ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Logistikens grunder, SJO180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

19 svarande

Högst 5 timmar»2 10%
Cirka 10 timmar»6 31%
Cirka 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»2 10%
25 timmar eller mer»4 21%

Genomsnitt: 3

- Praktikfallet och de 17 inlämningsfrågorna tog en hel del tid.» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»2 10%
50%»1 5%
75%»11 57%
100%»4 21%

Genomsnitt: 3.78

- Själva undervisningen har varit genomgång av de kapitel jag ändå läst själv hemma så det kändes ganska ovärt att gå på dem. De första var jag på, innan kapitelgenomgången började.» (25%)
- Han bara rabblade listor som stod i boken och citerade boken ordagrant, meningslösa föreläsningar. » (25%)
- Då det var mycket fritt arbete och föreläsningarna höll sig väligt mycket till samma info som boken valde jag att på egen hand göra klart uppgifterna istället för att medverka på föreläsningarna.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 31%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 31%

Genomsnitt: 2.57

- Finns inga på Pingpong. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»4 26%

Genomsnitt: 2.26

- Oklart då mål saknas. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Förkunskapen om ekonomi saknas därför kan det vara svårt att .förstå allt. Lägg denna kurs efter ekonomikursen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.94

- Jag tycker att både gruppuppgiften och hemtentan var bra och undervisande.» (Ja, i hög grad)
- Endast inlämningsuppgifter har genomförts.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Var ingen tenta» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.26

- läraren har endast läst direkt ur boken, vilket man kan göra på egen hand.» (Mycket liten)
- Mycket dåligt upplägg av kursen, läraren sa exakt vad som står i kursboken under de få föreläsningar vi hade, ingenting utöver det. Kursen startade med ett grupparbete och 3-4 föreläsningstillfällen då det var "eget arbete" utan undervisning. Det hade varit mycket bättre att starta kursen med några introduktionsföreläsningar i ämnet. Det blir väldigt svårt,tråkigt och konstigt att starta ett helt nytt ämne med ett grupparbete utan att ha någon kunskap i ämnet. Lärde mig ingenting av läraren utan den kunskap jag tillägnat mig är det jag läst mig till i boken samt grupparbetet. Meningen med en föreläsare är ju att h*n skall ta upp saker utanför kurslitteraturen, inte ta vad som står i boken rakt av föreläsning in och föreläsning ut. Dåligt också att föreläsaren inte hade några föreläsningsslides och inga föreläsningsanteckningar/extra kursmaterial som lades ut på kurshemsidan. Om man är sjuk skall man ha chans att läsa in missad föreläsning via slides. Mycket dåligt av läraren att inte ha rättat duggan från introduktionskursen som vi gjorde i augusti. Hade han gjort det hade man kanske haft ett litet "hum" om hur man låg till och om man hade chans till bonus vid kursexamination. Mycket dåligt också att läraren inte ansträngt sig/engagerat sig över att skapa en riktig tenta/hemtenta utan kursen examinerades genom att svara på diskussionsfrågor ur boken. Läraren var trevlig men väldigt oengagerad och detta måste ändras till kommande kurser! Han gjorde ett roligt och intressant ämne tråkigt. Det värsta av allt är att då jag och flera andra studenter talat med studenter i högre årskurser så har det framkommit att läraren körde kursen på exakt samma sätt förra året. Man börjar undra om det finns någon mening med att skriva kursutvärderingar överhuvudtaget då jag tvivlar på att fjolårets studenter var nöjda med upplägget. Föreläsaren måste bytas ut eller radikalt ändra sitt upplägg av kursen samt engagera sig mer. Mycket dåligt! Det tar ner hela utbildningen och detta är vårt huvudämne då vi ju läser "sjöfart och logistik". För att säga något positivt också: grupparbetet var intressant och roligt då man väl kom underfund med hur man skulle göra, men det är inte "snällt" mot studenterna att starta kursen med ett ganska svårtolkat grupparbete i ett helt nytt ämne utan introduktion på några föreläsningsgångar. Ändras detta inte till nästa logistikkurs vi skall ha (med samma lärare har jag hört) kommer jag och många kurskamrater med mig att bli besvikna. Varför kan vi inte få ha Lumseden som lärare istället? Han är ju en känd logistikprofil som finns på Chalmers och som har skrivit litteratur i ämnet. Vilka lärare undervisar i logistik på campus Johanneberg? Någon annan som kan entuismera sina studenter och som är engagerad måste väl finnas? Ge oss lite kvalitet! Vi satsar trots allt pengar i form av csn-lån på vår utbildning. Då vill man inte sitta och läsa en kursbok på egen hand utan även få ut lite av undervisningen. Läraren lade också varannat föreläsningstillfälle som "eget arbete" - då fanns han visserligen tillgänglig men höll ingen undervisning i ämnet. ÄNDRING TACK!!!!» (Mycket liten)
- Har som sagt kunnat läsa in mycket på egen hand.» (Ganska liten)
- Då föreläsningarna enbart varit en genomgång av kapitel i boken (i rask takt) anser jag att det är oklart att veta hur detta har påverkat min inlärning.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»10 52%

Genomsnitt: 3.42

- Kursboken var det enda som fanns att tillgå, inget annat material lades ut. Kursboken var inte särskilt välskriven, testa hellre en annan bok till nästa kulls studenter.» (Ganska stor)
- I och med att föreläsnignarna inte tog upp annat än det som stod i boken var boken den inlärningskälla som gav mest.» (Ganska stor)
- Boken var dåligt skriven, ibland undrade man om den är översatt av någon som inte är så bekantad med det svenska språket.» (Ganska stor)
- Vi har jobbat väldigt mycket med boken. Dock är boken ganska dålig och svårförstådd då de uttrycker sig mycket konstigt. Som att någon översatt från engelska via Google-translate = en hel del konstiga uttryck och fel. Känns som det knappt lagts tid på språket.» (Mycket stor)
- Framförallt eftersom boken var hemtentan. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»4 21%
Ganska dåligt»4 21%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.47

- obefintligt» (Mycket dåligt)
- Fanns inget» (Mycket dåligt)
- Användandet av pingpong har varit i det närmaste obefintlig. Utdelat material har sträckt sig till Praktikfallet. » (Ganska dåligt)
- inget delades ut, endast inlämningar via pingpong» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»4 21%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.26

- Mail föredrogs enligt lärare, men denne var mycket långsam med ett svara.» (Ganska bra)
- Möjligheterna har funnits, svaren har dock inte alltid varit adekvata. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.73

- Mycket bra med två av tre gruppmedlemmar.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 31%
Hög»10 52%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.84

- Frågorna i boken kombinerat med praktikfallet och en konstant känsla av att inte veta vad man skall göra har gjort att arbetsbelastningen har varit hög. Högst på terminen. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 57%
Hög»5 26%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»4 21%
Godkänt»7 36%
Gott»6 31%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.1

- Ämnet i sig är mycket intressant och roligt men kursupplägg och oengagerad lärare gjorde tyvär ett roligt ämne tråkigt.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemtentan och gruppuppgiften var bra, men vi kunde behövt lite mer genomgång innan vi började med gruppuppgiften, men det gick ju bra till slut.»
- Farhid Rogani»
- Grupparbetet om det introduceras efter några introduktionsföreläsningar i ämnet.»
- Genomgångar av utvalda kapitel i boken»
- examinationen dvs inlämning istället för tentamen »
- inte mycket»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske antingen skippa föreläsningarna om läraren bara ska läsa ur boken eller ändra och gå igenom lite andra saker mer.»
- Mer intro till inlämningsuppgift.»
- inget»
- Byt lärare! Läraren bör åtminstonde orka anstränga sig att sätta ihop en egen tenta/hemtenta och inte examinera genom diskussionsfrågor ur boken.»
- Vill gärna ha lite föreläsningar som ger tips och trix till hur man kan tackla logistiska problem som praktikfallet. Annars blir det en ren gissningslek. Vilket inte känns särskilt bildat. »
- Praktik fallet»
- bättre introduktion till projektfallet»
- Föreläsningarna. Allt som sas kunde man läsa själv i boken, istället bör han försöka att intressera eleverna istället för att bara göra listor på tavlan, ganska meningslöst»

16. Övriga kommentarer

- Farid är en bra och rolig lärare när han undervisar saker utan bok, inför duggan t ex eller i början av kursen.»
- Som tidigare nämnt kommer jag att bli mycket besviken om detta inte tas på allvar. Jag tycker om logistik som ämne, det var därför jag sökte utbildningen, men kräver bättre undervisningskvalite! Är oroad inför nästa logistikkurs med samma lärare...kommer det att bli en upprepning av detta kursupplägg ? Varför görs inget åt förändring då detta pågår år efter år?»
- helt värdelöst praktikfall. man fick i stort sett ingen hjälp och när man bad om hjälp fick man "gör vad ni vill, bara ni kan motivera det". det var väldigt svårt att komma igång med praktikfallet då ingen kunde något om logistik innan kursen. allt man lärde sig var ifrån kurslitteraturen, föreläsningarna bestod av att läraren farid rohani ritade av figurer från boken. helt onödigt att ens gå dit. vi har inte fått tillbaks våran dugga som vi gjorde första veckan på chalmers och givetvis inte heller praktikfallet eller något slutbetyg på kursen. jag ger läraren och kursen 0 av 5 i betyg.»


Kursutvärderingssystem från