ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Teknisk samhällsplanering, VMT043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-09 - 2013-01-27
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

31 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»9 29%
Godkänt»14 45%
Gott»3 9%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ev den sämst organiserade kursen hittills på utbildningen» (Mycket dåligt)
- Mycket rörig och spretig kurs som inte alls väcker intresse för området. Frustrerande att läsa kursen!» (Mycket dåligt)
- Otydligt, man vet inte vad man skall göra, eller vad det handlar om. Kurslitteraturen är värdelös. Man får aldrig rätt svar på sina frågor.» (Mycket dåligt)
- Kursen hade kunnat vara intressant men blev ointressant på grund av sitt upplägg.» (Dåligt)
- Hade väldigt höga förhoppningar på den här kursen men den innehöll inte alls det jag förväntade mig.» (Dåligt)
- Jag tycker att själva ämnet är intressant, men kursen kunde gjorts mer givande» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.61


Lärandemål

- Beskriva innebörden och betydelsen av samhällets tekniska infrastruktur.
- Beskriva och förklara behovet av ett väl fungerande, uthålligt vägtransportsystem, som exempel på ett tekniskt system.
- Beskriva förutsättningarna för trafikinfrastrukturens planering och utformning. Överslagsmässigt projektera en väg.
- Utföra de vanligaste analyserna avseende trafik.
- Ange hur Plan- och bygglagen påverkar planeringen av teknisk infrastruktur.
- Ge exempel miljömässiga krav i samband med väg- och gatuplanering.
- Beskriva hur trafikbuller alstras och sprids.
- Beräkna trafikbuller i en plan.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 9%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 32%

Genomsnitt: 3.03

- Målen är bra skrivna och tydliga men jag tycker inte att de stämmer överens med vad jag lärt mig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursen handlade snarare om att beräkna kurvor än att förstå trafik och planering, det har inte jag något emot, men det stämmer inte helt med målen, eller?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Men det känns som att teknisk samhällsplanereing innefattar mer än kunskap om vägar. » (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»14 46%
Ja, i hög grad»15 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Känns som alltid att man kan mer än vad som kommer på tentan. Tycker det var konstigt att eximinationen testade saker som vi inte gått igenom, exempelvis beräkning av siktsträcka i vertikalkurva..» (I viss utsträckning)
- Den testade väl vad vi fått igenom under kursen men jag tycker inte att det vi gått igenom stämmer så bra med målen. » (I viss utsträckning)
- Då halva tentamen bestod av räkneuppgifter, vilket vi endast arbetade med i slutet av kursen var tentan inte rätt upplagd.» (I viss utsträckning)
- Som sagt, tentan var snarare beräkningar än att förstå trafikplanering, inget jag har nåt emot, men kanske ändra målen?» (I viss utsträckning)
- Viss förvirring uppstod när jag räknade gamla tentor och tyckte att vissa av dessa provade kunskaper som vi inte alls gått igenom. Sluttentan var dock mer rättvisande.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»9 29%
Ganska liten»12 38%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.06

- Föreläsningarna har varit väldigt osammanhängande och det känns som att föreläsaren lade väldigt mycket tid på saker som inte var speciellt viktigt och för lite tid på mer relevanta delar. Tycker framför allt att delen för hur man beräknar vertikalkurvor var alldeles för liten och för otydlig. » (Mycket liten)
- Det rörigaste föreläsningarna hittills på utbildningen. Mycket upprepningar och dålig koll på vad som redan gåtts igenom.» (Mycket liten)
- Det har varit väldigt rörigt med informationen och då¨,föreläsningarna varit fyra timmar har det inte varit möjligt att få in den informationen.» (Mycket liten)
- dålig undervisning, ej seriös» (Mycket liten)
- Alldeles för långa pass och relativt ostrukturerade föreläsningar.» (Ganska liten)
- Väldigt repetitiva föreläsningar i vägdelen. Kändes inte som att det gick framåt på dem. Ljuddelen kändes, i vanlig ordning, nedprioriterad. » (Ganska liten)
- Det kändes som att endast den senare hälften av kursen var den som efterfrågades i lärandemålen och på tentamen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna skulle kunna bli mer effektiva och konkreta så att informationen sägs på ett tydligt dätt ed en gång iställwt för att vävas in och återkomma flera gånger om. Blir bara rörigt och segt!» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»15 48%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.35

- Då det var oklart vad som var väsentligt att läsa användes boken lite, men boken verkar ganska bra.» (Mycket liten)
- behandlar ej frågorna som dyker upp på tentor» (Mycket liten)
- Boken borde verkligen ha ett index. Väldigt svårt att hitta i den!» (Ganska liten)
- Använde endast exempelsamlingen, resten täcktes in av föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Använde bara exempelsamlingsboken för att räkna uppgifter. » (Ganska stor)
- Lättläst och intressant» (Ganska stor)
- Synd bara att boken med uppgifter i innehöll fel.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»9 29%

Genomsnitt: 2.96

- Att göra det lätt för sig som kursansvarig och bara kopiera föregående kurshemsida innebär att man får dålig överblick över vad vi gått igenom och inte. Dessutom hade det underlättat mycket om det var ett tydligt mappsystem på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Rörigt, för mycket dokument låg redan uppe på hemsidan när kursen startade så det var svårt att se vad man skulle börja med.» (Mycket dåligt)
- Fanns väldigt mycket material på hemsidan dock upplevdes den väldigt rörig och svårt att hitta det man letade efter. » (Ganska dåligt)
- Dålig ordning på dokument. Konstigt att få en massa info på mejl hela tiden» (Ganska dåligt)
- Gunnar var bra på att meddela ändringar i schema etc. Föreläsningarna var dåligt namngivna på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Ingen vidare struktur på pingpong» (Ganska bra)
- Hemsidan kunde vara bättre strukturerad, tex kan de mappar som redan finns användas och presentationerna för de olika föreläsningarna kunde märkas med aktuellt föreläsningsdatum» (Ganska bra)
- Rörigt på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Väldigt bra med information. Mejl skickades ut om det var något i kursen som var konstigt eller skulle ändras, kanon!» (Mycket bra)
- Beröm till Gunnar för alla hjälpsamma meddelandeutskick!» (Mycket bra)
- Bra, men sätt gärna datum på föreläsnings-pdf:erna. » (Mycket bra)
- Snabba svar vid frågor» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 19%
Lagom»22 70%
Hög»3 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Det var väldigt lite att göra i början, inga direktiv om vad som skulle göras, sen i slutet blev det stressigt i onödan, ojämn arbetsbörda.» (Låg)
- Lagom, på gränsen till låg.» (Lagom)
- Konstig planering dock. I början när det fanns tid var det inget som skullegöras. sen två veckor innan tentaperioden började då var det dags att dra igång arbetet. varför denna förskjutning ? » (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»9 29%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.22

- Det fanns mkt få tillfällen att få hjälp och ställa frågor. Under övningstillfällena kändes det som att övningsledarna var väldigt dåligt förberedda och i vissa fall knappt visste vad uppgiften gick ut på.» (Ganska dåliga)
- Räknestugorna börjar först i vecka fem, för sent tycker jag» (Ganska dåliga)
- På ljuddelen kändes de inte lika bra.» (Ganska bra)
- Fick bra svar och hjälp från Gunnar på övningarna. Men vi hade egentligen en spansk/engelsk-talande övningsledare och han var det väldigt svårt att få hjälp från. Gunnar fick hoppa in och förklara hela tiden.» (Ganska bra)
- Räknestugorna var bra!» (Mycket bra)
- Jag fick ofta snabba svar» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»25 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»18 58%
Hög»10 32%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.32

- Denna kursen kunde varit lite tyngre» (Låg)
- Men det är vad man väntAr sig» (Hög)
- Dock inte till följd av denna kursen utan mer pga kursen bärande konstruktioner som vi läst paralellt. » (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Raknestugorna»
- Tanken med väguppgiften var bra. Bra att läraren fokuserade på att man skulle lära sig något och inte var petnoga med att, exempelvis, skevningssträckorna skulla vara exakt rätt antal meter.»
- Vägprojekteringsuppgiftten var mycket bra. Övningsledaren Linn var väldigt bra. Hennes räkneövningar var det bästa och mest begripliga i kursen.»
- Räkneövningarna, det var där jag lärde mig mest. Även om dessa skulle kunna läggas på en lite högre nivå.»
- Projektet i grupp»
- Uppgiften men vägen, den var rolig och lärorik. »
- Dimensioneringsuppgiften»
- Dimensionera en väg var bra, men behöver tydligare information innan arbetet. »
- Projektuppgiften var väldigt bra! Det var en lättöverskådlig plan så det var enkelt att förstå vad som skulle göras och uppgiften var på en bra nivå. »
- David»
- Det var roligt att göra väguppgiften.»
- Bra med inlämningarna. Väldigt bra med hon som visade Novapoint.»
- De delarna om hur man bygger vägar. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget av föreläsningar. Att ha föreläsningspass a 4 timmar är inte hållbart. Dessutom kändes det omotiverat av den anledningen att föreläsningsinehållet lätt skulle kunna ha komprimerats till 2 h. Alltså kändes det som mycket ineffektiv tid och därför också slöseri med tid. Övningsuppgiften när man ska rita en väg kändes otroligt gammalmodig och att de kunskaper man fick med sig där ifrån (i förhållande till hur mycket tid det tog) var mkt små. »
- Strukturen på föreläsningarna. Istället för att sitta och kolla på en pp i 4 timmar skulle du kunna skriva mer på tavlan vad som verkligen är viktigt att man får med sig från den föreläsningen man är på. Kände att det var svårt att veta vad som var bas-saker som man skulle lärt sig från just den föreläsningen. Tror det är bra att skriva på tavlan ibland, och då inte bara skissa ner någon ritning som man inte förstår utan mer med ord och struktur på det hela.»
- Namnet på kursen, föreläsningarna»
- Nån räkneövning hade kanske kunnat vara lite tidigare så att man kommer igång snabbare med räkningen? Mer fokus på trafikbullret, precis som alltid kändes ljuddelen bara inslängd i kursen. Ljudföreläsaren ger ett mycket otillgängligt intryck, även om han är kul att lyssna på. Ett kompendium i akustik på svenska hade varit bra.»
- Det är för mycket med föreläsningsblock på fem timmar! Föreläsningarna måste göras mer intressanta och intresseväckande. Det behöver ges ut rekommenderade uppgifter för övningskompendiet!!»
- En röd tråd ska finnas på varje föreläsning. Mindre utsvävningar och gärna att man på föreläsning också går igenom bättre HUR man ska räkna på de olika delarna. Nu fick man bara den infon från räkneövningarna och de kom inte förrns sista 2 veckorna. Ekonomin föll helt bort innan dess. »
- Gör föreläsningarna mer strukturerade och koncisa!!!»
- Noggrannare och utförligare genomgångar samt övningar på beräkning av vertikalkurvor samt ekonomidelen»
- Hela kursens upplägg! Och det går inte att ha 4 timmars lektioner, totalt opedagogiskt! Räkningen borde påbörjas tidigare och tydligare vad man ska läsa i boken. »
- Vissa föreläsningar är väldigt tråkiga och samma saker sägs om och om igen. Gästföreläsningen som handlar om vägutformning bör ligga i anslutning till projektarbetet och inte efter detta.»
- Föreläsningarna innehåller för mycket upprepning.»
- Att effektivisera föreläsningarna. Tänka på att säga en sak på bara en föreläsning istället för att gå igenom samma sak under flera föreläsningar. »
- Vissa (en!) av övningsledarna hade svårt att förstå våra frågor och var därför inte heller till någon hjälp. Bättre insatt i ämnet/språket och mer inläst på uppgiften vore en förbättring!»
- Se till att de övningsledare ni använder verkligen kan sin sak, jag vill inte få svar som "kanske " av en övningsledare, det ger mig knappast någon förståelse till vad de ens är jag gör o varför jag gör det»
- Administrationen skulle kunna bli bättre och mer strukturerad.»
- Bättre disponerad tid på föreläsningarna. Kändes som om samma saker togs upp flera gånger..»
- Fixa bättre struktur på hemsidan, färre slides på föreläsningarna, kortare pass, mer struktur på föreläsningarna»
- Mindre upprepning. Framför allt är det frustrerande när föreläsaren varje vecka förklarar att han är osäker på vad han har sagt till oss eftersom han har en liknande kurs parallellt med vår.»
- Ta bort akustik delen och den delen som handlar om trängselskattens ekonomiska bitar. Nu har vi haft lite akustik här och lite där sen vi började 1:an men ingen kommmer ihåg någonting mellan gångerna man. Om nu akustikdelen är så jävla viktig skapa en egen kurs där man bara lär sig akustik och ljudutbredning så kanske man har chans att faktiskt få ut något av det. Nu blir det bara ett distraktionsmoment i de övriga studierna som i slutändan förstör mer än det är till nytta. Ta även bort delen om trängselskatten och delarna om ekonomi! »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Kul med en riktigt engagerad lärare! »
- Ang dimensioneringsövningen av vår väg så tycker jag även här att man borde få en tydligare information och instruktion till vad det är man ska göra och vad syftet med den är. tanken är god men jag tycker inte att man lyckas genomföra det på ett bra sätt. »
- Jag blev väldigt besviken på denna kursen så ämnet är spännande men kursen handlade i princip bara om vägar. Läraren är trevlig men bör inte fortsätta att lära ut, duktig på sitt ämnen men kan tyvärr inte lära ut. »
- Ingen bra kurs»
- Renodla kursen i stället för att försöka prata lite om allt. Blir bara skit av det. Försökte förtvivlat hitta den röda tråden i kursen men utan att lyckas. Om kursen ska vara kvar och vara till någon nytta, försök synka den med kursen teknisk geologi och spin vidare på hur man bygger vägar och vad man ska tänka på med planering och utförande. Ekonomidelen slutar bara med att ni får 80 elever som alla rapar upp samma grafer som man sett på någon föreläsning utan att egentligen fatta dem. Detta då de bara dyker upp under en minut under en föreläsning och syns inte av i någon literatur. På tal om literatur. Om ni nu ska ha kvar delen om ekonomi så måste ni kompletera med litteratur på den fronten. Det duger inte att lägga upp en informationsfolder från någon myndighet och kalla det kursliteratur för den delen av kursen. Har läst all kursliteratur och det är det som gjorde att jag klarade tentan men vissa delar av litteraturen är ändå tveksamty om det har någonting gemensanmt med det som sägs på föreläsningarna och som tas upp i kursen. Undrade ett tag om det ens var rätt kurslitteratur som jag läste. Då kan den inte vara någon vidare. Sammantaget. Detta kan vara den sämsta kursen jag läst på Chalmers över huvud taget. Besviken är nog ordet då jag hade höga förväntningar när kursen började. Med tanke på att det är den enda kursen om vägbyggnad som vi "väg! och vettenstudenter läser" »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.61
Beräknat jämförelseindex: 0.4

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från