ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Router och switchteknik, LEU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-18
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»3 18%
Minst 35 timmar»10 62%

Genomsnitt: 4.31

- High Load» (Cirka 30 timmar)
- For the benefit of whom it may concern, and the event that PhD student/assisting teacher/lab helper participates in the evaluation comments will be in English. 11,5h scheduled activities excluding the 15 min break time during lectures and including no break during lab session. Additional minimum of 3h for each Cisco chapter. This is likely not giving it justice and I suspect it was sometimes at least double that time. CCNA2 5 chapters the first week, which makes it at least 15 hours. 4 or 5 chapters the following week, again 12-15 hours, minimum. 1 or 2 chapters the third week, 3-6 hours. But likely more the third week due to final exam. Also practice for lab-skills exam should add to this week"s work hours. Homework VLSM: At the most 1 hour, maybe 1,5h to make it look nice and presentable when submitting it, but the work itself was easy. Seminars: Included in the above 11,5 hours, however since I had seminar the first three weeks, it means another 6 hours went into preparing for this. Case study CCNA2: Non trivial assignment case studies, this will have been minimum 8 hours. Including solving the problem given, working out the topology in dia, writing the report and finalizing the simulation file in packet tracer. TOTAL: (11,5 * 3) + 15 + 12 + 6 + (unknown variable to prepare for doom"s days of CCNA2) + 1 + 6 + 8 = 82,5 hours. 27,5 hours / week during the first three weeks. As stated however I suspect this is too low a number, especially with some of the reading. Thus I will have to make this 30 hours a week. This does not include the time spent on the actual final exams both theorectical and practical. CCNA3 9 chapters, at roughly the same reading amounts and time invested to handle the chapters though again, 3h per chapter is probably too low a number, and it wouldnt surprise me if the average amount of time is twice this post course guess as to how much time went into the reading. 9 * 3 = 27 hours CCNA3 (two weeks) 11,5 * 2 = the usual scheduled time = 23h Seminar preparing = 6h Case study CCNA3 = At least 12 hours, if not more. This was more complicated and I am not sure even 12 hours is giving it justice. TOTAL: 68 hours 34 hours a week for course week 4-5. This does not include the time spent on the actual final exams both theorectical and practical. CCNA4 8 chapters = 8*3h = 24h 11,5 * 2 = scheduled time = 23h Case study CCNA4 = Non trivial assignment = 12+ hours Homework CCNA4 ACL:s : 1 hour TOTAL: 60 hours 30 hours a week course week 6-7 This does not include the time spent on the actual final exams both theoretical and practical. Average time per week thus 30,50 hours - 31,33 hours.» (Cirka 30 timmar)
- CCNA-kursen tog upp väldigt mycket av tiden. Man fick offra cirka 2-3 timmar till läsning nästan varje dag» (Minst 35 timmar)
- Kursen med högst arbetstempo och mest uppgifter jag läst på Chalmers.» (Minst 35 timmar)
- this course was 20 houres only classes» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 12%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.87

- Ibland var man tvungen att skippa lektioner för att hinna med kapitelprov och liknande då lektionerna kändes mindre givande.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 81%

Genomsnitt: 3.68

- Ali showed them and unless you were sleeping or incapable of reading this simply can"t have gone by unnoticed. Of course not everyone went to class but ping-pong is easy to use. Also since the course is split in three distinct parts the goals are continuously being projected to you via ping-pong and the everyday reading of Cisco class materials. (In this chapter you will learn how to...) » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2

- Blir dock svårare om man inte läst CCNA 1 först (Datakommunikation)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Yes the goals are reasonable, now give us another 7,5hec already!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock väldigt mycket att lära under kort period.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen borde läsas ensam med tanke på arbetsbelastningen under läsperioden. Det här är INTE 7,5 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»13 81%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 3.06

- ooja» (Ja, i hög grad)
- Yes, how can they not with a 70% to pass limit? » (Ja, i hög grad)
- Har ingen examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.06

- Mostly it was seminars but Ali did hold some lectures which helped me understanding some key points.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»11 73%

Genomsnitt: 3.73

- Course book: Though I did not have the time to read this all that much, I did use it for the seminar presentation and opponent sessions. It is a good book but it was expensive given the amount of reading I used it for. Perhaps I can use it again though. Cisco: Over all high quality reading. Though sometimes I really wish it was a normal sent of papers to read.» (Mycket stor)
- Köpte ingen bok, men ciscos online academy hjälpte otroligt mycket.» (Mycket stor)
- Bra att allt material, föreläsningar, labbar och prov är baserat på Ciscos material, ger en möjlighet att förbereda sig väl inför de olika momenten. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»12 80%

Genomsnitt: 3.8

- Ali shall have credit for his enduring commitment to this course"s administrative part. I have never seen a course this well handled and I do hope he continuous to hold the course like he did for us. Prussian discipline on his part! Give him a raise (5%) and send him on a vacation over Christmas!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Det går bra att ställa frågor och så, men ibland kan det kännas som att läraren blir smått irriterad på en om man ställer vissa frågor. Detta betyder inte att så nödvändigtvis är fallet, men det är som sagt den känslan man kan få.» (Ganska bra)
- Det märks att Ali med assistenter lägger ned mycket tid under kursens gång.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»10 62%
För hög»6 37%

Genomsnitt: 4.37

- Gränsen till för hög. Bra dock.» (Hög)
- It was a high kind of workload given the points (7,5hec) but considering we do get Cisco certificates and a lot of experience with equipment, I think it is well worth it.» (Hög)
- Arbetsbelastningen var hög men det var också nyttigt och man lärde sig väldigt mkt. Dock gick det ut lite över den kursen som vi läste parallellt.» (Hög)
- På gränsen till för hög om man läser till ccna 2,3,4...mest beroende på att man inte har möjlighet att lägga ned så många timmar man hade velat på kursen man läser parallellt med denna. Å andra sidan kanske det är relaterat till vilket betyg man är ute efter, vill man ha högsta betyg så är det förmodligen nödvändigt att lägga ned så många timmar.» (Hög)
- Very very very high :-)» (För hög)
- För att vara en kurs på bara 7.5 hp så var det absolut för mycket att göra. Dock lärde man sig också väldigt mycket» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»7 43%
För hög»9 56%

Genomsnitt: 4.56

- två kurser med hög belastning samtidigt, gör sitt på sinnet» (För hög)
- Hann knappt arbeta med den andra kursen (Databaser) pga arbetsbördan i router och switchteknik» (För hög)
- What can I say... goodbye databases, see you next autumn? Simply had to make a choice, fail two or pass one, databases is not compatible with routing and switching.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»1 6%
Gott»0 0%
Mycket gott»14 87%

Genomsnitt: 4.68

- but workload was too high....» (Mycket gott)
- Best course I have ever taken, never seen a lecturer up and about to check who made deadlines at 01:59 in the morning. The administration of the course is impressive and I don"t see how this course can function without Ali"s 110% commitment to it. Give the man a raise and send him on Christmas vacation! Also consider giving Farnaz permanent employment. Very nice and helpful she is. » (Mycket gott)
- Trots att det är den jobbigaste kurs jag läst har jag ändå lärt mig otroligt mycket.» (Mycket gott)
- Har inte lärt mig så mycket under någon läsperiod som denna, men arbetsbelastningen är som sagt hög också. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ali, möjligheten till Cisco Certifikat, labbar, hemläxa.»
- Ali Farnaz Case studies Homework Labs (except frame-relay... *shudders* )»
- Alla laborationer, mkt lärorikt.»
- the teacher and all the course structure should be kept »
- Laborationerna och "Case studies", var de momenten man inhämtade mest kunskap på. Ciscos online-material är också bra samt hemläxorna. Kort och gott det mesta. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske väva in något moment med ett annat för att minska belastning men ändå ge ut den kunskap som behövs. Var ju väldigt många moment om man valde att göra Cisco certifikat grejerna. »
- Antal högskolepoäng. Kursen är värd mer än 7,5 p...»
- 7,5hec -> 15hec when t -> ano 2011»
- Om möjligt borde man se till att denna kurs läses parallellt med en lite "lättare" kurs är databaser. De två kurserna samtidigt är socialt självmord då man i princip måste ge upp all ledig tid för att hinna med båda, jag har nog snittat 5-6h nattsömn under dessa sju veckor just pga detta.»
- 7.5hp -> 15hp :)»
- Mindre student-ledda seminarier, då dessa är svårare att ta till sig»
- The course should be a 15 credit hour course because it needs a lot of time and there is much burden on the student . We had a difficulties in taking other course simultaneously with this course. I my self drop one of my course and my other friends also do the same .So this issue should have to be seen carefully. »
- Introduktionen informerar om >160 timmar under de sju läsveckorna, bör ändras till närmare >200 timmar eller ännu mer, med självstudier landar det förmodligen på >300 timmar om man genomför alla kursmoment.»

16. Övriga kommentarer

- Cisco certifikaten var verkligen en motivationshöjare. Ta INTE bort, någonsin.»
- Man borde få mer högskolepoäng om man läser den här kursen.»
- I am a Cisco router, really. »
- Mycket bra och rolig kurs. Väldigt lärorikt och nyttigt. Önskar det fanns fler praktiska kurser i Network Management.»


Kursutvärderingssystem från