ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Facilities Management, LBT815

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-06 - 2009-06-30
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»2 50%
Cirka 20 timmar»2 50%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Inte alls mycket att göra under kursen, desto mer inför tentan som skulle läsas på med ppt- slides. Saknas definitivt kurs litteratur och svenska exempel.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 25%
100%»3 75%

Genomsnitt: 4.75

- Föreläsningarna är svåra att relatera till när kusen har engelska exempel som inte ens går att översätta. Vi behöver lära oss om Sverige. Kursen skulle också kunna effektiviseras betydligt om den hölls på svenska.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 25%
Målen är svåra att förstå»1 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag fick de aldrig riktigt klart för mig.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 75%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»1 25%

Genomsnitt: 2.5

- Det handlar mest om att skriva allt man kan på nåt sätt i tentafrågorna känns det som.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»1 25%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 2.5

- Oeffektiv!!» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 50%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 2.75

- Utan ppt och internet skulle vi inte klarat tentan men det är beklagligt att man ska läsa till en tenta på ppt slides med stödord» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»1 25%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 25%
Har ej sökt hjälp»2 50%

Genomsnitt: 3.75

- Svårt att få bra svar och kontakt. Extra svårt när det dessutom är via mail.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Trots att man kan komma undan och få extrapoäng av ett arbete utan att ha deltagit i arbetet....» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 50%
Lagom»2 50%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Svårt att balansera så att man läser hälften hälften tillsammans med ex-jobbet...» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Exjobbet kräver sin tid» (Lagom)
- Med tanke på att man har ex-jobbet parallellt som tar väldigt mycket tid...» (Lagom)
- Exjobbet tog all energi» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 50%
Godkänt»1 25%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 3

- Den borde ändra utformning. Det fungerar inte att Phil flyger hit och säger till oss att vi skall söka informationen själva. Bra dock med studiebesök, först DÅ fattade man vad FM handlade om.» (Dåligt)
- Som sagt, hade gett mycket mer på svenska» (Dåligt)
- Fritt översatt ~ fastighetsförvaltning/skötsel. Visst, riktat mot större byggnader, hotel osv men till skillnad mot fastighetsförvaltningskursen i tvåan så gav den här kursen något » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesök, gästföreläsaren från Newcastle, tentan»
- arbetet att man får tänka lite själv och förstå i början»
- Studiebesöket på Ericsson»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Phil måste börja hålla substansiella föreläsningar.»
- språket, kurs litteratur föreläsningsinnehåll»
- Att man genomför ex-jobbet utan att läsa en kurs parallellt...»

16. Övriga kommentarer

- Go for rainbow!»


Kursutvärderingssystem från