ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk biologi- introduktion 2009 Lp2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2009-12-14
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»6 75%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Allt arbete i kursen var förlagt till läsperiod två, då det blev väldigt stressigt. Men mestadels på grund av lite dålig planering.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 12%
75%»3 37%
100%»4 50%

Genomsnitt: 4.37


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 57%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 57%
Nej, målen är för högt ställda»3 42%

Genomsnitt: 2.42

- Med tanke på att kursen bara är 3p så blev det för mycket tid som behövdes läggas ned på projektarbetet. Detta tog mycket tid från matte- och kemikusen denna period och det känns inte rätt. Har varit mycket jobb att ta igen detta sedan. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Aldelles för många timmars arbete för så lite högskolepoäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 57%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.57


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 83%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»4 57%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.71

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Ganska dåligt»3 42%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.28


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»1 14%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.42

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.28

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 16%
Lagom»1 16%
Hög»2 33%
För hög»2 33%

Genomsnitt: 3.83

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»3 42%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 28%
Godkänt»4 57%
Gott»1 14%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Föreläsningarna var mycket intressanta men projektarbetet tog för mycket tid.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna i läsperiod ett, mycket intressanta.»
- Föreläsningarna var super! Bra att få en inblick i vad bioteknik innebär.»
- Föreläsningarna bör bevaras. De ger en bra inblick i Bioteknik och är intressanta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den är för utdragen, tryck ihop kursen på en läsperiod istället, det är på tok för hafsigt att läsa en så liten kurs på 16 veckor. Hellre intensivt och lärorikt än utdraget och segt »
- Omfattningen hos projektarbetet får nog ses över.. »
- Antingen höja antal skolpoäng som kan fås, eller göra projektet mindre omfattande. »
- Grupparbetet bör slopas. Det ger en känsla av att vara alltför stort och många lägger dessutom för många timmar på det. I och med att det är första terminen på högskola för de allra flesta så är man ovan att sköta arbetsbelastningen. Resultatet bli att projekt så som grupparbetet skjuts på och sedan görs halvtaskigt nära deadline. Detta gäller ALLA som gått kursen i år (och som det verkar även tidigare år). Följden blir att det upplevs som något tråkigt och påfrestande som man inte lär sig något av. Kanske går det att byta mot kortare övningstillfällen och gruppdiskussioner kring intressanta ämnen?»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från