ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling 2010, VMI041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-03 - 2010-03-19
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 9%
Kontaktperson: Ulrika Palme»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 25%
Cirka 25 timmar»2 25%
Cirka 30 timmar»3 37%
Minst 35 timmar»1 12%

Genomsnitt: 3.37

- AAAAhhhh - hopplöst att uppskatta! Mycket tid har jag lagt! Dock inte extremt mycket eftersom den tid jag har använt för miljön har jag använt effektivt. Tyvärr, jag fixar inte att uppskatta detta.» (?)
- Lade ner MYCKET tid på projektarbetet. Mindre tid lades till att läsa boken.» (Cirka 25 timmar)
- Jag vet inte exakt, men det känns ialf som om jag inte gjort annat än plugga miljö.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9

- Var på alla föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 2.81

- Jag har sett målen men minns inte vad det stod och har därför inte följt dessa mål under kursens gång.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dagsmålen är bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Examinationen bestod av två delar: tentamen och projektarbete.

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 60%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Jag har inte koll på målen så tyvärr kan jag inte svara här men rent spontant känner jag att kursen har uppfyllt väldigt mycket (för min del) så helt säkert skulle jag även anse att den uppfyllt sina mål.» (?)
- Projektarbetet tycker jag var en större del än tentamen. Dock vägdes tentamen tyngre vid betygssättningen vilket är konstigt.» (I viss utsträckning)
- Tycker det saknades en del när det gäller det globala perspektivet.» (I viss utsträckning)
- Dock tycker jag att tentan var lite svår, om inte annat var det ibland svårt att förstå vilket svar som önskades. Detta gäller även vissa övningsuppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.45

- Efter miljökunskapen i gymnasiet "kunde" jag det allra, allra mesta men föreläsningarna är alltid givande och påminnande och det dyker alltid upp nya saker. Power point-presentationerna använde jag mycket när jag luggade inför tentan, väldigt bra att de lades ut på studieprotalen.» (Ganska stor)
- Om man var vaken och lyssnade kunde man lära sig mycket på en föreläsning.» (Ganska stor)
- Bidrog med mer än vad kurslitteraturen gjorde (vilken kändes bitvis onödig).» (Ganska stor)
- Jättebra föreläsningar och powerpoint-pres. var till stor hjälp vi tenta plugget.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 3.09

- Detta beror dock mer på att jag alla gånger inte var så aktiv som det var tänkt att man skulle vara på övningarna än på att övningarna var dåliga.» (Ganska liten)
- Kunde varit mer fokuserade och mer riktade övningar på den specifika uppgiften (exempelvis att lära sig en modell som dpsir).» (Ganska liten)
- De har ofta varit jobbiga och påfrestande MEN väldigt givande. Att själv tänka till, tänka tillsammans i den lilla gruppen, bli oense, arga, lugna ner sig och komma fram till en slutsats har varit väldigt intressant. Bäst av allt var det de gånger (oftast) då helklassdiskussionen tog upp och belyste mycket och då övningsledaren knöt ihop säcken väldigt bra och samtidigt lämnade några små trådar att knyta själv. Utan att nämna några namn så var Anna och Jenny väldigt bra. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har projektarbetet varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.18

- Jag har lärt mig lite mer inom mitt specifika ämnesområde men totalt sett har det inte varit till någon överdrivet stor betydelse.» (Ganska liten)
- Att göra arbetet var positivt då man fick tillämpa miljötänket i en riktigt situation. Dock för stora grupper då några aldrig gjorde något och gled med på bananskal. » (Ganska liten)
- Jag har lärt mig väldigt mycket om mitt område och lite om de andra gruppernas områden. Det känns som att projektarbetet var väldigt utvecklande på många sätt, de flesta "utanför" själva miljöämnet utan mer på ett personligt plan. Så är det väldigt intressant och kul att få ta del av de andras arbeten.» (Ganska stor)
- Det var här jag fick chans att tillämpa mig mina kunskaper. Tycker att arbetsbördan för projektarbetet var absolut störst av alla moment i kursen.» (Ganska stor)
- Jag har lärt mig väldigt mycket i och med projektarbetet. Om det är kursmålen som avses så vet jag inte men vad det gäller stadsplanering och att göra ett projektarbete så känner jag att jag kan mycket mer nu än tidigare.» (Mycket stor)
- Borde vägas tyngre vid examination.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Jag tycker att materialet bör skrivas om av institutionen så att man får ut ett kompendium där endast det nödvändiga för de olika betygsnivåerna finns med. T ex var miljökemi alldeles för detaljerad i de kemiska processerna.» (Ganska liten)
- Warfinge? känndes ibland vara mer riktad till kemi stuenter än till mig.» (Ganska stor)
- Ganska informativ bok. En del bra övningstexter.» (Ganska stor)
- Kompendiet är skitbra! Det står uppställt i min bokhyllas hjärta. Att ha allt samlat och i ordning var väldigt smidigt. Litteraturen var dessutom allsidig och intressant, ibland kändes det som att den inte var direkt kopplad till övningen men spelar ingen roll.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.27

- Hade vart bra om powerpoints kom ut tidigare innan föreläsning. Ibland mycket rörigt gällande material och information som också kom från flera håll. Bättre om all info samlades på ett ställe och var ute i god tid.» (Mycket dåligt)
- Fick inget utdelat material till proj.arbetet men gick bra ändå.» (Mycket bra)
- Allt som kunde önska ligga på kurshemsidan låg där.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 81%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.9

- Blev väldigt väl bemött och handledd när så behövdes. Bra!» (Mycket bra)
- Tog kontakt med handledare.» (Mycket bra)
- Ulrika har alltid tagit frågorna direkt när dom kommer på föreläsningarna och kollat upp de hon får frågor på till föreläsningen efter om det behövdes.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Var en av två i gruppen som gjorde hela projektdelen vilket drog ner möjligheterna att nå målen.» (Mycket dåligt)
- Grupparbeten tarvar en hel del ödmjukhet och tålamod - spännande process med upp- och nedgångar. Väldigt intressant och i stort krävande men kul.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»4 36%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.09

- Mycket hög under vissa perioder. » (Hög)
- Hög men snedfördelad arbetsbelastning.» (Hög)
- Många små moment.» (Hög)
- Som sagt, gick till skolan, kom hem och pluggade miljö, sov, gick till skolan.... » (För hög)
- Stundtals alldeles för hög. Det var för lite tid till projektet. T ex hann man knappt få ihop något vettigt till halvtidsopponeringen.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- Lite hög mot slutet med tanke på matten vi hade samtidigt.» (Lagom)
- Stundtals var den okej. Men i perioder för hög. Detta har inget att göra med linjär algebra utan enbart med miljökursen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»2 18%
Gott»3 27%
Mycket gott»4 36%

Genomsnitt: 3.81

- Tentamen var mycket underlig. Svårförstådda frågor, lång tenta på kort tid. Dumt att ge ut en gammal övningstenta som inte alls låg på samma svårighetsgrad som tentan.» (Dåligt)
- Jag har lärt mig mycket och uppskattar det. Men är frustrerad över kursupplägget. Tycker att tentaresultatet vägde för mycket jämfört med proj.arbetet. Fick ett halvt poäng från femma i projektet, men på grund av lite vekt tentaresultat (7 poäng från en fyra) slutade jag ändå på en trea i kursen.» (Godkänt)
- Känns som att institutionen vill lite för mycket för lite för kort tid. Men kursen blir godkänd ändå då man faktiskt lär sig bra saker och får lite nya perspektiv på hållbar utveckling.» (Godkänt)
- Ibland kändes kursen lite förvrrad. Att varken elever eller lärare riktigt hade klart för sig vad som var på gång.» (Gott)
- Rolig och lärorik kurs» (Mycket gott)
- Jättebra kurs som vidgat och fördjupat mina vyer! Dessutom var lärargänget väldigt trevligt och behagligt och bidrog till en lättsam och familjär stämning, första gången jag upplevt det på Chalmers (har ju i och för sig inte varit där så lägne ...)! Nej, som helhetsintryck: Jag är jättenöjd med kursen!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna! »
- Föreläsningarna som jag känner givit mig väldigt mycket!Ulrika, du är väldigt duktig på att hålla föreläsningar.»
- arbetet»
- Allt»
- Projektarbetet.»
- Tentans placering tidsmässigt. Det var mycket bra att tentan genomfördes innan projektarbeterna drog igång på allvar. Om det inte hade varit så tror jag att projektarbeterna hade hållt en genomgående låg standard jämfört med nu.»
- Peer response.»
- Övningarna och grupparbetet.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tvärövningen på redovisningsdagen bör flyttas till förmiddagen efter.»
- Eftermiddagen efter redovisningen av projektarbetet borde vara fri. Den eftermiddagsövningen kunde istället ligga tillsammans med utvärderingen av kursen. De flesta var helt slut och ingen av oss hade särskilt mycket ork när det kom till tvärgruppsövningarna. »
- Tydligare information kring projektarbetet, hur det skall struktureras upp. »
- inte ha tvärgruppövningen samma dag som redovisningen, låsta dörren mellan redovisningarna»
- Inte dra igång projektet på en fredag! Måste ha starttid tillsammans med gruppen för att inte total panik ska uppstå i mitt organisatoriska inre.»
- Bättre upplägg på kursen. Mer vikt på projektet. Bättre information ang. tentamen. »
- Viktningen mellan tenta och projekt. Flytta den sista uppgiften (tvärrapporten) så den inte ska göras samma dag som redovisningen.»
- Projektets struktur. Det är enligt mig lite dumt att man betygsätter en powerpoint i så hög grad. Då är det bättre att skriva en rapport och få den bedömd. Eftersom all information inte ryms i en powerpoint. Man kan inte skriva in en massa fakta där, då fungerar inte presentationen alls.»
- Fler övningstentor. Färre men mer fokuserade övningar. Mindre personer i grupparbeten. Fokusering på en rapport med presentation istället för en presentation med "manus".»
- Tvärrapporten! Om den över huvud taget ska vara kvar, vilket jag inte tycker är nödvändigt eftersom man lärt sig massor redan och arbetsbelastningen på kursen redan är hög, så måste den i alla fall flyttas till en annan dag.»

18. Övriga kommentarer

- Tvärövningen var lärorik, men kanske inte ska vara samma dag som redovisningen. dessutom stod den för en stor del av poängen (10/60) och hur bra den blev beror ju lite på vilken grupp man var i. Om man satsar på 5a men kommer i en grupp där majoriteten nöjer sig med 3a kan detta dra ner på ens egna betyg. »
- Att tvärgruppsövningen som vi hade på eftermiddagen efter redovisningarna skall väga 10 poäng tycker jag är något som kan förändras. Den poängfördelningen som sker mellan redovisning/opponering och denna tvärgruppsövning är inte proportionerlig till den arbetstid som lagts ned. Dessutom har vi ingen möjlighet att påverka vilka som vi gjorde övningen med och då kan vi omöjligt veta om vi har samma ambitionsnivå. Dessutom är det inte lätt att presstera så bra när man sätts samman i en så stor grupp kanske med människor som man inte tidigare arbetat med. Jag tycker att denna eftermiddag borde vara som de andra övningarna, godkända eller inte just för att det är tidspress och för att grupperna sätts samman på sättet som de gör.»
- kändes som kursen innehöll för mycket, borde omfatta mer poäng om arbetsbelastningen ska vara den samma.»
- BRA kurs!»
- Bra mening med kursen och jag tycker det är viktigt att vi lär oss detta. Min personliga uppfattning är att jag har kunskaper som motsvarar en fyra, men inte högre.»
- Sprida ut en del moment på andra kurser där de bättre kan tillämpas?»


Kursutvärderingssystem från