ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-1 Matematisk analys, MVE045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-19 - 2010-10-31
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Wolfgang Ahrendt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»4 20%
Cirka 20 timmar»4 20%
Cirka 25 timmar»7 35%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»3 15%
50%»1 5%
75%»5 25%
100%»11 55%

Genomsnitt: 4.2

- Övningarna fungerade inte för mig. För lite vettiga diskussioner jämförelse med vad jag vill ha ut av den sortens övningstillfälle!» (50%)
- Jag brukar ej gå på övningarna utan läser bäst hemma» (75%)
- Alla (nästan) föreläsningar, endast ett övningstillfälle.» (75%)
- Kom 20 min sent till en föreläsning» (100%)
- Om "undervisningen" = föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 25%

Genomsnitt: 2.05

- Målen i en mattekurs känns inte jätte viktiga då man behöver lära sig allt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- har inte funderat kring målen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Tyckte att tentan i år dåligt representerade det väsentliga i kursen.» (Nej, inte alls)
- Lite för krånglig tenta. » (I viss utsträckning)
- MATLAB?Inlämningsuppgifter? Kanske lägga till lite mindre uppgifter som testar grunderna inom varje område » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»9 45%

Genomsnitt: 3.15

- Om man under en föreläsning spenderar 80% av sin koncentration på att försöka tyda det som skrivs på tavlan blir det svårt att lära sig något.» (Ganska liten)
- Från början hamnade jag lite efter, och då var det svårt att hänga med på föreläsningarna (iom. att jag valde att inte läsa ifatt allt innan nästa föreläsning)» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»9 45%

Genomsnitt: 3.3

- Ibland kändes det som de rekommenderade uppgifterna inte gav det man behövde. » (Mycket stor)
- Jag fick nästan helt förlita mig till de uppgifter som boken erbjöd för att plugga inför tentan.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»12 63%

Genomsnitt: 3.63

- Bäst om det funnits lösningar till alla tidigare tentor» (Ganska bra)
- För mig är det viktigt att alltid kunna komma åt sidan.» (Mycket bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»5 25%

Genomsnitt: 3.95

- Tråkigt att inte ha möjlighet att ställa frågor dagarna innan tentan då alla föreläsningar var i början på veckorna. Man hade kunnat lägga in ett extrapass med övning på fredagen sista veckan då det var många som hade frågor.» (Ganska bra)
- Mycket bra under övningar och lektioner men synd att vi inte hade möjlighet att ställa frågor ens över mejl under sista veckan när vi studerade inför tentan eftersom han var bortrest. » (Ganska bra)
- Mycket bra i helhet. Det hände dock att Peter inte ville utveckla vissa uppgifter utan att ge en konkret förklaring till varför. Och vid ett par tillfällen hade publiken svårt att förstå en lösning, jag minns att jag och i alla fall fyra andra runt mig skakade febrilt på huvudet när Peter frågade om vi hängde med. Det borde han tolkat som att vi behövde en bättre förklaring!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»5 25%

Genomsnitt: 4.1

- Vi är ett gäng som alltid pluggar tillsammans» (Mycket bra)
- Jag och mina vänner valde att studera tillsammans mot slutet av kursen. Innan dess hade jag inte sökt något sammarbete.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 35%
Hög»10 50%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.65

- Hade varit bra om läraren hade markerat fler uppgifter att göra i kursen. Hade också varit bra om man hade valt fler svårare uppgifter då de flesta var relativt lätta jämfört med uppgifterna på tentan.» (Låg)
- Mattekurser kräver alltid mycket energi...» (Hög)
- Alla andra kurser har varit lätta i jämförelse med denna» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»12 60%
Hög»6 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Läste bara denna kursen» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»6 30%
Gott»4 20%
Mycket gott»8 40%

Genomsnitt: 3.9

- Intressant innehåll.» (Godkänt)
- Bra kurs, dålig tenta.» (Godkänt)
- Hade vart mycket gott om tentan vart lite enklare(smidigare), bra med en dugga för bonuspoäng.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter :) och duggan.»
- handledarledda övningstillfällen»
- Läraren, känns erfaren och kunnig och har haft kursen länge.»
- Bra exempel. Bra föreläsare.»
- Det var jättebra att det stod så tydligt på hemsidan vilka kapitel som gicks igenom varje vecka, och vilka tillhörande uppgifter man kunde räkna på. Detta får jättegärna behållas till kommande år.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- SKRIV STÖRRE SÅ MAN SER VAD SOM STÅR OCH SLIPPER FRÅGA. Peter borde skriva större på tavlan av samma anledning som han inte viskar till publiken. Hamnar man på fel rad eller fel sida så missar man en hel del, enbart på grund av att man inte förstår det som står på tavlan. Att inleda kursen med att säga att "Jag skriver litet. Deal with it." är kanske inte helt rätt attityd...»
- Jag skulle ha önskat att det fanns lösningar till samtliga gamla tentor.»
- lättare tenta»
- Hastigheten under föreläsningarna kanske kan regleras då den nu är samma för lätta och svåra delar. (=> långsam vid lätta delar, snabb vid svåra) I stor utsträckning drog föreläsningarna över in på rasten och slut tid för föreläsning. Detta tror jag kan orsaka viss stress/irritation från elever vilket kan försämra koncentrationen. Kan det vara så att kursen har för mycket innehåll? Det var ju samtidigt så att det inte hans med varken repetition eller genomgång av en hel gammal tenta. Samt att nytt material infördes fram till sista lektionen i vecka 7.»
- Schemat skulle kunna göras bättre för denna kurs, Lite mer tid mellan de två övningarna skulle vara bra.»
- Fler och svårare uppgifter»
- Skulle vilja ha haft facit till alla utlagda tentor. Känns väldigt meningslöst att räkna igenom en tenta när man inte har någon aning om man har räknat rätt eller fel.»
- Sprida ut övningstillfällena mer under veckan»
- Jag kände inte att jag innan tentan kunde greppa hur svåra de uppgifter som skulle komma på tentan var. Och då jag studerade mycket utefter uppgifterna i boken, skilde sig dessa stort vilket blev lite av en chock på tentan. Ni kanske, på något sätt, ska vara tydligare med att beskriva vilka sorters uppgifter (dvs. hur tung kunskap man behöver ha) som kommer ställas.»

16. Övriga kommentarer

- Om Tentor (dugga) ska hållas på en helg bör den läggas senare än 8:30 då kollektivtrafiken körs mer sällan på helger vilket betyder att det ibland inte går att ta sig dit så tidigt. Allmänt för alla kurser har Chalmers övervägt att spela in föreläsningar för publicering på internet? En annan möjlighet hade varit att använda en projektor så att lärarens anteckningar blir digitala och elever slipper anteckna som kan vara distraherande för en del.»
- Frågorna på tentan kändes i regel mycket svårare än de i boken»
- Mycket bra och pedagogisk föreläsare»
- Mycket bra kurs!»
- Peter stod ibland framför det han skrev på tavlan under föreläsningar, vilket gjorde att man inte alltid såg vad han skrev. Detta blev ganska jobbigt när man var tvungen till att skriva ner anteckningar konstant pga. det höga tempot under föreläsningarna. När man fick vänta med att skriva ner vad Peter nyss pratat om tills han flyttat sig, hann han också påbörja nästa grej innan man hunnit skriva ner de föregående anteckningarna. Kort och gott, det vore trevligt om Peter kunde tänka på att kanske stå lite mer vid sidan av vad han skriver, eller höja upp tavlan så att det han skriver syns ovanför läraren, så kommer han underlätta studenternas antecknande.»


Kursutvärderingssystem från