ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-1 Reglerteknik, ESS017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-23 - 2011-11-06
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»7 20%
Cirka 20 timmar»14 40%
Cirka 25 timmar»11 31%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»4 11%
100%»28 80%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

35 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»9 25%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»24 68%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.11

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 40%
Ja, i hög grad»16 45%
Vet ej/har inte examinerats än»5 14%

Genomsnitt: 2.74


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»23 65%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.82

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»21 60%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.94

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»23 65%
Mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 3.22

8. Hur bra har övningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»20 57%

Genomsnitt: 3.54

9. Hur bra har inlämningsuppgifterna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»23 65%
Mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 3.2

10. Hur bra har laborationerna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ok»15 42%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 3.57

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Inget att klaga på. Bra övningsledare. Dock har de fått lite för många uppgifter att gå igenom per lektion så det har varit lite jobbigt att hänga med i tempot. Det är bättre att de går igenom färre uppgifter mer grundligt»
- Föreläsningarna har innehållit för mycket text som man likaväl kan läsa i boken. Gör mer exempel på föreläsningarna och lägg in definitioner i mellan.»
- Mikroelektroniken tog för mycket tid, man hann inte med regleren»
- Var lite dålig information om första inlämningsuppgiften! Fick reda på att vi skulle göra inlämningsuppgifter samma vecka som den skulle vara inne...»
- Boken har för dålig omfattning. Skulle funka bra som repetitionslitteratur, inte annars. Övningsuppgifterna med lösningar var bra.»
- lite tid för laborationerna. boken var lätt att läsa men saknar möjlighet till mer förståelse jämfört med föreläsningar, känns som om det saknas en hel del»
- inget direkt att klaga på.»
- Jag gillade föreläsaren men men jag ser gärna att hon talar och skriver lite mer fritt och beskrivande istället för att skriva upp långa romaner från sina anteckningar. Jag undrar om inlämningarna verkligen var tänkta för kursen i reglerteknik? De verkade vara skrivna för en kurs i komplexanalys?!»
- Gammalt labb, känns som att hälften av utrustningen sjunger på sista versen. Övningarna med Viktor har varit riktigt givande. Lite väl lite information under kursens gång och var är tentalösningarna!?»
- Mkt bra övningsledare!»
- Inlämningsuppgifterna var för tidskrävande i förhållande till given tid.»
- Jag har bara varit på övningar med Viktor och han är riktigt bra!»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»15 42%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.65

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

35 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 2%
Förbli densamma»32 91%
Höjas lite»2 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.02

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

34 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»21 61%
Förbli densamma»11 32%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.26


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 25%
Gott»21 60%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.88

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsledarna»
- Kursboken»
- Räkneövningarna. Karin som föreläsare och Nina som räkneövningsledare, båda var strukturerade och tydliga.»
- Inlämningsuppgifterna. De var riktigt bra!»
- Viktor.»
- Att ha kursboken med sig på tentan var bra.»
- Karin var tydlig och strukturerad i sin undervisning vilket var väldigt bra. Tycker att det var väldigt bra att hon började veckan med en snabbrepetion av föregående vecka. »
- Bevara viktor som övningsledare»
- Föreläsaren!»
- inlämningsuppgifter»
- Viktor! Riktigt bra övningar. Det samma kan sägas om kursboken»
- Viktor»
- Karin och viktor har varit duktiga, handledningen har varit bra. Det finns inget att klaga på.»
- Viktor»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labben kändes väldigt onödig. Jag fick inte ut något från den, kan vara att man inte hinner komma in i det på två timmar. Det tar tid att starta upp»
- Föreläsningarna»
- Uppgiften på tentan där man skulle modellera ett system matematiskt (uppgift 4) var taskig, borde fått enheter! Hade ju endast räknat ett tal på övningarna med moment och sen så handlar kursen mer om att kunna analysera...»
- Kursboken.»
- Kursboken är mycket sammanfattad. Bengt Lennartsson var bättre.»
- Det fanns en eller två föreläsningar då Karin frångick sin vanliga undervisningsstil och istället skrev och skrev och skrev. Det kanske hade varit lättare att ta till sig det hela om man fått den texten som utdelat material så att man kunde läsa det inför föreläsningen och att man istället kollade på lite olika bilder och förstod vad olikheter och förändringar faktisk berodde på. »
- bör ha en bok som innefattar mer, känns som om det saknas en hel del som vore relevant för kort tid på tentamen i förhållande till omfattning»
- Föreläsaren får jobba lite på sin framtoning, mindre romaner på tavlan och lite mer beskrivande verklighet. Se också över inlämningarna, är det träning i reglerteknik eller är de träning i komplexanalys som ska ingå i kursen reglerteknik?»
- Att vi inte får en extra kursbok på föreläsningarna, utan att föreläsaren förklarar med. Så att föreläsningarna blir ett komplement till kursboken.»
- Lite mindre kvantitet på föreläsningarna. Vi har redan en kursbok, behöver inte skriva en till på föreläsningarna.»
- Kanske dags att låta Viktor undervisa i kursen»
-
- Göra en tentamen som inte är så tidskrävande, hann inte med alla uppgifter.»
- Tycker att det mesta fungerar bra»

18. Övriga kommentarer

- Jag ansåg att uppgiften med modellering av en axel med pålagt moment var olämplig på tentan, eftersom alla poäng på denna uppgift utgick från att man kunde ställa upp en momentjämvikt, vilket inte är kursens fokus. Jag tyckte även att det saknades en dimensionering av regulator-uppgift utifrån fasmarginal eller liknande kriterium eftersom det känns som en av kursens huvudpoänger och som det mest tillämpbara av de ämnen som behandlats i kursen. »
- Som en av få studenter från Teknisk matematik på kursen upplevde jag att ett av de svårare momenten var kretsar - något som såklart var väldigt enkelt för E-studenterna. Det hade varit fantastisk om det fanns en liten snabbguide till elektro-relaterat material, ungefär som matterepetionshäftet. Men detta kanske är en fråga som är mer relevant för TMs programansvarige eller liknande. »
- Viktor är kung»
- tung period. har inte behövt plugga sä här mycket sedan första terminen i ettan. men vettiga ämnen.»
- Reglertekniken måste få mer utrymme, mikroelektronikens algebraiska skattjakt tog all tid.»


Kursutvärderingssystem från