ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik H10, MTT070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»7 43%
Cirka 25 timmar»5 31%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.75

- Sista veckan satt jag väldigt många timmar per dygn, inte så mycket i början.» (Cirka 20 timmar)
- Lagom» (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid lades i och med att kursen som lästes parallellt tog slut en vecka innan examinationen av denna kurs. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»2 12%
100%»13 81%

Genomsnitt: 4.75

- Missade två första veckorna av kursen p.g.a arbete i Norge, men studerade väldigt många timmar på egen hand innan.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 56%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 2.87

- Pga bytet av kurslitteratur fanns det inga exempel på lärandemål från tidigare kurser.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det hade kanske varit bättre att ha hållfasthetslära innan materialteknik.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»8 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Tentan var luddig på vissa håll» (?)
- Det var en hel del detaljfrågor som gjorde att man inte kunde visa att man har en övergripande förståelse för ämnet, vilket som jag förstod var syftet med kursen. » (Nej, inte alls)
- Miljöfrågan på tentan handlade inte alls om det som togs upp på miljöföreläsningen, kändes snopet då det på lektionen sades vad det var som var viktigt att ta med sig till tentan. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»12 75%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.81

- De föreläsningar som Peter hade var väldigt bra och mycket klarnade men Kenneths förelsäningar gav i princip ingenting. Det var flummigt och han skojjar bort frågor och saker vi bör kunna utan att förklara ordentligt. Och vissa gånger var det vesäntliga saker som till och med examinerades på tentan.» (Mycket liten)
- Det var väldigt synd att Kennet hade så omstrukturerade föreläsningar. Han svävade ofta ut och började prata om tex. bilkomponenter som jag inte hade någon relation till. Någonting viktigt som glömdes bort var att förtydliga vad alla beteckningar stod för, det var inte för än i slutet av kursen som jag faktiskt förstod vad tex. sigma och epsilon stod för. Samt att de anteckningar han gjorde på tavlan var ganska otydliga i sina formuleringar, tex. "om K1c=K1 så smyg därifrån". Detta gjorde att jag lätt tappade tråden i själva undervisningen. Peter däremot var väldigt pedagogisk och hade mycket mer strukturerade föreläsningar.» (Ganska liten)
- Undervisningen har till viss del varit ganska rörig och man får jobba ganska mycket själv för att knyta ihop allt.» (Ganska stor)
- Många av Kenneths föreläsningar har varit förvirrande och hoppiga med mycket snakc emellan och allt för många frågor till oss studenter som inte kan svara. Man tappar koncentrationen och glömmer bort vad det handlade om egentligen och dessa frågor tar irriterande mycket tid från föräläsningarna. En del fårgor för att hålla oss vakna är ok men inte så mkt så att det blir förvirrande och irriterande. » (Ganska stor)
- Jag hade ganska svårt för att hänga med i slutet på kursen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»12 75%

Genomsnitt: 3.75

- Boken har gett mycket förståelse och är väldigt bra.» (Ganska stor)
- Boken har varit mkt bra, föutom en del förvirrande och tidsödande felsvar i facit.» (Ganska stor)
- Boken var bra men det var synd att det var så mycket tryckfel. Det är tråkigt att lägga ner mycket tid på en uppgift man egentligen gjort rätt på för att försöka få samma svar som facit som är fel.» (Mycket stor)
- Boken var bra skriven och förklarade bra. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 31%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.75

- Materialet kom upp på hemsidan för sent, först efter att man tjatat.» (Ganska dåligt)
- Dumt att inte lägga upp facit till uppgifterna tidigare. Jag kan hålla med om att man kan vänta ett tag med det eftersom dom första 3 kapitlen hade uppgifter som man skulle diskutera och inte räkna men jag tycker facit kan läggas ut när man skall vara på 4e kapitlet. Facit till de sista kapitlen kom inte ut för än på tisdagen i tentaveckan.» (Ganska dåligt)
- Material kom upp försent! Facit tidigare är väldigt uppskattat» (Ganska dåligt)
- Köpte fel kursbok eftersom kurshemsidan inte var uppdaterad på länge.» (Ganska dåligt)
- Lösningar kunde lagts ut tidigare och det var frustrerande att det var fel i övningstentan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 3.93

- Bra möjlighet på övningarna i synnerhet.» (Ganska bra)
- Kunde ha varit skönt med ytterligare ett par timmars övningstillfälle per vecka.» (Ganska bra)
- Det var väldigt bra att båda lärarna var på plats hela tentaveckan, det var till stor hjälp!» (Mycket bra)
- Uppskattas att lärarna tar sig tid att svara på frågor på sina kontor. tack!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.93

- Mycket gemensamt plugg sista veckan, vilket gav mycket. Även pluggat med personer från andra klasser än min egen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 68%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Väligt många nya begrepp som var svåra att hålla reda på. Svårt att veta vad som var viktigt i boken, blev väligt mycket att läsa.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 43%
Hög»8 50%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.62

- Mest pga tidskrävande designkurs parallellt.» (Hög)
- Hög under slutet eftersom det var svårt att räkna uppgifter utan facit som vi fick tillgång till väldigt sent.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 62%
Gott»4 25%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.5

- Tentan var ganska slarvigt skriven. » (Godkänt)
- Frustrerande att det var fel i övningstentan och sen dessutom på riktiga tentan. Lite för mycket tid under lektionerna lades på att fråga studenterna om de kunde svaret på olika frågor. Då kanske det är bättre att säga svaret om inte studenten kan instället för att skicka runt frågan... » (Godkänt)
- Peter Hammersberg drog upp betyget mycket. Riktigt pedagogisk och tydlig föreläsare och övningsledare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peters undervisning»
- Peter Hammersberg.»
- Att lärarna finns på plats under tentaveckan för frågor, peters föreläsningar som var bra, boken om det går att få ett separat blad med rättning av tryckfelen»
- Laboration, »
- Litteraturen, Ashby et al är väldigt pedagogiska och bra.»
- Labben»
- Bra övningslektioner. Båda lärarna är snälla och trevliga.»
- boken och laborationen»
- Tempot.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna kan göras tydligare och mer strukturerade. Peter borde ha ett större ansvar för undervisningen då hans pedagogik är väldigt bra.»
- Färre frågor till studenterna, mera "kom till saken"!»
- Att Kennet försöker hålla mer pedagogiska, strukturerade och tydliga föreläsningar utan allt för mycket utsvävningar som är svåra att begripa om tex olika tekniska komponenter och tydligare anteckningar på tavlan som är bättre formulerade. En tenta där det är lättare att visa att man har en övergripande förståelse för ämnet och inte så mycket detaljfrågor.»
- facit till uppgifter tidigare»
- Kenneths föreläsningar måste struktureras bättre. Det finns en slingrig röd tråd som skymtar till ibland, men sidospår och oklara härledningar duggar tätt. Många gånger har jag frågat mig själv "Okej, jag förstår vad han gör, men vad betyder det och vad ska jag ha det till?"»
- Låt Peter föreläsa»
- Försöka ha lite mer strukturerade föreläsningar. Helt okej att läraren ställer frågor till studenterna på föreläsningarna men det skulle vara bra om frågorna var lite färre.»
- mindre frågor som drar ut på tiden och mindre slarvfel på tentor.»
- Fler exempeltentor.»
- Ge mer undervisningstid åt Peter, som har ett väldigt metodiskt och pedagogiskt sätt att förklara saker.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs»
- Designingenjörerna skulle utöver de vi läste läsa 1,5 extra poäng, vad hände med dessa? Är tanken att de ska läggas i nästa läsperiod för det anser jag vara mycket dåligt då det går ut över andra kurser.»


Kursutvärderingssystem från