ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik och strömningslära V11, TME215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»3 18%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»5 31%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 43%

Genomsnitt: 2.93

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»4 26%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 2.86


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 2.81

- För många föreläsare och ingen sammanhängande undervisning. Den stora bristen med kursen har absolut varit den dåliga undervisningen. Dess innehåll har inte varit tillräcklig för att förstå teorin i kursen» (Mycket liten)
- Vi hade 3 olika föreläsare som lärde ut på tre helt olika sett. Stor förvirring.» (Ganska liten)
- Hade varit bättre om vi hade haft samma lärare hela tiden - Stina kändes inte som att hon kunde ämnet så värst bra, och Mats skrev inget på tavlan så det var svårt att hänga upp det på något.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.12

- Vi fick inget komplett facit till alla uppgifterna i boken, detta fick vi tydligen inte ha. Konstigt enligt mig.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 31%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.81

- Som en zombie törstar efter hjärnor törstar studenter efter gamla tentor. Mer!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»6 37%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»3 18%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Stina höll i större delen av undervisningen och det var svårt att få bra svar från henne.» (Ganska dåliga)
- Stina är en pedagogisk föreläsare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Laborationen och labbrapportskrivandet fick väldigt ojämn arbetsfördelning, annars bra» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»10 62%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»8 50%
Hög»6 37%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.37

- För enkel kurs» (För låg)
- Låg mycket mot slutet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»4 25%
Godkänt»5 31%
Gott»4 25%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.12

- Kursen och tentan består av väldigt mycket teori och detta har inte undervisningen speglat. Fanns grejer som en av föreläsarna tog upp i slutet av kursen som ingen i klassen hade en aning om vad det var men skulle ha kunnat redan efter första veckan. Riktigt dåligt!» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Karin»
- Karin Munch undervisning och Stina Hemdal i övning»
- Att räknepassen ligger precis innan/efter föreläsningarna.»
- Karins pedagogik, vana och kompetens»
- Karin Munk är jättebra! Bra med tydlig veckoplanering, samt rekomenderade tal. Kursens upplägg känns logiskt, vi har följt en röd tråd. Stina är också ganska bra.»
- Det var roligt med laboration.»
- Kursboken.... resten bör struktureras om.»
- Laborationen. Bra att få pilla lite själv och koppla nåt som inte bara är "teori" till ämnet.»
- Stina»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man bara har en lärare i kursen och inte tre stycken som är ruskigt ojämna!!»
- Antalet lärare. Tre stycken var för många och de var inte konsekventa i den mån att alla tre hade olika beteckningar för en och samma storhet vilket var väldigt förvirrande. »
- Låt Karin ta över Jarlros del»
- Ha samma lärare genom hela kursen.»
- Tre lärare är lite väl mycket»
- 3 olika föreläsare i en 7veckors kurs är inget bra. »
- Mats Jarlros är väldigt utsvävande och svår att lyssna på. Han bör bytas ut. »
- Stundenterna skall inte behöva ha 3 olika föreläsare. Var av två känndes som om de saknade tillräcklig kompetens för uppgiften.»
- Undervisningen. Det fungerar inte att ha tre så olika föreläsare. Större vikt av teorin på föreläsningarna»
- Strömingslära "läraren" som bara pratade om anekdoter utan att lära ut något, inte visa meningslös powerpoint eller räkna ett gammalt tal som inte ens är aktuellt på tre veckor.»

16. Övriga kommentarer

- Mats antecknade inte mycket utan gick mest igenom muntligt samt med en attityd som var mer eller mindre oseriös. Stina kunde inte förklara varför saker och ting sker inte heller hade koll på all fakta (beror väl främst på bristande vana vad vet jag?)samt såg inte till att man förstod efter hennes hjälp utan gick vidare och lämnade saker som det var. Personligen tyckte jag att Karins undervisning var mest lärorik så om hon tar över hela kursen kommer nog utbildningsnivån hos studenterna inom kursen att höjas. »
- Strömningsdelen med Mats: -Föreläsningarnas innehåll fick sållas med grovt galler för att hitta något viktigt. -Idén om att eleven lär sig bättre om föreläsaren står en meter ifrån denne, pekar med hela handen och frågar massa frågor förkastar jag helt. -De (mycket få) exempel som räknades på tavlan var från annan kurslitteratur än den vi använder.»
- Mats borde inte undervisa. Han stod bara och snackade skit om sin barndom större delen av lektionerna. Det kändes som att sitta i en kidnappad publik till en ståuppföreställning. Stina var okej men det kändes som att hon var lite dåligt påläst ibland. Svårt att få bra, raka svar på frågor.»


Kursutvärderingssystem från