ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIDAL Webbapplikationer, DAT076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-11-11
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»8 27%
Cirka 25 timmar»9 31%
Cirka 30 timmar»4 13%
Minst 35 timmar»7 24%

Genomsnitt: 3.27

- Det hade antagligen krävts mer.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket med workshops» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»11 37%
100%»15 51%

Genomsnitt: 4.34

- Detta innebär hälften av labpassen då de var tänkta för halvklass» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 31%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 17%

Genomsnitt: 2.48

- Läste ej kurs-PM, endast projekt-PM» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dom formella målen är nästan alltid oanvändbara ur studentperspektiv. Dom måste antingen vara så detaljerade så dom blir oöverskådliga eller så abstrakta så dom blir mångtydiga och svårtolkade. Det känns inte meningsfullt att svara på frågor utifrån kursens formella mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är mycket svåra att förstå, det man kunde urskilja var att vi skulle jobba med det senaste inom Web-design, standarder som inte är satta osv.» (Målen är svåra att förstå)
- Svårt att veta vad som ger vilket betyg, men samtidigt kan nog detta vara svårt att specifiera eftersom att det är så olika?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- För mycket att lära sig som är nytt på för kort tid. Databaser bör vi få ha läst innan kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tre exempel på projekt som gett betyget 3, 4 och 5 vore bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen följer kursens något godtyckliga innehåll, det verkar inte som om kursinnehållet är format efter målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»14 66%
Nej, målen är för högt ställda»6 28%

Genomsnitt: 2.23

- Målen bör rättfärdiga relevansen för de valda teknikerna. Det nämns ingenstans varför just denna lilla delmängd av webtekniker används framför andra alternativ.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Se 3. Däremot dom krav som förmedlades genom inlämningsuppgifternas svårighetsgrad motsvarade väl mina förkunskaper (dvs stora tidigare kunskaper i Java och programutveckling).» (Ja, målen verkar rimliga)
- Skulle dock vara bra att ha databaser innan denna kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För många mål» (Nej, målen är för högt ställda)
- Gällande projektet kan man göra att de som vill ha högre betyg än en 3:a får göra det. Annars kan det räcka att man gör en 5:e workshop som det finns anvisningar till.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 30%
Ja, i hög grad»12 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 17%

Genomsnitt: 2.86

- Se 3. » (I viss utsträckning)
- Med tanke på att vi hade projekt-form som examination fanns det inget mer än tid som kunde stoppa en. Då man hade vissa krav och de fanns utskrivna så kunde man se vad som krävdes för vad, kunde dock varit lite mer konkreta.» (Ja, i hög grad)
- Saknar visserligen tydligare riktlinjer för vad projektet bör innehålla, och vilken kvalitet som ska hållas för respektive betygsnivå.» (Ja, i hög grad)
- Projekt sista veckorna istället för tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»11 37%
Ganska stor»16 55%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.58

- 3:a på en skala 1-5.» (Ganska liten)
- Workshopsen har indirekt hjälpt till då jag googlade mycket för att lösa dem.» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med på föreläsningarna då Joachim bläddrade igenom snabbt och varje föreläsning slutade alltid tidigt med ca 10-15min. Kunde använt tiden till att förklara vissa delar mer ingående. Kändes som att man tappade fokus ganska snabbt då man inte hann med att ta in allt.» (Ganska liten)
- Laborationerna hjälpte mycket, föreläsningarna desto mindre.» (Ganska stor)
- Gav en mycket bra grund att bygga vidare på när man lärde sig nya tekniker» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»11 37%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.55

- Inte använt kurslitteratur alls då Joachim sa att den inte var direkt användbar.» (Mycket liten)
- Pdfer från kurshemsidan har varit till stor hjälp. Önskar förklarade exempel i flera steg, exempelkoden var bra, men jag saknar förklaring till vad koden egentligen gör för skillnad.» (Ganska liten)
- Kursboken kan vara den sämsta jag läst. Joachims exempel är riktigt bra!! » (Ganska stor)
- Inte öppnat kursboken. Däremot har slides + länkar varit väldigt bra. » (Ganska stor)
- Exempelkoden har varit bra men skulle önska att det fanns mer förklaringar kring vad koden gör så att man inte bara gör copy paste utan faktiskt förstår mer varför» (Ganska stor)
- Exempelkoden har varit bra, den rekommenderade kurslitteraturen har mest samlat damm.» (Ganska stor)
- Tänker främst på koden som hör ihop med varje föreläsning» (Ganska stor)
- I form av slides från föreläsningar och exempelkod» (Ganska stor)
- Kursmaterial i form av exempel. Största lärokällan.» (Mycket stor)
- Google plus exempel är det som hjälpt mest» (Mycket stor)
- Exempelkoden som var tillgänglig på kurshemsidan var mycket hjälpfull.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»18 62%

Genomsnitt: 3.58

- Det utdelade materialet var inte alltid så bra, ibland till och med felaktiga exempel. » (Ganska dåligt)
- Information på kurshemsidan var bra, fanns all information som behövdes.» (Ganska bra)
- Bra kurshemsida.» (Mycket bra)
- Bra med uppdateringar på nyhetssidan!» (Mycket bra)
- Joachim har varit väldigt duktig med att lägga upp relevant information på webbsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»13 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Schemakrockar och för få handledare gjorde att redovisningar och frågor fick skjutas på med en vecka emellanåt.» (Ganska dåliga)
- Det är inte en kurs man kan ställa frågor utan man skall forska själv.» (Ganska bra)
- En av våra workshop-tillfällen krockade med den andra kursens vi läser. Båda tillfällena hade behövts.» (Ganska bra)
- Vid vissa workshop tillfällen var det svårt att få nog med hjälp.» (Ganska bra)
- Bra med handledning och kunde få hjälp med det som behövdes.» (Mycket bra)
- Laborationshandledarna är väldigt hjälpsamma. Detta har varit väldigt viktigt för att vi skall kunna lära oss om Webapplikationer.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Har igenom labbarna jobbat själv fast med andra runt om som hjälpt varandra åt. Under projektet drog jag allting själv i princip, utom dokumentationen och UML.» (Ganska dåligt)
- Bra» (Ganska bra)
- Gruppen har varit grym.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 34%
Hög»13 44%
För hög»6 20%

Genomsnitt: 3.86

- Tycker inte att workshopsen är för tunga, men har man otur och får många jobbiga fel blir det givetvis tungt.» (Lagom)
- Bra med labbar och ett mindre projekt. Det håller belastningen jämn.» (Lagom)
- ovisst hur mycket tid man ska lägga på projektet» (Hög)
- Tyckte att projektet gjorde det hela mycket tyngre då man samtidigt har en till projekt-kurs och skall man arbeta i olika grupper blir det lätt krockar. Tursamt nog jobbade jag med samma människor i båda kurserna vilket gjorde allt enkelt. Men tycker man kunde ändrat om projektet till de som satsar på högre betyg och hittat nått alternativt för de som bara vill ha godkänt.» (Hög)
- Ännu tydligare instruktioner till workshopsen. Så man inte kör fast så mycket och kan börja med projektet tidigare.» (För hög)
- Laborationerna tog upp för mycket tid. Tydligare instruktioner och bättre exempel hade underlättat inlärningen.» (För hög)
- Kombinationen av 4 intensiva laborationer och ett slutprojekt kändes betydligt tyngre än andra kurser.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 27%
Hög»14 48%
För hög»7 24%

Genomsnitt: 3.96

- 2 projektkurser samtidigt var 1 för mycket» (Hög)
- Två projekt-kurser gjorde att det blev ganska tung belastning emot slutet. Början var det relativt lugnt men försvann fort med tiden.» (Hög)
- Tillsammans med Software Engineering blev det för mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 13%
Godkänt»11 37%
Gott»9 31%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För många olika tekniker på för kort tid som man ska sätta sig in i.» (Dåligt)
- Den var otydlig och spretig, vore bra om man fokuserade på lite färre saker och dessutom bara nämna de sakerna.» (Dåligt)
- se Övriga kommentarer.» (Dåligt)
- Skulle velat lära mig mer ifrån grunden istället för att bara kopiera saker från exempel, men då blir det förmodligen svårt att hinna med allting kan jag tänka mig. » (Godkänt)
- Blev väldigt mycket att lära sig på kort tid och därav uppfattade jag kursen som lite rörig.» (Godkänt)
- bättre info om projektet hade gett högre betyg» (Gott)
- Riktigt bra kurs! Rolig och lärorik!» (Mycket gott)
- Har varit en väldigt användbar kurs och jag känner att jag har lärt mig saker som jag verkligen kommer att ha nytta av» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget överlag.»
- Att jobba med kopplingen av java och webben»
- Arbetsbelastningen»
- Övningspassen! Det är otroligt bra med så mycket övningstid för det behövs.»
- Joachim von Hacht!»
- Föreläsningarna.»
- Projektet»
- Två handledningstillfällen.»
- Laborationerna! De var ett utmärkt tillfälle att få använda sig av den kunskap man har tagit till sig.»
- Lab-sessioner.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken. »
- Skala bort några tekniker»
- Fler hjälptillfällen. Det skulle behövas två frågetillfällen/vecka under projektets gång. Man kan få väldigt konstiga fel som man behöver hjälp med.»
- Lite mer förklaringar för exempelkoden»
- Kursen överlag känns alldeles för avancerad när man kommer som komplett nybörjare. Laborationerna var inte alltid så givande, man gjorde om tills det blev rätt men förstod inte sedan varför eller hur det fungerade. Bristen på handledare gjorde med att man hellre satt och testade om och om igen istället för att fråga oftast. »
- Se över projektet, titta om det finns möjlighet att kunna ändra om så att de som satsar på högre betyg kan göra det och är man nöjd med godkänt får man göra en extra workshop eller dylikt.»
- Gör workshopsen icke-obligatoriska, som i den "vanliga" projektkursen. Att göra dem obligatoriska ökar bara belastningen för ett redan intensivt projekt, och tillför egentligen inget annan än onödig stress. De studenter som känner att de har behållning av workshopsen KOMMER att göra dem, andra gör sig inte besvär utan blir nog bara frustrerade (det blev iallafall jag).»
- Alldeles för mycket "Det här bör funkar, men det gör det inte och vi kan inte säga varför"»
- Det kunde behövas mer tid till redovisningen av projektet. Det kändes inte riktigt som vi hann presentera det till fullo.»
- Se över vilka webtekniker som är mest relevanta i branschen. Detta är den enda kursen som är inriktad mot webutveckling för många studenter, så innehållet bör spegla det som är mest relevant.»
- Workshopsen bör bli färre, dessa tog mycket tid för nybörjare och man blev bakom med projektet»
- Se tidigare kommentarer.»
- Arbetsbördan. Laborationerna var så intensiva att när det väl var dags för projektet hade vi alldeles för lite tid för att kunna göra ett tillräckligt bra projekt, i vår mening.»
- Mer föreläsningar som beskriver alla möjliga nya teknologier som kursen tar upp.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs som bör behållas i samma format.»
- Tack för en bra kurs!»
- Det har överlag varit svårt att hitta information på egen hand, både på internet (google och länkar från hemsidan) och i den rekommenderade kursboken. »
- Uppmuntra även samarbete med Dat255. Färdiga projekt från denna kursen blir utmärkta projektunderlag i den andra kursen där en mobil klient till web-applikationen blir målet.»
- Det hade varit bra att antingen göra så att kursen innehöll färre laborationer så att man fick mer tid till projektet, eller att skippa projektet och lägga till fler labbar. 4 intensiva labbar och ett projekt i slutet innebar en betydligt större arbetsbörda än vad kurser generellt sett brukar innebära. »
- Kursen var inte alls som jag trodde. Labbarna tog så lång tid att det känns löjligt att ge labbarna 1,5hp medan projektet de sista veckorna ska motsvara 6 hp. Sedan så framgick det dåligt hur exakt projektet skulle se ut, det fanns inte heller något exempel från tidigare år eftersom kursplanen tydligen ständigt ändrar sig. En förutsättning var även att vi skulle läst kursen TDA357/Databases innan Web applications för att ha en förståelse för SQL och databaser men Databases läses ju efter Web applications, hur har ni planerat egentligen. Chalmers får lösa detta!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.51

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.51
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från