ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Projekt, DAT065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»6 37%
Minst 35 timmar»7 43%

Genomsnitt: 4.18

- Dock väldigt ojämnt fördelat för oss i vår grupp. där de första veckorna var minst 35 timmar, medan det sista veckorna högst 15 timmar.» (Cirka 30 timmar)
- Över 35 timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»2 12%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 87%

Genomsnitt: 4.5

- Har inte vart någon undervisning» (0%)
- Undervisning?» (0%)
- Ingen direkt undervisning i ett projekt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 50%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.12

- Vore tacksam ifall man kunde får tag i kursmålen, över lag oklart vad syfte med kursen är. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Ingen tydlig information om vad som krävs från studenten i början av kursen. man ska göra ett projekt, men vad krävs av det här projektet? Rapport, föredrag? mer info.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Svårt och svara på men antar att det är rimligt att vi ska klara av att utföra ett projekt nu..» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»9 64%

Genomsnitt: 3.42

- Individuella betyg baserat på ett grupparbete blir aldrig bra, handledare måste ha mycket bättre insyn» (Nej, inte alls)
- Om med examination menas rapport och redovisning så både ja och nej, då det bara är halva gruppen som redovisar.. » (Ja, i hög grad)
- Ej tenta.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»9 60%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.6

- vilken undervisning?» (Mycket liten)
- undervisning?» (Mycket liten)
- ingen undervisning i denna kurs...» (Ganska liten)
- Med undervisningen antar jag att det menas kontakt med handledare. Våran handledare, Sakib, har varit mycket bra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»11 73%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 1.66

- Ej kurslitteratur har efterfrågas.» (Mycket liten)
- Har inte, med förståelse, funnits något material att tillgå» (Mycket liten)
- projekt kurs» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur. » (Mycket liten)
- litteratur?» (Mycket liten)
- Inget direkt kursmaterial heller.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»5 33%
Ganska dåligt»4 26%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.13

- Under det första veckorna av projeket så var kurshemsidan total felaktigt, vilket skapade mycket förviring för oss » (Mycket dåligt)
- Fanns det någon webbsida och utdelat material? har isåfall missat detta totalt....» (Mycket dåligt)
- Varför ens ha en kurshemsida där 50% av informationen där är mellan 1 och 2 år gamla? Antingen skicka ut all relevant information via mail, eller uppdatera sidan helt. Samarbetet med Sakib har dock fungerat bra!» (Mycket dåligt)
- Inget utdelat material. » (Mycket dåligt)
- mer guidelines om vad som skall in och vilka datum som gäller för inlämning skulle blivit informerat om tidigare i kursen» (Ganska dåligt)
- Tog väldigt lång tid för till exempel information angående redovisning av projekt att komma upp. Borde funnits där redan när kursen drog igång. » (Ganska dåligt)
- Samma.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»3 18%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»5 31%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.25

- Hade varit bra att ha en lärare som är riktigt duktig på android, då det känns som många gör projekt inom detta område» (Ganska dåliga)
- Har inte sökt hjälp på det sättet» (Ganska bra)
- Sakib <3» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Delar av gruppen gick utomordentligt, delar av den gick inte att kommunicera på vettig nivå.» (Ganska bra)
- Starkt samarbete i vår grupp» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»5 33%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.6

- Väldigt hög, men detta beror på det individuella projektets storlek.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»7 43%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.81

- Dock väldigt ojämnt fördelat så som vi hade lagt upp projektet.» (Hög)
- Denna kurs tillsammans med ytterligare omfattande kurs och en tredje engelska kurs på det gjorde att det var en väldigt tuff period.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 18%
Gott»5 31%
Mycket gott»8 50%

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul med projekt, administrationen kunde varit bättre och fler avstämningar med handledarna skulle vart bra. » (Gott)
- Mycket kul att få välja ett projekt själv och sedan utföra. Mer sådant!» (Mycket gott)
- Kul med lite valfrihet!» (Mycket gott)
- kul att få göra något större, mer sånt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duktiga handledare!»
- Egen projektidé. Grupparbete. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förtydliga kursmål, Förtydliga er roll i kursen, och som handledare.»
- Kursadministrationen som inkluderar hemsida och information. Kursmål och krav för de olika delarna av examinationen. Sätta ut 5 punkter som rapporten ska innehålla känns hastigt och ogenomtänkt...»
- Bredare kompetens bland lärare»
- vet ej.»
- mer involverade handledare»

16. Övriga kommentarer

- Android tutorial som kurslitteratur?»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.31

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.31
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från