ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp2åk3: ITR233 Logistik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»2 3%
Cirka 20 timmar»15 26%
Cirka 25 timmar»17 29%
Cirka 30 timmar»14 24%
Minst 35 timmar»9 15%

Genomsnitt: 3.22

- Gjorde den parallellt med master studier» (Högst 15 timmar)
- Praktikfallen tog mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- Ffa med praktikfallet» (Cirka 25 timmar)
- Praktikfallsuppgifterna var tidskrävande» (Cirka 25 timmar)
- Casen tar mycket tid» (Cirka 30 timmar)
- Casen var väldigt stora...» (Cirka 30 timmar)
- Mycket tidskrävande case.» (Cirka 30 timmar)
- Helt otroligt hur mycket tid som måste läggas på en och samma kurs, praktikfallens omfattning var helt oproportionerlig, det hade snarare räckt att bara läsa logistiken under denna läsperiod.» (Cirka 30 timmar)
- Störst arbete på rapporterna. Miljörapporten tog relativt antal poäng mycket tid i anspråk, delvis på grund av lösa direktiv.» (Cirka 30 timmar)
- Casen har tagit väldigt mycket tid» (Minst 35 timmar)
- Casen tog väldigt mycket tid» (Minst 35 timmar)
- Casen var mycket onödiga och tog alldeles för lång tid.» (Minst 35 timmar)
- Casen tog vansinnigt mycket tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»2 3%
25%»3 5%
50%»2 3%
75%»18 31%
100%»32 56%

Genomsnitt: 4.31

- Föreläsningarna var inte särskilt givande, det var mycket mer tidseffektivt att studera på egen hand.» (0%)
- Var bortrest under ordinarie kurs.» (0%)
- Läste dubbelt, så jag hade andra förl då.» (25%)
- missade de första veckorna pga utlandsresa» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 43%

Genomsnitt: 2.63

- Om man gick på läromålen från slidesen var det jättebra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra med mål för varje föreläsning, hade helt klart för mig vad jag skulle kunna» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra att gå igenom målen för varje föreläsning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»37 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- dock har vissa av målen redan nåtts i tidigare kurser, hade hellre lärt mig något annat istället för upprepning» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 30%
Ja, i hög grad»29 67%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.72

- Alldeles för stor del av kursen gick ut på att lära sig excel vilket inte är en del av kursmålen. Borde kunna minskas och samtidigt göra kursen bättre.» (I viss utsträckning)
- Poängfördelningen mellan case och tenta gjorde det nästan omöjligt att få höga betyg om ett av casen gick dåligt av en eller annan anledning.» (I viss utsträckning)
- Tenta var något "typad".» (I viss utsträckning)
- Väldigt svår tenta förhållande till tidigare tentamen i kursen.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var bred, och man fick möjlighet att visa vad man kunde.» (Ja, i hög grad)
- Examensfrågorna överensstämde med det jag hade pluggat på, inga överraskningar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»8 14%
Ganska stor»24 42%
Mycket stor»20 35%

Genomsnitt: 3.07

- missade in princio alla föreläsningar om var till tentan. men jag har förstått att peter var väldigt bra» (Mycket liten)
- Gick på för få föreläsningar för det...» (Mycket liten)
- Bra föreläsningar - bra förhållande mellan övningar och föreläsningar.» (Ganska stor)
- Peter är duktig på att förklara!» (Ganska stor)
- Gästföreläsningarna var däremot inte så givande. Kändes mest som företagsreklam» (Ganska stor)
- Väl strukturerade föreläsningar. Storgruppsövningarna helt ok, hade dock föredragit mindre övningar där man arbetar på uppgifter tillsammans med handledare (t.ex. studenter i äldre årskurser)» (Ganska stor)
- Räkneövningarna var till stor hjälp» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»28 49%
Mycket stor»21 36%

Genomsnitt: 3.17

- Läste bara ett kapitel i boken» (Mycket liten)
- Kursboken är väldigt upprepande» (Ganska stor)
- Bra bok. Ibland upplevdes den som lite för icke-kompakt.» (Ganska stor)
- Tyvärr gick alldeles för mycket tid till casen och jag hann inte lägga alls så mycket tid som jag velat på kurslitteraturen.» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Bra kursmaterial! » (Mycket stor)
- Bra för både tenta och praktikfall. Kanske kunde man haft lite mer stöd i Excel.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»24 42%
Mycket bra»32 56%

Genomsnitt: 3.52

- Att inte få reda på poängen på andra caset innan tentan eller ens innan jul var riktigt dåligt.» (Ganska bra)
- Inga problem» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»20 35%
Mycket bra»24 42%
Har ej sökt hjälp»11 19%

Genomsnitt: 3.75

- Vi var flera som aldrig hade arbetat med excel innan, och jag saknade verkligen handledning i hur man skulle hantera uträkningarna där (och det var MYCKET uträkningar...)» (Mycket dåliga)
- Svårt att få vettiga svar på miljödelen på caset. Handledande lärare verkade ej vara påläst alls.» (Ganska bra)
- utmärkt förutom miljödelen, miljöcaset hade bristande handledning.» (Ganska bra)
- Mycket bra på praktikfall 1, sämre på praktikfall 2.» (Ganska bra)
- I projekt1 var det jättebra hjälp och tydlig besvaran på frågor. I projekt2 var det katastrof, handledaren själv visste knappt vad projektet handlade om. Föreläsaren var mycket bra.» (Ganska bra)
- Dock lite sämre på miljödelen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 12%
Ganska bra»12 21%
Mycket bra»37 64%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.56

- Den grupp som jag tillhörde hade lite miningsskiljaktigheter vad det gäller hur arbetsupplägget på grupparbetena skulle se ut. Men det löste sig hyfsat bra tillslut.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»23 40%
Hög»25 43%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.7

- Casen tog mycket anspråk i tid. Miljöcaset hade för lite riktlinjer vilket gjorde det arbetstidskrävande.» (Lagom)
- Mycket jobb med casen.» (Hög)
- Lite väl mycket med två case, och alldeles för lite tid på det sista av dem. Hade vart betydligt bättre att slå ihop dem till ett större case, då har man möjlighet att bättre planera sin tid och en del onödigt merarbete som tillkommer just pga att det är två, och inte ett case, hade undvikits. » (Hög)
- Praktikfallen tog mycket tid.» (Hög)
- Uträkningarna i projekten tog alldeles för mycket tid! » (Hög)
- Casen var för stora. De tog väldigt mkt tid!» (För hög)
- Ge mer tid till sista caset och inte så mycket exceluträknande, känns som "onödig" tid» (För hög)
- Praktikfallen i kursen var alltför tidskrävande i förhållande till vad som faktiskt var lärorikt i de. Var mycket administrativt arbete och mindre lärorikt. Ett alternativ är att ta bort beräkningar mer eller mindre fullt ut på det andra praktikfallet och kuna ägna mer tid åt diskussion och analys av miljöaspekterna där.» (För hög)
- Det var jättesvårt att få tid till självstudier, all tid fick gå till casen(det var jättebra att det inte var tre case som jag hörde att det var året innan)» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»2 3%
Låg»1 1%
Lagom»17 30%
Hög»16 28%
För hög»20 35%

Genomsnitt: 3.91

- Energiomvandling+logistik.» (Hög)
- Praktikfallen tog mycket tid, vilket gjorde att man inte kunde plugga andra ämnen eller läsa på någon annan logistik.» (Hög)
- Detta har varit den jobbigaste läsperioden hitills» (För hög)
- Läste optimering, finansmatte basen, och det var en väldigt tuff kurs med två projekt och obligatoriska datorövningar utöver tentamen så dte blev väldigt mycket tid som gick åt till case, projekt och övningar, och inte mycket tid över för att plugga till tentorna...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»2 3%
Godkänt»7 12%
Gott»31 54%
Mycket gott»16 28%

Genomsnitt: 4.03

- Detta med anledning av casen. Om man måste ha case i kursen, hade det räckt med ett.» (Mycket dåligt)
- projekten är int okej.... jag får feta bestraffningar pga dåligt grupparbete som är värt halva kursen ungefär (45/100) så stor inverkan kan inte grupparbeten ha eftersom det inte bara testar mina kunskaper på ämnet, jag tappade 5a pga detta när mitt mål var femma, medan min kompis fick 4a när hans mål var 3a eftersom. inte speciellt kul» (Dåligt)
- Praktikfallet finns mycket att jobba på! I de bedömningskriterier som gavs ut stod det att tyngdpunkten skulle ligga på totalkostnadsanalysen, det verkas som att bedömmaren struntat helt i hur man gjorde den, om antagandena var bra eller inte. Han verkar bara har gått på ur mycket ord från läroboken som man tryckte in i rapporten. Dessutom sades det vid introduktionen av caset att vi skulle se oss som konsulter. Om man är konsult på det fallet skulle tyngdpunkten verkligen vara på totalkostnadsanalysen eftersom att företaget konkurrerar med priset främst, eller nästan enbart. Eller det är det som är intressantast i problemet.Det är den analysen som främst kommer avgöra, då är det ju grymt viktitgt att den är rätt! Vi med många andra lade massvis med timmar på att göra rätt antaganden och räkna rätt, vi hade även med mycket om leveransservice, men ändå drogs det hejdlöst med poäng. Detta problem gäller främst det första praktikfallet. Dessutom har vi jämfört vårt case med case från tidigare år. Det visar sig då att det skiljer sig mycket i bedömningen. Det visar sig att vi haft väldigt lika och i de flesta fall mer uttömmande redogörelser än grupper tidigare år som fårr mycket mer poäng än vad vi har fått. Vårt poängdropp på det caset gjorde mer eller mindre att chanserna på 5 strukits, om man då inte presterar grymt högt på tentan. Jag hoppas verkligen att det finns en chans att komplettera med någonting till det första praktikfallet så att man kan höja sin poäng där, utan att behöva göra om hela kursen. » (Dåligt)
- Nödvändig och intressant kurs» (Godkänt)
- Fortfarande för mycket case.» (Gott)
- Visserligen tog praktikfallet mycket tid, men det var samtidigt skönt att göra ett case som gav något till tentan och som man samtidigt var en passande stor del av kursen.» (Gott)
- Bra kurs där bra föreläsningar lyser igenom.» (Gott)
- Bra kurs!» (Gott)
- en mycket konkret och fin kurs, skulle kunna bli lite mer avancerad» (Gott)
- Casen tog för mycket tid och jag lärde mig inte så mycket av kurslitteraturen genom att göra casen att jag fick igen tiden jag lade ner på dem.» (Gott)
- Tycker det har varit en mycket lärorik och spännande kurs,» (Mycket gott)
- Mycket bra case. Bra uppdelning, först logistik och därefter miljöaspekt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Case 1»
- jag tycker Peter Olsson är en mycket bra föreläsare som definitivt bör vara kvar»
- Casen»
- Casen skall bevaras för de va bra, men kanske lite mindre.»
- Första gästföreläsningen med tjejen från Volvo Logistics. Kursboken Karl Westerlund (?) som handledare»
- Upplägget.»
- Casen»
- Att hålla en liten presentation av grupparbetet är jättebra träning.»
- Systemet med case- och tentadel»
- Det mesta bra. Bra att ha ett helt miljöcase.»
- Praktikfallen var bra, men fokus borde vara mer på Logistik istället för Excel. Många många timmar går åt till enbart Excelarbete, vilket inte medför någon större förståelse eller hjälp till inlärning. Bra med redovisningar och opponering. Gästföreläsaren var inte jättebra, den första var ok, den andra var dålig.»
- Peter Olsson.»
- Peter Olsson och Karl Westerlund var bra»
- Föreläsaren, mycket bra på alla sätt»
- Boken, föreläsningsupplägget, ölspelet.»
- Praktikfallen tycker jag var bra för att förstå logistiken.»
- peter är en jättebra föreläsare, rolig och intressant med bra koppling till verkliga företag och händelser. caset är bra och övningarna är kanon!»
- peter var bra likaså prokten, det var lite stressigt med projekt två och gott om tid på ettan. handledare karl westerlund var också väldigt bra och saklig»
- Räkneövningarna»
- Praktikfallen»
- Föreläsaren och ölspelet»
- öl-spelet och första caset. Bra gästföreläsningar.»
- kurslitteraturen»
- Case-strukturen är bra!»
- Bra och tydliga slides! :) Ölspelet.»
- Det första caset»
- Föreläsningarna.»
- Caset, men gör gärna ett helt nytt så det inte går att titta på föregående års lösningar! »
- Ölspelet»
- övningarna var bra samt föreläsaren»
- Föreläsningarna var trevliga!»
- Föreläsaren! Alltid pedagogisk, trevligt bemötande när man ställde frågor. »
- Laborationerna»
- Föreläsningarna var bra!»
- Bra föreläsningar. »
- Föreläsaren och övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Case 2 bör riktas mer mot miljö. I förhållande till hur många poäng det gav lade jag ner för mycket tid på det, främst genom excelberäkningar»
- Eventuellt handledning i Excel, skulle underlätta mycket. Det är kanske lämpligt att ge vissa steg i Excel i casen så man kan fokusera tiden på att lära sig logistik istället.»
- Utveckla miljöcaset till att bli ännu mer "självständigt" från case 1.»
- Casen bör blir mindre.»
- Sönke... Svårt att förstå föreläsningen och mycket dåligt att hitta fel och ändra i caseinformationen när det nästan var deadline Jennie kunde ha varit påläst på caset vid första handledningstillfället»
- Storleken på casen, minska onödigt excellknackande och ge en inledande excelkurs.»
- Gör inte två grupparbeten utan koncentrera sig på ett och integrera miljöfrågan på ett bra sätt i arbetet. Försöka arbeta med ekonomi och miljö mer integrerat (gäller hela utbildningen). Nu är det två separata delar.»
- Slå ihop casen»
- Handledaren i Miljöcaset, Jennie Thalenius, bör vara mer insatt i vad som gäller för det arbete som hon handleder.»
- praktikfallen borde planeras bätre så att inte det blev så tight med tid för praktikfall 2.»
- Ge mer ingångsvärden eller i alla fall mer avgränsningar vad gäller caset. Nu lades oerhört mycket tid till att hitta egna avgränsningar vilket inte ökade förståelsen för logistik.»
- Miljöcaset bör förenklas en aning, så att inte för stort fokus läggs på räkningar där.»
- längre tid för det andra caset och inte massa excel i det. räcker att ha ett case där man användet det.»
- Tycker att i framförallt andra praktikfallet var det luddigt. Sönhke och kvinnan gav olika instruktioner för praktikfallet, det skapade stor förvirrning och ger ett intryck av att det inte var så genomtänkt. Sen var det väldigt tidskrävande med excelarbete i andrapraktikfallet vilket inte ledde till någon inlärning av logistik överhuvudtaget. Dessutom tycker jag att när man får tillbaka ett praktikfall så kan man få feedback från handledaren, 5-10 minuter, hur ska man annars kunna förbättra sig? Borde var obligatoriskt i alla kurser!! Dessutom har kvinnan som skulle rättat andra praktikfallet som var hälften så stort som det första tagit minst dubbelt så lång tid på sig att rätta första praktikfallet. Om vi har hård deadline, borde även de som rättar ha det. Om vi inte får reda på resultatet idag innan jul så är det riktigt dåligt!»
- För många aspekter att ta hänsyn till i praktikfall.»
- Jennie Thalenius hade inte så stor koll och var därmed inte till så stor hjälp. En excelgenomgång borde ges då många inte kan detta program tillräckligt bra. Miljöcaset borde inte innebära så mkt uträknande.»
- Praktikfallen, tidsplanering.»
- Praktikfallen, mindre excel och mer logistik, gissar att det är där felet ligger»
- Banta ner casen. De var alldeles för tidskrävande i jämförelse med de poäng de gav. Lite mycket excel-arbete som tog massa onödig tid för de som inte kunde det så bra.»
- Jag vet att många skulle vilja ha en genomgång av excel innan praktikfallen. Jag tycker även att det bör vara en ny, mer kompetent handledare för praktikfall 2.»
- miljödelen bör förbättras, kändes inte så genomtänkt eller planerat som det andra caset.»
- handledaren i praktikfall två, jennie t, var under all kritik, hon hade ingen koll själv. Hon trodde det var flera veckor kvar på projektet när de var några dar. likaså har rättningen inte färdigställts på närmare fyra veckor.»
- Gör casen mindre. Det var alldeles för mycket beräkningar att göra på dessa. »
- Bättre handledning på praktikfall 2, rörigt med nya uppgifter när caset nästan var färdigt.»
- Begränsa case 2 så att det inte blir så brett och ändra hur poängen fördelas»
- Det borde läggas in en valfri minikurs i excel, då mina (med många andras) förkunskaper i detta var nästan obifintliga. Det gick åt ALLDELES för mycket tid åt att krångla med och lära sig excel under logistikarbetet! »
- Projekten bör sammanfogas för annars får det stora effekter på det andra projektet eftersom de bygger på varandra.»
- Men gör nya case, dessa har använts i flera år.»
- Bättre framförhållning för casen så att det gavs mer tid till planering och en jämnare arbetsbörda under perioden.»
- Det andra caset, det hade varit bättre att ge ett scenariobaserat case som inte kräver lika mycket beräkningar. Istället kan man då fokusera på analys och diskussion»
- Storgruppsövningar bör bli mindre grupper med handledare. Miljörapporten bör få mer riktlinjer. Resultatet på miljöarbetet bör komma INNAN provet.»
- U/G på arbetena ger incitament för alla att abete lika hårt med arbetena, G skall kräva mkt arbete att få»
- Längre tid för miljödelen (kortare för case 1, ingen gör ju ändå någonting första veckan)»
- Slå ihop projekten för att förebygga dubbelt arbete och därmed minska tidsbelastningen en del.»
- Mer kurser i excel»
- Ett förslag vore att ha slumpade grupper, då denna kurs ligger samtidigt som kandidatgruppsvalet, vilket leder till att mycket energi går åt att hitta grupper i de båda kurserna.»
- JAg tycker att man kan ha deadline tidigare på det första caset för att kunna få mer tid det det senare. Det blev lite kort om tid på slutet till det sista caset.»
- Tentan, tentan bör inte vara svårare än laborationerna.»
- Miljödelen borde integreras i det första projektet. Det var jobbigt att påbörja ett nytt projekt så sent.»
- Projekt nummer två.»
- Mindre omfattande case.»
- Lite mer djup. Kursboken är pladdrig»

16. Övriga kommentarer

- Intressant och bra kurs!»
- Peter var bland de bästa föreläsarna jag haft!»
- lite konstigt att det förutsätts att man är bra på excel. borde varit någon lektion om hur man använder det.»
- Praktikfall 1 var jättebra men handledningen i praktikfall 2 var mycket dålig, och det var svårt att få några svar. Dessutom har vi inte fått resultaten på P2 som var vi var lovade att få innan jul.»
- Det är självklart bra att vi arbetade med och fick lära känna excel mer, (uppenbarligen arbetar vi alldeles för lite med detta!) men som sagt handledning i excel hade underlättat oerhört...»
- Ursäkta dröjsmålet.»
- Dröjde länge innan resultatet på miljödelen tillkännagavs.»


Kursutvärderingssystem från