ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp3åk1: IDY028 Ekonomisk analys 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-12 - 2009-03-30
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 15 timmar»12 18%
Cirka 20 timmar»16 24%
Cirka 25 timmar»20 30%
Cirka 30 timmar»11 16%
Minst 35 timmar»6 9%

Genomsnitt: 2.73

- Början av läsperioden var väldigt lugn (man hade väligt lite som kunnde göras) men sen kom duggan och inlämningen av rapporten och miljöarbetet relativt nära varandra vilket gjorde att det blev en hel del att göra. Dessutom tycker jag att det var för lite ekonomiföreläsningar speciellt i förhållande till miljödelen som endast är på 1,5p där vi hade tre föreläsningar.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att väga in hur mkt tid caset har tagit.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

65 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»5 7%
75%»12 18%
100%»47 72%

Genomsnitt: 4.61

- Gunnar Wramsby var fenomenal!» (50%)
- Var med på alla momenten» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

65 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 41%
Målen är svåra att förstå»5 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 20%

Genomsnitt: 2.29

- Miljödelen ytterst oklar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 90%
Nej, målen är för högt ställda»4 9%

Genomsnitt: 2.09

- Synd bara att de inte testas varken i arbetet eller i duggan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- för mkt spritt» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mycket som ska hinnas med så det känns som att vi inte får tillräckligt med tid för att få ihop alla delar och knyta ihop säcken för att öka förståelsen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»4 8%
I viss utsträckning»19 38%
Ja, i hög grad»25 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.5

- Projektet var bra medans duggan var oerhört dåligt utformad. De kunskaper som framhävdes av föreläsningar och kurs-PM testades inte utan istället en hel del saker som kändes irrelevanta! » (Nej, inte alls)
- Mkt orelevanta frågor på tentan. Att fråga VILKA princioer är inre en relevant fråga. Att istället fråga VAD DE innebär hade arit bättre. » (Nej, inte alls)
- Tycker att fel saker berördes på duggan, kom nästan inget alls på boken som vi skulle läsa.» (Nej, inte alls)
- Duggan var helt hemsk. Löfsten måste hålla sig till vad som ingår i -och är relevant för kursen!!!!» (Nej, inte alls)
- Jag anser inte att frågorna på examinationen reflekterade hela kursens innehåll enligt målen, utan endast en begränsad del.» (I viss utsträckning)
- Men duggan var tyvärr bristfällig då det var flera som hade svårt att tolka b-delen i räkneuppgiften. Det är väl inte meningen att man inte ska förstå frågan och därför inte kunna svara på frågan?» (I viss utsträckning)
- Huvudfrågan på tentan hade vi aldrig gått igenom innan eller gjort några övningar på. Så jag tycker inte att den var helt rättvisande.» (I viss utsträckning)
- Det fanns med frågor på tesen som HANS LÖFSTEN tidigare hade sagt inte skulle med. mer specifikt så fanns en fråga med aktieutdelning med trots att hans hade i läsanvisningarna tagit bort den del av litteraturen som rörde aktieutdelning.» (I viss utsträckning)
- Uppgift 2b, är en fråga som borde utgå från provet. Det har vi inte gått igenom. De sidor som i boken behandlade uppgiften var strukna.» (I viss utsträckning)
- duggan var inte alls väl utformad. Fokus låg inte kring det som det fokuserades mes på under föreläsningarna. Jag kände inte heller att de analytiska uppgifterna hade tillräckligt med underlag i duggan för att kunna göra fullständiga analyser.» (I viss utsträckning)
- Dock inte miljödelen där målen aldrig redovisats» (Ja, i hög grad)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i I-programmet?

65 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 3%
Ganska mycket»9 13%
Mycket»54 83%

Genomsnitt: 3.8

- Egentligen är detta en jätterelevant kurs men i dess nuvarande utformning så är den värdelös det är mycket tidsslöseri. Bland annat så spenderade alla gästföreläsare hälften av sin tid på att gå igenom kassaflödesanalys och detta var överhuvudtaget inte med i kursen.» (I viss utsträckning)
- Mycket relevant kurs ur ett ekonomiskt allmänbildnings-perspektiv.» (Mycket)
- Gästföreläsarna var bra» (Mycket)
- FLER SÅDANA HÄR KURSER» (Mycket)
- Dock ej miljö-momentet» (Mycket)
- Allt utom miljön, den förelästes på ett dåligt, irrelevant och ointressant sätt. ÖVERFLÖDIG!» (Mycket)
- Det har varit den absolut mest intressanta kursen hittills.» (Mycket)

7. Kommer du att ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

64 svarande

Inte alls»1 1%
I viss utsträckning»12 18%
Ganska mycket»21 32%
Mycket»30 46%

Genomsnitt: 3.25

- Omöjligt att veta nu. Den har gett vissa allmänna kunskaper men jag har ingen aning vad mitt jobb efter examen kommer att vara.» (?)
- kanske inte specifika kunskaper, men det ger en allämnbildning och såklart lär man sig mkt nyttigt av grupparbete.» (Inte alls)
- Mer nytta för en bred förståelse av stora företag och därtill hörande begrepp.» (I viss utsträckning)
- Svårt att svara på, men antar att det för de flesta I:are bör vara en kurs som på något sätt är användbar.» (I viss utsträckning)
- Den generella kunskapen är bra att ha med sig men med tanke på hur dåligt genomförandet har varit kursen så kommer den inte bidra så mycket utan jag kommer behöva hämta in lämplig information igen.» (I viss utsträckning)
- Oavsett vad man arbetar med så lär det la va bra o kunna ha lite koll på sina konkurrentföretag.» (Mycket)
- FLER SÅDANA HÄR KURSER» (Mycket)
- Jag hoppas det? Konstig fråga.» (Mycket)
- Det är en mycket bra grund. Alla borde läsa den.» (Mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»19 29%
Ganska liten»25 38%
Ganska stor»20 30%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 2.04

- Välidgt dålig orginisation! Undervisningen bestod av olika gästlärare som inte hade ngn aning om vad vi kunde sen tidigare. Hävstångsanalys gicks igenom andra lektionen och lektion nr. kanske 6 förklarades vad räntabilitet ens var. Ingen av föreläsarna verkade ha läst kursmaterialet och sa helt andra saker på sina lektioner än vad som stämde överens med kursmaterialet.» (Mycket liten)
- Kursen bestod nästan bara av gästföreläsningar. Gästföreläsarna hade mycket dålig koll på vad som skulle läras ut i kursen och vad vi kunde innan. I vissa fall var de oförberedda, och gick vid ett tillfälle från föreläsningen i ca 15 minuter för att kopiera papper. Verkar som att kommunikationen mellan examinator och gästföreläsarna varit obefintlig då gästföreläsarna ofta gick igenom saker som inte ingick i kursen (kassaflödesanalys) medan viktiga delar av kursen knappt nämndes alls (CAPM mm). Även om gästföreläsningarna i vissa fall var intressanta måste de knyta an till kursen.» (Mycket liten)
- väldigt svårt, med så många olika föreläsare, att få ett sammanhang. har inte fungerat särskillt bra under kursens gång» (Mycket liten)
- extremt liten» (Mycket liten)
- Kusen har saknat en röd tråd då det har varit väligt många olika föreläsare. Gunnar (den föreläsare vi hade flest gånger) saknade kunskap om vad vi hade lärt oss i tidigare kurser, han utnyttjade heller inte den föreläsningstid som var avsatt. Det hade varit en fördel om Hans och Gunnar varit överens om vad som var vikigt, då det var en del delar som Hans några dagar innan duggan tog bort som Gunnar hade lagt stor vikt vid på föreläsningarna. » (Mycket liten)
- Fanns ingen röd tråd i föreläsningarna, kom en massa olika gästföreläsare som inte hade någon aning om vad vi hade tagit upp innan. Blev svårt att få ett bra grepp om sakerna.» (Mycket liten)
- De flesta av föreläsningarna låg på en antingen alldeles för hög nivå och behandlade inte det de enligt kurs-PM skulle behandla. Och man gick bara ytligt igenom de viktiga momenten. Jag fick känslan av att föreläsare och kurs-ansvarig inte kommunicerade med varandra.» (Mycket liten)
- Det har varit ostrukturerat och rörigt, främst på grund av fär många föreläsare.» (Mycket liten)
- Läroboken var till störst nytta för mig.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar men examinatorns arbete med att finna en röd tråd kändes obefintligt, undervisningen stod i stark kontrast till det som testades i tentan!» (Ganska liten)
- Mest läst på egen hand. Det var för många föreläsare. De hade själva svårt att veta vad som skulle läras ut. Föreläsningarna behandlade tidvis icke tentamenspliktiga delar.» (Ganska liten)
- Inte bra med olika föreläsare hela tiden. Svårt att få struktur på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Dåligt med massa olika föreläsare som inte har någon koll på vad de andra sagt. Oinspirerande miljöföreläsningar» (Ganska liten)
- Som tidigare nämnt ingen röd tråd mellan föreläsarna. Det Hans gått igenom gjorde han i största hast sen var det upp till eleven att lära sig kursen från PP-slides. Sämsta upplägget hittils på en kurs jag har tagit i universitet. Har då tagit ungefär 180p och jag kan utan vidare säga att upplägget är bland det sämsta jag har sett.» (Ganska liten)
- Det har varit ett väldigt konstigt upplägg på den här kursen med avseende på föreläsningarna. Vi är många som är förvånade över hur det får gå till så här? Hur kan man tillsätta en kursansvarig/examinator som första föreläsningen berättar att han inte kommer ha tid med oss? Istället fick vi olika gästföreläsare var och varannan föreläsning vilka varken hade blivit korrekt informerade om våra förkunskaper eller vad föregående föreläsning handlat om. T ex hade vi två (eller tre?) föreläsningar i början som handlade om kassaflöde, vilket Löfsten strök från kurslitteraturen. Det var flera gånger det rådde förvirring om våra förkunskaper då gästföreläsaren trodde att vi gått igenom vissa grejer sedan tidigare. Detta upplägg kändes bedrövligt och konsekvensen i inlärningen var obefintlig. Skärpning!» (Ganska liten)
- Det har inte varit helt synkroniserat mellan föreläsningar och vad vi egentligen ska lära oss. Komunikationen mellan gästföreläsarna och examinatorn kunde ha varit bättre.» (Ganska stor)
- Lite annorlunda än tidigare kurser eftersom vi mest haft gärstföreläsare och det är svårare med sammanhängande föreläsningar osv. Lite svårt att veta om gästföreläsarnas ord är det som gäller eller om det är examinatiorn (eftersom han inte är med på föreläsningarna).» (Mycket stor)

9. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

65 svarande

Mycket dålig»2 3%
Ganska dålig»15 23%
Ganska bra»35 53%
Mycket bra»13 20%

Genomsnitt: 2.9

- Man behöver inte läsa den för att bli godkänd. Det räcker med att kolla på anteckningar från föreläsning och det kallar inte jag bra kurslitteratur.» (Mycket dålig)
- Även om kompendiet var bättre än i förra ekonomikursen så tycker jag delar av innehållet är dåligt. Vissa försök att förklara "svåra" begrepp som dividera A med B görs om till raketvetenskap. Boken som används var helt OK. Problemet när det gäller kurslitteraturen är främst att frågor som uppkom på duggan inte fanns att finna någon stans i boken, på de sidor som ingick i kursen. Dessa moment gicks heller inte igenom på några av föreläsningarna (Jag tänker på uppgift 2 b) från duggan).» (Ganska dålig)
- Boken var okey. Men texterna i kurskompendiet tillförde ingeting. » (Ganska dålig)
- Möllers bok var dock exeptionell! » (Ganska dålig)
- Jag gillar kompendier. Det vikitgaste är med o priset hålls nere. Viktigt att de kopieras bra bara så att de är tydliga förståeliga.» (Ganska bra)
- Möllers häfte borde dock ha uppmuntrats tidigt i kursen för att alla ska förstå hur bra det är för all förståelse av kursen!» (Ganska bra)
- Det var bra att ha ett kompendium och en kursbok. Litteraturen täckte in hela ämnet.» (Ganska bra)
- Bra bok. Kompendiet behöver revidering och sållning.» (Ganska bra)
- Skulle nog blivit tydligare om man haft en kort genomgång på innehållet innan kursen satte igång. Eller att de läsanvisningarna som kom ut ett par dagar innan duggan hade funnits från början.» (Ganska bra)
- Väldigt detaljerad men ok.» (Ganska bra)
- Inte jättepedagogisk bok som dessutom kräver att man läser den fler gånger för att förstå allt som skrivs. Övrig litteratur ganska bra.» (Ganska bra)
- Dock ganska dålig om man tittar på vilka frågor som inkluderades i examinationen.» (Mycket bra)
- Den var svår att ta sig igenom i början. Men den innehöll mycket intressant och det man behövde.» (Mycket bra)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsidan i studieportalen, utdelat material mm?

63 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»6 9%
Ganska bra»34 53%
Mycket bra»21 33%

Genomsnitt: 3.17

- Information om frågor och kapitel som ströks från kursen lades upp på kurshemsidan under utdelat material endast 4-5 dagar innan examination. Denna information fanns dessutom i flera exemplar, vilka innehöll olika information.» (Mycket dåligt)
- Materialen kom oftast upp för sent och därmed fick man inte med sig PP till föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Det är inte okej att lägga upp kompletteringar till läsanvisningar fyra dagar innan dugga!» (Ganska dåligt)
- Hans Löfsten har inte varit särskilt engagerad.» (Ganska dåligt)
- Material kom ut för sent och det fanns missvisande information på kursportalen.» (Ganska dåligt)
- Fungerade som vanligt. Gillar dock upplägget som t ex matematikkurserna och programmeringskursen har med egna sidor som är mycket tydligare.» (Ganska bra)
- Visst material på kurshemsidan var ej intressant.» (Ganska bra)
- Var ofta svårt att hitta det material man sökte på kurshemsidan, endast beroende på att dokumenten hade konstiga namn.» (Ganska bra)

11. Hur tycker du att formen för kursen har fungerat, med föreläsningar varvat med handledning?

64 svarande

Mycket dåligt»12 18%
Ganska dålig»14 21%
Ganska bra»28 43%
Mycket bra»10 15%

Genomsnitt: 2.56

- Fanns det handledning?» (?)
- Alldelles för få föreläsningar, dåligt organiserat med stora brister i vad som testades av kunskapen och vad som förmedlades på föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Vi hade exempelvis ingen handledning innan tentan. Det fanns ingen möjlighet att få svar på frågor.» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt eftersom det inte fanns någon handledning, och då föreläsningarna nästan uteslutande bestod av gästföreläsningar utan någon som helst röd tråd. Hans svarar dock snabbt när man skickar mail med frågor, vilket är bra!» (Mycket dåligt)
- Gästföreläsarna var inte bra.» (Mycket dåligt)
- föreläsningarna har skilt sig mycket från kurslit. samt från frågorna på duggan.» (Mycket dåligt)
- Handledning??» (Mycket dåligt)
- Nya föreläsare varje lektion som inte hade koll på vad de tidigare föreläsarna gått igenom.» (Mycket dåligt)
- De olika gästföreläsarna måste få hjälp att synkronisera sitt innehåll!» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen handledning alls, saknades verkligen och inga klara direktiv om vad som ska faktiskt läras i kursen. » (Mycket dåligt)
- Jag tycker inte att ett tillfälle räcker för ett sådant arbete. Jag anser dessutom att de första handledningstillfällena ligger för tidigt i kursen. Studenter som tilldelats ett tidigt handledningstillfälle missgynnas. Det var alldeles för få föredläsningar i denna kurs.» (Ganska dålig)
- Flera olika föreläsare som inte vet vad de andra har gått igenom. Gunnar (en av föreläsarna) gick en hel föreläsning igenom något som Hans sen sa kunde läsas "kursivt". Dåligt när inte examinatorn leder undervisningen eller att de har så dåligt samarbete.» (Ganska dålig)
- Ingen har koll på vad den andra har sagt. En röd tråd genom kursen saknades» (Ganska dålig)
- Handledningen hade haft större betydelse om det var senare i läsperioden. » (Ganska dålig)
- Fungerade inte med alla dessa föreläsningar som ofta var mycket ostrukturerade och osammanhängande» (Ganska dålig)
- Vissa gästföreläsare var sämre» (Ganska bra)
- Det är bra i teorin. Men jag saknar en tydligare introduktion och koppling mellan föreläsningarna, föreläsarna och vår huvudlärare på kursen. » (Ganska bra)
- Det kunde ha varit en tid då man kunde ställa frågor om uppgifterna i Möller fantastiska bok.» (Ganska bra)
- "varvat med handledning" ? vi hade väl en handledning per grupp om jag minns rätt?» (Ganska bra)
- Det har ju aldrig krockat. Som vanligt är det tajt för de som har en första handledningarna eftersom man inte hunnit så långt då. Hade varit bra om man hade fått en tydligare beskrivning på vad handledarna ville att vi skulle ha åstadkommit till handledartillfället.» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om duggan?

63 svarande

Mycket dåligt»16 25%
Ganska dålig»13 20%
Ganska bra»26 41%
Mycket bra»8 12%

Genomsnitt: 2.41

- vet ej. » (?)
- Miljögrejjen var ju helt tokig» (Mycket dåligt)
- Frunktansvärt dåligt utformad! Innehöll dels moment som inte ingick i kursen samt stora delar avsnitt som inte var de som belystes som viktiga! Krävde ingen analysförmåga utan syftade endast till utantillkunskap! Dessutom stod miljödelens svårighetsgrad i stark kontrast till de mycket övergripande föreläsningarna!» (Mycket dåligt)
- Duggan innehåller frågor som inte behandlats under något av föreläsningarna, eller på någon sida i kursmaterialet. Jag har varit på samtliga föreläsningar, läs allt kursmaterial minst två gånger och räknat samtliga uppgifter minst två gånger. Fråga 2b) på duggan är ett exempel. Tycker detta är helt oacceptabelt. Samtliga klasskamrater jag talat med tycker samma. Dessutom kändes många frågor som gymnasiefrågor av typ memorera-och-återge, t ex 1a, b och d. En tydlig indikation på problemet är att endast 11 % fick femma på denna duggan, medans siffran var betydligt mycket högre efter förra ekonomikursen (minns inte siffran exakt).» (Mycket dåligt)
- Jag blev mycket överraskad efter att ha lagt ner mycket tid på att läsa boken som var menad att läsa, men där inget av det som stått i boken återkom på duggan..» (Mycket dåligt)
- Räknefrågan var tyvärr mycket dåligt utformad. » (Mycket dåligt)
- Tog upp fel saker. Vissa frågor var oklara, man visste inte vad man skulle svara på. Kom saker i duggan som vi inte hade gått igenom.» (Mycket dåligt)
- för svår» (Mycket dåligt)
- Jag kände mig säker på litteraturen, men duggan var någonting helt nytt. För öppna frågor och bristfälligt med begränsningar. » (Mycket dåligt)
- poängsättning på att memorera PP-slides, miljödelen så frågades något som inte alls behandlats i kursen. 2b fanns aktieutdelning som enligt ett dokument som hans har lagt upp på studieportalen skulle ha utgått från litteraturen. Många frågor som gick ut på att memorera exakta saker ur powerpointbilder lite analys kombinerat med dålig handledning i kursen gör att man lika gärna kunde lottat ut betyg på duggan och det hade varit lika rättvisande vad gäller hur mycket man kan.» (Mycket dåligt)
- man kunde mycket mer är vad som syntes i duggan. Jag fick en 4a på den och är nöjd med det, men kände att jag egentligen verkligen kunde den här kursen.» (Mycket dåligt)
- Räkneuppgiften var av en typ man aldrig hade sett förut. Miljöfrågan var väldigt svår för att vara en så liten del av kursen. Dessutom var det stor nivåskillnad på miljöfrågan på detta årets dugga jämfört med de tidigare åren.» (Mycket dåligt)
- Frågorna reflekterade inte det som behandlats på föreläsningarna. Fördelningen av poäng var dålig, en fråga bestod av halva provets poäng.» (Ganska dålig)
- Vissa frågor var svåra att tolka helt och hållet, man var inte helt säker på vad han var ute efter för typ av svar» (Ganska dålig)
- o relevanta frågor. Man skulle exempel dela in extrnanalys i tre delar, områden. Detta är inte allmänt kännt, finns endast i Lövstens power points. » (Ganska dålig)
- Behandlade i stor grad inte det som föreläsningarna behandlade.» (Ganska dålig)
- Som sagt så tog den upp en typ av fråga som vi aldrig hade gått igenom innan.» (Ganska dålig)
- Det kom med delar som jag inte trodde skulle vara med. Miljödelen var på tok för svår. » (Ganska dålig)
- Konstiga frågor på de första uppgifterna. Dåligt formulerade frågor. "Nämn några intressenter" är en fråga. Sen visar det sig att dom som inte nämnt 8 st får inte full poäng. Hur ska man veta det? Även frågan med tre analysområden är svår att begripa, många satt och kliade sig i huvudet och försökte fråga Löfsten om den på duggan.» (Ganska dålig)
- Relevanta frågor. Dock detaljfrågor på miljödelen som inte kändes relevanta.» (Ganska bra)
- Miljödelen var MYCKET svårare än tidigare år. Att inte påpeka att dessa frågor i år kommer vara svårare än tidigare år är under all kritik.» (Ganska bra)

13. Vad tyckte du om projektarbetet?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dålig»8 12%
Ganska bra»31 47%
Mycket bra»25 38%

Genomsnitt: 3.23

- Gillar inte att behöva göra latmaskars arbete» (Mycket dåligt)
- Problemet är egentligen garantiplatser från basåret där ointresserade och lata studenter antas till programmet. Det är väldigt irriterande att få ett sämre betyg i kursen bara för att man slumpas in i en grupp med i övrigt låga mål.» (Ganska dålig)
- Ganska ok med handledning, men det faller katastrofalt på att man blir tilldelad grupp. Det finns ingen anledning att i lärande syfte betygssätta (3-5) ett grupparbete där man tvingas jobba med underambitiösa människor. I arbetslivet kommer man att belönas mer för hårt individuellt arbete än här och därmed är det ok att placeras med främlingar. Men det drar ner alla ambitiösa om man sätter de med de icke ambitiösa. Dom som inte vill lära sig kommer inte göra det oavsett hur många ambitiösa som finns där för att hjälpa dom.» (Ganska dålig)
- hamnade i en grupp där två stycken inte gjorde någonting alls. Det lägger otrolig press på oss som faktiskt ville få gjort arbetet bra och sänkte kvaliteten på det. Det är bättre om vi får välja grupper själva. Annars lärde man sig väldigt mycket när man skrev arbetet, men miljörapporten kändes överflödig.» (Ganska dålig)
- För stor del av betyget ges på projektarbetet» (Ganska dålig)
- Fler handleningstillfällen hade uppskattats av min grupp.» (Ganska bra)
- Men det äv välidgt orättvist hur grupperna delas in. De som jobbar för 3or får 5or och personer som vill ha 5or får oftast göra hela arbetet själv. Vilket är bekvämt för de som inte jobbade så mkt.» (Ganska bra)
- För första gången var grupparbetet det absolut bästa momentet i en kurs. Detta berodde iochförsig endast på att jag denna gången hade tur och slumpades in med några andra ambitiösa studenter. Annars känns projektarbete som ett relevant moment i en sådan kurs. Gillade också slutpresentationen. Jag tycker dock att då man inte får välja själv ska elever delas in i grupper baserat på föregående individuella betyg. Argumentet att man inte kan välja arbetskamrater i framtiden är bara dumt. Gör man inte sitt jobb får man sparken!» (Ganska bra)
- Det blev dock stressigt då vi inte hade förkunskaperna vid början av arbetet!» (Ganska bra)
- Presentationen/opponeringen var mycket givande. Både lärorik och kul att jobba med. Är dock problematiskt att försöka skriva en faktabaserad rapport samtidigt som man tillägnar sig de nya kunskaperna. » (Ganska bra)
- Väldigt intressant om än tidskrävande.» (Mycket bra)
- jag förstår verkligen tanken bakom varför man inte får välja grupp, men det är väldigt tråkigt när man hamnar i en grupp med mycket lägre ambitionsnivå än en själv. Detta gjorde jag under detta erbetet vilket innebar väldigt mycket extra arbete för min del i gruppen. Dock tyckar jag att själva uppgiften var väldigt bra och lärorik.» (Mycket bra)
- Givande med denna form av grupparbete. Bra område.» (Mycket bra)
- Roligt, lärorikt!» (Mycket bra)

14. Vad tyckte du om handledningen av projektarbetet?

65 svarande

Mycket dåligt»6 9%
Ganska dålig»20 30%
Ganska bra»29 44%
Mycket bra»10 15%

Genomsnitt: 2.66

- Vår handledare kom 10 minuter för sent vilket minskade våran handledning från 30 till 20 minuter. Detta är ganska illa då man endast får 30 minuter total handledning.» (Mycket dåligt)
- Hur var det tänkt att vi elever skulle ta oss till en handledningen i ett grupprum som låg längst in i en korridor som man som elev ej har behörighet till? Informationen borde ha varit betydligt klarare (om att vi skulle banka på dörren) eller så kunde handledaren bestämt möte på en bättre plats.» (Mycket dåligt)
- Det är alltid för lite handlednig vid case» (Mycket dåligt)
- Lise Aaboen verkade inte ens ha läst igenom vårt arbete till handledningen...» (Ganska dålig)
- Hon var passiv o verkade trött under handledningstillfället. Dålig sömn kanske??? » (Ganska dålig)
- Konsultationerna hamnade för tidigt, med tanke på att man inte hann så långt i arbetet.. Se fråga 13!» (Ganska dålig)
- Vi gick väldigt lite feed-back.» (Ganska dålig)
- Kom för tidigt under läsperioden.» (Ganska dålig)
- Tror inte vår handledare hade läst någonting i vårt material när det var dags att få lite feedback» (Ganska dålig)
- Dock tråkigt att man bara hade handledning en gång och sedan fick man ingen mer response. Men den responsen som man fick var bra. Borde verkligen överväga att satsa extraresurser på mer handledning.» (Ganska dålig)
- tillfällena för handledning ligger helt fel då vi hade duggan så tätt intill handledningen» (Ganska dålig)
- Har dock svårt att svara på denna fråga då vår handledning bestod av ett mycket kort tillfälle.» (Ganska bra)
- Lise var välidgt trevlig och hjälpsam!» (Ganska bra)
- Vi fick den handledning vi behövde.» (Ganska bra)

15. Vad tyckte du om seminarierna, dvs presentation och opposition?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dålig»5 7%
Ganska bra»32 49%
Mycket bra»28 43%

Genomsnitt: 3.35

- Intressant och roligt,» (Ganska bra)
- synd att man inte har oppositionen innan man lämnar in så att man har chans att rätta till vissa fel etc.» (Ganska bra)
- Skulle inte läraren kunna ha med en dator för att visa presentationerna med och så tar grupperna med ett USB-minne med sin presentation? Då hade vi sluppit all tid det tar och de problem som uppkommer då det ska bytas dator mellan grupperna. Dessutom saknade jag information om vad examinatorn poängsätter under seminariet. » (Ganska bra)
- Hade varit bra med mer handledning. Föreläsningen som vi hade ang. den muntliga presentationen gick bara igenom hur man talar, vad man skulle tala om var väldigt vagt beskrivet.» (Ganska bra)
- För mycket oklarheter dock...» (Ganska bra)
- Det var roligt och lärorikt, stämningen var avslappnad och jag tror att alla lärde sig mycket. Jag tycket tyvärr att föreläsningen om hur man opponerar/presenterar ett arbete kunde varit mycket bättre. Den gav inte särskilt många konkreta tips utan behandlade snarare hur man pratar inför folk i allmänhet. Detta kan förbättras till nästa år.» (Mycket bra)
- Bra att öva på sådant! Men hur oppositionen skulle gå till kunde förklaras tydligare.» (Mycket bra)
- Vill gärna se mer presentationer/oppositioner i framtiden. Gillar att det skiljer sig lite från den traditionella examinationen. Att kunna presentera/opponera är helt klart något man kommer ha användning av i framtiden.» (Mycket bra)
- Bra upplägg, lagom stora grupper. » (Mycket bra)
- Väldigt lärorikt!» (Mycket bra)
- roligt» (Mycket bra)
- Bra inslag i kursen, vi behöver övning i opposition och presentation.» (Mycket bra)
- Har deltagit i I-konferens och vi kom fram till att det är viktigt att träna på presentationer och det mer retoriska. Chalmers låg i framkant. Bra jobbat!!» (Mycket bra)
- Roligt inslag! Lärorikt!» (Mycket bra)

16. Vad tyckte du om Miljöinslaget?

64 svarande

Mycket dåligt»23 35%
Ganska dålig»26 40%
Ganska bra»12 18%
Mycket bra»3 4%

Genomsnitt: 1.92

- Det hade varit bättre om miljön hade varit en egen kurs. Det blir liksom lite för mycket och brett. Svårt att koppla samman.» (?)
- Skulle passa mycket bättre som en egen kurs. Intressant men Oluvecroonas föreläsningar kändes som dagisnivå för att sedan duggan innehöll moment som inte alls belysts.» (Mycket dåligt)
- Oklart och icke-konkret. Hade kunna varit både intressant och nyttigt om man mer tittat på sakfrågor än att rabbla bokstavskombinationer för olika organisationer som sysslar med miljöfrågor!» (Mycket dåligt)
- Störde koncentrationen på det riktiga arbetet. Olivecrona glömde att det enbart var 1,5 hp och förväntade sig mer.» (Mycket dåligt)
- Skulle det gå att samla alla miljömoment från olika kurser och istället ha en ren kurs inom miljöområdet. Detta skulle göra det mycket mer inressant (är ju trots allt ett väldigt aktuellt tema idag) och dessutom skulle man lära sig det mycket mer ordentligt. I denna kursen kändes det mer som något påtvingat som bara skapade merarbete då man redan hade mycket att göra och motivationen blev heller inte så hög av att det bara var U eller G.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna gav inte mycket, hon gav ett osäkert intryck. Miljödelen på duggan var en fråga helt orelevant, sista frågan fanns inte med någonstans.» (Mycket dåligt)
- väldigt mycket att göra för ett så litet moment. Både rapport, föreläsningar och duggafråga. Duggafrågan var inte i samma nivå som tidigare år. Årets fråga var mycket svårare.» (Mycket dåligt)
- gör en egen miljökurs så att man kan ta det på allvar. Miljödelen på duggan var ett skämt eftersom den inte överhuvudtaget testade vad som pratats om på föreläsningarna. Har mer än halva klassen blivit underkänd på den är det något som är fel, för det skall egentligen inte vara svårt och klassen är ambitiös.» (Mycket dåligt)
- Väldigt bra att ha ett miljöinslag i kursen, jag var väldigt intresserad från början. Tyvärr försvann detta intresse efter väldigt röriga föreläsningar och ett arbete utan handledning där man inte visste vad som krävdes. Momentet skall dock absolut behållas till nästa år, men kanske under en mer strukturerad form. Konkreta krav inför examinationen bör delas ut tycker jag.» (Ganska dålig)
- Flummigt....» (Ganska dålig)
- Där lades det mycket tid på att gå igenom att alla inte kunde dela alla resurser o liknande.. För tidskrävande med lite innehåll för att vara intressant.» (Ganska dålig)
- Det kändes malplacerat!» (Ganska dålig)
- Jag upplever att miljömomentet var för stort för att motsvara 1,5p. Det hade gott och väl räkt med en föreläsning. » (Ganska dålig)
- Se tidigare. Föreläsningarna behandlade inte samma saker som tentamensfrågorna.» (Ganska dålig)
- Känner inte att jag fick veta mycket nytt. Oproportionerligt mycket litteratur inför duggan med tanke på poäng och utrymme i kursen. Frågorna på duggan var alltför detaljerade och liknade inte tidigare frågor. De behandlade också främst detaljer i kurslitteraturen och inte det som sades på föreläsningarna.» (Ganska dålig)
- en tredjedel av poängen på miljöfrågan på duggan gick ut på att känna till innehållet i en artikel som olivecrona refererat till i en av sina slides som "för den intresserade läsaren" eller dyl. vilket naturligtvis är under all kritik. Dessutom är det kanske dags att miljödelen blir egen kurs eftersom den är ett integrerat moment i ALLA kurser vi läser.. (tänker på fysiken denna läsperiod)» (Ganska dålig)
- meninglöst. hade inget med kursen i övrigt att göra.» (Ganska dålig)
- Miljömomentet kändes för en gångs skull relevant i kursen. Tråkigt att en av miljöfrågorna på duggan som gav 5 av 15 poäng inte nämnts eller fanns att läsa om någon stans.» (Ganska bra)
- Kanske lite väl hårda frågor på duggan... » (Ganska bra)
- Det var två bra föreläsningar i miljömomentet. Delen i duggan var dock konstig. » (Ganska bra)
- Ganska svårt att veta vad man skulle läsa på, föreläsningarna kändes väldigt lika och enformiga.» (Ganska bra)
- Viktigt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»18 27%
Mycket bra»45 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Anser att det är sorgligt att andras icke-vilja att lära sig ska gå ut över sånna som vill utvecklas. Det spelar som det är nu mindre roll vilken insats man själv gör och större i vilken grupp man råkar hamna i. » (Ganska dåligt)
- Hade otur med gruppen, eller min ambisionsnivå var högre än de tre andra jag arbetade med.» (Ganska dåligt)
- Bortsett från grupparbetet har det fungerat bra» (Ganska bra)
- För jag hade turen att komma i en bra projektgrupp. Jag tycker välidgt synd om vissa kompisar som inte gjorde det.» (Mycket bra)
- Sammarbetet inom projektarbetet fungerade mycket bra, vilket jag är evigt tacksam över. Detta är ren tur att jag hamnade med några andra ambitiösa elever.» (Mycket bra)
- Samarbetet med andra studenter har varit av yttersta importans!» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»36 57%
Hög»24 38%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket ojämn. » (?)
- Dock väldigt hög i slutet av kursen. Jag tror att en tidig examination får många studenter, mig själv inkluderat, att skjuta upp projektarbetet till efter duggan. Jag har inget konkret alternativ, men detta kanske borde ses över.» (Lagom)
- Lagom. Ska man däremot ta hänsyn till hur mycket man borde läst för att lära in material som inte ingick i kursmaterialet men som sedan ändå dök upp på duggan skulle belastningen vara "för hög". » (Lagom)
- ganska lagom arbetsbelastning men det beror nog på att man inte visste vad man skulle lära sig» (Lagom)
- det berodde främst på att gruppen i caset var oengagerad.» (Hög)
- Både dugga, case och miljö moment är på tok för stor belastning för att man ska kunna göra det bra. I slutet jobbade vi säkert 70-80h i veckan. Inte ok» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

64 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 4%
Lagom»28 43%
Hög»27 42%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket omjämn» (?)
- Sjukt slappt. Och jag fattar inte hur man kan lägga fysik och lin.algen i nästa period. Dåligt!» (För låg)
- Dålig mix med ekonomi och programmering - slappt! Får lida pin för det kommande läsperiod med två tunga teoretiska kurser, matte och fysik.» (Låg)
- Högre belastning i programmering än i ekonomi.» (Hög)
- Programmeringen är svår!» (Hög)


Miljö-moment

I kursen ingick s k miljö-moment. Följande frågor gäller detta moment.

20. Hur väl integrerat innehållsmässigt var miljö-momentet?

65 svarande

Inte alls»13 20%
I liten grad»39 60%
I hög grad»13 20%
Helt och hållet»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kändes som man inte fick något grepp om ämnet.» (Inte alls)
- Väldigt mycket tid lades på o få fram lite information.» (I liten grad)
- Jag tycker att tanken med ett miljömoment är bra men det kändes tyvärr som endast som en extra arbetsbelasting. » (I liten grad)
- Behandlades som separat inlämning. Inte mycket till integrering. Svårt att ibland förstå kopplingen mellan moment och kurs. » (I liten grad)
- Det var ganska orelevant det som togs upp på miljömomentet. » (I liten grad)
- Den kunde ha varit en egen kurs.» (I liten grad)
- Att vi fick lämna in en miljörapport visar att det faktiskt går att analysera ett företag utifrån miljöaspekter.» (I hög grad)

21. Hur väl motsvarades miljö-delens omfattning i examinationen?

60 svarande

Inte alls»17 28%
I liten grad»19 31%
I hög grad»21 35%
Helt och hållet»3 5%

Genomsnitt: 2.16

- vet ej.» (?)
- Fruktansvärt att testa miljöinslag som inte alls tagits upp under kursen och dessutom referera till artiklar som inte fanns att tillgå!» (Inte alls)
- Alldeles för många och svåra frågor på duggan.» (Inte alls)
- Jag tycket att omfattningen i examinationen var för stor. » (Inte alls)
- Tog upp fel frågor.» (Inte alls)
- Relevansen under all kritik» (Inte alls)
- Det var för svårt. » (Inte alls)
- frågorna handlade enbart om olika riktlinjer från olika miljöorganisationer och inte alls om miljöfenomen och hur vi kan anpassa oss, vilket är det vi pratat mest om på föreläsningarna. Väldigt dåliga frågor på duggan. Det var inte det som verkade intressant att kunna. Att ta reda på vad det står i olika rapporter är lätt att ta reda på men att förstå olika begrepp är viktigare att kunna utantill.» (Inte alls)
- alldeles för svåra frågor för det vi hade gått igenom - men det syns ju på resultaten» (Inte alls)
- I liten grad eftersom en fråga på miljödelen som kunde ge 5 av 15 poäng var på sådant material som inte nämnts eller delats ut på kurshemsidan.» (I liten grad)
- bara frågor kring reglerna och ingenting om exempelvis hållbar utveckling vilket var något av det jag fick intryck av va det viktigaste i denna del.» (I liten grad)
- Svåra duggafrågor, man hade mycket liten hjälp av att ha varit på samtliga föreläsningar» (I liten grad)
- Menar du om jag tyckte det var mycket miljöfrågor på duggan eller? Det tyckte jag i så fall att det var. Jag tycker inte att innehållet på duggan alls motsvarades av den tid som lagts på detta område av ämnet på föreläsningarna. Alltså frågor som inte alls lagts mycket vikt vid på föreläsningarna. Det enda de snackade om på föreläsningarna var att våra resurser inte räcker till alla o det kom det ju inte en enda fråga om.» (I hög grad)
- FÖR mycket. » (Helt och hållet)

22. Ge förslag på hur miljö-momentet skulle kunna genomföras bättre i denna kurs.

- 1: tydligare mål och krav, både på arbetet och inför examinationen. 2: mer strukturerade föreläsningar 3: bättre avspegling av vad som behandlats på föreläsningarna på examinationen»
- Dålig information om vad som skulle komma på duggan»
- Lägg det som en egen kurs dör det är ett intressant ämne. »
- Att det handlar mer konkret om miljö och mindre om namnen på olika organisationer! »
- lägg in det i arbetet, ta bort det från duggan»
- Genom att inte ta med frågor på duggan som inte över huvudtaget nämnts under föreläsningarna eller kursmaterialet.»
- mer kompakt. Många gick från föreläsningarna för att de tyckte att det inte gav något. Mer kompakt och effektivt. Ut med relevant information. »
- Lägga det som en enskild kurs.»
- Lägg miljö-momentet separat eller som en inlämningsuppgift istället för del i dugga och arbete!!»
- VIKTIGT ATT DET FÖRSTÅS ATT MILJÖN ENBART ÄR 1,5 HP OCH INGEN J*VLA KURS I SIG!»
- Lämna inte ut en 30-sidig medelmåttig artikel för att väcka studenternas intresse i början av kursen.»
- Minska antalet föreläsare och byt ut föreläsaren. »
- Rättvisa duggafrågor. Större betoning på vad som kan utvecklas/är framtiden för miljöfrågorna.»
- Det hade varit betydligt bättre och lägga det som en egen kurs.»
- Sakligare föreläsningar. Tydliga krav/mål. Bättre litteratur. Ett förslag är ett kompendie...»
- t ex inte ställa en fråga å duggan rörande en text som hänvisats till som "för den intreserade läsaren"!»
- Ta med relevanta frågor på duggan. »
- En personlig inlämningsuppgift istället för ett arbete från varje grupp. Ofta är det väl så att en person tar hand om miljöarbetet.»
- Mer genomgång av företagens redovisning vad gäller miljö och hållbar utveckling, mindre prat om miljön i stort. Kändes som om man gick igenom samma sak flera gånger.»
- friställ miljömoment som egen kurs istället för att det upprepas i flera kurser»
- Att inte ha ett separat miljöarbete utan integrera det med huvudarbetet.»
- Integrera i själva arbetet så att man kan få betyg på det också, dvs inte bara U eller G. Det kändes iom att man bara kunde bli godkänd som att miljömomentet bara var en extra belastning som tog tid från det huvudsakliga arbetet.»
- Endast som projektdel och ej integrerat i duggan, ty många får sriva om tentan pga miljön»
- Tydligare mål. Det kändes som en chock då duggafrågorna var många gånger svårare än tidigare år. Föreläsningarna var tråkiga och bör vinklas på annat sätt för att göra studenter mer engagerade.»
- Den skall vara en egen kurs istället för integrerat moment i ALLA kurser!»
- Dela ut ngn typ av litteratur, det gick i stort sett inte att läsa sig till något.»
- Ha frågor på duggan som faktiskt stämmer överens med det som har tagits upp i övriga kursen.»
- Egen kurs.»
- gör en egen miljökurs.»
- Kändes inte som att föreläsningarna handlade om så mycket nytt. Ge mer exempel på vad som sker, mer siffror och riktig fakta och ge exempel på hur vi kommer att kunna påverka vår arbetsplats när vi börjar jobba»


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Dåligt»11 16%
Godkänt»24 36%
Gott»17 26%
Mycket gott»9 13%

Genomsnitt: 3.24

- Röd tråd saknades helt. Hur kan man misslycklas så fatalt att göra en väl fungerande kurs av ett så oerhört intressant ämne?» (Mycket dåligt)
- Pinsamt rörigt.» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt eftersom föreläsningarna helt saknat röd tråd där mycket vikt lagts vid moment som inte ingår i kursen, medan andra centrala delar hoppats över. Duggan innehöll dessutom frågor som ligger utanför kursen. » (Mycket dåligt)
- I dess nuvarande utformning bör man fundera på om man ska behålla kursen över huvudtaget.» (Mycket dåligt)
- ämnet är asbra, kursen dålig» (Dåligt)
- miljödel hopplös, märklig dugga» (Dåligt)
- Dåligt pga värdelöst upplägg med osammanhängade gästföreläsare. Hur ska man kunna få en bra inlärning där den aktuella gästföreläsaren inte vet vad den föregående avslutat? Eller ens känner till våra förkunskaper tillräckligt.» (Dåligt)
- Relevant information måste komma upp på kurshemsidan i tid! Det var samma problem i kursen ekonomisk analys 1. Det skapar oerhört mycket stress när kritisk information, såsom läshänvisningar i litteraturen, lägga upp sent veckan innan duggan.» (Godkänt)
- Miljödelen drar ner.» (Gott)
- FLER SÅDANA HÄR KURSER» (Mycket gott)
- Den klart mest intressanta kursen hittills. Men duggan kunde ha stämmt bättre överrens med det vi faktiskt lärde oss.» (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gunnar Wramsby, han är en väldigt duktig föreläsare!»
- Miljömomentet, dock i mer strukturerad form.»
- Nyckeltal etc»
- Innehållet i kursen, väldigt intressant. Det givande projektarbetet.»
- Lise Aabonen. Kvinnorna som höll miljölektionerna.»
- Kurslit.»
- boken»
- Projektarbete med muntlig presentation/opposition, fast med grupper som delas in på individuella tidigare prestationer hos gruppmedlemmarna.»
- Case-delen var givande!»
- ALLT, förutom miljön»
- projektarbetet»
- Rapporten»
- Presentationen/opponeringen på rapporten.»
- Projektarbetet och gästföreläsarna»
- Projektarbetet»
- Litteraturen (boken). Projektarbetet i sin helhet.»
- Formen på projektarbetet, det fungerade utmärkt.»
- dugga+case»
- Gunnar Wramsby»
- Presentation/Opposition»
- Dugga och arbete»
- Projektarbetet»
- Hansson m.fl. Bra bok! »
- Seminarium och case.»
- miljömomentet är det enda som fungerar för övrigt är det inte mycket rätt i den här kursen. Presentations- och oppositionsmomentet»
- gunnar Wramsby»
- Innehållet och boken»
- Kursen som helhet»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre eller mer strukturerade gästföreläsningar. Det kändes som om det hela tiden blev oklarheter om vad som ingår och inte ingår i kursen när vi hade gästföreläsningar.»
- Ta bort miljögrejjen»
- mer strukturerade föreläsningar. tydligare information om vad vi ska lära oss. Lägg inte upp information på hemsidan om vad kursen går ut på och vad som ingår EN arbetsdag innan tentan.»
- Examinationen måste testa de kunskaper som förmedlas under föreläsningar och i litteraturen. Byt till en examinator som har ett intresse av att verka för elevernas bästa!»
- Jag tycker att upplägget i stort varit bra. Dock så är jag väldigt kritiskt inställd till grupparbetet, som i sig var ganska intressant. Det jag vill påpeka där är gällande val av gruppmedlemmar, som var begränsat denna gång. Om halva kursen skall examineras via ett arbete så anser jag att det är viktigt att varje person skall utifrån sin egen ambitionsnivå få välja vilka han vill göra detta arbete med. Argumentet att man inte får välja sina arbetskamrater i ett framtida yrkesliv köper jag inte. Förmodligen är ambitionsnivåer i stor utsträckning fragmenterade mellan olika arbetsplatser varför man oftast hamnar i en grupp som efterliknar ens egen preferenser. Vidare så sker inte samma individuella bedömningar som på en högskola. Här begränsas mina möjligheter till önskade betyg, inte av min egen kunskap/ambition, utan av andra personers. »
- Hela kursens upplägg! Det fungerar inte med olika föreläsare! En föreläsare la nästan en hel lektion på att visa hur man gjorde en likviditetsbudget i excell, likviditetsbudget ingick inte i kursen. När vi skulle ha duggan var det mkt rörigt. Vi skulle varken ha prov på det som sagts på lektionerna eller det som stod i läseanvisningarna till boken. Det som stod i sammanfattningen över vad vi skulle kunna hade man ingen aning om vad stora delar var. Denna var från förra året då de hade en annan läsbok. Mkt rörigt!»
- Miljömomentet. Gruppindelningen. Kanske dela in efter ambitionsnivå....»
- Föreläsningarna måste ses över. Går inte att ha massa föreläsningar som är helt osammanhängande. Tycker examinator borde hålla i fler av föreläsningarna och hålla eventuella gästföreläsare bättre informerade. Duggan måste också ändras så att den reflekterar vad som gåtts igenom under kursens gång.»
- Föreläsningsdelen. Sluta o hyra in massa olika föreläsare som inte har någon koll på vad kursens huvudinnehåll består av. Kan inte Hans ha föreläsningarna själv så får han hyra in EN annan föreläsare. Inte hålla på o blanda...»
- Miljö-delen och kanske ordna så eleverna får kunskaperna som krävs innan de tvingas börja med arbetet..»
- Miljön»
- färre föreläsare. indela i grupper på ett annat sätt. »
- Mindre antal föreläsare. »
- Ett samlat grepp som tidigare i kursen ger studenterna kunskap om vad man förväntas kunna och hur olika delar hänger ihop. Läsanvisningar till kursbok bör ej lämnas så sent som en vecka innan tenta, vilket skedde iår!»
- Handledaren bör utgå mer från gästföreläsarna och byt ut kurslit.»
- Bör vara mer dialog mellan föreläsare och kursansvariga, för att få en mer sammanhängande kurs.»
- Miljödelen. Antal föreläsare bör minskas.»
- bättre synkroniserat mellan föreläsarna, det var bedrövligt i år, all kunnskap intogs via självstudier. »
- Skippa gästföreläsningar så att man får en röd tråd under hela kursen.»
- Ev. omformning av miljödelen.»
- miljö»
- En enda föreläsare»
- Miljömomentet»
- Opposition/presentation innan inlämning för arbetet, man hade behövt den informationen för ett så bra arbete som möjligt.»
- Miljödelen, för stor betydelse på duggan»
- Se över miljömomentet och bättre föreläsare som håller sig till det de enligt kurs-Pm ska prata om.»
- Hans Löfsten skall lära sig skriva relevanta och förståliga duggor samt visa lite mer engagemang i undervisningen. Det märks så väl att han tycker det är tråkigt att föreläsa för studenterna.»
- Duggafrågor och miljödelen.»
- Ha bättre samspel mellan föreläsare. Sluta slösa med föreläsningstid på att gå igenom kassaflödesanalys. Göra en tenta som faktiskt testar kunskap och inte minne. Ta bort tvingad gruppindelning. Något handledningtillfälle för att ställa frågor inför tentan eller ha övningar. Skaffa riktig kurslitteratur powerpoint ska främst vara ett stöd och inte huvudsaklig kurslitteratur som det är i den här kursen. Jag har läst hela boken och anser att det var ungefär 25p av duggan som utgjordes av boken och resten var powerpoint. Bedömingen av grupparbetet borde ändra fokus till att titta mer på analysdelen och inte så mycket på struktur.»
- miljödel»
- Färre gästföreläsare och bättre kommunikation mellan dessa och examinatorn.»
- projektarbetets omfattning av betyget samt mijlömomentet»
- Examinatorn.»
- Den gode Löfsten borde bytas ut»

26. Övriga kommentarer

- I duggan var det en a b c uppgift. I (om jag kommer ihåg rätt) räknade man ut tal i b uppgiften. Detta använde man sedan för att lösa c. Om man fått fel siffra i b kunde man ändå inte få poäng på c. Detta var det dåliga med duggan.»
- Man såg en tydlig kontrast mellan ekonomisk analys 2 och programmerade system. I den senare kursen satt examinator med under SAMTLIGA gästföreläsningar och ställde ibland frågor för att säkerställa att allt relevant nämndes.»
- Istället för ett miljömoment hade vi haft mycket större nytta av ett Exel-moment. Det var flera grupper som hade svårt att skapa de diagram vi behövde i rapporten och Exel är något vi bör vara bra då vi söker jobb. »
- Tillgodoräknad»
- Spännande och rolig kurs, men ger tyvärr en dålig eftersmak pga inkonsekvens och dålig ledning. Man borde kunna ställa högre krav på en utbildning på Chalmers.»


Kursutvärderingssystem från