ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriella styr och övervakningssystem, V09 lp3, LEU340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»4 40%
Minst 35 timmar»3 30%

Genomsnitt: 3.8

- Då projektet denna period utökades pga många studenter blev studietiden i överkant.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9

- +++++++++» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3

- Har inte varit så mycket "undervisning" kursen går ju ut på att göra själv.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Finns inte så mycket. men styrkompendiet har varit bra att slå upp i.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%

Genomsnitt: 3.6

- Tog lite väl lång tid innan den gemensamma arean kom upp. Ibland kan man undra vad dataenheten håller på med..» (Ganska dåligt)
- Väl uppdaterad hemsida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- För många studenter i kursen vilket gjorde att Morgans tid inte räckte till för alla.» (Ganska dåliga)
- Att läraren skulle möjligtvis varit lite mer i lektionssalen under labbarna.» (Ganska bra)
- Morgan är en klippa!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Alldeles för stor grupp för att kunna hålla ett nära sammarbete» (Ganska dåligt)
- Detta är ett av kursens mål.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»6 60%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 4

- Bra att man får lite press på sig» (Hög)
- Återigen pga för många studenter.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»5 50%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 4.3

- Läste extra kurs» (För hög)
- Läst 3 kurser denna läsperiod» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 10%
Gott»3 30%
Mycket gott»6 60%

Genomsnitt: 4.5

- En givande kurs som ger en erfarenhet ingen annan kurs jag läst givit.» (Gott)
- En av de bästa kurserna under programmet. Synd att gruppen var alldeles för stor, 7 personer hade varit mer lagom» (Mycket gott)
- Bra lärare, hans uppbyggnad av kursen gjorde kursen mycket trevlig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- MORGAN!!!»
- Duggan»
- Hela upplägget är bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gruppstorleken.. Absolut max 8 personer per grupp..»
- Inte lika stora grupper»
- Mer möjlighet att kunna labba, att labbsalen är mer ledigt dock behöver det inte vara schemalagd tid.»
- Betydligt mer tillgång till labbsal. Vi fick utnyttja både kvällar och helger eftersom salen nästan alltid var upptagen under ordinarie tider. Kursens avsatta tid i labbet räckte inte på långt när. Högre krav på studenterna, tex ett uppstarts-prov där resultatet har betydelse för vilka projektuppgifter man ska ha möjlighet att ta på sig. Detta för att inte delar av projekt-gruppen ska bli lidande då andra delar inte uppfyller åtaganden. Förslaget låter kanske elitistiskt men det är inte syftet. Arbetsbördan blev stor för några och det ledde till en onödig osämja som vi kunde varit utan. Färre studenter är smidigaste lösningen på problemet.»
- Kursen borde inkludera undervisning av programmet "CitectSCADA" för att det är ett så pass meriterande program när man söker jobb.»
- Inga El-schema »

16. Övriga kommentarer

- Trots kritiken en bra och viktig kurs. Vill inte ha den ogjord....»


Kursutvärderingssystem från