ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av Tummelplats, CIU260

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-15 - 2012-11-28
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Jens Kabo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter


Syfte och genomförande

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?*

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»1 20%
Ja, syftet är klart för mig»4 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.8

- Hur man sedan skulle uppnå det utvecklades under kursen.» ( Ja, syftet är klart för mig)

2. Är detta ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Jodå, något»1 20%
Ja, absolut»4 80%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0

Genomsnitt: 2.8

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

5 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan)»0 0%
Jodå, något»1 20%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 80%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0

Genomsnitt: 3.6

- Mycket frihet under ansvar, stort processfokus.. Verkligen rätt omständigheter.» (Ja, i hög grad)
- Dock var det problematiskt att kursens mål inte var så tydliga förrän långt in, särskilt med avseende på summativ bedömning. Projektets syfte gentemot kund var dock tydligare.» (Ja, i hög grad)

4. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?*

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

5 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan)»1 20%
Ja, i viss mån»2 40%
Ja, i hög grad»2 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.2

- Det var ett osäkerhetsmoment i att jag inte kände att jag visste på vilken nivå jag presterade. Hade varit skönt med lite mer formativ feedback. Kanske underutnyttjades handledarna från Chalmers. De kanske borde uppmuntras mer till att läsa projektrapporter o loggar etc för att komma med input. » (Ja, i viss mån)
- Det fungerade egentligen jättebra, men det är såklart alltid svårt i den här typen av kurs att känna att examinationen verkligen provade just det som står som lärandemål, varken mer eller mindre.» (Ja, i viss mån)
- Uppgiften blev större än jag först uppfattade men ändå relevant och givande.» (Ja, i hög grad)
- Dock svårt med avsnitt om metodologi och hur detta kunde kopplas till leverabeln mot kund» (Ja, i hög grad)

5. Var det värt att använda kursens två första veckor till PM Basics modulen med följden att det blev mindre tid till att utföra sitt projekt på?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ja, i viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»4 80%

Genomsnitt: 2.8

- Kanske är det så att vi inte ska göra det där provet trots allt. » (Ja, i viss utsträckning)
- Mycket bra. Vi behöver den projektledningsteorin i utbildningen!» (Ja, i hög grad)
- PM Basics var sjukt givande men det blev på bekosnad av projektets första veckor.» (Ja, i hög grad)
- Mycket användbart i den modulen. Tillämpbart på flera sätt. » (Ja, i hög grad)
- Verkligen! Dock kanske man kan använda nån mer konkret del av PM-basics-boken för att planera projektet. Dock inte för byråkratiskt uppstyrt eftersom projekten kan variera så mycket att det inte är rimligt att använda alla saker överallt. Så lite slack behövs.» (Ja, i hög grad)

6. Var upplägget med att delta i två olika projekt (primärt och sekundärt) givande och lärorikt trots den extra utmaningen?

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
Ja, i viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 80%

Genomsnitt: 2.6

- Alldeles för rörigt.» (Nej, inte alls)
- Jag lärde mig jättemycket av att vara medarbetare. Det gav perspektiv på det primära projektet, både ur teamsynvinkel som projektplaneringsmässigt. Det är viktigt att diskutera detta i klassen innan så att alla vet att det kan bli lite lustigt med rollerna.» (Ja, i hög grad)
- Det var väldigt givande även om det också var en utmaning med tanke på att vi alla var på olika platser. I industrin är man förmodligen i princip alltid i flera projekt också, men förhoppningsvis på samma arbetsplats.» (Ja, i hög grad)
- Både på grund av att behöva dela upp sin tid och att jobba i olika roller. Dock kanske med en annan tidsuppdelning och/eller tydligare rolluppgifter.» (Ja, i hög grad)
- Det var roligt att se de andras projekt men det var verkligen svårt och frustrerande att hålla alla olika tankar i huvudet samtidigt och hoppa mellan ansvar. Det var vettigt att anpassa på slutet så mer tid lades i huvudprojektet och mindre i biprojektet.» (Ja, i hög grad)


Sammanfattande frågor

7. Tycker du att kursen har hjälpt dig att förbereda inför din framtida yrkespraktik som lärare och/eller ingenjör?*

Använd gärna kommentarsfältet nedan till att peka ut aspekter av kursen du fann särskilt hjälpsamma eller begränsande i relation till dina förberedelser inför framtida arbete i skola, industri eller annan verksamhet.

5 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan)»0 0%
Ja, i viss mån»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.6

- Det positiva var att man fick komma ut och känna på företagsvärlden med allt vad det innebär.» (Ja, i viss mån)
- Den har gett mig en försmak av hur det kan vara att driva projekt och det känns som en bra erfarenhet.» (Ja, i viss mån)
- Märker det redan nu att jag i breddningen har användning av de lärdomar jag dragit. Så tack tack!» (Ja, i hög grad)
- Praktisk projektledning och planering. Hyfsad storlek på projektet. PM Basics är bra att ha i bagaget» (Ja, i hög grad)
- Verkligen bra övning på projektledande i skarpt läge. Dock hade önskats tydligare styrning så att man var mer projektledare och mindre medarbetare när man hade den hatten på. Kanske hade varit svårt att få till i praktiken men det hade varit roligt om det gått! Så man fått öva mer på att läsa sin projektplan om och om igen och utvärdera processen och hur det går. Nu läste vi inte projektplanen jättemånga gånger.» (Ja, i hög grad)

8. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

Detta är en obligatorisk fråga för Chalmerskurser.

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»2 40%
Mycket gott»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Ibland svårt och jobbigt men väldigt lärorikt.» (Mycket gott)
- Mycket gott trots hickups.» (Mycket gott)

9. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

- Att det är så högt i tak och mycket kreativt utrymme. Kreativitet har nog varit den stora gemensamma nämnaren i dessa två kurser»
- PM Basics och projektledning»
- ...»
- Att fokusera på två projekt och att driva i duos. PM Basics.»
- Industrirelaterade projekt!»

10. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Mer formativ feedback på t.ex. projektrapporter etc. »
- Det kan vara intressant att fundera vidare på idén att jobba mindre i det "primära" projektet för att tvinga fram ren projektledning och delegering av jobb. Det kan bli för svårt dock med tanke på att det är första gången man leder ett projekt "på riktigt".»
- Göra klart från början vad det är som gäller med rapporten och betyg. Inte ändra under kursens gång vad det är som gäller. Jag tror det är bättre att koncentrera sig på ett projekt, och att man då är projektledarduo halva tiden och medarbetare halva tiden. Denna gång var det ändå ingen större skillnad på personerna i projektledarduon.»
- Tydligare roller. Underlätta för sekundärprojekten tex med tid, vilka som ska jobba ihop eller dyl»
- Tydligare direktiv kring rapport (och mindre papper som detaljerar hur det ska göras!) Känns inte rimligt att vi la ner närmare 100 mantimmar på rapport i en 7.5hp-kurs när själva rapporten inte var kursens egentliga huvudaktivitet!»

11. Övriga kommentarer

- Perioden har varit intensiv som bara den men ändå rolig. TUFF och lärorik. Undrar dock om den behöver vara riktigt så tuff.»
- Saker och ting måste komma ut i tid och då menar jag inte bara uppgifter under kursens gång, utan även att det är klart från början vad som gäller på tentan och vilka uppgifter som ska göras och hur dessa spelar in på betyget. Det funkar inte längre att säga att det är första gången kursen ges, nu har det gått ett och ett halvt år sedan vi började, någon kurs borde ju vara planerad från start.»
- Jens har gjort ett jätte bra jobb med kursen.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från