ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Säkerhet C, LNC183

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»2 16%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 83%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 3.25

- Tentamen var exakt likadan som övningstentamen.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta! Kändes som den testade precis det som ska testas.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.5

- eftersom litteraturen säger EXAKT samma sak som föreläsningarna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.58

- eftersom litteraturen säger EXAKT samma sak som föreläsningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.41

- ta bort studieportalen om ni nu skall ha pingpong, en sida skall räcka» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt hjälp»2 16%

Genomsnitt: 4.08

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 66%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Mycket obligatoriskt, bra lektioner och bra undervisningsmaterial, dock lite dålig placering av kursen. Alltså tillsammans med en annan ganska krävande kurs (astro)» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»6 50%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.83

- Mycket tid i skolan. Praktiken var ganska krävande och mycket skulle hinnas med på bara en helg. Skulle önska att man hade mer tid till sjukhuspraktiken. Samt kunna få tid till ambulanspraktik, då det är de som först kommer på plats vid olycka, och ombord är det ju VI som kommer vara först på plats. De kommer inte till oss på bår, omplåstrade med redan fixerad andning mm. Kunde även ha varit en mer praktisk kurs i advanced firefighting. Mycket kan ha försvunnit på de tre åren, sedan vi läste basic.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 8%
Gott»3 25%
Mycket gott»8 66%

Genomsnitt: 4.58

- Bra lärare» (Mycket gott)
- Sjukvårdskurserna är de bästa kurserna Chalmers har att erbjuda.» (Mycket gott)
- Rune och de andra är mycket bra!» (Mycket gott)
- sjukhuspraktiken bör förlängas» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- de praktiska momenten»
- Rune larsson, sjukhuspraktiken, Dan, gästföreläsarna.»
- Praktiken, praktiska övningarna.»
- Sjukhuspraktik var mycket intressant och lärorikt. »
- Rune Larsson»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske mer sjukhuspraktik där lär man sig mest»
- Praktisk advance firefighting, tex en dag på övningsfältet. + ambulanspraktik»
- Utöka praktiken till en hela vecka, mån-sön. En helg är för kort.»
- Tandläkarföreläsningen var med kuriosa. Inget konkret alls.»
- Mer tid för praktiska övningar, att öva varje moment en gång räcker inte.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från