ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Ingenjörsmetodik 10/11, MPP082

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-01
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
14 svarande

1 7%
1 7%
2 14%
4 28%
6 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
14 svarande

0 0%
2 15%
2 15%
4 30%
5 38%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
14 svarande

0 0%
2 15%
6 46%
3 23%
2 15%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
14 svarande

0 0%
0 0%
8 57%
3 21%
3 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
14 svarande

1 7%
1 7%
4 28%
4 28%
4 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- De föreläsningar som vi hade tillsammans med maskin (vilket var relativt många) var oftast ganska ointressanta. Örjans föreläsningar/övningar var däremot intressanta och roliga! Det var intressant att jobba i projekt, men det hade varit ännu bättre om vi hade fått välja ämne lite friare. Det som jag tyckte var mycket lärorikt var studiebesöken på dacat och ppu-labbet! Det var också trevligt med utexaminerade td-studenter som kom och berättade vad de sysslar med nu.»

Föreläsningar
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 38%
Lärorikt»7 53%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.69

Övningar
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 30%
Lärorikt»6 46%
Gav inte mig så mycket»3 23%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.92

Laborationer
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.5

Projektarbete
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 25%
Lärorikt»5 62%
Gav inte mig så mycket»1 12%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.87

Inlämningsuppgifter
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 23%
Lärorikt»8 61%
Gav inte mig så mycket»2 15%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.92

Gästföreläsare
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 38%
Lärorikt»7 53%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.69

Studiebesök
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 46%
Lärorikt»7 53%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.53

Grupparbete
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 58%
Lärorikt»3 25%
Gav inte mig så mycket»2 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.58

Kurslitteratur
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 9%
Lärorikt»2 18%
Gav inte mig så mycket»8 72%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.63

Självverksamhet
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 50%
Gav inte mig så mycket»4 50%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.5

Tentamen
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Fått hjälp och svar på frågor
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 25%
Lärorikt»4 50%
Gav inte mig så mycket»2 25%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 12%
Lärorikt»5 62%
Gav inte mig så mycket»2 25%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.12

Annat
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 0

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Örjans "analysera grejer"-övningar, studiebesöken, föreläsningar med utexaminerade studenter»
- Gästföreläsare, grupparbeten.»
- Studiebesöket på Dacat var verkligen väldigt värdefullt, likaså de utexaminerade td-elevernas föredrag.»
- Studiebesök och tillfällen för diskussion och feedback.»
- örjan»
- Grupparbeten, delredovisningar med kritik och reflektioner.»
- Gästföreläsningar av tidigare TD-elever och uppgiften "Dålig Design".»
- Föreläsningarna och projektarbetet i grupp»
- eget val av av innehåll i grupparbete»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Föreläsningarna med maskin! Det är väl bra att få en förståelse för hur maskinare tänker men förläsarna visste inte ens att vi från TD var där. En föreläsning handlade det dessutom nästan bara om ett projekt som maskinstudenterna höll på med.»
- Att Kurs-PM måste bli tydligare. Det var svårt att förstå vad som skulle lämnas in och när.»
- Hela tiden hänvisades det till kurs-PM, som flera av oss ansåg hade ganska otydlig information om de olika uppgifterna och om när de skulle genomföras eller lämnas in. Det skulle gärna kunna få förbättras.»
- Delade föreläsningar med Maskin.»
- Maskinarnas och td:s gemensamma föreläsningar - till ingen nytta för oss i td och oftast riktade enbart till m. Fanns gånger då föreläsarna inte ens insåg att vi td:are satt i salen också.»
- Integrationen med maskins Ingenjörsmetodik fungerade inte särskilt bra. Många föreläsningar kändes meningslösa och det kändes inte som att man skulle vara där (de tog upp uppgifter som bara dem jobbade med t.ex.)»
- Föreläsningarna med Maskin, kändes ofta som de inte gav så mycket. »
- Mindre vikt på uppsatsen som enbart kändes onödig, ämnet ingenjörsmetodik examineras och utövas lämpligen på ett ingenjörsmetodiskt sätt. Det vill säga på ett sätt som går ut på att lösa problem och ta fram lösningar, ämnet speglas inte i att sitta och leta efter (i stort sätt) orelevant fakta i databaser och på internet! Detta skall givetvis också ingå i kursen men i så fall för att stödja det praktiska arbetet och projekten.»
- tydligare inlämningsanvisningar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från