ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjömanskap FB7, SJO50x

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»4 44%

Genomsnitt: 3.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»8 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 66%

Genomsnitt: 3.22

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 66%
Nej, målen är för högt ställda»2 33%

Genomsnitt: 2.33

- Inte lätt att få 100 % rätt på tentorna när lärarna inte kan ge svar på våra frågor!!!!!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»6 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 3

- Det beror i och för sig på vilken del av tentan man talar om. Att ha i princip alla rätt är ju helt sjukt. Man kan ju mycket väl ha uppnått målen även om man har 90% på tentan, eller till och med 60% som på alla andra kurser.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»5 55%

Genomsnitt: 3.33

- Bra undervisning på delar som ARPA, radar och sjömanskap. Värdelös på ljud&ljus, bryggrutiner och fartygsmanövrering!» (Ganska liten)
- Har verkligen fått läsa till mig kunskaperna, dålig pedagogik!!» (Ganska liten)
- Beror återigen på vilken del man frågar efter. När det gäller Petters del gav det inte mycket. Han visste ju knappt själv hur ljuden och ljusen skulle vara. Manövreringen var oxå ett skämt. För det första förutsatte han att man kunde en del ifrån början vilket ju inte är ett krav sedan kunde han knappt förklara/ hade tid att förklara det han gått igenom. Johan däremot är mycket seriösare och bättre pedagog.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3

- Behövs en bättre litteratur förteckning så att man kan ha möjligheten att köpa böcker om man vill!!!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%

Genomsnitt: 3.33

- Förstår att Johan har jobbat häcken av sig för våran skull och inte prioriterat kurshemsidan...» (Ganska dåligt)
- Som elev har man alltid synpunkter på att lärarna kan lägga upp materialet tidigare, men det har fungerat bra.» (Ganska bra)
- Det fanns väldig mycket att hämta på kurshemsidan. Jätte bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.66

- Speciellt i radar och arpa då grupperna kommer ned på behaglig nivå och man får mer tid läraren.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»2 22%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.66

- väldigt mkt att lära in på så få lektioner» (Hög)
- Hög på slutet men väldigt lugn i början.» (Hög)
- För högt ställda mål» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 66%
Gott»3 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Vissa delar väldigt bra, andra katastrof...» (Godkänt)
- Fördelningen av poäng för respektive delkurs borde tittas över. Att fartygsmanövereringen gav så många poäng och hade så lite undervisning kändes konstigt. » (Godkänt)
- mkt få lektioner för att förbereda en inför en tenta med så höga krav» (Godkänt)
- Intressant utbildning.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag började läsa sjömansskap förra året men tentade inte av det pga olika orsaker. Kan inte sätta fingret på det men jag tycker upplägget av radar (plotting) och arpa var bättre i år. Sedan är Johan Cimbritz en mycket kompetent lärare, en av de bättre rätt igenom FB7 programet. En överraskning var även "Johan den yngre" som assisterade Cimbritz i radar-simulatorn. Han var mycket duktig, klar och tydlig, tycker deffinitivt att ni ska ta tillvara på honom!»
- Väldigt lärorikt med simulatorkörningarna!»
- Simulationerna, väldigt bra för inlärningen. Dels för att få en glimt av framförandet, men även ger det en djupare inlärning av reglerna då man förstår varför det ej är lämpligt att bryta mot dem.»
- Bra med så mycket simulatorkörningar! Det är även bra att simulatortiden ligger koncentrerat.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ordna vettig undervisning i ljud&ljus, bryggrutiner och fartygsmanövrering! Ersätt 100% rätt på tentan med iaf 80-90% nånting! (60% som mkt annat är helt klart för lågt)»
- Obligatoriet av radar och arpa. Kör en uppkörning efter radarn också. Klarar man uppkörningen ska det inte göra något om man missat något gång. Det finns ju de som redan kan radarnavigera med behöver behörigheten från klass 7. »
- Johans Cimbritz sena ankomster till i princip alla föreläsningar. Respektlöst. »
- fler lektioner för sjöreglerna»
- En uppdelning av allt, i form av att man kan hårdköra ett ämne och sedan tenta av det innan man går på något nytt. Underlättar nog utbildningen samt inlärningen då man inte behöver lära in allt på samma gång. Det bör införskaffas fler lärare, som har ett tydligt lagt arbetsschema om de inte ägnar sig åt utbildning på heltid. Den lärare som dragit det tunga lasset (och gjort det förhållandevis bra) har inte alltid kunnat svara på de frågor som ställs då det inte är hans ämne och den läraren som skulle varit där är iväg och sköter sitt vanliga arbete. Vilket har lett till förvirring och att man inte har kunnat få exakta svar på sina frågor. Vilket kan vara bra att få i och med att kurserna i stor mån kräver exakt rätt svar för examination.»
- Mer undervisning/ övningar på ljud, ljud och sjövägsregler. Med tanke på de kraven på den tentan har den undervisningen varit under all kritik.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt många övningar i labsimmet drog över på tiden och ursäkterna blev sämre och sämre för varje gång. Lägg in fler tillfällen eller minska antalet övningar.»


Kursutvärderingssystem från