ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 FB7 Sjömanskap C, SJO605 0309

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-03 - 2010-03-25
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 4%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

2 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 50%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 50%

Genomsnitt: 3.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

2 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»2 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

2 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 50%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Johan Cimbritz har ingenting i en undervisningssal att göra! » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 50%
Nej, målen är för högt ställda»1 50%

Genomsnitt: 2.5

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 50%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»1 50%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Johan är mycket opedagogisk och inte alls hjälpsam! Han klankar hela tiden ner på oss elever och kommer med spydiga och elaka kommentarer både vad gäller undervisningen i sig samt gör sig rolig på elevernas bekostnad genom att bl.a skoja om deras namn m.m! Oacceptabelt och under all kritik! » (Mycket liten)
- Kunde varit bättre.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»1 50%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 50%

Genomsnitt: 2.5

- Den litteratur vi tillhanda hållits har varit powerpointpresentationer som varit mycket tvetydliga och svårtolkade! Det Johan C påvisat har visat sig inte alls stämma med vad sjöfartsverket sagt. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 50%
Ganska bra»1 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

2 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Ganska bra de gånger Johan hade lust att svara på frågor. De andra gångerna hade man bara dumma frågor ansåg han. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 50%
Hög»1 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

2 svarande

Mycket dåligt»1 50%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Behåll Björn och omplacera Johan Cimbritz, alt avskedda honom! Han har varken på en skola eller till sjöss att göra!»
- Simulatorpassen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Johan Cimbritz!»
- Mer föreläsningar.»

16. Övriga kommentarer



Kursutvärderingssystem från