ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Test, GC okt09, GC09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-05 - 2009-10-06
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Christina Larsson»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

1 svarande

Högst 15 timmar»1 100%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

1 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»1 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

1 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 100%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

0 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 0


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 100%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 100%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

1 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»1 100%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var totala arbetsbelastningen under veckan för besöket?*

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 100%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 100%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 4

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»

15. Övriga kommentarer

- Tack!»

16. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från