ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kolloid- och ytkemi, KFK176, Lp 3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 91%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten sist i enkäten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»5 15%
Cirka 20 timmar»11 34%
Cirka 25 timmar»7 21%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 2.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»18 56%
100%»10 31%

Genomsnitt: 4.12


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 65%

Genomsnitt: 3.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 48%
Ja, i hög grad»9 31%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.72


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»9 28%

Genomsnitt: 2.96

7. Till hur stor hjälp var konsultationstillfällena för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»10 32%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»6 19%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.19

8. Till hur stor hjälp var kursboken "Pashley" för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»10 31%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»10 31%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.12

9. Till hur stor hjälp var kompendiet "Yt- och kolloidkemi" för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»12 37%

Genomsnitt: 3.25

10. Till hur stor hjälp var den utdelade sammanfattningen för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»20 62%

Genomsnitt: 3.62

11. Till hur stor hjälp var laboration YS "Mätning av ytspänning med droppvikts- och ringmetoderna" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»9 28%

Genomsnitt: 2.9

12. Till hur stor hjälp var laboration CMC "Bestämning av kritisk micellbildningskoncentration" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»17 54%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.45

13. Till hur stor hjälp var laboration M "Mikroelektrofores och Zetapotential" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»12 37%

Genomsnitt: 3.15

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 34%
Mycket bra»20 62%

Genomsnitt: 3.59


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»17 53%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.71

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»19 59%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.53

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 59%
Hög»12 37%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.43

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 62%
Hög»11 34%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 25%
Gott»12 37%
Mycket gott»12 37%

Genomsnitt: 4.12

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationera och sammanfattningen.»
- Föreläsarens brinnande intresse för ämnet samt goda föreläsningsteknik. Bra med mixat powerpoint och skrift på tavla.»
- Laborationerna»
- Utdelat material»
- Det utdelade materialet, mycket bra att få direkt i hand.»
- den utdelade sammanfattningen och labbar. funkade jätte bra»
- Sammanfattningen, men med tydligare och fler sidhänvisningar.»
- Nikola är en engagerad och bra föreläsare som verkar vilja få oss att förstå det han undervisar (något som ofta inte är en självklarhet). Det är jättebra att han har gjort en sammanfattning, den hjälpte mig mycket. Även häftet Yt- och kolloidkemi var lätt att förstå och väldigt lärorikt att läsa.»
- Nicolas fantastiskt strukturerade men ändå lekfulla föreläsningsstil»
- Sammanfattningen är jättebra.»
- Nikola, sammanfattningen, kompendiet»
- Nikola är bra på alla sätt och vis!»
- Nikola var jättebra som föreläsare, han borde fortsätta! Väldigt strukturerat och välgjort alltihop!»
- Nicola! Han är oerhört duktig och strukturerad, tänk om alla eximinatorer vore som honom! Bra med tentaresultatstatistik med kommentarer.»
- Det utdelade kursmaterialet, räkneövningarna, föreläsaren, laborationerna»
- Nikola som föreläsare! Härligt med någon som är engagerad och även kan få studenterna engagerade. Sammanfattningen och staffan walls kompendie.»
- Mycket bra sammanfattning som hjälpte mycket, ha gärna kvar den tills nästa år»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken "Pashley"»
- Tips på hur man skall attackera kursen och vilket material som är viktigast»
- Ytterst förvirrande kurslitteratur.»
- Färre labrapporter, de tar för mycket tid. Tycker YS laborationen kan vara utan rapport.»
- En labbrapport mindre»
- Att lösa uppgifter på tavlan är bra, möjligen att lite tid sätts till det varje gång man går igenom något nytt.»
- Visste inte riktig vad ska man göra med matlab och liknande övningar»
- Det hade varit bra om det fanns någon kursbok eller något kompendium där all information stod samlad på ett och samma ställe. När olika böcker behandlar samma saker fast på helt olika sätt, med olika beteckningar och liknande, blir det lätt förvirrande.»
- Fler konsultationstillfällen, i vanlig övningssal.»
- Boken Pashley är inte särskilt bra då den enligt mig fokuserar på fel saker, väldigt få användbara formler och väldigt mycket text om praktiska tillämpningar m.m. Trots att jag försökte använda den i min inlärning blev det alltid att jag vände mig till sammanfattningen iallafall.»
- En laboration mindre kanske? Dey blir en herrans massa labraporter och när returerna trillar in under lv. 7 känner man sig överbelastad.»
- Hade varit bra om det fanns en formelsamling som man fick ha på tentan med alla relevanta ekvationer samlade!»
- längre tid på tenta»
- Pashley är dålig, inför tentan kändes det som att jag enbart skrev in de formler från sammanfattningen som var viktiga och inte alls tittade i boken. Jag tycker man ska få ha med sammanfattningen på tentan - nu känns det som att man får ha med Pashley för den är tillräckligt "dålig" så att inte allt står där men att sammanfattningen som faktiskt är förståelig är för "bra".»
- Boken Pashley saknade mycket information som fick läggas till för hand inför tentan.»
- Kursboken Pahley borde inte vara kvar, den gav mig ingenting. Vi fick själva skriva in massa relevanta formler som inte stod i boken. Rörig bok, och inte mycket man fick ut av den. Mycket bättre med Staffan Walls kompendium och Nikolas sammanfattning!»
- M laborationen var lång och enformig. Av labbrapporten lärde jag mig mycket, men att stirra på en dataskärm i 4 h kan jag inte påstå var effektivt inlärning. »
- Tentan borde mer reflektera det som det lagts vikt vid i kursen. »
- Mer räkneövningar, genomgång av gammal tenta i läsvecka 7»
- Kursboken av Pashley kändes mycket bristfällig, tyckte inte man hittade något vettigt alls där tyvärr. Inför tentan använde man den mest för att skriva in alla formler.»
- Pashley boken kändes okonsekvent, rörig och dåligt planerad. En annan kursbok till nästa år hade varit fördelaktigt.»

22. Övriga kommentarer

- Nikola är en väldigt strukturerad föreläsare som ger ett engagerat intryck!»
- Myket annorlunda uppgifter på tentan jämfört med äldre tentor, vissa uppgifter kändes som om vi knappt gått igenom dem eller bara sett det i förbifarten.»
- det var mycket att ta hänsyn till under denna läsperiod. Satte en del press »
- Laborationernas innehåll var mycket bra för förståelsen av respektive moment.»
- Jag hade inga förväntningar på kursen, men blev positivt överraskad. Nikola har framförallt lyckats med att hitta en bra balans mellan användning av beräkningar samt mer bakomliggande förståelse.»
- Nikola är en superbra föreläsare.»
- Måste passa på att ge Nikola beröm. Mycket ambitiös med planering och annat samt duktig på att lära ut!»
- Jag är supernöjd med kursen som helhet, speciellt med föreläsaren! Dock kunde jag inte fokusera på annat än kursens tre laborationer och respektive laborationsrapporter som tog upp extremt mycket tid, vilka gjorde så att jag fick prioritera bort de andra kurserna vi hade samtidigt, samt uppgifterna. Ty laborationer var det man lade mest fokus på, tycker jag att tentan borde ha mer frågor som hörde ihop med dem. (Dvs mindre ångtryck och härledning, mer CMC, mikroelektrofores, mm...)»
- Nikola borde skriva en egen bok! Den skulle bli superbra.»
- Bra och intressant kurs!»
- Varför sammanfattningen inte anv för inlärning var absolut inte för att det var dåligt, utan för att jag försökte hitta allt i kompendie och bok för att dessa var tillåtna på tentan. Handledaren för M-labben var mycket bra, ty han gav kommentarer i labbrapporten inte bara på själv kemin utan även framställning och språk vilken utskattades!»
- Konsultationstillfällena var det jag tyckte var bäst med kursen. Bra tillfällen att ställa alla frågor.»
- Har sammantaget ett bra intryck av kursen. Nikola är riktigt bra. Tycker egentligen ingenting var särskilt dåligt med kursen, den var väldigt intressant och lärorik. »
- Laborationerna har gett mycket förståelse inför räkneuppgifter, ett plus! Ett minus är dock att tentan kändes lite orättvis. Det kom inte en enda plot(i räkneuppgifterna ingick det mycket plottar på minst tre olika moment), ingenting om mobilitet och zetapotential. De tentorna som låg ute gick mycket bättre än den ordinarie tentan, men å andra sidan är det väl så man alltid säger. Mycket bra kurs i övrigt!»


Kursutvärderingssystem från