»
- På grund av den höga belastningen i IKOT kursen blev de andra kurserna mycket lidande. »
- Och det beror bara på IKOT kursen! De andra kurserna har tagit den tid man fått hp för men IKOTEn skulle behöva vara en 15p kurs om den skulle vara rättvis! »
- Som sagt innan så var det konstigt att en kurs som poängmässigt sett gick på "halvfart" genom två läsperioder, tog i varje läsperiod mer tid än de båda andra kurserna i varje period. »

LP 3
63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 11%
Hög»19 30%
För hög»37 58%

Genomsnitt: 4.47

LP 4
63 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 7%
Hög»14 22%
För hög»44 69%

Genomsnitt: 4.61


Kurslitteraturen

34. Betygsätt kurslitteraturen "The Value Model"

Matrisfråga

- Den kanske är bra men för oss var den mest förvirrande.»
- Jag har ju inte fått något att jämföra den med! Kursen framställer value model som den enda lösningen men den borde ses som en verktygslåda istället.»
- kom igen, vad är det för språk? står samma sak hela tiden»
- Den stora tegelstenen hade kunnat krympas avsevärt om endast vettiga saker hade skrivits i den. »
- Att den är skriven på svenska och sedan översatt till engelska gör att språket blir konstigt ibland. Varför inte ha den på svenska!?!??!!?!?»
- Fina bilder, med "stoffet" i boken var inte speciellt djupt. »
- Mycket text för enkla modeller...»
- Kanske bra bok men det finns bättre alternativ.»
- Innehållet i boken var ju tämligen lättförståeligt och pedagogiskt upplagt. »
- En bok där man får betalt i antal skrivna ord? Skulle kunna vara hälften så tjock, känns inte som den är skriven för proffs.»
- Helt okej bok. Dock känns det som att det inte händer mycket nytt ju längre in man kommer utan det mesta är upprepningar. Uppskattar inte heller att kursen slaviskt följer litteraturen till punkt och pricka.»
- Texten upprepar sig själv och är mest utdragen och dryg. en koncis sammanfattning skulle fungerat bra»
- helt ok»
- En dålig bok på svengelska som man känner sig tvingad till att köpa p.g.a. duggorna.»
- för mkt onödig text»
- Det var dålig engelska och för omständligt skrivit. Två sidor hade kunnat sammanfattats till en kort informationsruta»
- varför ta en svensk bok och sedan översätta den till engelska och be oss köpa den engelska varianten? »
- Dyr»
- väldigt amerikanskt skriven.»
- Skulle vilja säga att den påminde om en barnbok på mer än ett sätt utöver färgerna. Visserligen hade vissa saker att komma med, men den repeterade hela tiden samma sak med rött, gult och grönt ljus osv.»
- alldels för mycket text per sida, det är deprimerande att aldrig få vända blad»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
64 svarande

11 17%
16 25%
18 28%
12 18%
7 10%

Genomsnitt: 2.81


Examinationen

Ditt slutbetyg i kursen är sammansatt av två delar.
- Den ena delen är ett gruppbetyg och viktas in med 75%.
- Den andra delen är individuell och viktas in med 25%.

35. Vad anser du om examinationsformen med kontinuerlig betygssättning av projektarbetet (gruppbetyget)?

80% av gruppbetyget ges av de 9 olika stegen som ni har redovisat vid ett antal olika deadlines. 20% av gruppbetyget ges av hur väl slutrapporten svara mot rapportkriterierna.

64 svarande

Inte alls bra»7 10%
Mindre bra»14 21%
Bra»24 37%
Mycket Bra»19 29%

Genomsnitt: 2.85

- Ställdes för otydliga krav! Man var tvungen att överprestera under hela kursen och kraven framgick ej tydligt. Handledaren var dessutom dåligt insatt och gav vid ett tillfälle sänkt betyg pga att han inte betygsatt och korrigerat en del tidigare. DÅLIGT!» (Inte alls bra)
- Vi ska bedömas efter vad vi kan vid kursens slut.» (Inte alls bra)
- Duggor är inte rätt metod för att avgöra en persons individuella insats. Bidrog snarare till att vissa "slackers" gjorde bra ifrån sig på duggan men inte alls bidrog till inlämningarna och trots detta i slutändan fick en femma medan någon annan som kanske gjort en grymt bättre insats men inte lyckats på duggorna fick ett sämre betyg. Dessutom missade handledarna detta och såg inte alls vilka som gjorde de mesta av jobbet och vilka som gled med bara.» (Inte alls bra)
- en vecka kan vara dålig och då blir hela betyget nedsatt?» (Mindre bra)
- Slutrapporten uppfattade jag som ett ganska litet delmoment i jämförelse med det stora hela i kursen, alltså känns viktningen orättvis.» (Mindre bra)
- Att betygssystemet inte var satt förrän slutet av kursen är ju bedrövligt. Sedan var kompletteringsmöjligheterna ganska dåliga, båda när det gäller duggor och småfel i delrapporter» (Mindre bra)
- Det är bra ur den synpunkten att man håller sig i fas med projektet, men det är katastrof i samband med andra kurser. Det verkade som handledaren ofta jämförde grupperna mot varandra, istället för en mall - samtidigt som det också var väldigt olika bedömning hos olika handledare. Det gjorde att man hos vissa handledare hamnade i en ond spiral där man hela tiden fick lägga ner mer och mer tid för att försöka hålla sig på samma nivå. För varje inlämning så höjdes ribban. (plus det känns helt irrelevant att man får 3:a istället för 5:a om man skrivit ett enda "vi" i texten.)» (Mindre bra)
- För många deadlines som var hårt bedömda på flera plan, som språk» (Mindre bra)
- Man får ingen som helst uppskattning av hur pass nytänkande eller innovativ en lösning var, trots att the value-model förespråkar just detta. Sensmoralen är alltså att så länge du följer boken så är det bra.» (Mindre bra)
- Det är okey... hetsigt med så mycket inlämningar bara» (Bra)
- Men det är svårt att sätta så exakta betyg på delmoment tycker jag. + att hur handledaren värderade ändrades under projektets gång.. det blir lite konstigt då! » (Bra)

36. Vad anser du om duggorna (7st, resulterar i det individuella betyget)?

Syftet med duggorna har varit att du som enskild student skall vara förberedd inför de arbetsuppgifter som gruppen skall genomföra tillsammans.

63 svarande

Inte alls bra»18 28%
Mindre bra»18 28%
Bra»18 28%
Mycket Bra»9 14%

Genomsnitt: 2.28

- bara mer arbete, ovärt» (Inte alls bra)
- Krävde för mycket tid i form av föreläsningar och egna studier för att enbart mynna ut i "läsförståelse" frågor. Denna del känns enbart tidskrävande men gav inget tillbaka» (Inte alls bra)
- Förstår att det är bra att vara förberedd inför arbetsuppgifterna, men eftersom arbetsuppgifterna ändå betygssattes i ett senare skede så blev det ju i princip dubbel betygssättning på samma saker. Förstår också att syftet kanske var att kunna se vilka som var förberedda och att de som inte bidrog till arbetet genom att inte kunna det skulle få lägre betyg men så blev inte alls fallet för min del, då jag fick lägre eller samma betyg (pga duggorna) än/som personer som i princip inte hjälpte till med inlämningsuppgifterna alls av ren lathet.» (Inte alls bra)
- humbug» (Inte alls bra)
- Resultatet av duggorna blev orättvist eftersom vissa människor måste läsa en sak 3 ggr för att komma ihåg och vissa 1 gång. I vår grupp jobbade alla lika hårt med själva projektet men halva gruppen fick fyra och halva femma pga duggorna fast att alla hade läst igenom de aktuella sidorna i boken. » (Inte alls bra)
- De man skulle läsa till duggorna var mycket orimligt i förhållande till duggornas innehåll. Man kunde i regel chansa och få lika bra resultat.» (Inte alls bra)
- Jag fick samma resultat när jag pluggade till duggorna som när jag pluggade jättelänge och läste allt. Det var konstiga frågor som nästan bara handlade om tur. Någon fråga stod det tex en enda mening om på typ 20 sidor och det är lätt att missa de. Bättre att isf ta något på helheten. De skulle kunna finnas men borde absolut inte vara betygsgrundande! Man kanske var lite mer förberedd men inte tillräckligt.» (Inte alls bra)
- Duggorna är lotto. Och jag var sjuk vid ett tillfälle så jag fick en fyra istället för en femma.» (Inte alls bra)
- Jag förstår inte hur det kommer sig att när föregående år har sagt till på kursutvärdering att IKOT tar för mycket tid, så lägger man till momentet med duggor? Tanken var väl att man skulle läsa in allt i boken innan man började med projektet varje vecka, men det är inte där problemet ligger i att fatta vad man ska göra, utan det är helt enkelt så att många moment tar jättelång tid om man vill göra det seriöst. Frågorna på duggorna var också väldigt dåligt ställda, då man nästan alltid kunde tolka dem på minst 2 olika sätt.» (Inte alls bra)
- Jag var sjuk en gång och missade då en dugga. I övrigt skrev jag samma resultat som övriga gruppen. Dom andra fick femmor jag fick fyra. Det är inte OK!» (Inte alls bra)
- tog för mycket uppmärksamhet från vad kursen egentligen skulle handla om» (Inte alls bra)
- Den informationen som kom på duggorna måste man ju ändå läsa in för att skriva bra inlämningar och därför lite kaka på kaka, kanske bättre att kunna lägga mer tid på delinlämningar» (Mindre bra)
- Tanken med duggorna var bra och man lärde sig mcyket men de tog tid. Då borde något moment i gruppprojketet tas bort.» (Mindre bra)
- Man måste läsa litteraturen även om duggorna inte skulle funnits.» (Mindre bra)
- Visst man kanske var en aning mer förberedd när man skulle arbeta med det, men duggaplugget tog onödigt mycket tid. samtidigt var dugga-frågorna ibland konstigt formulerade» (Mindre bra)
- Förutom att duggafrågorna ofta var dåligt formulerade kändes det som duggornas huvuduppgift var att tvinga eleverna att läsa kurslitteraturen. Det måste finnas bättre metoder för att motivera eleverna till läsning än att få dem att känna sig tvingade...» (Mindre bra)
- Tycker att det ska vara okej att kunna bli sjuk utan att missa en chans helt! Sedan tycker jag att frågorna var mycket dumt ställda oftast. Det som var svårt var läsförståelsen/översättningen från boken och inte vad de innehöll! men självklart är det bra att alla måste vara pålästa inför veckans arbete det underlättare ju senare arbete.. » (Mindre bra)
- Om man missade en dugga så fanns det tydligen inte någon chans att reparera det, vilket gjorde det svårt att få ett bra snitt. inlämning av en tom dugga hade gett ca 50% så det är konstigt att man får 0 om man missar en.» (Mindre bra)
- Frågorna var rätt simpla men ofta lätta att missuppfatta. Tiden det tog att plugga till duggorna var inget gentemot tiden för hela projektet därför kan man inte påvisa en persons engagemang i projektet genom duggan. En person som läst på inför duggan kunde lika gärna få samma poäng som en som inte gjort det, därför tycker jag att duggorna var värdelösa - det gjorde bara att kursen tog ännu mer tid. » (Mindre bra)
- Det fungerar någorlunda, men man borde egentligen bara ha en gräns för godkänt som man skulle komma över.» (Mindre bra)
- Grundtanken är god men blir fel i praktiken. Duggor är inte rätt metod för att avgöra en persons individuella insats. Bidrog snarare till att vissa "slackers" gjorde bra ifrån sig på duggan men inte alls bidrog till inlämningarna och trots detta i slutändan fick en femma medan någon annan som kanske gjort en grymt bättre insats men inte lyckats på duggorna fick ett sämre betyg. Dessutom missade handledarna detta och såg inte alls vilka som gjorde de mesta av jobbet och vilka som gled med bara.» (Mindre bra)
- Alldeles för tidskrävande och gav faktiskt inte så mycket kunskap. Hade varit bättre att inte ha duggor och att man istället kunnat lägga den tid man fick lägga på plugg till duggorna på att plugga tillsammans som grupp med gruppuppgifterna. » (Mindre bra)
- Bra tanke dock för mycket.» (Mindre bra)
- Det borde finnas möjlighet att göra omduggor, åtminstone ett tillfälle att göra om duggor. » (Bra)
- Bakvänt med duggan efter man har gjort arbetet.» (Bra)
- det var dock inget måste att öppna eller ens köpa boken för att få 5a på duggorna» (Bra)
- Helt okej system. Känns som en del i att alla skall tvingas köpa kurslitteraturen. Dock är som sagt kompletteringsmöjligheterna dåliga. T.ex. om man missat en dugga har man väldigt liten chans att uppnå ett högre betyg.» (Bra)
- Missade tyvärr en dugga då jag inte kunde närvara vilket påverkade betyget så det skulle kanske vara skönt om det fans en tenta man kunde göra under tentaveckan där allt sammanfattas som är frivillig» (Bra)
- Det var duggor ofta, men det var inte speciellt mycket att läsa på till varje tillfälle. Jag tyckte dugga-systemet funkade bra.» (Bra)
- Grymt dåligt är dock att när jag hamnat på 4,475 i mitt betyg och kontaktat Magnus flertalat gånger och då inte fått nått svar om det finns nått jag kunde göra för att väga över den sista 0,025 poängen som skulle krävts för betyg 5. Riktigt kasst Magnus!» (Bra)
- Det blir för mycket men alla ska ju läsa för gruppens skull. Finns en poäng men det är som att ha dugga efter varje läsvecka i matematik... skulle säkert bli jättebra resultat men man kanske inte hinner?!» (Mycket Bra)
- Borde vara en högre andel av betyget. Jag och en kurskamrat i gruppen presterade bra på duggorna men drog inte jämt med övriga i gruppen vad gäller ambitionsmål för grupparbetet vilket resulterade i ett lägre betyg för oss båda.(Båda hamnade slutligen precis under 4,5 i snitt.) Kontentan blev att vi som presterade på en femma nivå på duggorna fick samma betyg som de som presterade precis över en trea.» (Mycket Bra)
- Ruggigt bra sätt att sätta press på mig att hålla mig i fas. jag gillade det. » (Mycket Bra)


Sammanfattande frågor

37. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»8 12%
Dåligt»21 32%
Godkänt»16 25%
Gott»8 12%
Mycket gott»11 17%

Genomsnitt: 2.89

- i efterhand så känns det som negativt mest hela kursen» (Mycket dåligt)
- För hög arbetsbelastning, dålig kommunikation från kursledningen, dåliga handledare osv osv... » (Mycket dåligt)
- Den kursen man är gladast att man överlevt!» (Mycket dåligt)
- En kurs där det inte finns något utrymme för eget tänkande, utan man bestraffas för att man har gått en egen väg trots att man har motiverat det.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för tidskrävande, väldigt smalt tänkande när man endast får använda sig av value model och inget eget tänkade är tillåtet om man vill kunna få ett högra betyg än U eller 3..» (Mycket dåligt)
- Mindre belastning och en roligare projektuppgift hade höjt betyget avsevärt» (Dåligt)
- För hög belastning. Vi har andra kurser också!» (Dåligt)
- Låg kvalitet och extremt ogenomtänkt rakt igenom, krockar med andra kurser, bristande handledning, för mycket arbete i förhållande till en vanlig 7.5hp kurs (jag är medveten om att man förväntas arbeta med en 7.5hp kurs si och så många timmar, men det är det ingen som någonsin gör i någon annan kurs, och därför blir intrycket att kursen är alldeles för omfattande.)» (Dåligt)
- Jag har aldrigt lagt så mycket tid för så lite poäng! Att säga att det var elevernas målsättning som drev upp tiderna tycker jag är skitsnack, för det första var väldigt mycket tid tvungen att läggas ner om man skulle bli godkänd på grund av alla duggor och delmål. För det andra är arbete i grupp tidskrävande och det är ingen som vill lämna in något man vet att man kan göra bättre bara för att begränsa arbetsbelastningen. Jag tycker att kursen var ingående, givande och rolig men det är oacceptabelt att den är på 7,5 hp. Den måste halveras eller ge 15 hp! » (Dåligt)
- Alldeles för många moment på för få poäng. Dock skulle kursen kunna få ett mycket bättre betyg av mig om poängen höjdes något eftersom de flesta delarna ändå var bra.» (Dåligt)
- förstår inte riktigt hur Evertsson tänker, vet han vad 7,5 hp borde omfatta?» (Dåligt)
- Kursen i sig är inte dålig, men upplägget på kursen med dålig handledning och på tok för hög arbetsbelastning gör att intrycket av kursen blir väldigt dåligt!» (Dåligt)
- Men det är ändå en bra kurs om den läggs upp på ett annat sätt.» (Dåligt)
- För tidskrävande.» (Dåligt)
- Pga för hög belastning.» (Dåligt)
- Inte sett till kursinnehåll utan till upplägget med för tidskrävande moment i förhållande till poäng samt den ringa förmågan att själv påverka sitt eget betyg.» (Dåligt)
- tog alldeles för mycket tid!» (Dåligt)
- Vi satsade på att göra en så bra slutprodukt som möjligt och därför la vi oerhört mycket tid på vårt projekt, men såhär nu i efterhand så känns det onödigt då vi kunnat få minst lika bra betyg för halva tiden man har lagt ned på projektet» (Dåligt)
- dåligt uppstyrt med antingen dubbla budskap eller ingen eller högst oklar information. Kursen tar aldeles för mycket tid i förhållande till de 7,5 hp som man får för den» (Dåligt)
- Väldigt tudelat: Lärt mig massor, intressant gruppdynamik men jag var seriöst helt utbränd i slutet på lp 4 och jag är 21 år - ska det vara så???? Jag vill ha mer poäng för den här kursen - minst 15, högst 30» (Godkänt)
- Kanske skulle korta ner till 3-4 duggor inför viktiga inlämningar för att alla ska läsa.» (Godkänt)
- Kursinnehållet var för det mesta intressant och roligt. Dock tog det för mycket tid och kändes lite som en repetition vecka för vecka i och med att value model inte tog upp mycket nytt.» (Godkänt)
- Betyget dras ner mycket av den höga belastningen ocg duggornas utformning och vikt» (Godkänt)
- för hög belastning» (Godkänt)
- Mycket intressant men för tidskrävande» (Godkänt)
- Det är en väldigt rolig kurs, men den tar alldeles för mycket tid i förhållande till poäng!!» (Gott)
- Rolig kurs och skoj att få utmana sin hjärna i nytänkande!» (Mycket gott)
- Det har varit väldigt lärorikt. men betygssättningen var felaktik» (Mycket gott)

38. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor, upplägget på betygsättningen.»
- studiebesök»
- Bevaras kursen så skall man få mer HP. Kursen motsvarar fanimej 40 timmarsvecka ensam. »
- Gruppdynamik»
- Magnus Evertsson»
- Duggorna, bra att jämna ut betyget över kursen så att man har chans att förbättra sitt betyg över tid.»
- Kan inte peka ut något speciellt»
- Arbete i projektform är utvecklande.»
- Själva grunden, men det måste trappas ner! »
- inte mycket»
- projektet, men mindre omfattande.»
- Jag tycker att det är en bra och givande kurs, men poängen måste motsvara arbetsbelastningen!»
- Evertsson»
- Projektet och den mesta arbetsgången med det.»
- Magnus»
- Magnus Evertsson»
- Strukturen med duggor, kontinuerlig inlämning, obligatorisk redovisning för alla gruppens medlemmar, roterande projektledarroll och liknande.»
- Bra och enhällig feedback oavsett handledare»
- duggorna, handledningstillfällena och gruppdynamiken»
- Föreläsningarna, de var väldigt intressanta.»
- Delrapporter, fast inte lika stora.»
- projektet»
- duggorna»
- Jag tyckte att vårt problem med barnstugegrind var intressant att lösa, då det lades fram från ett verkligt företag»

39. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den höga arbetsbelastningen.»
- Duggorn är överflödiga, för stor vikt på value model. »
- Betona att boken bara är ett alternativ. »
- Handledaren bör lämna tillbaka kommenterade inlämningar»
- duggorna! mer eget val i hur projektet skall utformas. även om metoden är viktig behövs inte allt. »
- Korta ner kursen. Jag la lika mycket tid på denna kurs som jag gjorde totalt på resterande kursen under våren.»
- Låt handledaren vara med på gruppdynamiksövningen. Han/hon är en del av gruppen och påverkar gruppen mycket omfattande. Ha mer kontakt med handledaren under prjektets gång, kanske mer personliga träffa och inte schemalagda 5 min/grupp. »
- Kan inte välja något spec.»
- duggor, roligare projekt, jämnare betygssättning bland handledarna.»
- Omfattningen måste minska»
- Det mesta...»
- Allt. IKOT projektets form är kasst och som kursen var utformad i år anser inte jag att den bör fortsätta alls. »
- På nått annat vis än duggorna kolla så att alla hänger med. Det funkar inte att ha en kurs som denna som man inte kan halka efter i och samtidigt köra två till! Det blir de andra två som blir lidande! Efter som det kan gå dåligt på de kurserna utan att det är på bekostnad av någon annan! Ni utnyttjar er position lite väl mycket! »
- Man bör ha handledare med samma uppfattning om hur arbetet skall bedrivas och så borde man se boken som ett komplement till kursen och inte ett facit.»
- duggorna kändes inte relevanta alls. projektet tog alldeles för mycket tid och gick ut över alla andra kurser. alla stegen känns inte alls nödvändiga.»
- Hela kursen, det fungerar inte att ha IKOT tillsammans med fyra andra kurser. Både tillverkning och industriell ekonomi har blivit åsidosatta eftersom man inte har haft tid för det. »
- Ta bort duggorna.»
- Duggorna, produkterna, Mer mekaniska produkter!»
- Tidsplanering, betygssystem, duggaupplägget, kompletteringsmöjligheterna»
- Belastningen och duggornas upplägg»
- mer gruppdynamik, eventuellt tillsätta en obligatorisk handledning till gruppdynamik»
- Färre delrapporter.»
- Mindre arbetsbelastning.»
- Det är väldigt tråkigt att man snarare arbetar efter en "bibel" än att man uppmuntrar egentänkande. Så länge man motiverar och resonerar kring vad det är man beslutar känns det irrelevant om man gjort "exakt som boken tycker man borde göra". Det är orealistiskt att man ska få stora "poängavdrag" för det. Det måste också vara mycket jämnare bedömning mellan handledarna och de måste vara mer insatta i duggornas svar redan innan duggan. Borde inte de kunna motivera samtliga svar?»
- Duggorna och arbetsbelastningen.»
- BELASTNINGEN. Orimligt att ha så mycket att göra som det var i denna kurs.»
- boken. duggorna»
- Duggorna»
- minska arbetsbelastningen och ta bort duggorna. Var mer tydlig om vad som ska lämnas in, hur det ska lämnas in..»
- Låt de stackars eleverna få chans att läsa till alla kurser som går samtidigt. IKOT tog på tok för mycket fokus.»
- Borde ge mer poäng»
- Ovanstående.»
- inte lika hårde på rapporten, bör kunna ge utrymme för mindre returer.»
- 1. Avbelasta kursen genom att t.ex. ta bort duggorna 2. Bättre handledare »
- Arbetsbelstningen bör sänkas, då det bara är 7.5 hp kurs.»
- Duggor Bättre gruppdynamik, ej göran»

40. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av kursen och de erfarenheter du erhållit i ditt framtida arbete?

64 svarande

Ingen nytta alls»4 6%
Liten nytta»26 40%
Ganska stor nytta»26 40%
Mycket stor nytta»8 12%

Genomsnitt: 2.59

- Detta är en kurs i hur man gör ett arbete genom att skriva upp det som står i boken och där de som värderar bokens innehåll gämfört med deras uppgift får avdrag.» (Ingen nytta alls)
- Mycket svårt att säga! Man vet inte alls var man är påväg! » (Liten nytta)
- Ingen aning, men rent spontant känns det inte så värdefullt.» (Liten nytta)
- Hur skall jag veta den än? » (Liten nytta)
- Projektuppgiften var rolig att lösa men den tog alldeles för mycket av vår tid för att vara värt det.» (Liten nytta)
- Var bra övning i grupparbete» (Ganska stor nytta)
- Vet ärligt talat inte» (Ganska stor nytta)

41. Övriga kommentarer

- Bra kurs.»
- Denna kurs måste ses över och göras om för att fungera bättre med de andra kurserna som går parallellt. Den har en otrolig potential att vara en av de roligaste och mest motiverande kurserna under sin skoltid, men nu har det istället blivit den kurs jag uppskattat minst av alla...»
- Kul att enkäten äntligen kommer ut. Hoppas att det framgår tydligt att kursen inte varit uppskattad av oss elever detta år. »
- Försök att göra kursen mer värd sin tid! Eller ändra om den så att det inte är så mycket som behöver göras på nått vis! Så att fler kan bli intresserade utav produktutveckling så att ni inte tappar framtida förmågor pga att ni gör en hemsk kurs! »
- Förmodligen är detta den sämsta kursen man kan läsa på chalmers. Lite av en skandal att man utsätter studenter för sådan skit bara för att man vill tjäna pengar på en världelös bok.»
- Kursinnehållet är överlag intressant och bra fast med stora brister.»
- Handledarnas krav och nivå verkade skilja avsevärt, »
- Rolig och intressant kurs, dock väldigt mycket att göra.»
- minska belastningen eller öka poängen»
- Jag tycker att det är väldigt dåligt att skicka ut kursutvärderingen så här långt efter kursen. Alla konkreta exempel på saker jag tyckt varit dåliga under kursens gång har ju glömts bort och det enda jag kan säga nu är att kursen var dåligt upplagd och inte direkt varför jag tyckte det eftersom så mycket har glömts bort. Jag tror att ni hade fått väldigt mycket mer konstruktiv kritik om ni hade skickat ut kursenkäten direkt efter kursen.»
- Hur kommer det sig att den här kursutvärdering kommer ut flera månader efter den skulle ha kommit ut? Dåligt, känns som man vill undvika kritik.»
- Tyvärr fanns det möjligt för folk som inte jobbade särskilt mycket med kursen i helhet och mest gled igenom grupparbetet och sedan presterade bra på duggorna att då få bra betyg i kursen ändå.»
- Ändra hela upplägget»


Kursutvärderingssystem från