ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk termodynamik, LKT320, lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»2 9%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»9 40%
Minst 35 timmar»5 22%

Genomsnitt: 3.59

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»10 45%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 68%

Genomsnitt: 3.31

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»16 84%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»2 9%
Mycket stor»19 86%

Genomsnitt: 3.81

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»9 40%

Genomsnitt: 3.22

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»20 90%

Genomsnitt: 3.9


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»19 86%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.86

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»21 95%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.95

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 31%
Hög»14 63%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.72

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 18%
Hög»8 36%
För hög»10 45%

Genomsnitt: 4.27


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»1 4%
Gott»6 27%
Mycket gott»14 63%

Genomsnitt: 4.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla övningstillfällen»
- Föreläsare och examinator Gunnar, kursens upplägg. Allt i stort sett!»
- Gunnar är en grym föreläsare och övningsledare! Tycker upplägget är grymt på kursen! »
- Det var väldigt bra upplägg på vad som skulle göras varje vecka. Hade man missat något var det lätt att ta igen. Bra föreläsnigar och ett bra tempo. Gunnar var väldigt bra!»
- Bra, strukturerad och tydlig genomgång av exempeluppgifter.»
- Allt. Jag tycker att kursen var väldigt bra och rolig. Gunnar är en av de bästa lärarna jag har haft. Han var väldigt hjälpsam och mycket bra på att lära ut. Mycket bra föreläsningar och övningar. Mycket bra att han Gunnar gav oss svar och lösningar på både uppgifter och gamla tentor. »
- Gunnar.»
- Gunnar! Han är en fantastiskt bra föreläsare med ett superbra tempo på föreläsningarna!»
- Bra med tydlig planering. Lätt att följa med i boken efter föreläsningsbilderna. »
- Tydliga genomgånger av tal vid räkneövningar.»
- Gunnar som föreläsare»
- Gunnar - grym lärare! Jättebra pm, lätt att följa och med all info som man behöver för en bra översikt.»
- Gunnar»
- Kursboken och räkneövningarna»
- Gunnar är en bra och pedagogisk föreläsare, så han! Boken var också bra!»
- Bra kurs pm, tydligt och organiserat, tyckte att det underlättade mkt med studierna. Bra föreläsningar och övningar. Mitt helhetsintryck av kursen var att den var välorganiserad och genomtänkt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bra som det är»
- Ingenting.»
- uppläggen på matlab delarna, många som fastnar på samma saker o får fråga varandra då gunnar inte hinner med. kanske stoppa efter två timmar och ha en genomgång på det vanligaste fallgroparna så man slipper sitta i en timma och vänta på hjälp.»
- Matlaben är väldigt svår, skulle kunna vara ännu mer genomgångar på mer grundläggande nivå. »
- Alldeles för mycket inlämningar och obligatoriska moment för att vara en 1,5 poängs kurs, la mest tid på denna av alla kurser och så skall det inte behöva vara när det är 1,5 poäng. Kändes som den tog tid från de övriga kurserna »
- under matlab laborationerna är det alltid långa väntetider, hade varit fint om det anställdes en labassistent (det finns det ju i alla andra labkurser?) eftersom det är en alldeles för stor arbetsbörda för bara en person att hinna hjälpa hela klassen. Eventuellt kan man ju minska antalet elever som laborerar samtidigt genom att dela upp klassen på två olika laborations tillfällen.»
- möjligen flera lösningsförslag till bokens uppgifter»
- Fler som kan hjälpa på Matlablabbarna. »
- Boken om det finns möjlighet»
- Någon mer som hjälper vid matlab labbarna för att underlätta belastningen av hjälplistan. »
- Det skulle behövas någon extra lärare vid matlab-tillfällena.»
- På datorövningarna behövs det nog fler än bara Gunnar som finns till hjälp. För det mesta sitter man och väntar på han hjälp. Dessutom tror jag att vi saknar tillräckligt med förkunskaper för att arbeta med program som matlab under denna kursen. Den förberedande kursen "tillämpad matematik.." behöver nog bli större och komma tidigare i programmet.»
- En extra lärare som kan hjälpa till vid matlab-laborationerna. Mycket tid går till att vänta på hjälp. »
- Mindre antal labbgrupper vid labbarna så att man kunde fråga. För hade man frågor efter tretiden fanns det inte en chans att få svar på dem för hjälplistan var kanonlång då.»
- datalaborationerna kändes "underbemannade" hade inte varit fel med en till lärare vid dessa tillfällen»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs»
- Jätterolig kurs!»
- Mycket bra av Gunnar att lägga ut svar och en del lösningar till alla uppgifter i boken och på de gamla tentorna. Tycker Gunnar har varit en väldigt bra föreläsare! »
- Bästa läraren och bästa kursen!»
- Bra kurs, både innehållsmässigt och ur utförande synpunkt. »
- Jag saknade uträkningar till alla räkneuppgifter.»
- Gunnar är kanonbra!»
- Gunnar, du är fantastiskt bra! »
- Laborationerna i matlab. Eftersom Gunnar bara är en person som inte kan klona sig hade jag med många uppskattat att vara schemalagda i en stor datasal där det finns möjlighet för Gunnar att visa vissa moment som ALLA frågar på. Ser Gunnar att flera frågar på samma sak......för det var det hela tiden i labbarna. Då hade jag uppskattat att han visade detta........ Det är vad jag tycker. Labbarna är det enda som jag tycker inte fungerade bra och behöver göras något åt.»


Kursutvärderingssystem från