ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik och mätteknik, ESS215, Lp2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»7 36%

Genomsnitt: 3.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 36%

Genomsnitt: 2.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 69%
Nej, målen är för högt ställda»4 30%

Genomsnitt: 2.3

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»4 25%

Genomsnitt: 3.18


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»12 63%

Genomsnitt: 3.57

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.57

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»11 57%

Genomsnitt: 3.47


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»4 21%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»4 21%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.73

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 15%
Hög»10 52%
För hög»6 31%

Genomsnitt: 4.15

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 10%
Hög»6 31%
För hög»11 57%

Genomsnitt: 4.47


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»4 21%
Gott»9 47%
Mycket gott»4 21%

Genomsnitt: 3.73

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ha kvar demoövningarna och gärna med Anna- Maria. Mycket bra föreläsningar av Torsten.»
- Föreläsningarna och demoövningarna var mycket givande. Bra att mycket kursmaterial finns att köpa så man slipper skriva ut själv.»
- Föreläsare o föreläsningarna var bra! Demoövn var bra. Gillade kursen jättemkt!»
- Föreläsaren och övningsledaren. Gillar att dom båda är så engagerade i sin undervisning och vill att vi ska förstå»
- Bra föreläsare och övningsledare .»
- Torsten Wik, en av de mer engagerade föreläsarna vi hittills haft. Också Anna-Maria är bra, pedagogisk.»
- Föreläsare och övningsledare! Laborationen»
- Föreläsningarna i sig är ganska bra men ligger i ologisk ordning. »
- Mycket bra övningar. Bra kursmaterial som torsten skrivit till föreläsningarna och bode, och nyquistdiagrammen.»
- Räknestugorna!»
- Föreläsaren var riktigt bra! Att man fick skriva i boken till andra delen av tentan, har man skrivt det och läst det ett par gånger visar man ju att man förstår hur man sklal göra, man behöver inte lära in allt utantill»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske borde man kolla över mätteknik laborationen som inte gav någonting. Fler räknestugor så att man kan ställa frågor»
- Fler övningstillfällen, har försökt få hjälp men övningsledaren har inte hunnit (vilket inte var hennes fel). Allmänt få tillfällen där man kan få hjälp utan det mesta får man försöka på egen hand. Byt kursbok, nuvarande är riktigt dålig. Varför läser vi ellära? Irrelevant.»
- Det är för stor kurs! Den motsvarar inte 6 hp, utan mer! Minska ner på antalet föreläsningar och innehållet i kursen. Jag tyckte det var svårt att hinne med att få hjälp under konsultationen, är det möjligt att ha två "konsultationsledare"? Ta inte upp för många nya saker den sista veckan. Boken var inte jätteinformativ, men det lät som om det hade provats en del andra böcker innan som inte heller varit bra så det kanske inte går att göra något åt. Det vore bra om demoövningarna inte drog över tiden så ofta, kanske lägga ut lösningar på internet istället? Annars var demoövningarna riktigt bra! Det borde vara ett räkneseminarium till labben eftersom att det är så svårt att förstå hur man ska göra. Jag lade ca 7 timmar på labuppgifterna och fick ändå fel, det känns inte som att det ska vara så. »
- Inför fler räknestugor och förkorta istället ned innehållet i kursen om det krävs. Är en 6hp kurs, men allt man gjort är att ta bort möjligheten till hjälp på räknestugor, kursen innehåller inte mindre moment för det. Se till att få bättre överensstämmelse mellan det som gås igenom på föreläsningar, de avsnitt som hänvisas till i boken och de uppgifter som räknas på demoövningarna! Alltför många gånger satt man där och kämpade för att förstå något som togs upp på föreläsning först en eller flera veckor tidigare. Man läste också avsnitt i boken som inte alls handlade om det som gåtts igenom på föreläsning utan snarare passade ihop med ett helt annat föreläsningstillfälle och hittade längre fram i kursen det avsnitt hänvisningen egentligen borde varit till. Laborationerna låg så pass sent i kursen att de tog upp värdefull pluggtid. Hade varit bra om dessa kunde utförts tidigare. »
- MÅSTE finnas bättre möjligheter till att ställa frågor samt att räkneövningarna ska hålla tiden. Kursboken var inte speciellt bra.»
- Övningarna kändes ofta väldigt stressande. Det gick inte att gå igenom alla tal som man hade på planeringen. Det kändes som det viktiga var att gå igenom alla talen istället för att förstå dem. Mätlab 2 var inte så givande då handledningen var väldigt dålig. »
- Att övningarna nästa uteslutande dig över tiden, in på vår lunch.»
- Laborationen, var svårt att klara uppgifterna på egen hand. Någon administration för detta hade varit bra»
- För få tillfällen att få hjälp med räkningen. Jag upplevde att det fanns en stor lucka mellan Anna-Maria och Torsten, det underlättar om de har koll på vad den andra gör. Vidare låg föreläsningar och övningar väldigt osynkat vilket var förvirrande. Det största problemet med kursen upplevde jag dock var att den var rörig och ostrukturerad. Kursboken och övrigt utdelat material gav motstridig information, det känns som om materialet skulle behöva ses över för att slippa en massa onödig förvirring. »
- Tanklabben! Aldeles för lite tid under laborationen, då halva gruppen inte hann klart utan fick stressa igenom. Förberedelseuppgifterna var väldigt krångliga och borde ändras. Behöver mer tid generellt med den labben för att man ska kunna reflektera och förstå vad man gör. Behövs mer konsultation och tid att ställa frågor. Var svårt att hinna få hjälp på konsultationen.»
- Mer tid behövs till tanklabbarna. Fick stressa för att blir färdiga och ändå hann vi inte klara i tid.»
- Kanske skall man ha den andra boken, tyckte den blåa reglerteknikboken inte förklarade så bra. Dock är det bra att ha en bok på svenska för en gångs skull»

16. Övriga kommentarer

- Intressant och rolig kurs. Gillade labben. Mängd material i förhållande till poäng är fånig. Varför inte 7.5?»
- Jag vet att det inte berör er som håller i den här kursen, men det är dumt att lägga in ellära i den här kursen. Jag håller med om att det borde ligga i någon annan kurs. Det var en kul kurs! Reglerteknik är mycket roligare än det låter visade det sig.»
- fungerade fint»
- För mycket arbete för endast 6hp. Gick inte att se någo. Skillnad i innehåll gentemot en 7,5hp-kurs förutom att räknestugor dragits in. Vill man att fler ska klara kursen är det räknestugor man bör satsa på! »
- Mycket bra föreläsningar och bra föreläsare.»
- Tycker att 6 poäng för en sån här tung kurs är lite lite. Borde vara 7.5 hp. »
- Alldeles för få räkneövningar där man kunde få hjälp med att lösa de uppgifter man fastnat på. »


Kursutvärderingssystem från