ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi 2009, KOK080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-04 - 2009-03-23
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jerker Mårtensson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»7 17%
Cirka 20 timmar»15 38%
Cirka 25 timmar»9 23%
Cirka 30 timmar»3 7%
Minst 35 timmar»5 12%

Genomsnitt: 2.58

- det tar mycket tid att hinna med allt o att räkna alla upggifter» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 7%
75%»14 35%
100%»22 56%

Genomsnitt: 4.48

- svårt med övningar med olika lärare samtidigt. Var svårt att kunna ta del av alla kursens delar under övningarna eftersom man bara kan vara på ett ställe samtidigt» (75%)
- gästföreläsningen kunde ha varit bättre o pratat mer om astra» (75%)
- Närvarar ej vid övningstillfällen då jag inte tycker de tillför något till min inlärning. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 15%
Målen är svåra att förstå»5 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 28%

Genomsnitt: 2.84

- en stor del av målen är för luddiga för att man utifrån dem ska veta vad som ingår i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mer specifika exempel skulle vara bra» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- svårt med att komma ihåg de grundkunskaper som krävdes i vissa fall då det var längesen man läste grundkursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Borde inte vara så mycket mekanismer» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 32%
Ja, i hög grad»14 37%
Vet ej/har inte examinerats än»10 27%

Genomsnitt: 2.89

- Tentamen var mycket fokuserad på kemiska reaktioner och reagens, men ignorerade nästan helt orbitalteori, och hade mycket liten andel reaktionskemanismer i förhållande till hur mycket det togs upp på föreläsningar.» (Nej, inte alls)
- För att ha en kurs som heter oorganisk och organisk kemi så testar man väldigt mycket organisk kemi på tentan. Den tentan jag skrev hade ingen ren oorganisk fråga. Det närmsta man kom var en fråga som gällde metalorganisk kemi.» (I viss utsträckning)
- Tentan var rätt svår» (Ja, i hög grad)
- tycker det är konstigt att vi inte får ha miniräknare eftersom det kom en uppgift på pytagoras i 3D. tycker även att vi kudne ha fått listan från topic G på vanliga ligander o hur många elektroner de donerar in, eftersom detta kan vara svårt att komma ihåg när man är stressad på tentan. » (Ja, i hög grad)
- Tycker dock bilden på uppgift 6 kunde varit mycket bättre» (Ja, i hög grad)
- Kändes som en relativt svår tenta» (Ja, i hög grad)
- Det var en bra tenta som man hade chans att visa vad man lärt sig.» (Ja, i hög grad)
- Man borde flytta fokus från mekanismer, och få ha boken med sig på tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)

6. Hur väl fungerar inlämningsuppgifterna som examinationsform för den beskrivande delen av oorganisk kemi?

Ge gärna förslag på förbättringar av eller förslag på ny examinationsform.

38 svarande

Dåligt, momentet bör inkluderas i den skriftliga tentamen.»0 0%
Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.»9 23%
Ganska bra men bör förändras enligt kommentar nedan.»6 15%
Bra.»23 60%

Genomsnitt: 3.36

- enormt tråkigt att sitta och jämföra olika grundämnen. Tog väldigt mycket tid men gav inte så mycket. ett miniprojekt av något slag hade vart bättre eller att man fick fördjupa sig i något av grundämnena.» (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- Känns totalt ogivande. Lärde mig verkligen ingenting på det. Känns som att det är en inlämningsuppgift som lär en att leta på ne och liknande och att det är det enda målet med den. Den tar dessutom mycket tid.» (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- Mycket av arbetet var bara att kopiera information från internet, tabelldelarna bör tas bort från de första inlämningsfrågorna eftersom att de ger väldigt lite kunskap om trender i förhållande till arbetet.» (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- frågorna bör vara mer relevanta, man lär sig egentligen ingenting på dem nu. Kanske att de är mer ingående och något färre istället. Att tabellera atomer med egenskaper är bara jobbigt och ger ingen kunskap.» (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- Tog alldeles för mycket tid med tanke på hur lite det gav. Lärde sig inte så mycket utan tog mest bara tid.» (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- Tabellerna kändes onödiga att göra, tog bara tid. Inlämningsuppgifterna kändes bara som googlande och inte speciellt lärorikt. Bättre hade varit om man hade haft något seminarium där man diskuterar svaren och dess konsekvenser. » (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- Mer relevanta frågor. Det är upprörande att man i sitt tredje utbildningsår ska sitta i timmar och skriva av tabeller, skandal.» (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- Stora delar av inlämningsuppgiften kändes som terapiarbete. Det vore intressantare att skriva en kortare men mer ingående text om ett speciellt område.» (Dåligt. Det behövs nya former för den, se kommentar.)
- Inlämningsuppgiften gav inget, den var bara jobbig att göra.» (Ganska bra men bör förändras enligt kommentar nedan.)
- För mycket tabell kopierande i fråga 1-8, det tog alldeles för mycket tid och gav inget att sitta och kopiera mellan tabeller» (Ganska bra men bör förändras enligt kommentar nedan.)
- Många av frågorna kändes orelevanta. Dessutom är det fel att av princip ge retur, det uppmuntrar inte till att lägga tid och kraft på förståelse när man gör frågorna första gången.» (Ganska bra men bör förändras enligt kommentar nedan.)
- Känns inte som det gav så jättemycket, faktiskt.Inte så stor extra arbetsbörda heller iof så det kan ju lika gärna va kvar. vet inte hur det kan göras bättre» (Ganska bra men bör förändras enligt kommentar nedan.)
- Det är en god tanke, men att t.ex ha som uppgift att göra tabeller med molmassor, isotropandelar osv över olika grundämnesgrupper känns VÄLDIGT onödigt. Man lär sig ingenting av sådant! Molmassor, jonradier och dyligt slår man upp i tabell om man behöver det. Det är ingenting man lär sig utantill enligt min åsikt. Men visst är det bra att finna likheter och skillander mellan ämnena i grupperna, men som sagt, fråga på relevanta saker istället!» (Ganska bra men bör förändras enligt kommentar nedan.)
- Det är bra, men det hade ju inte gjort någonting om det hade delats upp. En mindre inlämning i organ kanske, och sen mer oorgan på tentamen.» (Bra.)
- Fungerade bra, var bra med snabbt svar på den korta returen» (Bra.)
- dom tar dock lång tid att göra » (Bra.)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»12 31%
Mycket stor»17 44%

Genomsnitt: 3.18

- Lars och Ninas föreläsningar var bra och man lärde sig mycket, övrigas gav mindre utbyte än om man jobbat själv under föreläsningstiden. » (Ganska liten)
- Har ibland varit lite av ett lapptäcke med föreläsningarna när det inte känns som om de hör ihop över huvudtaget.» (Ganska liten)
- Det har varit ganska rörigt ända från första veckan. Föreläsningarna har varit helt okej överlag. Dock ger det inte så mycket att titta på de stora molekylstrukturer som Jerker gärna har med i sina powerpoints. Det är kanske intressant vetande, men det ger ingenting kunskapsmässigt till mig som student. Ninas och Lars föreläsningar har varit bra med relevant innehåll!» (Ganska liten)
- Bra föreläsare, bra och relevanta föreläsningar» (Mycket stor)
- övningarna kunde ha varit bättre upplagda så att man vet vilken lärare som är i vilken sal o hur den lärare kommer att undervisa. Vissa lärare gick igenom tal hela tiden o visa gick igenom tal 50/50. Det hade varit bra att veta hur uppplägget är i de olika salrna så man vet vilken man vill gå till. » (Mycket stor)

8. Vid val mellan övningar med enbart självstudier och konsultationshjälp eller med lärarledda genomgångar, vad lär du dig mest på?

Inför nästa års kurs kommer övningssalarna delas upp så att det kommer vara självstudier/konsultation i en eller två av de tre salarna samt genomgångar i övriga. Antalet salar för dessa aktiviteter ges av statistiken på denna fråga.

39 svarande

Självstudier med med konsultationshjälp.»8 20%
Lärarledda genomgångar.»12 30%
En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier.»19 48%

Genomsnitt: 2.28

- Jag går konsekvent inte på övningstillfällen eftersom att jag ser det som slöseri med tid att lyssna på teori som redan är berörd på föreläsning. Jag tycker inte heller att den studiemiljö som dessa övningssalar erbjuder är särskilt gynsam på grund av de stora studentgrupper som brukar närvara. Därför är konsultationshjälp mycket bättre om man nu har frågor. » (Självstudier med med konsultationshjälp.)
- Jag hade önskat att ha demoövnigar. » (Lärarledda genomgångar.)
- Alldeles för få sådana, och det sämsta var att man inte visste när de skulle vara och i vilken sal. Bättre skulle varit med ett strukturerat schema (från kusens start) där man såg var de lärarledda övningarna skulle vara.» (Lärarledda genomgångar.)
- Det är viktigt när handledaren inte bara redovisar svaren, utan går lite mer in på djupet för att ge en bredare förståelse för området i fråga.» (Lärarledda genomgångar.)
- att gå igenom en eller två typ uppgifter är bra för att få ett hum om hur det ska gå till. därefter kan man lösa uppgifter på egenhand» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier.)
- De bästa övningarna är då en övningsledare går igenom några tal första timmen och sen fri räkning andra timmen» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier.)
- En kombination är helt klart bäst. En hel demoövning ger inte så mycket som att öva själv men att öva helt själv är svårt och är uppgifterna tillräckligt svåra så hjälper inte konsultation då en riktig genomgång behövs. » (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier.)
- Jag lär mig mest på att ha en kortare genomgång i början av övningen så man får en inblick i dagens övning, och att sedan få sitta själv och jobba och få svar på eventuella frågor. Gör då klart redan från början vilka salar som gäller för respektive övning! Det har varit brist på information i denna kurs. Dessutom borde samma avsnitt behandlas i alla övningssalar samtidigt. Vi elever vill ju lära oss så mycket som möjligt, men det är lite svårt att vara i två salar samtidigt där det är genomgång på två olika saker.» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier.)
- Högst en eller ett par uppgifter per övning bör gås igenom eftersom det finns såpass få uppgifter överhuvudtaget. » (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier.)

9. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

39 svarande

För lite övningar.»9 23%
Väl avvägt.»29 74%
För många övningar.»1 2%

Genomsnitt: 1.79

- en övning till i veckan hade varit bra» (För lite övningar.)
- För lite övningar med genomgång» (För lite övningar.)
- Ju fler övingar desto bättre.» (För lite övningar.)
- Kanske inte schemalagt med rent praktiskt för få övningar på varje del eftersom det var väldigt svårt att veta, speciellt tidigt i kursen var man kunde få hjälp med vad och sedan var ju frågan om det fanns plats där.» (För lite övningar.)
- helt ok.» (Väl avvägt.)
- Har ingen uppfattning, närvarar ej vid övningar. » (Väl avvägt.)

10. På vilket sätt har laborationerna bidragit till lärandet på kursen?

39 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Destruktivt eftersom de tar för stor del av kursen.»6 15%
Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset.»13 33%
Laborationerna har inte bidragit till lärandet på kursen.»6 15%
Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin.»20 51%
Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker.»31 79%
Gav INTE ökad kunskap om laborationsteknik.»0 0%
Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande.»18 46%

- delvis bra. vissa laborationer var bättre än andra. jonjakten var bra för förståelse av olika reagens. aldol, grignard och koord laborationen kan utformas på bättre sätt.» (Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker.)
- Jonjakten och superaledaren var jättebra och man lärde sig mycket. Organlaborationerna var sämre, kändes som att de saknade innehåll även fast de säkert inte gjorde det. Det var verkligen kul att labba själv.» (Destruktivt eftersom de tar för stor del av kursen., Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker., Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande.)
- För ett par av laborationerna var det praktiska arbetet så grundläggande att övningen hade varit bättre att ha som en föreläsning eftersom att det var teorin som var det viktiga.» (Laborationerna har inte bidragit till lärandet på kursen.)
- Lab. handlednignarna var genomgående dåliga, de hade på flera ställen fel, var alldeles för korta ofta.» (Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker.)
- För att laborationerna ska ge mesta nytta bör man ha en genomgång på ca en halvtimme (minst) innan labbens start för att gå igenom teoretiskt vad det är man ska göra praktiskt. Ingen av laborationerna fick mig att få bättre förståelse för hur det fungerar teoretiskt, vilket det nog kunnat gjort om man hade haft genomgång innan. » (Destruktivt eftersom de tar för stor del av kursen., Laborationerna har inte bidragit till lärandet på kursen., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker.)
- Laborationshanledningarna kunde varit bättre, då kanske inlärandet skulle ökat. Sedan var det väldigt olika kvalite på labbarna också. Grignard var en riktigt bra lab medan aldol kändes helt meningslös.» (Laborationerna har inte bidragit till lärandet på kursen., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker.)
- bra med pedagogiska handledare som håller teorinivån på laborationerna synkroniserad med det praktiska arbetet. Laboranten från en djupare förståelse för vad som händer och hur det händer.» (Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker., Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande.)
- Vissa av laborationerna har gett en fingervisning om vad som är relevant i kursen, men det stora problemet med dem har varit att teoriin kopplat för dåligt till det praktiska utförandet under själva laborationstillfället, vilket gör att det är svårt att förstå vad som egentligen händer och varför.» ()
- Laborationerna har inte bidragit särskilt mycket till lärande eftersom man ofta inte vet var man gör eller varför eller på vilket sätt reaktioner sker. » (Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker., Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande.)
- De tar dock väldigt mycket tid!» (Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin., Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande.)
- Endast syntes av dibenzalacetan tillförde inget till inlärningen. Inget vettigt gjordes efter laborationen som t.ex. beräkning av utbyte eller någon som helst återkoppling. Laborationen var även mycket kort.» (Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker.)
- Vettiga laborationer. Vissa saknade dock ett steg där produkten verifierades, och då kändes hela laborationen något onödig.» (Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset., Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin., Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker.)
- Dibenzalaceton-labben var knappast givande. Ingen analys av resultat och simpelt utförande som inte bidrog med någon ny kunskap om någon utrustning eller laborationsteknik. » (Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker., Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande.)

11. På vilket sätt bidrog kravet på att föra laborationsjournal till laborationskursen?

39 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bidrog endast till att öka omfånget på nedlagd tid.»3 7%
Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället.»29 74%
Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen.»21 53%
Förändrade INTE hur mycket jag lärde mig på laborationen.»10 25%
Bidrog till att laborationen kunde utföras på kortare tid.»10 25%
Ökade min säkerhetsmedvetenhet.»19 48%

- Det var ett bra inslag.» (Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället., Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen., Ökade min säkerhetsmedvetenhet.)
- eftersom man skulle skriva upp mängderna man skulle väga gjorde man det utifrån handledningen, fast när den skalades ner 50% i handledningen och sedan 20% i själva labben gjorde det att man slösade massa tid på labben att göra om arbetet, skriv rätt från början! (Koordinationslabben). Nina Kann skalade dock ner i sista gruppen, men skrev då upp de rätta mängderna på tavlan, bra gjort. » (Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället., Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen., Bidrog till att laborationen kunde utföras på kortare tid.)
- Bra med rapportskrivning, dock synd att de är så "olika" i svårighetsgrad och olika tidskrävande. » (Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen.)
- Dessutom viktigt för att upprätthålla den kunskap som fås vid laborationen. Att läsa det, att höra det, att göra det, att skriva det - då minns man!» (Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället., Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen., Bidrog till att laborationen kunde utföras på kortare tid., Ökade min säkerhetsmedvetenhet.)
- bra att man skriver ner allt tydligt för då kan man lättare läsa sig till vad man eg kunde » ()
- Inkonsekvens! Jättebra att Jerker visar hur man skriver labjournal men varför följer inte alla lärare detta? Visa skiter fullständigt i det, ger inte bra signaler. Det här borde tryckas på tidigare i utbildningen.» (Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället., Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen., Ökade min säkerhetsmedvetenhet.)
- Bra med hård koll på labjournalen, nivån las dock olika hos olika labhandledare» (Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället., Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen., Bidrog till att laborationen kunde utföras på kortare tid., Ökade min säkerhetsmedvetenhet.)

12. Hur relevant är laborationskursen i för utbildningen?

38 svarande

Mycket liten.»1 2%
Liten.»5 13%
Stor.»25 65%
Mycket stor.»7 18%

Genomsnitt: 3

- Hade kunnat vara mycket bättre om man innan laborationens start gick igenom teorin bakom. » (Mycket liten.)
- fast laborationerna måste vara relevanta och givande för studenten.» (Stor.)
- Ganska stor.» (Stor.)

13. Hur är omfattningen av laborationskursen i förhållande till dess relevans för utbildningen?

38 svarande

För stor.»5 13%
Lagom.»33 86%
För liten.»0 0%

Genomsnitt: 1.86

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»15 39%
Mycket stor»17 44%

Genomsnitt: 3.28

- Väldigt hoppigt mellan kapitel som man skall läsa osv. Svårt att få en helhetsbild. Något form av kompendie eller nogrannare uppställda mål hade gjort gott.» (Ganska liten)
- Powerpoint-handouts är bra! Det har dock varit lite rörigt med vad vi håller på med vid vissa tillfällen. Vi fick inte ut rätt uppgifter (rätt upplaga på boken) förrän vecka tre, vilket är fruktansvärt dåligt!!! Dessutom har det delats ut lite lösblad med uppgifter då och då, vilket gör att upplägget känns lite förvirrande. När ska man använda boken, när lösblad? Vilka kapitel är vi på nu? osv. Kanske borde man dela ut alla papper första dagen i ett litet kompendie, så att alla studenter har allt material redan från start. För beroende på vilken övningssal man gick till så fick man olika uppgifter, då övningssalarna behandlade olika saker. Det är mycket bättre att alla studenter har sina papper redan från början, och att alla övningssalar behandlar samma område i kursen samtidigt!» (Ganska liten)
- Powerpointslidesen var väldigt hjälpsamma. » (Ganska stor)
- Atkins är en väldigt bra bok. I Solomons kunde dock gärna vara definierat lite tydligare vad som verkligen bör läsas, eftersom kapitlen i den boken har en förmåga att upprepa sig och dra upp väldigt mycket på detaljnivå som egentligen inte är så relevant att lära utantill.» (Ganska stor)
- Solomons och Fryhle är bästa organiska kemiboken.» (Mycket stor)
- Framför allt föreläsnings-slides + anteckningar, men även Solomons-boken.» (Mycket stor)
- solomons har använts mycket » (Mycket stor)
- Solomons är mastig, men jag tycker den fungerar utmärkt som uppslagsbok.» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»15 38%

Genomsnitt: 3

- Information om övningar kom ut sent. Uppdaterade uppgifter till våra böcker kom upp ännu sernare och mycket material saknades på hemsidan vid kursens start. Svårt att få svar på mail från Jerker angående just schema, övningar och laborationer. » (Mycket dåligt)
- Tog mycket lång tid innan ett övningsschema kom ut, det blev som ett lapptäcke av de olika lärarna, inget sammanhang. Det upplevdes som flera olika kurser» (Mycket dåligt)
- Saker kom ut alldeles för sent vilket påverkade studierna i högsta grad eftersom man inte hade ett klart schema på vad man skulle göra och när. Bättre att från dag ett ha ett schema där det står vilka uppgifter som ska göras vilken vecka. Även förvirrande att rubrikerna på vad som skulle gås igenom på föreläsningarna ej stämde överens med det som skulle göras på övningarna. Mycket tid gick åt till att klara ut vad ni menade. » (Mycket dåligt)
- Se tidigare kommentar om utdelat material. Det vore bra om alla uppgiftspapper las ut i vecka ett, dvs spektroskopi, metallorgan osv uppgifterna nu kom det häften lite här och var ibland bara i en övningssal...» (Mycket dåligt)
- Att dela ut alla slides på föreläsningen är uppskattat då skrivarquotan inte är dimesnionerad för att man ska skriva ut både slides och labbhandledningar. Dock måste de fortfarande finnas tillgängliga på studieportalen så man kan få tag i dem om man råkat missa en föreläsningen eller om man vill gå igenom föreläsningen kvällen innan.» (Ganska dåligt)
- Det dröjde 2 veckor innan man kunde börja räkna i boken för att de uppgifter som skulle göras inte fanns påplaneringen för min upplaga.» (Ganska dåligt)
- Vill veta från början vilka uppgifter som kommer att finnas i kursen så att man kan lägga upp en strategi. Hur lätt tror ni att det är att planera sitt fullbokade liv när det dyker upp extrapapper lite här och var på olika övningstillfällen? Dessa papper fick även bara vissa...» (Ganska bra)
- Oklart på vissa avsnitt vilka uppgifter man skulle göra, alla uppgifter kunde inte hittas på kurshemsidan, utan de delades ut på övningar som jag inte var på.» (Ganska bra)
- resultat redovisas sent, labrapporten har jag inte fått svar på ännu!» (Ganska bra)
- Kurshemsidan är bra! Allt utdelat material borde lämnas ut första dagen. Planering med bok-uppgifter och dylikt bör vara klart första dagen! Inte vecka tre!» (Ganska bra)
- bra med utdelning av ppt-presentationerna på föreläsningarna. Gör det enklare att lyssna och hänga med när man inte behöver anteckna allt själv. » (Mycket bra)
- BRA! Relevant information fanns alltid på sidan, relevant material las upp inom rimlig tid efter att det utlåvats. Detta är en väldigt viktig och förtroendeingivande del av kursen, att allt är så organiserat som möjligt, och att kommunikationen fungerar då ändringar sker eller info förmedlas. Jag tyckte att detta fungerade bra i denna kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»19 48%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.69

- Det gick bra att ställa frågor men det förutsatte att man råkade hamna i rätt sal vid övningstillfällena. Vilken övningsledare som befann sig var och vad man kunde få hjälp med var helt kändes helt slumpartat. » (Ganska bra)
- Ställde inte så många frågor. Föreläsningar och räknegenomgång gav mycket! Handledarna var dock tillmötesgående så möjligheten fans där.» (Ganska bra)
- Lärarna är hjälpsamma och tar sig tid.» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»30 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Det flöt på fint! » (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 44%
Hög»17 44%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.57

- Vet ej, svårt att veta vad som skall göras och vilka krav som ställs.» (Lagom)
- stor kurs med mycket obligatoriska moment. svårt att kombinera med ett pågående kandidatarbete. » (Hög)
- Det var rätt högt tempo, dock inte omöjligt.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 45%
Hög»14 37%
För hög»6 16%

Genomsnitt: 3.7

- GKT tar mycket mycket tid. Blir endast tid över till Organen genom obligatoriska övningar som förberedelser inför lab, inlämningsuppg och labrapport. Resten av tiden prioriteras till GKTn. Väldigt svårt att hinna båda.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 10%
Godkänt»11 28%
Gott»20 51%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.61

- Fruktansvärt ostrukturerat. Jag har ett häfte med slides som tillhör en föreläsning som inte finns med på schemat. Övningarna kom ibland före föreläsningarna och man vet aldrig vart man ska gå för att få hjälp.» (Dåligt)
- Dålig planering och information gör en trött då tempot på period är hög. Mycket tid i Organen läggs på att kolla upp saker som inte informerats om, tid som man istället kunnat lagt på studierna. Det är svårt att tycka att denna kursen är bra då Fysikalen precis har gått innan jul och GKT går bredvid, som är två strukturerade och bra kurser. I jämförelse så känns denna kurs gammal och dålig.» (Dåligt)
- blev för spretigt, tänk igenom innan» (Godkänt)
- Men ostrukturerat. Saker som går att fixa med ganska enkla medel men som gör kursen krånglig.» (Godkänt)
- Kursens upplägg kändes flummig. Det var svårt att få grepp om vad som ingår. På föreläsningar sades att boken krånglar till mekanismerna och att man i stället ska tänka så som det sades på föreläsningen medan på övningarna sades det att allt inte tas upp på föreläsningarna och att man ska läsa och lära sig ur boken. » (Godkänt)
- Kursen behöver bli mer välplanerad och organiserad. Grunden i kursen är intressant, men det finns en del att jobba på.» (Godkänt)
- Bra lärare. Bra hjälp när man gick och frågade.» (Gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- upplägget med föreläsning först och sedan övning direkt efter. »
- Alla övningar. Dock bör ett övningsschema ses över, så att man vet vilken lärare/ämne som är i vilket klassrum, vilka lärare som kommer ha genomgång och vilka som inte kommer ha genomgång osv. Lars och Ninas föreläsninga.»
- Föreläsarna, de är kanon»
- Laborationer och inlämningsuppgift samt "mini-disputationen"»
- Labbarna»
- Labrapport systemet, dvs att man skriver enbart en labrapport. »
- Nina!!!! Hon är jättebra på att förklara och tar sig gärna tid för att hjälpa oss med frågor, även de som inte är inom hennes område.»
- Bättre ordning på kursen! Bättre struktur och sammanhållning. Nu är den fraktionerad och det är otydligt vad som ska göras vilket gör att man inte bryr sig om denna kursen utan ägnar tid åt den andra.»
- lärarledda demoöningar»
- utdelning av föreläsningarnas ppt-presentationer»
- Inlämningsppgifterna»
- Instuderingsfrågorna - gav bra med insikt. Laborationerna - Viktigt med praktik. »
- labbarna, dom är bra »
- Laborationerna, Inlämningsuppgifter»
- Innehållet i kursen, områdena som behandlas känns viktiga och intressanta! Antal föreläsningar och övningar per vecka är bra.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Varför består större delen av tentan av reaktionsmekanismer när det bara är en del av kursen? Övningarna kan bara beskrivas som en katastrof eftersom ingen vet vem som går igenom vad och vad man missar om man råkar gå till en annan sal.»
- instuderingsfrågorna!»
- Planering!!! Komma ut med information i tid. Famför allt komma ut med uppdaterade övninguppgifter lv1 och inte lv3. Man vet faktiskt i 1½, år innan kursen vilka böcker vi använder, så så svårt borde det inte vara! Ändra upplägget ang. laborationsrapport, alla borde ha en veckas inlämning. »
- borde finnas reserv tillfälle på alla labbar och inte som i år att om man missade vissa labbar fanns det ingen chans att få göra om labben»
- Labbhandlednignarna, övningsschema»
- Genomgångar på övningar borde läggas till. »
- Mer struktur och sammanhållning. Tydliga mål för varje övning ska finnas i början av kursen. Lärarledda övningar. Ett schema över övningarna.»
- Bättre genomgång av karbonylkemi, den delen av kursen känns abstrakt.»
- mindre mekanismer på tentan»
- inlämningsuppgifterna och labbarna»
- genomgångar på övningarna. Jag tycker att det är enklare att komma igång med att göra uppgifter själv om läraren går igenom ett par uppgifter först. »
- Mer strukturerat i början så att man kan komma igång och räkna direkt.»
- Övningsupplägget, föreläsningsupplägget, labhandledningarna»
- Aldol-laborationen. Vi blandade reagens, som blev gula och lite kristaller bildades på ytan. Inget mer. Element som utbytesberäkning eller någon form av analys av innehållet i provet hade varit kul att ha med.»
- * gästföreläsningen, den borde handla mer om astra o deras jobb med oorganisk o organsik kemi, som det är nu kändes den lite flummig. * få ha med sig miniräknare på tentan alt inte ha med svåra räkningar »
- Bättre och tydligare bilder på tentan»
- Vissa laborationer och handledningen.»
- Lägg upp mer information på hemsidan så som vilka lärare och doktorander som deltar och mejladresser, rum nummer. »
- Se till att allt är klart vad det gäller övningsuppgifter och dyl. innan kursen startar och inte en vecka efter..»
- Organiseringen och planeringen. Första dagen bör allt vara planerat och klart. Planering med vilka avsnitt som kommer att behandlas och när, vilka uppgifter som ska göras och dylikt ska vara klart första dagen! Lämna ut allt löst material redan första dagen och inte lite då och då! På övningarna bör samma område i kursen behandlas samtidigt, och inte spektroskopi i den ena salen och kristallstrukturer i den andra. Man vill som student vara på båda ställena för man vill lära sig om båda, men detta är rätt svårt då man inte kan vara på två ställen samtidigt... Gör klart redan från början vilka salar som har självstudie och vilka salar som har genomgångar. Detta fick vi reda på typ vecka fem att det var olika i de olika salarna, det hade alltså inte framgått tidigare...»
- En mer balanserad tenta i förhållande till vad som tas upp på föreläsningar. Mer examination på orbitalteori och mekanismer, och mindre på reagens.»
- Skrota dibenzaldehydlabben eller utöka den med någon typ utav analys av resultat. »

23. Övriga kommentarer

- Jag tappade helt suget på kemi efter den här kursen.»
- Som kursansvarig (läs: Jerker) borde man ta mer tid att besvara mail. Jag själv och även flera andra som jag vet har skickat viktiga mail till Jerker som Aldrig blev besvarade. Mycket dåligt.»
- I övrigt grymt kul och spännande kurs! Relevant för oss Bt:are tycker jag.»
- Lars borde också ta med sig utskrivna exemplar av slides till föreläsningen. »


Kursutvärderingssystem från