ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra del B, TMV036 -

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-29
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: peter hellqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»6 10%
Cirka 20 timmar»13 22%
Cirka 25 timmar»13 22%
Cirka 30 timmar»17 29%
Minst 35 timmar»8 14%

Genomsnitt: 3.14

- Dryga 20 timmar.» (Cirka 20 timmar)
- Min arbetstid både undervisningar och eget arbete varje dag kl 8:00 - 17:00 och jag har två barn och har inte mer tid för att studera men försökar att utnyttja tider» (Minst 35 timmar)
- Jag satsade verkligen på den här kursen och på att få så många bonuspoäng som möjligt på duggorna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»5 8%
75%»15 26%
100%»34 59%

Genomsnitt: 4.38

- Det är min första termin» (0%)
- snarare under 25% men inte noll. Har läst liknande matematik förut.» (25%)
- Har bara gått på föreläsningar.» (50%)
- Har ej varit på matte SI, då det kännts överflödigt. Pluggat i gupp på annan plats istället » (75%)
- Missade ett par föreläsningar.» (75%)
- föreläsningarna har inte alltid kännts så givande att gå på, det är mest dem jag har bortrationaliserats.» (75%)
- har kanske missat en eller två föreläsningar dock.» (100%)
- dock inte så många SI-övningar» (100%)
- Jag missade två SI-pass och en föreläsning men annars var jag med på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»39 68%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 8%

Genomsnitt: 1.68

- Kursens mål kanske skulle tas upp mer vid kursstart. Det hade t.ex. varit bra om läraren talade om var man kunde hitta dem eller delade ut dem vid kursstart då många, däribland jag själv, inte alltid tänker på att läsa målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 77%
Nej, målen är för högt ställda»6 22%

Genomsnitt: 2.22

- går ej att avmarkera.. råkade markera ett alternativ..» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 41%
Ja, i hög grad»16 47%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.61

- Jag tycker att examinationen testade mycket av det som vi hade gått igenom på föreläsningarna. Dock anser jag att fråga nummer 8 var mycket oväntad och svår att svara på eftersom jag inte kände igen den typen av problem.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»15 26%
Ganska stor»29 50%
Mycket stor»7 12%

Genomsnitt: 2.64

- Förvirrade föreläsningar med mycket fel i alla exempel samt inte synkat med övningarna, så övningar kommit innan motsvarande information i föreläsningar osv. » (Mycket liten)
- Övningarna har varit bra men i otakt med föreläsningarna. Det kändes som om det blev lite tajt på slutet.» (Ganska liten)
- Tycker dock undervisning kunde liggat på en högre nivå om man jämför med svårighetsgraden på tentan.» (Ganska stor)
- Övningarna och SI har varit till mycket stor hjälp medans studion och föreläsningarna har varit okay.» (Ganska stor)
- Endast lektionerna var till hjälp. Föreläsningarna var förvirrande och dåligt planerade.» (Ganska stor)
- Speciellt lektionerna med demo övningar, där vi utöver demo uppgifterna fått mycket tid till självarbete och konsultation.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var (oftast) givande och man lärde sig mycket på dem. Övningnarna var ännu mer givande! Sara Stenberg var en mycket bra övningsledare!» (Mycket stor)
- Sara som vi hade som lektionsledare har lärt mig allt jag kan!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»33 58%
Mycket stor»14 25%

Genomsnitt: 3.01

- Adamsboken är krånglig och svår, man måste nästan redan veta allt för att begripa den. Lay är mycket bättre.» (Ganska stor)
- Det mesta kommer därifrån.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»9 15%
Ganska bra»35 61%
Mycket bra»12 21%

Genomsnitt: 3.01

- Svårtillgänglig hemsida och kass struktur!» (Mycket dåligt)
- Lite grötigt men allt fanns där.» (Ganska bra)
- Har hjälpt mycket att Tommys overheads kom ut på hemsidan eftersom det är omöjligt att hinna med att anteckna allt under föreläsningen. Bra även att de har kommit ut innan själva föreläsningen så att man har haft en chans att förbereda sig!» (Mycket bra)
- Mycket bättre än i ALA A!» (Mycket bra)
- Guld att overheadsen fanns utlagda!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»11 19%
Ganska bra»29 50%
Mycket bra»8 14%
Har ej sökt hjälp»8 14%

Genomsnitt: 3.19

- på lektionerns är det en lärare som ska hjälpa för många elever samtidigt alla hinner inte få den hjälp de vill ha.» (Ganska dåliga)
- Övningsledaren, Sara Stenberg var väldigt bra och duktig på att svara på frågor.» (Ganska bra)
- Brukar fråga andra elever om jag behöver hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»14 24%
Mycket bra»40 70%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.7

- Jag lär mig väldigt mycket på att diskutera med min kompisar. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 25%
Hög»32 57%
För hög»10 17%

Genomsnitt: 3.92

- Det har varit väldigt mycket att göra, men det kan även bero på egna prioriteringar och metoder. Inte nödvändigtvis kursens fel.» (För hög)
- parallella ämne» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 17%
Hög»31 55%
För hög»15 26%

Genomsnitt: 4.08

- Klart det var lite jobbigt ibland men det är väl som det ska:)» (Lagom)
- Känns nog mest så då man kommer direkt från gymnasiet där man kunde glida fram och ändå få högt betyg.» (Hög)
- MatLab ligger på för hög nivå. Mycket jobbigt att man måste redovisa små uppgifter varje vecka, varför måste man redovisa dem? » (Hög)
- Mängder av matte och kemi att göra. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»7 12%
Godkänt»28 49%
Gott»21 36%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Föreläsningarna gav mig ingenting! Slöseri med pluggtid, dessutom stressade man sig igenom kursen vilket bara gav negativa resultat, inte minst i privatlivet. Skärpning tack!» (Dåligt)
- Kursen skulle varit bra, men det känns som att matlab bara har lagts till till tidigare kursinnehåll utan att ta hänsyn till tid. Detta har gjort att man inte hunnit och haft ork att studera på den andra delen av kursen. Man kan säga, att hade den tid som matlaben tagit kunde skulle det fortfarande vara intensivt, men absolut tillräckligt med tid att sätta sig i det nya i matematiken. » (Godkänt)
- Det var en mycket intressant kurs och Tommy var en bra föreläsare. Dock upplevde jag ibland föreläsningarna som aningen ostrukturerade. Duggorna kändes lite för svåra tyckte jag. Sant eller falskt-delen på duggorna var det som var svårast.» (Gott)
- svårt, men bra... i samband med att klara av kemiduggan: MKT svårt» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna.»
- SI och mycket övningstimmar»
- SI mate men med en bättre metod, tex. de går genom några frågor.»
- Övningstillfällena och SI-matten»
- Duggorna med chans till bonuspoäng»
- upplägget»
- Jag tycker upplägget av kursen var bra, bands samman på ett bra sätt. Duggorna varannan vecka var bra för att hänga med i kursen.»
- Duggorna under kursens gång. »
- kintetikprojektet»
- SI-matten och duggorna»
- Duggorna! Det var inte kul att behöva plugga inför dem, men i efterhand var det grymt skönt att veta att man har bonuspoäng plus att jag tror att man lärde sig mer efetrsom man fick göra rep på allt! Jättesmart med duggor!»
- si matten...att overhead bilderna läggs ut på nätet»
- SI matten, helt klart där man får mest hjälp.»
- Christian Von Schults»
- övningspassen är bra»
- Duggorna! Det var bra att ha dem eftersom man då kämpade lite extra för att hänga med i den höga takten.»
- Duggor varannan vecka. »
- duggorna»
- Vet ej»
- Vet ej»
- Jag tyckte att duggorna var ett bra sätt att komma igång med pluggandet så de bör bevaras. Däremot tycker jag att man kunde göra dem aningen lättare så att det inte känns helt omöjligt att klara av dem. Tommy var bra så han bör bevaras till nästa år.»
- Matte SI»
- Sara som övningsledare.»
- Lektionerna ger betydligt mer än föreläsningarna. Mer SI och att jobba med exempel. »
- Det har varit lagom många demo-uppgifter på övningarna, man har hunnit räkna själv också och haft möjlighet att fråga. SI-matten har varit jättebra.»
- SI matten!! Duggorna är också bra!»
- Duggorna!»
- SI-matten»
- Bra med Matlab»
- Sara som övningsledare!»
- Tommy är en bra föreläsare, pedagogiskt. »
- Att läraren skriver mycket på tavlan. Duggor.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ala A,B, C borde vara helt separata mattekurser så man känner att man ä klar när man gjort vaje del. Och så att de som kanske vill byta program ska kunna tillgodoräkna sig poäng för varje delkurs de klarat.»
- Färre bevis att kunna till tentan. Bra om Tommy har kollat igenom exemplen innan de gås igenom på tavlan (Blev bättre efter mittmötet, men kan vara viktigt att poängtera igen då det skapar stor förvirring hos studenterna).»
- Den infernaliskt tråkiga matlab-labben»
- mer hjälp i matlab tex. extra tider med lärare»
- mer struktur hos föreläsaren! Gärna att ahn väljer exempel som han vet funkar innan han tar dem på tavlan. »
- Övningsgenomgångarna bör vara i fas med föreläsningarna.»
- Tycker att föreläsaren borde ha mycket bättre planering poå sina föreläsningar. Ofta räknade han många olika exempel, men det var svårt att förstå vad det var som han exemplifierade. Dessutom så borde han kanske ha räknat exemplen innan då beräkningarna efter första halvan av föreläsningen inte stämde och inte kunde genomföras. Skulle kanske kunna berättat mer om teorin bakom för annars var det svårt att hänga med på alla exempel.»
- Vissa overhead saknades bland de som las upp på sidan. Hade velat få svaren till duggorna så att man lär sig av det man gjort fel, t ex blev man mest förvirrad av att svara på sant och falskt frågor. Hade velat ha mindre fokus på gauselimination, och lägga mer tid under föreläsningarna på det som kändes svårare så som differentialekvationer och integraler med varibelsubstitution. Hade gärna sett att exempel som gås igenom är väl förberedda så det inte går tid på lektionen då föreläsaren ska "rätta" sina fel för att få exemplet att gå ihop, eller måste ändra exemplet eftersom det tydligen var fel slags uppgift eller för svårt.»
- Mindre bevis och satser att plugga på 14 st går inte att lära sig till 1 tenta»
- Hade varit bra med en kort sammanfattning av vad de olika läsveckorna handlade om. De handskrivna sidor som fanns upplagda var inte särskilt tillfredsställande.»
- Tommy måste bli bättre. T.ex. använda exemplar som är mer generella, avsluta en uppgift som han påbörjar m.m. Han måste generellt blir bättre! OCH ta bort satserna! De hjälper ingeting och man förlorar poäng på tentorna eftersom det är typ 16 st att lära in (och det är inte lätt!!!) Jag ser inte ngn mening med dessa satser, de visar ingenting! Bara att man är bra på att minnas dem.. Jag tror många lärare tror att genom att lära sig satser får man bättre förståelse. Det är fel, man lär sig bara hur satserna "ser" ut, inte vad de innebär.. TA BORT DEM!»
- aatt tommy är förebered och att ahn själv kan lösa uppgifterna , om mhan en är förbered så gör han fel och alla blir bara förvirrade coh man lär sig inget ..»
- En tydlighet i Matlaben. Det sista laborationen kändes ganska otydlig och det var svårt att få hjälp den eftersom matlab-handledaren inte var införstådd i kemi-delen och de kemi lärarna som skulle hjälpa oss verkade ganska oförberedda. Hade nog hjälpt om de själva satt sig in i uppgifterna innan de skulle hjälpa oss så de åtminstånde förstod själva vad det handlade om!!»
- Mer riktigt svår uppgifter inför tentan. Fick ut några övningstentor men tyckte inte dessa låg på samma svårighetsgrad.»
- Matlab upplägget, alldeles för lite hjälp och alldeles för ostruktuerat..»
- Tommy»
- Upplägget på föreläsningarna. För mycket fokus på dåliga exempel och för lite på förklaring av begrepp och metoder.»
- föreläsningarna var obegripliga»
- Föreläsaren bör vara mer förberedd inför föreläsningarna. Det hände ibland att föreläsaren ibörjan av nya moment i kursen tog upp exempeltal som var aldeles för svåra nästa till och med för honom själv, kändes det som i alla fall. »
- Bättre föreläsningar. »
- Föreläsningarna borde bli mycket bättre samt kursmålen borde revideras, kursen är på tok för stor och behandlar "allt" och samtidigt ingenting, känns det som. Man hinner helt enkelt inte lära sig allt ordentligt.»
- att man antingen får ut tommys anteckningar på föreläsningen eller att han skriver på tavlan, INTE overhead text som han skrivit själv...»
- Föreläsningarna, webbsidan!»
- mindre oh-blad»
- Det skulle behövas mer sturktur på föreläsningarna och någon form av lista på vad man skall kunna i kursen liknande den som Alexei hade i Ala A. Det skulle även behövas betydligt bättre litteratur i Matlab eftersom mycket av det vi gick igenom inte stod i boken. »
- Tentan var inte bra i år. Testade inte eleverna på de grundläggande kunskaperna man ska ha, efter avslutad kurs, på ett tillräckligt bra sätt.»
- Tommys föreläsningsteknik. Byt föreläsare eller gör om metoden från grunden. Använd inte overhead. Gå igenom generella saker inte specifika problem. Matlabundervisningen måste göras om totalt. Otroligt rörigt och märkliga uppgifter. »
- Mer förklarande vad som händer, vad man kan använda matten till och tydligare paralleller till tidigare moment..»
- Föreläsningarna har känts ganska ostrukturerade, vore bättre att ha tex. en förläsning med integraler, en om matriser och en om diff. ekv. istället för att ha tre där man hoppar mellan alla. Skulle också hjälpa om det stod tydligare på planeringen vad som kommer tas upp på föreläsningarna så man kan vara bättre förberedd.»
- Om möjligt så borde planeringen följas bättre. Framförallt i slutskedet av kursen var det ibland svårt att veta vad nästa föreläsning skulle handla om och därför svårt att komma förberedd.»
- Att OH bilderna kommer uttidigare så att folk som saknar skrivare hemma hinner skriva ut dem i god tid.»
- Föreläsaren bör vara bättre förberedd inför föreläsningarna. »
- Bättre lektionslärare»
- overhead är ingen bra utlärningsmetod i matematik, hinner inte följa med i stegen när allt visas på sida på en gång... »
- Hålla planeringen bättre, och att föreläsningarna och lektionerna ligger på samma tidsnivå. Bättre repitition av allt i slutet.»
- mer tid att räkna själv med lärare närvarande för att svara på frågor»
- Ändra upplägget på matlab, antingen många små uppgifter och kanske en labb, eller två labbar och inga småuppgifter. Dåligt med så mycket redovisning hela tiden. »
- Rickard Lärkäng var väldigt svår att förstå sig på, han mumlade och skrev osamanhängande. Pratade med få ord. Jag tycker det var för många bevis, det tog väldigt stor det av tentaplugget att lära sig dessa och mycket annat hanns inte med. Det vore bra om Tommy tydligt sa under föreläsningarna vilka bevis som ska vara med, så kan man repetera dom redan samma dag. »
- Mindre antal bevis på tentamen.»

16. Övriga kommentarer

- Det går bra om lärarerna gå genom mer exemplar(mer Dem tex.)»
- Det måste ske förändringar i denna kurs!»
- Mindre overhead och mer anteckningarn på tavlan!»
- Jag vet att Tommy har fått denna kommentar tidigare men det blir ibland lite liten text på tavlan.»

17. - I vilken utsträckning har SI ökat din förståelse för Analys och linjär algebra?

57 svarande

I mycket hög grad»28 56%
I ganska hög grad»10 20%
I ganska liten grad»7 14%
I mycket liten grad»5 10%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.78

- Skulle vilja fortsätta med matte-SI även under läsperiod 3. Det är väldigt uppskattat att få en annan slags uppgifter än de som finns i boken. Det gör att man får lite variation. Och dessutom hjälper det mycket att prata igenom hur SI-läraren uppfattade kursen året innan, de har en annan förståelse för vad som kan uppfattas som svårt än de övriga lärarna.» (I mycket hög grad)
- kanon bra... det är då man fattar vad man håller på med » (I mycket hög grad)
- Tjäder ska ha ett stort tack! Han har varit en mycket bra SI-ledare!! » (I mycket hög grad)
- SI har varit ljuset i tunneln» (I mycket hög grad)
- Jag älskar matte SI.» (I mycket hög grad)
- De få gånger då jag gick hjälpte det otroligt mkt!» (I mycket hög grad)
- Man borde ha matte SI i Ala C också! :)» (I mycket hög grad)
- David Tjäder var superbra matte-SI lärare!! Verkligen super!» (I mycket hög grad)
- skulle mycket gärna ha matte SI även i kommande kurser då det är ett mycket bra sätt att lära sig.» (I mycket hög grad)
- SI är jättebra eftersom man då har chansen att öva på typiska tal och dessutom diskutera dem med andra studenter. » (I mycket hög grad)
- Tycker SI är bäst, där man lär sig mest!» (I mycket hög grad)
- den gången i veckan som man verkligen får lärt sig något och får räkna på relevanta uppgifter» (I mycket hög grad)
- Vill verkligen ha Matte SI under Ala C, för det är under matte SI som jag lärt mig mest!!» (I mycket hög grad)
- Har ej gått på så många SI-tillfällen, men jag tycker dom är bra! » (I ganska liten grad)

18. I vilken utsträckning har SI förbättrat din studieteknik

57 svarande

I mycket hög grad»9 19%
I ganska hög grad»19 41%
I ganska liten grad»14 30%
I mycket liten grad»4 8%
Vet ej»11

Genomsnitt: 2.28

- Jag ÄLSKAR matte SI.» (I mycket hög grad)
- som sagt så är det SI matten som jag har lärt mej mest på.» (I mycket hög grad)
- på si-matten får man reda på det man verkligen behöver kunna, tack vare si-ledarens val av uppgifter. dessutom har det fått mig att inse att det viktigaste är att kunna lösa uppgifter, inte att traggla teorem vilket det känns som på föreläsningarna» (I ganska hög grad)
- Alltid bra att få jobba ihop i grupp, kommer sakna SI:n jättemycket..» (I ganska liten grad)
- Kändes emmellertid som om man slösade bort sin tid. Man kunde hellre ha använt dem timmarna till att komma i fas och göra dem uppgifterna i boken som är ställda att man ska ha hunnit med!» (I ganska liten grad)Kursutvärderingssystem från