ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 12/13 ATH061 Arkitekturhistoria

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-17 - 2013-01-30
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»28 73%
Cirka 20 timmar»2 5%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»3 7%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 1.76

- De lediga eftermiddagarna som var tänkta som inläsning gick utan undantag till ledighet» (Högst 15 timmar)
- Hade varit bra med någon form av assistans för tiden avsatt för inläsning på torsdageftermiddagar, för att motivera oss till att läsa in frågorna då. Typ någon man kan be om hjälp.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 13%
100%»33 86%

Genomsnitt: 4.86

- Har vid några tillfällen gått efter halva föreläsningen då jag upplevt att den inte gav något.» (75%)
- Missat någon föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 23%

Genomsnitt: 2.23

- Jag har läst kursplanen, men det var länge sen. Vore kanske bra att ha den tillgänglig på studentportalen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Allt var lite rörigt i starten» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.05

- För mycket och för detaljerat för en 7.5 p kurs» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»15 57%
Ja, i hög grad»7 26%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.46

- Examinationen kunde gärna innehålla minst ett skriv-moment där man får fördjupa sig lite i en fråga. » (I viss utsträckning)
- hade gärna delat upp det med kanske en skriftlig tenta, en hemtenta och kanske ett grupparbete. Världs historia är ett väldigt luddigt begrepp i många avseenden och hade man fördjupat sig på mindre delmål tror ja made hade fått större sammanhang. » (I viss utsträckning)
- Det var en ganska enkel tenta, men arbetet med instuderingsfrågorna gav bra vägledning i studierna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»12 31%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.71

- Jag tycker att många föreläsningar har haft dåligt upplägg, saknar framför allt "det här ska jag prata om idag" och sammanfattande föreläsningsslides.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna handlade inte alltid om inläsningsfrågorna men var intressanta ändå.» (Ganska liten)
- En del föreläsningar har varit väldigt bra, som Claes föreläsningar, Johan Lintons och den om Japan. Andra har varit mindre bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var svåra att hänga med i då det bläddrades fort mellan powerpointbilderna och inte sas så mycket om varje byggnad. » (Ganska liten)
- Somliga föreläsningar mer än andra. Särskilt Claes Caldenbys, medan Lisa Brunnströms har varit ofokuserade. Hon hade behövt läsa på bättre inför, och kanske hellre bara föreläsa om det hon kan, typ KF-kontoret etc.» (Ganska stor)
- Vissa föreläsare var ostrukturerade och verkade inte riktigt bekväma med ämnet.» (Ganska stor)
- Har dock varierat väldigt mycket beroende på föreläsare» (Ganska stor)
- För korta föreläsningar gentemot vad föreläsare ville ta upp. Ofta stressigt tempo sista halvtimmen...» (Ganska stor)
- Det har varit mycket bra föreläsningar och kunniga föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»13 35%
Ganska stor»13 35%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 2.86

- Utgick bara från anteckningar och åhörarkopiorna. En smärre hysteri utbröt kring boken The World History of Architecture som skulle visa sig ganska umbärlig» (Mycket liten)
- man kan använda internet som ibland ger bättre svar än kurslitteraturen» (Ganska liten)
- Internet har varit en mycket större hjälp. Läste nästa inte boken.» (Ganska liten)
- Främsta boken kändes omotiverad, svår engelska (uttryckte även Lisa själv). » (Ganska liten)
- Extremt mycket text som är svår att ta till sig.» (Ganska liten)
- Av böckerna har det mest varit a world history of architecture jag använt. Och det tycker jag ibland var lite väl pladdrig och oförståelig. Den beskrev hur saker såg ut, utan bilder. Och ibland så att en inte har en klar bild över händelseförlopp. Det var lättare att använda wikipedia för det mesta.» (Ganska stor)
- Instuderingsfrågorna var till väldigt stor hjälp.» (Ganska stor)
- Bra kursbok! (A world history) lätt och rolig att läsa ur» (Mycket stor)
- instuderings frågorna var utgångspunkten. böckerna var inte till någon nytta. man visste ju inte vad som var viktigt i dem, hur kan man då ta ut det man ska lära sig?» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»5 13%
Ganska dåligt»12 31%
Ganska bra»18 47%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 2.5

- Åhörarkopior, instuderingsfrågor m.m. kom alltid ca 2-4 veckor efter föreläsningen. Skulle väldigt gärna haft åhörarkopian när jag gick på föreläsningen för att ha möjlighet att anteckna på den.» (Mycket dåligt)
- Detta med att kopiera powerpoint-slides som Lisa lägger i sitt fack efter varje föreläsning måste ni verkligen hitta en bättre lösning på...» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att man bör få kompendier med föreläsningsslides i början av varje föreläsning, det gör att man kan fokusera på och anteckna det föreläsaren säger utöver vad som står på sliden. Detta har vi fått på tidigare utbildningar jag gått där vi varit ca 140 stycken, varje dag.» (Ganska dåligt)
- Slarviga på namngivning, dåliga häften (frågor felaktigt formulerade, felaktiga bilder osv), hålla tider och en allmänt otydlig administration.» (Ganska dåligt)
- Instuderingsfrågor var ofta väldigt sena, vilket gjorde att man inte kunde göra dem direkt efter föreläsningen när det som sagt var färskt i minnet.» (Ganska dåligt)
- Mer webbaserad info hade vart bättre.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra att ha åhörarkopiorna innan föreläsningen och instuderingsfrågorna i samband med föreläsningen.» (Ganska bra)
- Skulle velat få instuderingsfrågorna direkt efter föreläsningen, detta skulle ha förhindrat att jag halkade efter och fick panikplugga över lovet.» (Ganska bra)
- Borde finnas någon möjlighet att få åhörarkopior på nätet kanske utan bilder eller med länkar till bilder om det är problem med rättigheter.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra att få power pointen utskriven i förhand, med varje bild och plats för kommentarer vid sidan av. Det systemet har många andra utbildningar.» (Ganska bra)
- Som jag förstått det kom inte instuderingsfrågorna upp i tid på kurshemsidan. Borde även gå att fixa så att vi får tillgång till powerpointen på kurshemsidan, istället för att hämta ut papprena, kopiera/scanna alla sidorna osv. Känns som massa onödigt jobb..» (Ganska bra)
- Hade varit bra om instuderingfrågorna funnits online veckan därpå, ofta fick man vänta någon månad.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»7 18%
Har ej sökt hjälp»17 44%

Genomsnitt: 3.89

- via mejl och rasterna, som ska vara raster och inte frågestund????» (Mycket dåliga)
- Vissa föreläsare verkade dåligt pålästa om saker som inte specifikt gällde det de pratade om.» (Ganska bra)
- Ibland drogs det väl över i tid ganska mycket av vissa föreläsare, kanske rentav de flesta. Och det är inte säkert att taktiken att försöka klämma in några fler exempel på den och den stilen eller arkitekten är den bästa, utan snarare det att låta studenter få tid till att fråga om oklarheter etc.» (Ganska bra)
- Dock gör stor grupp att många nog drar sig för att fråga.» (Ganska bra)
- Lisa finns alltid att fråga i pauserna på föreläsningarna och svarar snabbt på mail. Springer man på henne i korridoren och har en fråga tar hon sig alltid tid. Det märks att hon är engagerad.» (Mycket bra)
- Väldigt hjälpsamma.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»27 71%
Har ej sökt samarbete»6 15%

Genomsnitt: 4.02

- Det har varit rätt mycket aktivitet i facebook-gruppen. Och så har jag pluggat tillsammans med vänner, även om det i stunder var väl ofokuserat.» (Ganska bra)
- Jag har haft bra kompisar att jobba med, men det har inte varit något som krävt för kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»2 5%
Låg»8 21%
Lagom»24 64%
Hög»3 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Det hade varit roligt och givande med till exempel seminarier där man diskuterar olika epoker och skillnader mellan dem, och tittar på byggnadsexempel.» (För låg)
- I jämförelse med projekten så var den för låg, och i relation till vad som krävdes av en på tentan, så alldeles för låg. Tentan var, i stort sett, ett skämt, och det säger många jag pratat med. Jag förstår att det blir lättare att rätta, men jag har ändå läst arkitekturhistoria förut där det var mer av en skriftlig salstenta, vilket ger en betydligt mycket mer utrymme att förklara sig. » (För låg)
- För mycket för en 7.5 p kurs» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»26 72%
Hög»5 13%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.08

- Ingen åsikt, läser som fristående kurs» (?)
- Jag hade gärna haft fler föreläsningar och mer fördjupning.» (Låg)
- Nu hade jag väl inte den bästa studietekniken iom att det var projekt samtidigt. Jag tror att många med mig har prioriterat projekt framför teorin - tyvärr! Kanske att det vore bättre att ha större delar av utbildningen då det bara är teoretiska kurser, och inte projekt samtidigt. Så att en kan koncentrera sig på dem enbart.» (Låg)
- Väldigt lite i början och mer mo slutet, speciellt eftersom många frågor kom ut så sent blev det mycket att göra mot slutet med.» (Låg)
- Parallellkursen tog mest tid. Det var bra att arkitekturhistoriakursen löpte på så lång tid.» (Lagom)
- Det var bra att tentan låg efter jul.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»6 15%
Godkänt»15 39%
Gott»10 26%
Mycket gott»6 15%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Röriga föreläsningar som saknar fasta tider för raster (oerhört bra att veta att det tex bara är tio minuter till rast när man börjar ha svårt att koncentrera sig, mer än 45 minuter i sträck är för långt). Dåligt med obligatorisk närvaro. Föreläsningarna bör vara såpass givande att eleverna VILL vara där. För mycket namn på byggnader och arkitekter. Efter avslutad kurs kan jag till exempel nämna massvis med byggnader och arkitekter från barocken, men jag har väldigt vag uppfattning om hur ett typiskt barockhus ser ut. » (Mycket dåligt)
- Jag skulle vilja att det förklarades tydligare vad som hände i omvärlden under arkitekturens utveckling. Det framgick väldigt tydligt i föreläsningen om le corbusier medan jag kände att det annars bara radades upp olika byggnader, deras arkitekter och byggår utan kontext.» (Dåligt)
- Jag har gått på föreläsningarna men har inte kännt att det funnits någon struktur i dem och det har varit svårt att få ut några bra anteckningar. Man klarar inte av att sitta och lyssna en hel förmiddag och få ut mer av tiden än första timmen. Det blir bara aldeles för mycket information på en gång och aldeles för enformig undervisning. » (Dåligt)
- Fick höra upprepade gånger hur svårt det är att hålla sig till årtal och dyl av föreläsare, men efter att ha läst kurslitteraturen förvånas jag över att föreläsare hade så svårt att hålla en röd tråd när kursboken gjorde det så bra.» (Godkänt)
- Visst, vi har ju gått igenom alla de viktiga delarna för arkitekturen i västvärlden. Men det var inte direkt någonting som överraskade ordentligt. Kanske kunde ha sagt någonting om hur araberna influerade renässansen. » (Godkänt)
- ett dåligt godkänt i betyg» (Godkänt)
- Jag tror jag hade lärt mig mer om det varit fler typer av examination, kryssfrågot är bra för ren fakta, men analysuppgifter hade gett mer ingående förståelse för mig.» (Godkänt)
- En rolig och intressant kurs. Tyvärr kommer den lite i kläm mellan matten och projektkursen.» (Gott)
- Bra föreläsare! Men ni måste lyfta fram kvinnorna i arkitekturen mer! Föreläsningarna visar på arkitekturhistorien som en kavalkad av gamla gubbar...det måste finnas en mer nyanserad bild. I annat fall: håll en föreläsning om varför det inte finns det.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen»
- instuderingsfrågorna»
- Upplägget med föreläsningar i kronologisk ordning och gästföreläsande.»
- Claes Caldenby.»
- Kvalitén på föreläsningarna. »
- Tentamensformen med flervalsfrågor.»
- Claes Caldenby som föreläsare.»
- Göteborgs arkitekturhistoria»
- Bra med inblicken i det japanska.»
- olika föreläsare»
- Instuderingsfrågorna. Prov med svarsalternativ.»
- lisa brunnströms powerpoins (dessa var riktigt bra och lyfte upp läsningen inför tentan)»
- Föreläsningen om Le Corbusier var mycket intressant, även Claes föreläsningar var väldigt bra!»
- Många gästföreläsare var väldigt bra, t.ex. Johan Linton. Föreläsningen om japansk arkitektur var också mycket givande.»
- Bra med att ha olika handledare samt att ha varierande personligheter inom ritsalarna. det skapar en bra grupp dynamik.»
- Instuderingsfrågorna var bra.»
- Claes Caldenby och Johan Linton»
- De bra föreläsningarna, som Johan Linton och Claes.»
- Claes Caldenby, hans föreläsningar var bäst!»
- Formen för kursen, kanske två tentor istället för en - då hade man som studerande fått djupare kunskap»
- tempot»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- prov som inte enbart är kryssfrågor, tycker det är viktigt att visa förståelse genom att skriva själv.»
- Snabbare med åhörarkopior och instuderingsfrågor.»
- Hör inte alltid det som föreläsarna säger även efter att man har sagt till dem, känns inte bra att säga till igen. Mikrofon?»
- Inget som jag kan komma på i nuläget, allt fungerade utmärkt. Kanske borde provledaren få lite hjälp under tentan. Det tog ungefär 35 min från det att man var klar med tentan tills man fick lämna salen, lite irriterande kan man tycka. »
- Föreläsningsupplägget - framför allt mer tydlighet och mindre byggnadskavalkad.»
- Föreläsningsmaterialet, rättare sagt föreläsarens egna manuskript, eftersom det inte gav en helthetsbild. Kände mig för det mesta förvirrad efter en föreläsning. Först när jag läste boken kände jag att jag fick klarhet.»
- fler pauser, max 45 min innan rast, koncentration blir svår att hålla uppe. släck inte ner så mycket i salen, blir mörkt och svårt att anteckna. instuderingsfrågorna borde/ska vara lättare att besvara efter att man varit på föreläsningen.»
- Tentan behöver bli bättre och svårare. En större samhällsteoretisk blick. Mer postmodernism. Det är ändå en stil och hel teoriströmning som är grundläggande för vår samtid. Många av mina kursare skulle inte ens kunna försöka att förklara vad postmodernism innebär.»
- lära er att behärska online och webben. Lägg ut frågor, länka till bilder (ifall upphovsrätt saknas), kanske dokumentärer som finns massor av på flera ställen. »
- Föreläsningarna, gå igenom de olika stilarna mer grundligt så att man har koll på vad föreläsaren pratar om.»
- lyssna på kursrepresentanterna, väl diskuterat.»
- mer enhetligt, att allt material är ute i tid, mer strukturerat.»
- Mer struktur och tydlighet»
- Dokumenten borde läggas ut snabbare på kurshemsidan. Kursledaren Lisa Brunnström verkar väldigt nervös och framstår som om hon inte alls vill hålla i kursen. Det skulle hjälpa väldogt mycket att ha en kursledare som hade mer koll på läget, la ut dokumenten i tid och som inte skyllde ifrån sig när hon får kritik.»
- Tyvärr var inte Lisa Brunnström särskilt bra i rollen som kursansvarig och föreläsare. Hon gjorde ett osäkert intryck.»
- Översikt och sammanfattning då man aktivt försöker hjälpa eleven att förstå varför och hur olika arkitekturstilar utvecklas. »
- tycker att hela studentportalens utformning är klumpig. Kurslitteratur och övrig information i hemsidan tar en viss tid för vänjning. I början av varje kurs använder sig alla kursansvarige av olika tillvägagång när de delar ut material. ping pong, studentportal osv. »
- Hade velat haft instuderingsfrågorna innan föreläsningarna så man har ett underlag. Aldeles för lång tid att sitta och lyssna i sträck. »
- Frågor ut till studenterna snabbare och mer självsäkerhet hos kursansvarige. Kändes som att hon ofta skyllde i från sig om något i pp-arna inte stämde, kändes osäker och obekväm i rollen som föreläsare vilket tyvärr påverkar kvaliteten på föreläsningarna.»
- Instuderingsfrågor snabbare, föreläsare som vet under vilken tidspress de jobbar. Hellre mindre/kortare raster än stressiga föreläsningar.»
- jämnare utlärning bland föreläsarna, vissa var kanonbra och tog upp det väsentliga och viktiga och beskrev det på ett sätt man förstår. Vissa andra pratade om oväsentliga saker och kunde spåra ut i andra banor än vad föreläsningens syfte var. Alla borde lära sig att det viktigaste är att ta upp den viktigaste faktan. »

16. Övriga kommentarer

- Tummen upp för Lisa Brunnströms pedagogiska upplägg av kursen!»
- Lisa Brunnström behöver bli lite mindre mamma. Vi behöver inte daltas med! All info behöver inte sägas tusen ggr. Och å andra sidan behöver Claes Caldenby bli mindre patriark. Han har en tendens att köra över folk lite.»
- Jag skulle gärna haft en mer övergripande kurs i historia, eller att man läser 7,5 poäng per läsår. »
- Jag hade tyckt att det vore bättre om kursen och alla föreläsningar hölls under tex en 3 veckors period snarare än att det var löpande under hela terminen. Hade varit lättare att se sammanhang. Man hade liksom glömt bort första föreläsningen när det var dags för tentan. Kändes som att man läste om antiken för första gången nu när man började plugga för tentan.»
- Intressant kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från