ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Introduktion bygg och anläggning, LBT024

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-20
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

34 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»0 0%
Godkänt»19 55%
Gott»10 29%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Delvis otydligt syfte och många trådar som inte knöts samman. Studiebesöken var mycket bra men saknade dock t.ex. studiebesök vid husbyggnad. Därtill hade mer ren terminologi vart önskvärd. » (Godkänt)
- Lite rörigt, men kan också varit för att allt var nytt.» (Godkänt)
- Mestadels bra och framför allt rolig. Stor anledning till att man fick kontakt med nya personer i klassen. Dock ett stort minus till svenskläraren som skulle ha genomgång i ämnet struktur, där hon själv hoppade fram och tillbaka i powerpointen och var väldigt osammanhängande. Blev en hel del extra arbete för mestadels av oss.» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.23


Lärandemål

- Förklara byggsektorns olika aktörer och deras roller.
- Ge exempel på byggsektorns olika projekt, miljön och miljövårdens centrala roll däri.
- Förstå och få en insikt i hur olika typer av laster påverkar en byggnad, hur olika bärverk och system av bärverk fungerar, vilka grundläggningsmetoder som är vanligt förekommande, för- och nackdelar med olika uppvärmningssystem, energitänkande och energieffektivisering av byggnader.
- Producera en teknisk rapport och uttrycka fackämnesrelaterat innehåll välformulerat och effektivt i tal såväl som skrift.
- Använda windowbaserade datorprogram.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 11%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 47%

Genomsnitt: 3.2

- Lägg in Excel-utbildning. Bra att kunna i Byggtekniken.» (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Ofta slänger ni lärare er med uttryck som kommer ifrån byggsektorn som en del utav oss inte förstår. Från första veckorna vore bra om ni antog att vi inte kunde någonting och fick förklara helt från början. Annars riktigt bra.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»19 57%
Ja, i hög grad»9 27%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.48

- Endast rapportskrivandet och presentationen» (I viss utsträckning)
- Har ej fått tillbaka vår rapport med kommentarer ännu.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»15 44%
Ganska stor»16 47%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.55

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»7 22%
Ganska liten»17 54%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- Vi hade ingen kurslitteratur» (?)
- Har inte använt något kursmaterial.» (?)
- Det tryckta materialet (Powerpoints) gav inte så mycket information tycker jag.» (Ganska liten)
- Har inte haft några böcker. Bara powerpoints» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»21 61%
Mycket bra»12 35%

Genomsnitt: 3.32

- Sen info på Ping Pong vid t.ex. ändrade tider är ett minus. I övrigt bra. » (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»26 76%
Hög»6 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Belastningen gick periodvis och fick man ledig tid borde man lagt krut på att bli klar med inlämningen istället för att ta det lugnt. Tips till nästa års byggettor.» (Lagom)
- Det var lugnt i början men blev mer att göra mot slutet» (Lagom)
- Hemuppgifterna är lite väl stora. Tar lång tid att göra.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»14 41%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.47

- En gång fick man ej svar på mejl» (Ganska bra)
- Möjligheterna var mycket goda!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 29%
Mycket bra»22 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Hamnade i en mycket bra grupp som fick mycket gjort, vi lärde oss mycket och hade kul på vägen. » (Mycket bra)
- Jättenöjd med gruppens insats gällande kommunikation.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»27 79%
Hög»7 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Matten och byggtekniken krävde en hel del tid vilket gjorde att rapporten vi skrev i denna kurs ökade arbetsbelastningen ytterligare » (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken även om arbetsplatserna som besöks bör vara mer varierande. »
- Studiebesöken och föredragen från olika företag. »
- kör på som iår»
- Momentet där man i grupp arbetar med ett projekt om en byggnad. Man lär känna sin grupp bra och det är en start på utbildningen.»
- Studiebesöken»
- Ingenting, kursen borde helt göras om och ges ett vettigt innehåll.»
- Bästa resultat för eleverna bör rimligen härröra ur lärarnas upplägg. Kontinuerligt upplägg leder till bättre undervisning. Behåll kontinuiteten på uppläggets schema och justera inte stora delar.»
- riktigt bra med många studiebesök. dela upp rapporten i olika inlämningssteg var också bra. »
- Studiebesöken. Introduktionen till byggbranchen»
- Det är bra att även fortsättningsvis anta att förskunskaperna är nära nog obefintliga.»
- Studiebesöken»
- Vissa studiebesök var bra.»
- studiebesök och projektuppgift»
- Hemuppgifter men inte lika stora»
- Det var ett roligt projekt och tycker definitivt att det skall återkomma nästa år.»
- Det faktum att man arbetar i grupp. Studiebesöken»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Terminologi och tydligare introduktion till byggsektorn. »
- Fia. »
- Kanske lite mindre studiebesök i samband med nollningen. Man är för trött och sliten för att orka gå på dem. Det hade varit intressant men tyvärr priorterades en del av dem bort då nollaktiviteterna prioriterades högre.»
- Ordningen på hur fackspråk förklarade hur en rapport skulle vara uppbyggd, mycket hopp mellan inledning, syfte, avslutning, sen tillbaks till inledning etc..»
- Allt! Kursen är alldeles för ytlig och flummig, och den rapport vi skrev saknade djup. Jag tror att det vore bättre att lägga en del av kursen på terminologi/byggbranschens uppbyggnad, ev med dugga/liten tenta som examination. Om en rapport ska skrivas vore det bättre att ställa högre krav på tekniskt djup, men väga upp detta genom att ge mer ledning(t ex fastställa ett visst syfte för varje objekt och även ge visst material kring detta). »
- Strukturera upp hur inlämningens struktur bör se ut utan att hoppa i powerpointen.»
- mer kunskap om grundläggande begrepp och termer önskas. timmarna med windowsprogrammen bör inte vara obligatoriska utan borde räcka med att skicka in det man ska. »
- Hade gärna haft fler studiebesök vid husbyggnationer istället för anläggning. »
- Högre krav på den tekniska rapporten»
- Lite luddigt utformad projektuppgift som var onödigt arbetskrävande med hänsyn till syftet med den.»
- Bättre kommunikation mellan kursansvariga! »
- Längre tid med hemräkningsuppgifterna, »
- Lite mindre hemuppgifter»
- Det kunde vara tydligare upplägg, och mer respons.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Bör lära oss bättre hur man formulerar en teknisk rapport.»
- kör på som iår»
- Kursen var viktig, men hade lägst prioritet under läsperioden.Betygsgraderingen kan vara orsaken.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från