ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk överbryggningskurs, LMA224

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»9 42%
Cirka 20 timmar»6 28%
Cirka 25 timmar»4 19%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.04

- Arbetade aktivt med kursen endast i slutet av perioden då det var osäkert huruvida jag skulle fullfölja den.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»4 19%
75%»5 23%
100%»11 52%

Genomsnitt: 4.23


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 52%

Genomsnitt: 3.14

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 16%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- kurs osm endast repeterar det man redan kan» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Under förutsättning att man läser kursen där den är tänkt och inte efter flervariabeln» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.78

- kunde vara tydligare vad som bevisen skulle användas till....» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.76

- endast overheadbilder på föreläsningar, typexempel på dålig förläsning» (Mycket liten)
- Aktivera oss studenter mer. Om man har nåt att skriva av sätter sig informationen bättre. Det är tråkigt att bara sitta och lyssna när någon går igenom OH-bilder.» (Ganska liten)
- Har läst det mesta på egen hand.» (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Jacques gör ett bra jobb, håller ett bra tempo och pedagogik så att de gamla kommer fram successivt. Han kastar inte bara fram formlerna och säger "de e så" som många andra, utan han förklarar på ett visuellt bra sätt. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»7 35%

Genomsnitt: 3

- kursmaterialet är det enda som man kan lära sig en kurs via» (Ganska stor)
- Det är för många olika kursböcker och man har ändå ingen nytta av dem. Men bra övningspapper och kompendie.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningsanteckningar som gick att hämta på kurshemsidan.» (Mycket stor)
- föreläsnings anteckningarna på kurshemsidan har varit till stor hjälp» (Mycket stor)
- Enkelt och kortfattat men allt är med.» (Mycket stor)
- Har haft stor glädje av de på kurshemsidan utlagda dokumenten.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»14 66%

Genomsnitt: 3.52

- borde ha en kurshemida som ligger på studieportale.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»9 42%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.47

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»19 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 19%
Lagom»13 61%
Hög»3 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 20%
Lagom»12 60%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- studerar dock bara på halvfart» (Låg)
- Jag var flexibel pga att jag läser examensarbete vid sidan av vars tider jag själv förfogar att distribuera över veckan.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 42%
Gott»4 19%
Mycket gott»5 23%

Genomsnitt: 3.42

- känns som att man borde ha kunnat lagt in dessa delmoment i våra grund kurser som det är på johanneberg, så hade man inte behövt läsa en hel kurs till för att gå vidare till master.» (Dåligt)
- Synd bara att det inte var någon flervariabelsanalys.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ingenting»
- Allt, många klagade på matlaben, men det gav en bra repetition och inblick i de som gåtts igenom på lektionen. Vissa uppgifter var bristfälligt förklarade, vilket är bra för då får man tänka lite själv och inte bara få allt som man får i vissa kurser.»
- kursmaterialet»
- labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ändra struktur och upplägg på denna kursen, snälla, jag har fortfarande inte fått någon bild av kursen, vad den går ut på, överblick, eller vad jag ska kunna till tentan.»
- kolla igenom varför denna kurs skulle behövas för att läsa master på johanneberg. det finns kursmaterial till 2-3 föreläsningar på saker vi inte gjort tidigare för oss som läst flervariabel och envariabel och algebra. onödig kurs att läsa!!»
- Inget»
- Gå igenom laborationerna i matlab tidigare så att man inte sitter veckan innan tentan och stressar med lab. 2 och 3.»
- inget»

16. Övriga kommentarer

- Kass kurs, svårt att förstå läraren, ganska svår laboration, och mycket liten förståelse i den här typen av matematik. Jag och många av mina kamrater är högst negativa till att läsa den här kursen.»
- Det vore bra om vi hade kunnat starta upp med den sista labben lite tidigare. Tyvärr blev det himla stressigt mot slutet av kursen.»


Kursutvärderingssystem från