ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjömansskap, SJO345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2008-11-14
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

14 svarande

Högst 5 timmar»2 14%
Cirka 10 timmar»10 71%
Cirka 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»6 42%
100%»7 50%

Genomsnitt: 4.42


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 21%
Målen är svåra att förstå»3 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 2.71

- Kommer inte ihåg målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 33%
Nej, målen är för högt ställda»8 66%

Genomsnitt: 2.66

- Målen är alldeles för många i jämförelse med kursens "poängvärde". Den är alltså för omfattande om man "bara" får 4,5 poäng för kursen.» (?)
- Målen är rimliga. Dock är det svårt att se nyttan med stora delar av kursen. Vem som ska jobba i land behöver kunna lanternors position, lysradie mm... Det finns en anledning till att jag inte har valt att läsa Sjökapten..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mycket omfattande kurs som ger få poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- För en kurs som inte är på 4 poäng var det helt galet högt ställda mål.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Om inte radar hade varit med hade det varit ok, men man. samt alla regler, lanternor, blir mkt på enbart 4,5 poäng..» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.85

- Sista tentauppgiften var en ren chansning. Stort misslyckande att ha en så stor uppgift (10 poäng) Där vi inte har haft den minsta chans att lära oss hur uppgiften skall lösas.» (I viss utsträckning)
- Hade kunnat ha bättre förutsättningar.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.21

- Om man inte gick på lektion, fattade man lite av kursinnehållet» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 3.21

- Skulle haft någon mer litteratur än regelsamlingen.» (Ganska stor)
- Kustskepparen är bättre, bilagan längst bak » (Ganska stor)
- Utan kurslitteraturen klarade man inte kursen!!!!» (Mycket stor)
- Saknade litteratur som berörde propellerverkan mm. Lades ut en sammanfattning alldeles för sent.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»10 71%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.14

- Sent ute med material. En dag innan tenta känns lite sent påkommet!» (Ganska dåligt)
- Bra med mycket övningstentor och uppgifter.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»4 28%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»13 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»10 71%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 4

- För mycket saker att lära sig på så kort tid...» (Hög)
- Det är orimligt att man skall ha så mycket att göra på en 4 poängs kurs. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»8 57%
För hög»4 28%

Genomsnitt: 4.14


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 35%
Godkänt»8 57%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 2.78

- Hade vart bättre om det hade vart rimligt mycket att göra» (Dåligt)
- 4,5 poäng? Den här kursen har tagit väldigt mycket tid och varit väldigt innehållsfull. Knappast motsvarande 4,5 poäng!» (Dåligt)
- Kursen kändes onödig om man vill plugga till logistiker eller ekonom. Däremot hade man liten nytta av att veta hur man skall åka med motor eller segelbåt då man är ute med vänner och familjen till sjöss. Dock innehöll kursen en massa saker man inte har nytta av när man är men familjen och guppa på vågorna. Varför läser vi förresten kursen om man vill plugga ekonomi? Om man ville plugga dessa sakr kunde man likaväl ha blivit kapten , dvs. sökt till den utbildningen. Men det gjorde vi inte. Vi har ju valt att läsa logistik och ekonomi och således vill läsa dem ämnena - inte onödiga kurser....» (Godkänt)
- Rörigt med byte av föreläsare och vad vi borde ha gått igenom. Ex. sista uppgiften på tentan som vi ej gått igenom utan det lades ut något luddigt lösningsförslag dagen innan.» (Godkänt)
- Kursen är bra. Syftet med den dock oklart.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mindre detaljer. Kursen var för omfattande. Tycker inte att vi ska lära oss allt i detalj, som tex. var varje del på ett ankare heter.»
- Bevara lag -uppgiften, men se till att folk har längre arbetstid att hålla på med uppgiften.Uppgiften kom nu litee som en chock...»
- Rättsfallet, jättekul! men kunde fått lite mer tid på oss.»
- Kursen är pedagogiskt uppbyggd och bör så förbli»
- Grupparbete. Fokus på väjningsregler och handling/konsekvens.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rättsfall»
- Den här inlämningen som läraren ger oss som skall vara klar två dagar senare. Förstår han inte att vi har andra kurser också? Verkar inte som om lärarna i vare sig sjömanskap eller teknik förstått att deras kurser inte är 7,5 poäng.»
- Anpassa kursen efter programet inte köra samma som för kaptenerna.»
- Anknytningen till fartygsbefäl klass VII. Ta bort denna och låt personer som har intresse för denna examen söka denna kurs på egen hand.»
- Mindre fokus på lanternor, ljud, ljus och dylikt.»

16. Övriga kommentarer

- Varför måste alla läsa denna kurs? Kan inte de som väljer att läsa befäl klass 7, läsa kursen skillt? Faktum är att om man vill plugga på någon annan högskola till master efter utbildningen, har man ABSOLUT INGEN nytta av att ha läst kursen. Jag skulle därremot föreslå att denna kurs slogs ihop med någon annan kurs som "extra". Nuvarande problemet är alltså at vi måste läsa ett ämne som de flesta i klassen har ingen nytta av då de jobbar på land. Varför skall vi läsa en massa s.k. onödiga kurser som vi inte har nytta av på officen eller när vi reser runt världen. Vad anser institutionen om chansen att plugga istället för kursen mera ekonomi eller t.o.m. språk. Faktum är att Språk kunskap behöver vi i arbetslivet men sjömanskaps kunskap har vi ingen nytta av, om man inte äger själv en stor motor eller segelbåt. Det vore positivt om vi pluggade arbetspråk istället - breddade vår språkkunskap med branchens vokabulär (spanska,franska och tyska ord,uttryck osv.)»
- Det känns tråkigt att SoL:arna skall behöva anpassa sig efter de få som vill ha en Klass7. Jag tycker att det är bra att få insikt i hur det går till och vilka regler som finns. Men jag skulle vilja att kursen var anpassad för SoL.»
- Tyckte att denna kurs var mycket omotiverad samt att den icke var givande. Nu när vi från Sol programmet inte kan hoppa över till kapten programmet längre tycker jag att det inte finns någon anledning att ha den som obligatorisk (den skulle varigt frivillig). Man skulle kunnat byta ut den mot någon annan valbar kurs, finns mängder med kurser med samma poäng som skulle varigt både roligare och mer givande på Johanneberg eller Lindholmen). Känns tråkigt att ha denna typ av kurs, speciellt när den är svår och man förmodligen kommer tvingas göra omtenta på någon del. Var har alla valbara kurser tagit vägen »
- Ifrågasätter kursen överhuvudtaget. Kommer vi som läser SoL ens ha någon praktisk nytta av detta när vi kommer ut i arbetslivet?»


Kursutvärderingssystem från