ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Motorpraktik, Öckerö, LNB660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-09-10
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 75%

Genomsnitt: 4.5

- fick en del ledigt och fick ta många fika pauser» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»4 100%

Genomsnitt: 5

- sjuk 2 dagar så inte riktigt 100% men nära» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 25%

Genomsnitt: 2.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»1 33%
I viss utsträckning»1 33%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»1 33%

Genomsnitt: 2.33

- svårt att ha ett prov på något sådant praktiskt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- De vägledde oss igenom momenten» (Ganska stor)

7. Laboration/verkstadsutrustning - kvalitet: Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- fanns ju inte allt i motorväg, men behövdes det något så var lärare iväg med en gång och köpte det som behövdes» (Mycket bra)

8. Handledning: Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 25%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 3

- okej ledning» (Ganska bra)
- blev indelade i 4 st små grupper, hade sedan 1 handledare per grupp/motor» (Mycket bra)

9. Kommunikation och samordning: Hur upplevdes kommunikationen och samordningen Chalmers-Öckerö-studenterna?

4 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 50%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- chalmers märkte man inte av förutom första dagen.» (Ganska dålig)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»3 75%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- har inte använt» (Mycket liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 100%

Genomsnitt: 4

- Fanns ingen» (?)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- för få lärare» (Ganska bra)
- vi hade handledare (lärare ) med oss hela tiden så det var bara att fråga så fick man svar» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»1 25%
Låg»2 50%
Lagom»1 25%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2

- Tyckte planeringen var skitdålig! Det var alldeles för mycket strötid. Vi kunde komma kl 8:30 för att sedan arbeta i 2h och sen vänta några timmar innan något nytt arbete fanns tillgängligt.» (För låg)
- va besviken man hade kunnat klämma in mycket mer» (Låg)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»1 25%
Låg»1 25%
Lagom»1 25%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»1 25%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 3

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken va suveräna. »
- Alla studiebesök var jättebra!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- jaa planerandet, organiserandet av kursen. tillräckligt med lärare hela tiden. alla elever måste få göra alla moment. fler motorer att plocka på då det ändå fanns massa där.»
- Bättre planering och mer träning på att jobba med motorer.»
- vet inte riktigt hur man ska säga men. att enbart får skruva "ej fungerande motorer" känns ju sådär. sedan ser man ju att kanske inte varje person är lämpad att skruva med något som ska fungera i efterhand. sedan så kan man se problemet att få tag i sletna nergångna marin motorer som behövs renoveras. Även om nu våran handledare på öckerö (thomas) lyckades hitta en hel del maskiner som var "fungerande". så det är iallefall vilja att lära ut ifrån lärarens sida»

19. Övriga kommentarer

- Har varit trevligt. Studiebesöken har varit riktigt lärorika. På själva öckerö fick vi bara demontera och montera en gammal skania motor och byta olja i en båt. Resten lärde vi oss av gästlärare och på studiebesöken. gärna någon extra dag med motorerna på chalmers.»
- Mycket nöjd med kursen på öckerö (trots att det är en ö) Läraren (thomas) ska ha en applåd tycker jag för att ha lyckat få ihop en sådant varierande kursen på den tiden »


Kursutvärderingssystem från