ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 Marinteknisk engelska, LSP192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- Var väldigt tids krävande helt plötsligt ibland, då vi fick reda på uppgiften väldigt sent.» (Cirka 25 timmar)
- Man fick inte mycket gjort under "föreläsningarna" då man blev matad med onödig information. De mesta arbetet har skett under egen tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»2 10%
100%»16 84%

Genomsnitt: 4.78

- Fick bra resultat på det diagnostiska provet så kände inte att jag behövde gå på alla laborationer.» (75%)
- Jag har vart på alla labbar och föreläsningar även om de inte har gett mig speciellt någon nytta.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»6 31%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 2.42

- Jag har ej läst målen, men av vad jag såg på tentan så har jag nått upp till målen, men på egen hand. Har fått lära mig de mesta själv via Internet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Väldigt otydligt vad vi skulle lära oss.» (Målen är svåra att förstå)
- Dåligt info, man förstår inte vad och när man ska göra uppgifterna. » (Målen är svåra att förstå)
- fårstår inte riktigt hur alla obligatoriska kursmoment var riktade mot att uppnå målen.» (Målen är svåra att förstå)
- några obligatoriska moment saknas i kurs pm» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Hade andra förväntningar i början av kursen utifrån kurs pm än vad som blev.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var ganska otydligt vilka delar som var betygsatta 3-5 och vilka som bara var G eller U.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Men ganska orelevanta uppgifter och prov.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»14 77%
Ja, i hög grad»3 16%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Grammatiskt ja men efter som kursen heter marinTEKNISK engelska, så nej. » (I viss utsträckning)
- Känns lite som ett lotteri, tror få läste på engelsk grammatik utan gick snarare på magkänsla för vad man tyckte passa rätt bland svarsalternativen. » (I viss utsträckning)
- Tentan testade ganska väl de grammatiska delarna. Goliath texten testade våra engelskkunskaper väl men arbetet och kraven gällande denna text kunde ha varit mer tydliga tidigare i kursen. Den muntliga redovisningen borde absolut vara betygsatt 3-5.» (I viss utsträckning)
- Eftersom målen inte var helt klara så tycker jag dock inte att skrivuppgifts-delen av tentamen testade om man hade uppnått målen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»7 36%
Ganska liten»9 47%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.78

- En kurs som inte på något sätt ökar min förståelse för marin teknisk engelska.» (Mycket liten)
- Det funkar inte att ha en tenta på någonting som man inte går igenom på föreläsningarna!» (Mycket liten)
- Anser att de lärarna tagit upp på föreläsningar har vart helt meningslöst. Information för kommande uppgifter har getts ut men på ett slarvigt sett så de flesta var fortfarande osäkra på vad de skulle göra. Grammatiska regler inför tentan fick vi aldrig lära oss så jag använda mig utav youtube och google för att klara mig.» (Mycket liten)
- Har läst engelska på högskola tidigare.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.16

- EngOnline som vi använde oss utav för att plugga inför tentan var helt OK. Vad jag ansåg var dåligt var att man fick tendens till att istället för att lära sig regler så memorerade man rätt alternativ.» (Ganska stor)
- Eng Online är ett otroligt bra och användbart verktyg. Jag upptäckte några fel men de går ju att fixa till. Det vore nog bra om ni rekommenderade en svensk grammatikbok som referensbok för dem som inte är så bra på engelska. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»8 42%
Ganska dåligt»5 26%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- Kurshemsidan var rörig och material kom ibland ut väldigt sent!» (Mycket dåligt)
- fel info gavs ut försent, vilket ledde till förvirring och frustration bland oss studenter när vi fikc redan på vad vi skulle göra dagen innan deadline.» (Mycket dåligt)
- Sena besked, sena ändringar och väldigt, väldigt rörigt!» (Mycket dåligt)
- Fick ut materialen oftast dagen innan uppsatsen skulle vara inne» (Ganska dåligt)
- Kurmaterial kom ibland ut för sent, och eventuella material hamnade på en annan sida istället för engelskan.» (Ganska dåligt)
- Ibland svårt att förstå vad vi egentligen skulle göra med materialet.» (Ganska bra)
- Engonlíne fungerade ju som det skulle, kommunikationen fungerade på PINGPONG/mailen även om budskapena var lite oklara emellanåt, exempelvis gruppsindelningarna.» (Ganska bra)
- Lite rörigt blev det på kurshemsidan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 21%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»4 21%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.21

- Tycker att den sista inlämningen (goliath) gott kunde ha lämnats in en "förgång" var det jag trodde draften var till, var nästan ingen i klassen som förstod syftet med draften förren efter "CHOCKS" mötet. Väldigt få i en teknisk klass har tränat på den typen av inlämningar tidigare så att lämna in den för rättning en gång och sedan få en chans att göra en final hade varit bättre än "CHOCKS" där man får höra att uppgiften är löst på ett bra sätt för att sedan få underkänt likaväl. Framgick inte alltid vad uppgifterna gick ut på.» (Ganska dåliga)
- svar på mejl kom fort» (Ganska bra)
- Det var aldrig några problem att ställa frågor. Oftast fick man svar inom några timmar även på helgerna.» (Mycket bra)
- Men kändes som att det skulle ha fungerat bra om jag hade behövt göra det.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Det samarbete vi skulle utföra tillsammans med en partner var närmast obefintligt. Ser det som ett problem att detta ligger till grund för betygssättning. » (Mycket dåligt)
- Har till stor del tagit hjälp av mina vänner. Vad jag tyckte var dåligt var att man inte fick välja arbetsgrupper helt fritt. Jag anser att jag hamnade med en person som jag tyckte var allmänt lat och la en stor del av arbeten på mig.» (Ganska bra)
- Det fungerade bra att jobba i par.» (Mycket bra)
- Eftersom det var så rörigt fick vi förlita oss på varandra och försöka bena ut vad som menats med infon.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»13 68%
Hög»4 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- De ända gångerna som det var jobbigt var när man hade inlämningsuppgifter. När vi skulle göra dem så fick man oftast materialet dagen innan. » (Lagom)
- Men hade underlättat att förstå vad uppgifterna gick ut på innan man skrev dem. » (Lagom)
- Arbetsbelastningen var bra totalt men jag tror att vi borde ha haft färre antal texter och jobbat mer med dem.» (Lagom)
- Tycker att det var för många inlämningar på samma uppgift, varför gav de oss istället inte längre tid på en uppgift. Man var tvungen att lämna in samma uppgift 2 gånger vilket gjorde att det kom två dead-lines och man fick ibland stressa.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»12 63%
Hög»4 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Fullständigt lagom» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»8 42%
Dåligt»5 26%
Godkänt»5 26%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För rörig kurs framförallt. Verkar inte vara någon som har koll på något.» (Mycket dåligt)
- Dålig: Planering, fick för lite eller ingen information i tid. Chocs var helt onödigt att gå på förman fick ingen hjälp med grammatiken. Gillar inte att eleverna rättar varandras texter ibland kan det bli helt fel! Bra: Vissa uppgifter var riktigt bra tex Feed Water Systems läsa om olika system osv» (Mycket dåligt)
- suck...» (Mycket dåligt)
- Varför alla dessa inlämningar? Vad hände med marin teknisk engelska? Kursen hade lika gärna kunnat heta engelska-grammatik. » (Mycket dåligt)
- Bra tänkt med att blanda ång och kylanläggningar med engelskan men det funkade inte alls.» (Mycket dåligt)
- Har inte lärt mig något utav lärarna. Har själv med hjälp av vänner eller Internet lärt mig lite mer grammatiska regler.» (Mycket dåligt)
- Otydligt för det mesta. Alltså vad som skulle göras, hur och varför.» (Dåligt)
- För oklart hur man skulle lösa vissa uppgifter, obligatoriska moment som inte kunde ha någonting med "marinteknisk engelska" att göra, och kass gruppindelning drar tyvärr ner snittet till 4 toast av 10. Trots engagerade och snabbrättande lärare.» (Dåligt)
- Tycker inte jag har lärt mig något direkt, kändes också oklart vad jag skulle lära mig förutom att repetera grammatik. » (Dåligt)
- Rörigt och känns irrelavant i dess upplägg. » (Dåligt)
- Viss förvirring uppstod eftersom det var indelningar i både halvklass, teams och peers. Samt för att uppgifterna som skulle bearbetas varierade. Men jag kan själv inte komma på hur man skulle organisera det annars eftersom jag förstår att det måste vara olika uppgifter och att antalet i en grupp måste anpassas utefter vad som är lämpligt. » (Godkänt)
- Den var lite rörig. Jag tror att både målen och lektionerna måste bli mer tydliga. » (Godkänt)
- Bra och intressant kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att en del kursmaterialet också ingick i Ång-kyl kursen som vi läste parallellt. »
- Uppgiften som tex Feed Water systems och att läsa igenom olika texter och sedan diskutera i klassen »
- Kombinationen mellan Ånga/kyla och Engelska var väldigt bra.»
- Uppgifterna i sig var ju inte dåliga, men svåra att förstå. Underlättar ju om man förstår vad man ska göra.»
- EngOnline va bra. Utöver det ingenting som gav speciellt mycket.»
- inget»
- Det var en bra blandning av tala/skriva/diskutera. »
- Inte speciellt mycket.»
- Samarbetet mellan kurserna, engelska och ång- och kylanläggningar. Detta var mycket värdefullt.»
- Peersessions, fantastiskt hjälpsamma (dock inte CHOCKS, slöseri med deras och vår tid).»
- Sammarbetet med Ång och Kyla kursen borde bibehållas. Det kan till och med förstärkas ytterligare. Detta är ett bra initiativ som borde genomsyra alla kurser i programmet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Grupper, inriktning mer på sjöfartteknisk engelska och kursmaterial»
- Mer fokus på översättning av marintekniska ord. Vokabulär. »
- Ge ut kursmaterial i tid. Gillar inte att man får en artikel dagen innan när man ska lämna in en rapport om den på 1500 ord. Detta hände nästan varenda tillfälle vi hade en inlämningsuppgift. Låt inte elever rätta varandras texter.»
- Bättre struktur genom kursen! Gå igenom mer grammatik på föreläsningarna i och med att det är det vi skulle tenta.»
- Jag hade föredragit att lära mig lite mer glosor, arbetsrelaterade uppgifter istället för så mycket grammatik. »
- se övriga kommentarer»
- bättre struktur, klarare uppgifter.»
- lärarna bör vara mer samspelta»
- Bättre struktur och tydligare mål. Mer undervisning för att tydliggöra målen och mer tid att förklara vad och varför! Tex chock delen och varför var mycket förvirrande.. Insikt om att vi äriingenjörer och inte humanister och således inte särskilt intresserade av språk utan behöver mer motivation och förklaringar. Jag skulle vilja se en humanist lära sig förbränningsmotor med samma ursäkta uttrycket fluffiga struktur och underförstådda krav på intresse och engagemang för ämnet. »
- Kursupplägget borde förändras. Mycket förvirrande kurs där det saknas struktur och en "röd tråd " genom kursens gång. Alla uppgifter och inlämningar dyker upp som en överraskning och det är väldigt svårt att förstå meningen med inlämningarna och oftast ges inga bra instruktioner iförväg som kunde ha underlättat eller hjälpt en på vägen. »
- Allt. Kursansvariga hade ingen kommunikation med varandra och var svårt och få reda på vad man skulle göra med uppgifterna eller om man hade någon uppgift. Många uppgifter kändes orelevanta för ämnet. »
- Jag måste medge att det var lite rörigt stundtals med organisation och alla de olika uppgifterna men upplever att många i klassen varit onödigt negativa. Tror det har att göra med att många inte ser relevansen av att lära sig engelska. Man väljer ju inte en ingenjörsutbildning för att få utveckla sitt brinnande språkintresse. En av labb-grupperna (min) fick det utan tvekan minst fördelaktiga schemat. Gruppindelningen användes även lite i kursen Ång- och kylanläggningar som gick parallellt. Trots att det säkert skulle uppstå lite mer förvirring så skulle i alla fall jag hellre haft en sovmorgon någon gång, precis som de andra grupperna fick ha. Eller slippa ha håltimmar osv. »
- Strukturen, föreläsningarna, bättre information om vad man egentligen ska göra på de olika uppgifterna.»
- Eftersom detta med samarbete studenter emellan kan vara ett problem för vissa så tycker jag inte att en sådan uppgift ska ligga till grund för en betygssättande inlämningsuppgift. Man kan definitivt behålla detta samarbete då det är bra att öva på men det ska inte ligga till grund för ett betyg! Även lite bättre struktur med tydlig information på kurshemsidan är önskvärt. »
- Information ska komma i god tid, i klartext och ex deadlines ska inte ändras efter att de gått ut. »
- Borde ha färre antal texter och jobba mer med dem.»

16. Övriga kommentarer

- Helt onödig kurs. Hoppas det blir bättre för de andra som går denna kurs!»
- det känns som att den här kursen endast finns för att programmet ska innehålla tillräckligt mycket poäng. Jag tycker att kursen borde tas bort från läroplanen helt. Istället borde vi läsa en teknisk kurs (t.ex. maskinteknik) som är helt på engelska, med en lärare som bara pratar engelska och enbart engelskt kurs material. Då tror jag att vi lär oss att kommunicera med teknisk engelska, samtidigt som vi lär oss något användbart.»
- Betyg sättningen borde ske på endast grammatik delen. Om man ska betygsätta en annan del, som i vårt fall va Goliath texten, då borde mer instruktion och ingående genomgång fås om hur man vill att den ska vara skriven osv. Det är svårt att efter 1 föreläsning " lära " sig hur det ska gå till och sedan ha en tight deadline på det. Som tidigare nämn, katastrof upplägg där något måste göras!»
- Informationen kom ofta sent. Flummig kurs. Kändes inte heller som man läste Marinteknisk engelska.»
- Anser att lärarna inte gjort ett bra jobb. Detta har enligt mig vart slöseri på min tid.»
- Detta var den rörigaste kurs jag varit med om! Tidsramar som ändrades fram och tillbaka, kryptiska mail, irrelavanta och diffusa inlämningsuppgifter. Fick banne mig gråa hår av att bara försöka förstå vissa uppgifter. »
- Strukturera upp kursen bättre.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.94

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.94
Beräknat jämförelseindex: 0.23


Kursutvärderingssystem från