ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Klimatsystem VT13, ENM086

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Lärandemål

Kursen innehåller olika delar:
Inomhusklimat, Tekniska system, Rums- och byggnadsakustik, Gestaltning och hållbart byggande.
Frågorna om lärandemål följer denna indelning.

1. Lärandemål för Inomhusklimat

Kursens lärandemål för Inomhusklimat (ljud, ljus, värme, luft) är:
- definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö
- tillämpa grundläggande ljus-, ljud-, värme-, fukt- och lufttekniska begrepp och utifrån dessa formulera krav för god komfort inomhus
- klargöra innebörden av formulerade krav och ha en förståelse för vilka konsekvenser, t ex i form av tekniska system, som kan bli aktuella.
- beräkna och grafiskt åskådliggöra värmeunderskottets och värmeöverskottets variation över året.

Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Bra»8 80%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 4

2. Lärandemål för Tekniska system

Tekniska system (värme, ventilation, klimathållnings- och försörjningssystem)har följande lärandemål:
- redogöra för grunderna i termodynamik - omvandling av värme till arbete (kraftprocesser) och för lyftning av värmets temperaturnivå (kylprocess, värmepumpprocess)
- redogöra för grunderna i strömningsteknik - pumpar och fläktar och deras funktion i rör- eller kanalsystem
- redogöra för grunderna i värmeöverföring - värmeövergång mellan vätskor, ytor och luft, principer för värmeväxlare och värmeväxling
- beräkna konvektiv värmeöverföring och värmeöverföring över en värmeväxlare
- redogöra för byggnaden som tekniskt system och som system ur miljösynpunkt
- ha en principiell förståelse för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem och för dess övriga försörjningssystem
- beskriva strömningssystem och strömningsmaskiners karakteristik i tryck-flödes-diagram.
- genomföra beräkningar för strömningssystem
- redogöra för konsekvenser av formulerade krav med avseende på temperatur och luftfuktighet
- beskriva olika luftbehandlingstekniker

Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Bra»7 70%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.9

3. Lärandemål för Rums- och byggnadsakustik

Rums- och byggnadsakustik har följande lärandemål:
- redogöra för och tillämpa: teorin bakom statistisk rumsakustik, luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea.
- beräkna: ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor, åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid, ljudisolering mellan rum

Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Bra»6 60%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 4.2

4. Lärandemål för Gestaltning och hållbart byggande

Gestaltning och hållbart byggande har följande lärandemål:
- redogöra för utformningens betydelse för energibalans och miljöbelastningar
- använda information från simuleringar av energibalans och miljöbelastning
- i utformningens tidiga skeden kunna ange modeller eller principer som inte försvårar energieffektivitet och höga miljöbelastningar
- visa exempel på hur funktion och byggbarhet kan förenas med konstnärligt utvecklingsarbete i designprocessen

Hur har dessa lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»1 10%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»5 50%
Bra»1 10%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Har knappt tagits upp» (Ganska dåligt)
- inom akustikdelen har detta fungerat bra, men annars inte alls, da vi inte hade fatt de forelasningarna innan kandidatarbetets inlamning» (Ganska bra)

5. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

10 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 10%
Ganska dåligt»4 40%
Ja, det framgick ganska bra»4 40%
Bra»0 0%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.6

- oklart vad kursen egentligen handlade om.» (Nej, det framgick inte alls)
- Det hade varit bra med ett övergripande kurs-PM i början av kursen, som tydligt visade de olika delarna i kursen.» (Ganska dåligt)
- vi hade ingen kurshemsida och fick mail istallet. jag missade helt forsta forelasningen och det kanns som att vi pa at kom lite efter fran borjan» (Ganska dåligt)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- de var rimliga»
- Lagom -ganska låg»
- bra»
- ok»
- Varierande på olika delarna, högre på akustiken än klimatdelen»
- Rimlig.»
- Ganska låga förväntningar från alla håll. »

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

10 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 30%
Ganska bra»5 50%
Bra»1 10%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3

- kurshemsida? tentamen?» (Ganska dålig)
- bra upplagg egentligen men mycket bristfallig info till oss studenter om var/nar/hur etc.» (Ganska dålig)
- Luddigt» (Ganska dålig)

8. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»4 40%
Bra»5 50%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.7

- Mycket givande diskussioner med Jan Gustén» (Mycket bra)

9. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»3 30%
Ganska bra»3 30%
Bra»3 30%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.2

- Akustikhandledningen var oftast ganska bra, men kritiken var ofta väldigt dålig. Kritiken fokuserades på saker som inte var gjorda, snarare än på saker som fanns och dessutom var kritiken ofta icke-konstruktiv och spred snarare dålig stämning än hjälpte till.» (Ganska otillfredsställande)
- Väldigt bra. Det kändes som att vi lärde oss saker som var intressanta och viktiga senare i yrkeslivet, inte bara just nu som studerande.» (Mycket bra)

10. Motsvarade tentamen dina förväntningar?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
I stor utsträckning»5 50%
Ja, definitivt»1 10%
Vet ej/har inte tentat ännu»0

Genomsnitt: 2.7

- Ganska mycket svårare än tidigare tentor. Poängräkning på ett ganska udda sätt, där "bonuspoängen" från inlämningsuppgiften snarare blev nån slags minuspoäng om man inte hade full pott på den.» (I viss utsträckning)

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 80%
Gott»1 10%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 3.3

- tycker att kursen var ganska latt att ta sig igenom. sammantaget kandes den dock lite rorig med manga olika forelasare som ibland overlappade varandra. kursen kandes ocksa aningen mossig. vet inte riktigt hur men det skulle vara roligt om den kunde moderniseras. kanske kunde man visa fler nybyggda exempel och visa hur de har lost ventilation, varmeoverforing etc.» (Godkänt)

12. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Diskussionerna kring analysen av Operan.»
- Programskrivningen och dess genomgång kändes givande och kopplade samman med utbildningen.»
- ovningarna var bra, likasa programskrivningen och diskussionerna kring den.»
- Akustikföreläsningarna var intressanta.»

13. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Facit på exempeltentorna - otydligt och ofta felaktigt.»
- tydligare koppling med akustik, tydlig beskrivning i jan/feb vad kursen kommer att handla om samt att sluta särskilja AT som "inhoppare" i kursen.»
- fa in lite mer inspiration i hela kursen! kanske ett studiebesok kunde vara kul.»
- Kursen måste hållas samman mer så att det inte känns som två olika kurser i en. Det var otydligt hela tiden hur kursen var upplagd. Akustikdelen och klimatdelen var bra i sig, men det kändes inte som en och samma kurs. Utöver det hade det behövts en fungerande kurshemsida där läraren kan ladda upp material istället för att det ska ske över mail.»
- Lite seriösare»Kursutvärderingssystem från