ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering och solidmodellering, LMU601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»9 64%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.14

- Jag hade väldigt lätt för ämnet.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 42%

Genomsnitt: 2.42

- Har nog läst dem men kommer inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»6 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 3.11


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.57

- Svårt att lära ut datorprogram.» (Ganska liten)
- Sven Ekered har varit en mycket bra lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3

- Det som lagts upp på kurshemsidan har varit pedagogiskt och bra!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.78

- Hade hellre haft inlämning via kurshemsidan under hela kursen istället för bara första halvan.» (Ganska bra)
- websidan har fungerat mycket bra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Ofta har läraren svårt att hinna med alla elever trots att vi jobbat i halvklasser, samt att tiden hos eleverna ibland fördelas mkt olika (givetvis ofrivilligt av läraren, men fortfarande lite frustrerande)» (Ganska bra)
- Många behövde hjälp vilket begränsade tillgången något.» (Ganska bra)
- Lite svårt att be Torbjörn om hjälp eftersom han tagit väldigt många och långa kafferaster.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt samarbete»3 21%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»8 57%
Hög»4 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- I Aliaskursen (period 2) var belastningen mkt hög, medan i catia (period 3) har belastningen varit lagom.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»8 57%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 4.28

- I Aliasdelen hade mer hjälp varit önskvärt, ex utifrån mer detaljerade arbetsblad att följa. I Catiadelen har undervisningen och arbetsbladen varit mkt förståeliga.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarens powerpoint presentationer var bra samt att dom var tillgängliga på kurshemsidan.»
- kul med egen uppgift där man känner att man lärt sig något.»
- Bra med genomgångar. Materialet på hemsidan har varit till stor hjälp.»
- Bra upplägg på Catia-kursen. Mycket bra lärare, Sven!»
- tyckte Sven var väldigt strukturerad och pedagogisk, så det blev roligt och intressant istället för bara rörigt.»
- Sven är väldigt bra. »
- Jag tror att kursen är rätt bra, jag hade en del förkunskaper vilket gjorde kursen relativt enkel.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte fullt så mkt uppgifter i Alias eller mer tid med lärare, samt bättre beskrivande arbetsblad att följa, Vissa kanske skulle vilja påstå att det är att ge oss lösningen, men som bevisat i Catia är det ett bra sätt att lära sig.»
- Alias-kursens lärarens, Torbjörn, upplägg på föreläsningarna. Går allt för fort, opedagogiskt upplagt. 40 min sitter han och klickar på datorn, utan att berätta speciellt mycket var han gör eller vad han ska göra. Det var väldigt svårt att sätta sig själv efteråt och göra likadant, även om man försökte hinna anteckna.. Han borde lära sig av Sven som var helt tvärtom. Allt var tydligt och noga och lugnt! Sven, lär Torbjörn hur man lägger upp föreläsningar med cad!»

16. Övriga kommentarer

- Fler datorer i designstudion?!»
- Alias är mycket mer jobb med än Catia.»


Kursutvärderingssystem från