ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ljud och vibrationer, introduktionskurs 2008, VTA121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-07 - 2008-04-04
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 85%
Kontaktperson: Patrik Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* redovisa och tillämpa de grundläggande begrepp som används inom ljud- och vibrationsområdet (t.ex. ljudtryck, effektivvärde, nivå, akustisk impedans, och A-vägning),
* beskriva och tolka akustiska signaler i tids- och frekvensdomänen, samt kunna tillämpa beskrivningar av vågrörelser med hjälp av komplexa notation,
* redogöra för de fysikaliska processer som leder till vågrörelse,
* tillämpa de ekvationer som beskriver vågrörelse i fluider och fasta material för att beskriva vågutbredning och reflektion/transmission i gränsytor mellan olika material,
* redogöra för egenskaper hos och tillämpningsområden för elementära akustiska källor,
* redogöra för de fysikaliska fenomen som kan påverka ljudutbredning, samt tillämpa dessa i förklaringar av observerade fenomen (t.ex. vid ljudutbredning utomhus),
* redogöra översiktligt för hur exponering i form av ljud och vibrationer upplevs av människor,
* redogöra för kopplingen mellan vågor i fluider och fasta material, samt kunna tillämpa denna kunskap för att prediktera ljud och vibrationer,
* använda åtgärder så som dämpning/absorption, isolering, och skärmning för att lösa akustiska problem,
* utföra enklare mätuppgifter för att karakterisera ljud och vibrationer, samt
* presentera skriftliga tekniska rapporter över problemställningar, lösningsmetoder, resultat och förslag på åtgärder inom ljud- och vibrationsområdet.

Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»5 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Men det är inte kursinnehållets fel utan mitt ointresse.» (Ganska dåligt)
- Det som kanske saknades lite var: * redogöra översiktligt för hur exponering i form av ljud och vibrationer upplevs av människor» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgifterna gav en bra överblick över kursmålen.» (Ganska bra)

2. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.41

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2.08

- Dock är detta en av de tyngsta kurser jag läst rent arbetsbelastningsmässigt. Om det innebär att denna är för hård eller de andra för lätta är svårt att säga. Rent allmänt på Chalmers har det varit ganska olika i arbetsbelastning för olika kurser.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Men den var avsevärt svårare än väntat. Speciellt i jämförelse med förra årets.» (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgifterna visar förmodligen tydligare vad vi lärt oss, frågor på detaljkunskaper kan i vissa fall ge dåligt resultat på tentan trots goda kunskaper kring resterande områden» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har Patrik Anderssons lektioner varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 75%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 3.25

- Kurslokalen har ibland vårit väldigt dålig vad det gäller luft men föreläsningarna har ofta varit intressanta. Bra med återkoppling ofta och mycket till saker man kan relatera till. Lärorikt och kul med att spela upp olika fenomen och hur dessa låter.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har Patrick Sabinarz räkneövings och handledningstillfällen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.25

- Det jag såg av honom gjorde han mycket bra, dessvärre har jag inte haft möjlighet att delta på så många....» (Mycket liten)
- Två (eller tre?) räkneövningar som inte varit så givande då vi inte själva har räknat några liknande tal. » (Ganska liten)
- Möjligheten till handledning har varit bra även om det inte behövts så mycket. Räkneövningarna kändes lite krystade och eftersom det inte var några räknetal på tentan så blev dessa mer som en parentes för kursen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.5

- Kan tycka att den är lite för mycket formelbladskänsla på den. Ganska ofta som det kommer en formel som känns ganska "ogiven". Det är ju iofs bara en introduktionskurs men jag har svårt att bara svälja formler som jag inte riktigt har känsla för. » (Ganska stor)
- Utan den hade det verkligen inte gått!» (Mycket stor)

8. Hur fungerar det att ha Patriks "Lecture notes" som kurslitteratur?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Bra»5 41%
Mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 3.41

- Se upp med ordföljden ibland bara.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har projektuppgifterna varit för din lärande process?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»1 8%
Stor»7 58%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- Är egentligen svårt att säga, men det har stundtals kännts som uppgifterna varit betydligt komplexare än kursmålen» (Liten)
- De var lärorika men bara på de specifika delarna. Nummer två var alltför omfattande.» (Stor)

10. Till hur stor hjälp har laborationen varit för din lärande process?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»9 75%
Stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Trevlig intro men skippa formell rapport då det är krångligt nog med projekt 1 första veckorna innan man vet vad orden betyder.» (Liten)
- Men ändå intressant» (Liten)
- Gav en väldigt bra bild av hur det berörda funkar och hänger ihop även om jag kände till endel sedan innan. Bra insatts av Sabinarz!» (Stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%

Genomsnitt: 3.66

- Fungerade bra när jag väl hittade till kurssidan, var ingen länk från studieportalen i början» (Ganska dåligt)
- Grym sida, bästa jag nånsin sett!!!» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- Jag håller inte med om att projekten varit för krävande, jag har lagt ner väldigt mycket tid, men absolut inte orimligt mycket tid, fan vi går ju inte på GU!» (Lagom)
- Projektarbetena tog mer tid än vad man trodde.» (Hög)
- höga krav på rapporter, annars lagom belastning» (Hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.91

- saknas svarsalternativet "Väldigt bra".» (Mycket bra)
- Extremt tillmötesgående och alltid med generösa svar!» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Har inte sammarbetet med alla, men de jag gjort det med har sammarbetet funkat grymt!!» (Mycket bra)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»4 33%
Hög»5 41%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.66

- Kanske den högsta under min Chalmersperiod.» (Hög)
- läste dock en kurs för mycket, annars bra belastning» (För hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten att kunna ställa frågor i tid och otid. »
- "Kärleken", nämen kändes väldigt trevligt att läsa här och alla var väldigt tillmötesgående tillskilnad från andra instutiontioner man stött på igenom åren....»
- Föreläsningsanteckningarna och båda eras pedagogik, ni är duktiga lärare. Men BÖRJA med att visa på fenomenet och härled sedan, nu blir det väldigt mycket formler innan "resultatet" presenteras vilket gör det svårt att förstå varför och hålla fokus.»
- Fördelning i betyg 50/50 mellan projekt och tenta. Projektuppgifterna kräver minst lika mycket som en salstenta.»
- Projektuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna, betygsvägningen och kurslitteraturen.»
- inl uppgifterna»
- utlärningssätt»
- Inlämningsuppgifterna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursmaterialet skulle kunna göras mer textbaserat än formelbaserat. »
- Kanske inte riktigt så mycket ingåenden bevis för hur allt hänger ihop, hade gärna sett lite med "verklighets" relaterade inslag»
- Inriktningen på bilar. Spelar inte så stor roll att samma teori kan tillämpas på ventilationstrummor, känns ändå främmande utan att få öva med rimliga flöden. Och tveksam till fyrtakts-ventilation. »
- Räkneövningarna kan förbättras lite, kanske göra ett schema så man vet vad som ska räknas, ifall det ens är någon räkneövning»
- Kanske någon mer labb istället för en av inlämningsuppgifterna? Sedan borde nog betygsättning på labben vara bra. Det hade gett en extra morot att göra det bra från början istället för att försöka klara sig på marginalen.»
- göra projuppgifterna lite mindre kunna köpa ett tryckt kompendium (av lecturenotes) till självkostnadspris»
- Kanske inte gå igenom lika många formler på tavlan utan mer säga "det är en lång härledning och såhär ser formeln den slutgiltiga formeln ut för xxxxx". »


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- Mycket trevlig kurs!»
- Det var en svår tenta :) Men en mycket väl genomarbetad kurs. Creds!»
- Mycket läsvärd kurs som gav användbara kunskaper såväl privat som till ett framtida jobb»
- Det teoretiska fokuset och bredden är för stort för en kurs i fyran är mao tveksam till om den borde ingå i programmet (Structural Performance VoV). Det är en bra grundkurs om en mer "praktiskt" inriktad kurs fås som påbyggnad men för dåligt problemorienterad som enda kurs. Jag vill veta vad jag ska undvika vid byggnadsdesign (och varför)inte hur signalerna i ett avgassystem ser ut. Tror många av de praktiska detaljerna är uppenbara för er men det tar lite för mycket tid att tänka ut hur resultaten av härledningarna ska tolkas i praktisk användning själv. Har inte varit så anonym så vill du att jag ska utveckla något får du gärna kontakta mig på mail: XXXXX» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från