ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Form, teknik och arkitektur 2012, AFT076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-26 - 2012-03-31
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Årets kurs har följt de uppdaterade lärandemål som finns formulerade för Studieportalen 2012/13 och som listas nedan. Ange för varje lärandemål hur bra du anser att det har uppfyllts.

1. Konstruktionslära - lärandemål 1: Kunna redogöra för konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband.

De centrala sambanden är Newtons gravitatonslag (som ger tyngdkraften) och jämviktssambanden (partikel- och stelkroppsjämvikt). De centrala begreppen är strukturbegreppen mekanism, statiskt bestämd, statiskt obestämd och de olika kraftbegreppen (volymkraft, ytkraft, resultant, komposant, etc.).

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»26 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.68

- Svårt och nytt för mig, men tycker att jag förstår ganska bra.» (Ganska bra)
- Svårt att hänga med ibland när man inte haft fysik sen högstadiet.» (Ganska bra)
- Bra med både genomgång, uppgifter och seminarie kring detta.» (Mycket bra)

2. Konstruktionslära - lärandemål 2: Kunna redogöra för hur delarna i en bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind).

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»27 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.71

3. Konstruktionslära - lärandemål 3: Kunna skissa yttre kraftbalanser och inre kraftmönster och tillämpa dessa som uttrycksmedel i en utformningsprocess.

Att känna igen olika partikel- och stelkroppsjämvikter, till exempel att när en kraft möter tvärs en lina så blir linkrafterna större ju trubbigare linans vinkel är. Kraftmönstrena som avses är de som hör till de tre uppgifterna: att lyfta upp, att spänna över och att nå ut.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 62%
Mycket bra»14 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.37

4. Konstruktionslära - lärandemål 4: Kunna analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka.

Ha kunnat följa med på resonemangen som vi hade under "brolaborationen" och med behållning kunnat läsa en text kring arkitektur och konstruktivt verkningssätt - som till litteraturseminariet

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»23 60%
Mycket bra»13 34%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28

- Boken var väldigt svår i början, men när jag läste inför seminariet kändes den bra.» (Ganska bra)
- kanske kunde varit mer om styvhet» (Ganska bra)
- Bra litteratur» (Mycket bra)

5. Konstruktionslära - lärandemål 5: Kunna uppvisa en grundläggande repertoar av arketyper inom konstruktion.

Vara bekväm med begreppen: Lina, båge, stång, fackverk, balk, ram, och skiva.

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 24%
Mycket bra»27 72%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7

- Behöver uppföljning..» (Ganska bra)
- Lite mer fokus på ramen och skivan hade varit uppskattat. » (Ganska bra)

6. Konstruktionslära - lärandemål 6: Kunna uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts.

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»22 59%
Mycket bra»10 27%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.13

7. Materiallära - lärandemål 1: Kunna beskriva ett studerat byggnadsmaterial.

Att beskriva ett byggnadsmaterial handlar här om att kunna beskriva ett materials uttryck, berätta om olika varianter/produkter av materialet, beskriva materialets inre strukturer och egenskaper, beskriva hur materialet är tillverkat och hur det kan bearbetas och sammanfogas samt att kunna ge exempel på hur materialet kan användas i arkitektur och konstruktion

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»13 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.16

- Överlag bra förläsningar om material men dåligt organiserad redovisning. » (Ganska dåligt)
- Mer tyngd på materialdagarna.» (Ganska dåligt)
- Sådär överblick, men hyffsat. Materialet jag jobbade med själv känner jag att jag har koll på, men de andra är lite sisådär. Behövs mer info om det framöver.» (Ganska bra)
- Om detta är enda materialkursen under arkitektutbildningen är det alldeles alldeles för lite.» (Ganska bra)

8. Byggteknik och byggande - lärandemål 1: Kunna redogöra för en enkel byggnads stomme och klimatskal

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»26 68%
Mycket bra»8 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.1

- Kommer inte det med klimatskal i nästa kurs? om det var med i denna kurs var det väldigt lite.» (Ganska dåligt)

9. Byggteknik och byggande - lärandemål 2: Kunna tolka enkla byggnadsritningar

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»18 47%
Mycket bra»17 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.36

- svårt. bra att vi kunde se konkret hur olika delar ser ut. och fick arbeta med dom, annars hade det aldrig fastnat.» (Ganska dåligt)
- Kanske skulle vi gå igenom ritningarna gemensamt med prjektor under en timme.» (Ganska dåligt)

10. Byggteknik och byggande - lärandemål 3: Kunna redogöra för det praktiska genomförandet av en enkel byggnad

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 60%
Mycket bra»15 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.39

- Även om vi fått ta del av allas delmoment i bygget är det ändå svårt att få en bra helhetsbild av processen. Men jag är glad att vi i alla fall fått en byggdag, hade gärna sett att detta moment var en helt egen kurs där alla fick mer tid på bygget.» (Ganska bra)
- Mycket intressant inslag att få bygga, men eftersom man "bara" byggde en dag fick man inte något ingående grepp om hela processen. Det är inte samma sak att titta på när andra arbetar eller berättar som att göra det själv.» (Ganska bra)
- Bra att vara med i byggandet av friggebod i skala 1:1» (Ganska bra)
- Roligt att bygga!» (Mycket bra)
- fantastiskt roligt och lärorikt med husbygget!» (Mycket bra)
- Jättebra byggdagar! Engagemang från både elever och lärare!» (Mycket bra)

11. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»36 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

- Jag har läst ganska mycket fysik och lite konstruktion på gymnasiet så jag hade goda förkunskaper, men jag tycker att målen var rimliga med tanke på att många inte läst fysik eller konstruktion över huvudtaget. Det var väldigt nyttigt för mig som kunde en del innan att föklara för andra som inte hade så goda förkunskaper» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Fysiken var på gymnasienivå, men mycket bra med sammanhang i konstruktionsuppbyggnad.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mig som läst Fysik B var det rimliga krav på fysikkunskaper (t ex uppgiften med skiftnyckeln och momentet), men för de som läst samhällsvetenskapligt program kan jag tänka mig att målen var lite höga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om man som jag kommer direkt från gymnasiet så skulle nog målen kunna vara högre ställda eftersom ganska mycket av det är repetition från Fysik B, men jag tycker att nivån var lagom, och har man inte läst Fysik B kan jag tänka mig att det kankse blev lite tuffare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja, läste Natur» (Ja, målen verkar rimliga)

12. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

38 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»31 86%
För stort omfång i förhållande till poäng»5 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.13

- dock problem iom parallella kurser» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Önskar att vi hade mer konstruktionslära» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Lite för stort om fång. Eller så var det att kombinationen med den andra kursen gjorde att det blev väldigt mycket just denna period.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Jag tyckte att man verkligen kände av att man hade tagit bort tid från den här kursen men att man fortfarande försökte ha kvar så många av momenten som möjligt. Och jag tycker det är riktigt synd, för det var en riktigt rolig, intressant och inte minst inspirerande kurs för vad vi ska rita i framtiden. Personligen skulle jag väldigt görna sett att kuren blev utökad och bredare då jag tror det finns väldigt mycket inspiration och kunskap som mans skulle kunna bygga vidare på med hjälp av denn kurs. Men som sagt, när den var "nerbantad" och låg parrallellt med den mycket röriga miljökursen och med alla grupparbeten i dessa två blev det förhållandevis rörigt vid sina stunder.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

13. Hur har konstruktionslärans föreläsningar fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»26 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.57

- Jag tyckte att föreläsningarna ofta kändes röriga, den röda tråden saknades. » (Ganska dåligt)
- Har varit svårt att hänga med ibland, men det blev bättre på slutet när man fått lite grepp om saker och ting. Ibland blir förenkling av begrepp en försvårning.» (Ganska dåligt)
- Det har varit roligt att lyssna, men ofta svår teori.» (Ganska bra)
- Det var väldigt mycket att gå genom på så kort tid. Hade vi haft bara konstruktion och inte en till parallel kurs i miljö hade det funkat men det blev lite mycket med allt. » (Ganska bra)
- väldigt pedagogiskt! » (Mycket bra)
- Jag tycker att de ligger på lagom nivå.» (Mycket bra)
- Jag gillade upplägget att vi hade en föreläsning, sedan bearbetade man det man lärt sig och fick chans att fråga i litteraturseminariet och att sedan till sist gå igenom det man lärt sig igen i läroboksskrivandet för att det verkligen ska sätta sig.» (Mycket bra)
- Bra med upprepning och återkoppling till tidigare exempel.» (Mycket bra)
- Bra med en gång i veckan och parallellt med Hållbarhetskursen.» (Mycket bra)
- Strukturerat, mycket repitition och sammankoppling» (Mycket bra)

14. Hur har konstruktionslärans övningsuppgifter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»20 52%
Mycket bra»11 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.1

- Ibland har det varit svårt att tolka uppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Det var förvirrande att svaret ofta stod bredvid frågan och frågorna var svåra att hitta i föreläsningarna samt att tolka hur man förväntas svara på frågan. » (Ganska dåligt)
- Lite tid att göra uppgifterna och oklart vilken nivå som förväntas av oss på seminariet.» (Ganska dåligt)
- Varit lite svårtolkade ibland.» (Ganska dåligt)
- Har dock bara med gruppen att göra, eftersom vi alla är på ganska olika nivåer när det gäller förkunskaper i detta ämnet» (Ganska dåligt)
- Ibland känts jättesvårt, men det har ofta löst sig på slutet ändå och jag har känt att jag förstått det mesta.» (Ganska bra)
- Vissa frågor har varit svåra att förstå, men det löste sig oftast på seminarierna. » (Ganska bra)
- Bra sätt att lära sig men ibland konstigt formulerade frågor. » (Ganska bra)
- För det mesta har de fungerat väldigt bra, men ibland ligger frågorna "gömda", så jag har missat en fråga på uppgiften (som i dessa fall består av flera frågor).» (Ganska bra)
- Ibland lite väl luddiga och otydliga. Och ibland kanske så lätta och uppenbara svar att det blev svårt, kanske om frågeställningarna var mer tydliga så skulle det bli lite lättare.» (Ganska bra)
- Bättre med färre uppgifter så man hinner fördjupa sig, nu blev det mest att man bockade av » (Ganska bra)
- Hade inte varit fel om man föreläsare och handledare tryckt hårdare på från början att övningarna var grunden för läroboken. Det hade blivit så mycket enklare om man hade varit noga med att spara allt från början.» (Ganska bra)
- svårt att förstå vissa frågor ibland» (Ganska bra)
- Varierande kvalité på frågorna och olika belastning varje vecka. Framförallt svårt att hitta uppgifterna i pdf-filerna vilket gjorde att man lätt missade någon.» (Ganska bra)
- Bra! På föreläsningen gicks de igenom så att man förstod. » (Ganska bra)
- Semenarierna med AT studenterna var jätte bra! » (Mycket bra)
- FÖRUTOM förmuleringarna som är onödigt krångliga och ibland med syftningsfel. Ibland tror jag kg använder lite för många ord och förlorar sig, kort och koncist hade varit mer förståerligt.» (Mycket bra)

15. Hur har konstruktionslärans seminarier fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»10 26%
Mycket bra»23 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.44

- Jag tycker det är befängt att lämna en så stor del av kursen till AT-studenter. De har helt olika sätt att se på seminariets uppbyggnad. Vissa seminarieledare tittade inte ens om man gjort uppgifterna, medan vissa krävde utskrifter att "rätta". En elev bör inte kunna påverka en annan elevs betyg.» (Mycket dåligt)
- tyvärr rörde vår trevliga handledare mer till saker än förtydligade» (Ganska dåligt)
- Handledaren var inte tillräckligt förbered för att det skulle kännas riktigt givande.» (Ganska dåligt)
- Alla kom till tals, men ibland fanns även hos handledaren en osäkerhet om vad man skulle få ut av uppgifterna. » (Ganska bra)
- seminarieledaren inte så förberedd» (Ganska bra)
- Tror de har skillt sig väldigt mycket beroende på vilken handledare man haft. Vår kändes trevlig och avslappnad, man var aldrig rädd för att fråga när man inte förstod. Men ibland var det kanske väl enkelt att komma undan med slarvigt redovisade övningar.» (Ganska bra)
- Inte så mycket diskussion då vår seminarieledare gärna ville kontrollera att vi hade gjort uppgifterna mer än diskutera runt och gå igenom för att "öka förståelsen"» (Ganska bra)
- Sofia Alfredsson har varit en superduktig handledare vilket gjorde att våra seminarier blev väldigt givande. det var bra för då hade föreläsningen smält in och man hade hunnit göra uppgifter. Det som var oklart kunde man fråga henne om. » (Mycket bra)
- Jag tycker att det är bra att vi får diskutera med seminarieledare som fortfarande är elever, och det alltså inte var så länge sedan även de studerade ungefär samma saker som vi diskuterade. På något sätt var det lättare att fråga seminarieledaren om man inte förstod någonting, för han satte inte våra betyg eller var någon högt uppsatt ingenjör som som tyckte att frågorna var fåniga.» (Mycket bra)
- Vår seminarieledare var jättebra, men jag har förstått att andra inte haft samma tur och har varit ganska missnöjda med seminarierna» (Mycket bra)
- Olof Tydén som seminarieledare var jättebra - han la ner väldigt mycket extra tid att hjälpa oss, super!!!» (Mycket bra)
- Se ovan. » (Mycket bra)
- Magnus har varit jättejättebra, han kan verkligen förklara på ett vardagligt och lättförståeligt sätt.» (Mycket bra)
- Mycket som man funderat på när man gjorde övningsuppgifterna blev klart när man pratade om det tillsammans.» (Mycket bra)
- Superbra! väldigt bra koncept.» (Mycket bra)
- Vår grupp hade Sofia som handledare och hon var riktigt bra! Man kände sig mer bekväm att fråga det man inte riktigt förstod när man är i mindre grupper samtidigt som ni får en koll på vad vi har lärt oss. Det var också skönt att de verkade ha lätt till hands att höra med dig om det var något som var lite osäkert vilket man gick igenom på nästkommande seminarium och då fick en liten repetition på köpet. » (Mycket bra)
- Magnus Petersson var fantastisk som handledare. Han svarade på mail, följde upp saker vi inte var säkra på på nästkommande seminarie, förklarade pedagogiskt, bjöd på fika och skapade en tillåtande och lärande stämning på seminarierna. » (Mycket bra)

16. Hur har konstruktionslärans lärobok och litteraturseminarium fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»14 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23

- Läroboken tycker jag inte var så bra. Den borde ha varit mer pedagogisk upplagd. Exempelvis någon liknande mekanik/fysik bok hade nog varit bättre. Ibland kan det vara skönt att få grunderna i fysiken och mer siffror och definitioner.» (Ganska dåligt)
- Boken innehöll mycket information tanför det vi gått igenom, som material etc. Hade varit bra med en genomgång på föreläsningen för rellevanta begrepp på engelska.» (Ganska dåligt)
- Läroboken tyckte jag var ett väldigt bra och viktigt element i kursen, men jag tycker inte att det riktigt gick att hålla ett förhör på boken på litteraturseminariet. Bilderna var för små för det. Däremot var det intressant att diskutera bilderna byggnaderna i boken på ett mer samtalsplan, inte som förhör. » (Ganska bra)
- Komplicerat upplägg i boken gentemot föreläsningarna» (Ganska bra)
- Tips: På minn studenter att göra varje kapitell efter varje vecka istället för allt i sista minut! » (Ganska bra)
- Det var lite orimligt att ta sig igenom hela boken på den korta tiden vi fick till det, men det var lärorikt att titta på olika exempel tillsammans på seminariet.» (Ganska bra)
- Det hade till litteraturseminariet varit trevligt med en bok med fler bilder, så att man bättre kan diskutera byggnaderna genom att titta på bilder.» (Ganska bra)
- intreassant bok men otydligt att det var obligatoriskt att läsa och att det skulle komma ett seminarium på boken. förstod det inte förrän näst sisat veckan» (Ganska bra)
- Den var relativt komplicerad, men samtidigt var det bra att ha en bok att koppla till och kunna läsa. » (Ganska bra)
- Boken var väldigt intressant och bra, jobbigt bara ibland med engelskan, som är ganska svår. Man måste koncentrera sig väldigt mycket för att hänga med, men som sagt, intressant och jag lärde mig mycket. Litteraturseminariet var en bra "examination" för boken.» (Mycket bra)
- Jätteskoj! Hade gärna kopplat in boken tidigare, det var lite svårt att hänga med i boken i början men sen så var det en bra återkoppling och skönt att kunna läsa den och faktiskt förstå det mesta» (Mycket bra)

17. Hur har konstruktionslärans upplägg med "föreläsning - eget arbete - seminarium - eget arbete - lärobok" fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»24 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52

- Extremt stressigt för oss som hade en väldigt hård seminarieledare. » (Mycket dåligt)
- Det var svårt att börja med boken innan man förstått upplägget på föreläsningarna och det tog lång tid att förstå. » (Ganska dåligt)
- Jag tycker det var lite jobbigt när man inte visste hur lång tid övnigsuppgifterna skulle ta.. Sen tror jag det spelar stor roll om man haft en bra seminariehandledare. Tycker också Powerpointsen som lagt upp på kursportalen kunde innehålla med definitioner och text.» (Ganska bra)
- Blev mycket stressigt med boken så tätt inpå» (Ganska bra)
- Bra att jobba två och två.» (Ganska bra)
- Bra upplägg som tvingar en att gå igenom uppgifterna direkt. Läroboken var svår att få grepp om vad det var som skulle göras. Innan man har en lite större kunskap om ämnet är det svårt att börja skriva, vilket gjorde att det blev mycket sista veckorna.» (Ganska bra)
- Hela upplägget har varit väldigt pedagogiskt och jag tycker att upprepningen av läromaterialet har hjälpt mig att lära mig. Vad jag menar är att det är lättare att förstå när vi får bearbeta uppgifterna på olika sätt (föreläsning, göra uppgifter på föreläsningen, seminarier där vi får diskutera och läroboken).» (Mycket bra)
- Jag tycker det har varit ett fantastiskt upplägg, där man fått gott om tid att verkligen bearbeta det man lärt sig under föreläsningarna» (Mycket bra)
- pedagogiskt upplägg» (Mycket bra)
- Dock var läroboken bara ett ytterligare stressmoment i slutet» (Mycket bra)
- Bra upplägg! Man kom snabbt in i upplägget, det varbra.» (Mycket bra)
- Bra att det fanns ett upplägg så man visste vad man skulle göra hela tiden och när.» (Mycket bra)
- Som jag skrev i en tidigare fråga.» (Mycket bra)
- Jättebra upplägg! Det kändes tryggt att ha seminarier där man kunde räta ut frågetecken och diskutera mer fritt kring uppgifterna och sätta dem i nytt perspektiv. Läroboken är ett bättre sätt att examineras på än en tenta i den här kursen då man får gå in på djupet och "tvingas" förklara allt från grunden,ett jättebra sätt för att informationen ska stanna kvar i huvudet även efteråt.» (Mycket bra)
- just läroboken ett bra moment för att förstå» (Mycket bra)
- Det tvingar en att bearbeta informaitonen och förvandla den till kunskap.» (Mycket bra)

18. Hur har materiallärans upplägg med föreläsningar och materialutställning fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 27%
Ganska bra»19 51%
Mycket bra»7 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.86

- kändes väldigt "inklämt" i ett redan tajt schema. » (?)
- För lite föreläsningar och den delen som även ingick i miljökursen var snurrig, allt som hade med miljökursen var för rörigt.» (Mycket dåligt)
- Tyckte materialutställningen kom lite överraskande och att vi inte riktigt hade tid med den när båda kurserna redan krävde mycket.» (Ganska dåligt)
- lite splittrat. men helt ok. » (Ganska dåligt)
- Alldeles för lite konstruktion på materialföreläsningnarna!!! Kändes som om det försvann och miljöaspekten var det enda som fokuserades på. Synd!» (Ganska dåligt)
- Lite oklart. Materialföreläsningarna var bra med skulle vilja ha mer! » (Ganska dåligt)
- Vissa föreläsningar kom efter att rapporten skulle vara inne och det kändes oplanerat.» (Ganska dåligt)
- Det vi hade var bra men jag skulle vilja ha haft mycket mer!» (Ganska dåligt)
- Ulfs föreläsningar var verkligen jätteintressanta, hade dock gärna haft mer tid till utställningen.» (Ganska bra)
- Lite rörigare och det kändes flummigt med materialutställningen som kom där helt plötsligt och det blev en ganska stor grej i och med att det är svårt att få tag på material.» (Ganska bra)
- Intressant» (Ganska bra)
- Mycket bra materialföreläsningar, men blev lite långt med dubbelpass. Hade gärna haft dem mer utspritt.» (Ganska bra)
- intressanta föreläsningar men för kort tid...även för lite tid till utställningen» (Ganska bra)
- Materialutställningens omfattning var väldigt svårt att få grepp om, hur mycket arbete som skulle krävas.» (Ganska bra)
- Föreläsaren hade inte alls kunskap kring hållbarhetsperspektivet, vilket var lite synd. » (Ganska bra)
- Bra föreläsningar, mer tid till dem dock, kunde skippat det egna arbetet på eftermiddagarna så kunde vi haft längre föreläsningar....» (Ganska bra)
- Materialföreläsningarna har varit väldigt intressanta tycker jag.» (Mycket bra)
- Som jag skrev i en tidigare fråga.» (Mycket bra)
- Väldigt bra föreläsningar som det gärna fått vara fler av. » (Mycket bra)

19. Hur har upplägget av byggteknik och byggande med byggdagar och processdagbok fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»18 47%
Mycket bra»18 47%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42

- tyckte det var nyttigt att få prova på att bygga. » (Ganska bra)
- Det var roligt, men det är svårt att få en verklig helhetsuppfattning när man bara var där en dag och får höra om resten på några få timmar.» (Ganska bra)
- Lite otydligt» (Ganska bra)
- Det enda som var dåligt var att det var så oflexibelt när många var borta, att man inte bara kunde byta till en annan dag ens om man hade kollat att de var lika få den dagen man ville byta till.» (Ganska bra)
- Det var lite synd att man missade miljödagare eller andra viktiga föreläsningar som man inte kunde ta igen. Men det var riktigt lärorikt att få en egen byggdag och man ser det hela från ett lite annat perspektiv. Det var också väldigt bra med den sista dagen där vi gick igenom alla processdagböcker, då lärde man sig mycket också.» (Ganska bra)
- En väldigt viktig övning i kursen som verkligen borde vara kvar nästa år!» (Ganska bra)
- Det var väldigt roligt att få bygga en hel dag och se hur detaljer ser ut i verkligheten. Roligt att se hur bygget utvecklades. » (Mycket bra)
- Dock lång tid emellan de olika gångerna» (Mycket bra)
- Jätteroligt projekt att bygga!» (Mycket bra)
- Hade varit bra med en fastare, gemensam form så att alla hade rapporterat lika mycket, och om vi sen sammanställde allas dagböcker till en pdf vi kunde ladda hem.» (Mycket bra)

20. Hur väl har kursadministrationen fungerat? (KursPM, löpande information, tillgänglighet till utdelat material, etc.)

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»26 68%
Mycket bra»11 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.26

- Rörigt på kurshemsidan, utdelat material, i allmänhet pga att materialgrejer kom in lite här och där och det var massa olika oorganiserade mappar. Kurs PMet funkade men man skulle behöva ha ett samlat "uppgiftspapper" för alla kurser/kursmoment!» (Ganska bra)
- Lite rörigt i början men det löste sig.» (Ganska bra)
- Något fall av föresenad utlämning av pdf - annars bra. Svårt med gruppindelning.» (Ganska bra)
- Jag uppskattade att KG skickade oss mejl om någonting speciellt uppstod.» (Mycket bra)
- Det var en bra idé att ha en kontaktperson i varje ritsal, även om vi inte behövde göra något så var det en sorts trygghet att veta att du lätt kunde skicka ut information till alla» (Mycket bra)
- Bra! med kurspm och information i början och löpande information som lades upp. Någon gång har seminarieuppgifterna laddats upp lite sent på kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»20 57%
Har ej sökt hjälp»3

Genomsnitt: 3.45

- Hade behövts mer hjälp under det egna arbetet med uppgifterna!» (Mycket dåligt)
- Hade varit bra att ha någon handledning även på ritsalen i samband med övningarna. Detleff var hur bra som helst att prata med, hade varit toppen om han gick att klona i en kopia till varje ritsal, då jag lärde mig mest av samtalen med honom.» (Ganska dåligt)
- Detlef, den flygande tysken, var viktig hjälp» (Ganska bra)
- hade velat ha mer hjälp på ritsalarna under övningsuppgifterna. deflet såg vi aldrig...» (Ganska bra)
- Jag vågar nog påstå att detta är seminariernas förtjänst. Mycket bra att ha dem varje vecka!» (Mycket bra)
- Eftersom vi hade litteraturseminariet så kunde man alltid sställa frågor där vilket var ett riktigt stort plus!» (Mycket bra)
- Min seminarieledare fungerade utmärkt och gav pedagogiska och utförliga förklaringar.» (Mycket bra)
- På seminarier, i pauser mm. bra!» (Mycket bra)
- Tack vare seminarieledare, en bra trygghet» (Mycket bra)

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»22 57%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.55

- Hade lite problem med lärboken eftersom det inte fanns så mycket riktlinjer hur den skulle skrivas, vilket gjorde att det blev en del konflikter som tog tid...» (Ganska bra)
- Dåligt på materialutställninhen men annars bra» (Ganska bra)
- Bra att ha grupper att diskutera med, men grupper är inte alltid lätta att hantera. Svårt att hantera när alla ligger på så olika nivå från början.» (Ganska bra)
- Som sagt, vi ligger på olika nivåer så det kan bli "krock", även bra då vi kan hjälpa varandra» (Ganska bra)
- Jag och min gruppkompis fungerade mycket bra ihop.» (Mycket bra)
- Hade en bra grupp, och det blev bra samtal. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 13%
Gott»17 44%
Mycket gott»16 42%

Genomsnitt: 4.28

- svårt, och lite stressigt ibland, men det berodde mest på kursen som pågick samtidigt.» (Godkänt)
- Tycker det varit för många delar i kursen och att det blivit svårt med grupper och strukturer. Tror också att det kan vara bra med en mer teknisk bok, hade ingen nytta av den boken vi skulle köpa.. seminarierna var bra eftersom då har man en handledare som man kunde fråga om de som var oklart.» (Gott)
- Gott till viss del, i det hela var det en rörig tid men detta mycket beroende på att vi läste denna kurs samtidigt som 2 andra. » (Gott)
- Jag har lärt mig mycket grundläggande saker och är nöjd.» (Mycket gott)
- En väldigt intressant och rolig kurs som get mig blodad tand.» (Mycket gott)
- Synd bara att kursen har blivit mindre och därmet lite mer stressig. Skulle gärna ha velat läsa mer om detta ämne.» (Mycket gott)
- En väldigt bra organiserad kurs som det dessutom var roligt att läsa. Varierande arbetsuppgifter, mycket samarbete och diskussioner, och att höra samma information från två olika håll (föreläsningar & seminarier) gav ökad förståelse och med läroboken fick man ytterligare klarhet.» (Mycket gott)
- Jättebra!» (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- seminarierna»
- Materialföreläsningarna, konstruktionsföreläsningarna, läroboken, konstruktionsseminarierna, brobyggandet och friggebodbyggandet - nästan allt med andra ord.»
- Det mesta»
- Brobyggartävlingen»
- semarierna och inspirerande föreläsningar! KG och Morten!»
- seminarium»
- Upplägget »
- Brotävlingen, bygga friggebod, smarta och välplanerade föreläsningar.»
- Strukturen med föreläsningarna och sedan seminarium jättebra!»
- Seminarierna av uppgifterna, bra att kunna diskutera fram. Föreläsningarna var bra och tydliga! Och såklart friggebodsbygget - jättekul!»
- Upplägget med egen lärobok. Det är ett effektivt sätt att lära sig. »
- Det praktiska byggandet samt upplägget.»
- Seminarierna med studenter tycker jag har varit mycket bra och även uppgifterna efter föreläsningarna varje vecka. Det var inte så svårt med läroboken om man gjort dom ordentligt. Materialföreläsningarna har också varit lärorika!»
- Semenarium med AT studenter, konstruktions läroboken, brotävlingen. »
- Materialföreläsningar, brobygartävlingen, konstruktionsföreläsningar med uppgifter och seminarier.»
- Föreläsningarna»
- Att det finns en slags struktur, man vet vad man ska göra varje vecka.»
- Konstruktionsföreläsningarna & de praktiska övningarna»
- seminarier, föreläsningar, broprovning»
- Upplägget med föreläsningarna och det påföljande seminariet där man går igenom uppgifterna. Brobyggartävlingen, väldigt roligt med en liten sån uppgift och man lärde sig mycket den dagen, liksom såg allt i sin helhet. Själva byggandet av friggeboden tycker jag också var riktigt bra. Litteraruten var också bra tycker jag.»
- upplägget med föreläsningar och seminare. föreläsningarna var jätte bra i konstruktion.»
- Konstruktionslärans upplägg och byggtekniken med byggdagar var bra!»
- Detleff!»
- Seminarier och friggebodsbygget.»
- läroboken»
- Materialföreläsningar. Bygga hus.Besök på en befintlig byggnad (som universeum).»
- Upplägget med föreläsningar - övningsuppgifter - seminarier och läroboksskrivande. Strålande bra!»
- friggeboden och kobinationen av föreläsningar, övningar etc»
- Upplägget med att få uppgifter som ska var klara till dagen efter. Byggdagen var väligt intressant.»
- seminarier i smågrupper. kursen parallelt med hållbarhetskurs. friggebodsbyggande brobyggartävlingen: roligt och väldigt lärorikt!»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kurs boken samt mindre moment i kursen»
- Jag tycker att uppgifterna som vi fick på torsdagarna ibland var lite väl många, och kunde ha minskat i antal vissa veckor.»
- Att ge seminarieledarna tydliga instruktioner om hur de ska göra och vad som förväntas av oss under seminarierna. Som det var nu verkar det som om det var stora skillnader på upplägget för seminarierna beroende på vilken handledare man hade»
- Uppgifterna i separata dokument så att de blir överskådliga. Tydligare sammanhang genom föreläsningarna och försiktighet vad gäller utsvävningar.»
- materialutställningen kanske, var lite rörigt.»
- - »
- Om den kursen skall kombineras med miljö-kursen, som den gjordes iår, borde det redan från början bli mer tydligt vad som tillhör vilken kurs och vad det är som skall lämnas in. Ett sammanfattande papper, som täckte båda kurserna, skulle ha varit mycket bra att ha i början av kursen. Då hade man fått en bra övergripande bild av vad som förväntades av en. »
- De olika kurserna blev alldeles för många moment, större tydlighet i början!»
- Mer fokus på kontruktion i materialföreläsningarna (eller tydligare uppdelning)»
- Bättre upplägg med den andra kursen som är parallell med denna. »
- Samspelet med miljö-kursen.»
- Sammarbetet med den parallella kursen, det har varit rörigt ofta. »
- Materialutställningen kändes inte så viktig»
- Kanske lite mer tid till materialutställningen, om möjligt.»
- Seminariernas uppbyggnad och dess ledare.»
- Mer tid till materialutställningen kanske och framför allt mer samorganisation mellan alla olika moment.»
- Mera praktiska övningar, som den med bron»
- ihopblandning med världens sämsta kurs: miljökursen. mer material!»
- Informationen om materialutstllningnen, så att man kune börja med den lite tidigare och lite tydligare om vad som skulle ingå i den. Försöka strukturera upp det bättre med ala gruppindelningar så att man jobbar i samma grupp i alla de olika projekten. Ha bättre kommunikation med miljökursen ifall de ska fortsätta ligga parrallellt. Och önskemål att kursen skulle fp mer utrymme. »
- en del av frågorna.»
- Materialkursen kändes väldigt rörig och osammanhängande. Rättningen av våra rapporter var orättvis och utgick från en massa kriterier som vi borde ha fått reda på från början. Det var också alldeles för många för att kännas rimligt att få ned på 4 sidor. »
- Mer hjälp på ritsalarna.»
- Miljökursen som låg parallellt var väldigt omstrukturerad vilket även påverkade denna kursen. Tydligare scheman i början av terminen där man tydligt ser grupper, byggdagar etc skulle underlätta.»
- en tydligare tråd i föreläsningarna, färre övningsuppgifter så att man hinner fördjupa sig »
- Samarbetet med kursen arkitektur, miljö och hållbar utveckling. Har inte fungerat alls. »
- För hoppigt med flera kurser och moment med miljökursen och byggandet.»
- Jag tycker sammarbetet mellan de två kurserna var rörigt och oklart. Det tog mer tid och energi än vad det gav det bidrog med.»
- mer tid till materialföreläsningarna och utställningen»
- Större möjlighet till hjälp när man löser uppgifterna. Är man inte säker på att man förstått är det svårt att gå vidare.»
- powerpoint till föreläsningarna skulle kunna vara upplagda redan någon dag innan föreläsningen, så att man haft möjlighet att förbereda sig. »

26. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs!»
- Tycker att kursen är mycket bra på att ge en god förståelse för byggnaders konstruktion och grundläggande fysik. »
- Kursen var jätte bra men att ha två kurser parallellt måste göras bättre. Det var väldigt virigt första veckorna med massor av olika grupper och ingen fattade riktigt vad som tillhörde vilken kurs osv. Lite mer info om materialutställningen hade varit bra, känns som den blev lite hastigt inslängd i sista minuten (blev väldigt mycket på slutet med alla inlämningar). »
- Tack för en riktigt rolig och lärorik kurs! :D»


Kursutvärderingssystem från