ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-2 Reglerteknik, ERE102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-02-01
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»7 20%
Cirka 20 timmar»6 17%
Cirka 25 timmar»10 29%
Cirka 30 timmar»7 20%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.85

- borde jobbat mkt mer. svåraste kursen i kandidaten utan konkurrens» (Högst 15 timmar)
- Svårt att uppskatta, men alldeles för lite känner jag nu på slutet.» (Cirka 20 timmar)
- Alldeles för mycket tid!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»3 8%
50%»5 14%
75%»12 35%
100%»13 38%

Genomsnitt: 3.97

- De flesta föreläsningar, knappt på storgruppsövningar och inte alls på räknestugor. Borde ha gjort det.» (75%)
- Egardt är en av de bästa föreläsarna jag haft under min tid på Chalmers. Trots att jag inte förstår ämnet var han mycket intressant och lätt att lyssna på.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Målen är svåra att förstå»6 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 52%

Genomsnitt: 2.35

- Svåra att förstå i början pga termeinologi och att man inte har kunskap om vad olika saker betyder. I slutet av kursen är de ganska lätt att förstå» (Målen är svåra att förstå)
- Inte läst målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svåra att förstå för den som inte varit i kontakt med något liknande tidigare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket ambitiöst kurs-PM!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 58%
Nej, målen är för högt ställda»14 41%

Genomsnitt: 2.41

- Kursen innehåller så mycket saker att det är svårt att hinna med allt. Och mycket av grejerna känns svåra och bygger på förkunskaper som vi inte har. T.ex. flervariabelanalys.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Allmänt uppfattning verkar det vara att på D saknas förkunskaper i form av obligatoriska kurser. Stämmer det?» (Nej, målen är för högt ställda)
- Denna kurs är helt uppåt väggarna. Med samma mängd arbete nedlagt fick jag en femma i Envariabelanalys. Här är jag allvarligt orolig för att över huvud taget klara kursen. Jag har tenterat kursen 7 gånger och studerat mycket seriöst 3-4 gånger av dessa. Kursen är innehåller alldeles för många moment.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag kan inte säja så mycket om detta, iom att jag inte tycker målen är tydliga nog.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Förkunskapskrav som vi inte har läst gör att målen är helt orealistiska.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi har faktiskt inte läst flervariabelanalys, vilket får ses som en stor black om foten i den här kursen» (Nej, målen är för högt ställda)
- Min slutsats är att Data inte har tillräckligt stabil matematisk bakgrund för kursens svårighetsgrad, och inte förmår att sätta upp fysikaliska samband. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»5 14%
I viss utsträckning»7 20%
Ja, i hög grad»17 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 14%

Genomsnitt: 2.64

- Examinationen var ett skämt, grundtanken var bra. 10p enkla frågor och 20p på räkneuppgifter i stil med resten i kursen. Men när vi fick tentan, var de tydligt att detta inte var fallet! Dessutom så är det väldigt mycket delade budskap, vi får ha med oss physics, vi får inte ha med den, det gjorde ingen skillnad i slutändan, men de är irriterande att man inte har sakerna klart för sig från början» (Nej, inte alls)
- Examinationen kändes som den tillhörde en kurs i Avancerad Reglerteknik. Dvs, alldeles för svår i förhållande till vad vi lärt oss i kursen och de uppgifter som vi haft som underlag att räkna på.» (Nej, inte alls)
- Svårt att säga då jag inte kan påstå att jag kan kursen.» (I viss utsträckning)
- Detta var utan tvekan den svåraste tentan jag skrivit på Chalmers och upplevde den som alldeles för svår i jämförelse med de typer av uppgifter vi fått öva på.» (I viss utsträckning)
- Väl utformad tenta utan överraskningar. Dock skiljde den sig åt (i positiv bemärkelse) från tidigare års tentor, så det var svårt att veta exakt vad som skulle examineras, när man tentapluggade.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»15 44%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.61

- Mycket svårt att hänga med när sitter och försöker förstå viss komplexmatte och diverse andra koncept man inte har lärt sig. » (Mycket liten)
- Det är i princip omöjligt att första vad Bo säger. Han är inte pedagogisk för fem öre! Det känns som han pratar ett väldigt avancerat akademiskt språk. Det är ett språk som varken jag, eller någon av de andra jag hört som läst kursen förstått. Det är säkert helt korrekt, men det krånglar bara till denna, redan svåra kurs ytterligare jättemycket. När Bo tog upp exempel så gjorde han även väldigt stora hopp i sina ekvationer, vilket gjorde det mer eller mindre omöjligt att ens försöka hänga med. Jag försökte fråga en gång för att förstå, men med det akademiska språk han använder förstod jag inte ens när han förklarade. Detta förstod jag först senare när jag frågade en av hjälplärarna, som talar samma "språk" som vi studenter. Det enda som faktiskt gav någonting var att gå övningstillfällena, när uppgifter räknades på tavlan. Då förklarade ofta läraren på ett begripligt språk så att vi som lyssnade åtminstone förstod vad det handlade om.» (Ganska liten)
- Tyckte föreläsningarna var för avancerade redan från början men att räkneövningarna var mycket bra för förståelse» (Ganska liten)
- Alla som jobbar med kursen har gjort ett bra jobb» (Ganska stor)
- Grymt givande föreläsningar.» (Mycket stor)
- Som sagt, väldigt bra föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Vilka delar av kursen är svårast och borde ägnas mer tid?

34 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Inga»1 2%
LTI-modeller»10 29%
Modellering»16 47%
Tillståndsmodeller»15 44%
Frekvensanalys»15 44%
Stabilitet»19 55%
Dimensionering»22 64%
Filter»10 29%
Implementering»16 47%

- allt är jättesvårt :(» (Modellering, Tillståndsmodeller, Frekvensanalys, Stabilitet, Dimensionering, Filter, Implementering)
- Tror att allmän förståelse är viktigast att lägga krutet på.» ()
- Det borde läggas tid på att sammanfoga de olika delarna, det är bara massa olika svåra ämnen just nu.» ()
- Mycket svårt att säga då i princip allt borde ägnas mer tid vid. » (Modellering, Tillståndsmodeller, Dimensionering, Implementering)
- Allt! Men det finns för lite tid och för mycket som måste läggas mer tid på.» (LTI-modeller, Modellering, Tillståndsmodeller, Frekvensanalys, Stabilitet, Dimensionering, Filter, Implementering)
- Jag tycker luckor uppstår i lärandet eftersom det är en hel del moment som finns just nu i kursen. Känns som man får fragment av kunskap mer än sammanhängande.» (LTI-modeller, Modellering, Tillståndsmodeller, Frekvensanalys, Stabilitet, Dimensionering, Implementering)
- Alla delar (utom filter) » (LTI-modeller, Modellering, Tillståndsmodeller, Frekvensanalys, Stabilitet, Dimensionering, Implementering)
- Allt är jättesvårt! » (LTI-modeller, Modellering, Tillståndsmodeller, Frekvensanalys, Stabilitet, Dimensionering, Filter, Implementering)
- Vad som helst som ger mig godkänt på tentan. Jag vill få examen :(» ()

8. Hur skulle du vilja ändra prioriteringen mellan olika kursmoment?

34 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Inga ändringar»4 11%
Fler föreläsningar»5 14%
Färre föreläsningar»2 5%
Fler övningar»11 32%
Färre övningar»1 2%
Fler räknestugor»14 41%
Färre räknestugor»0 0%
Fler inlämningsuppgifter»3 8%
Färre inlämningsuppgifter»9 26%
En eller flera duggor under kursens gång»21 61%

- Med en dugga efter tillståndsmodellerna hade jag kanske bättre insett att det var dags att lägga i en högre växel.» (En eller flera duggor under kursens gång)
- Alternativt bättre, lärde mig inget på varken dom eller labbarna. » (Färre inlämningsuppgifter)
- Inlämningar och labbar tog jättemycket tid och vi körde fast hela tiden. Till slut fick vi in dem och blev godkända men lärde oss / förstod nästan ingenting ändå. Jag hade hellre lagt all den tiden på att räkna övningar och delta i räknestugor.» (Fler övningar, Fler räknestugor, Färre inlämningsuppgifter)
- Räkneövningarna bör göras om, de som visar räkneuppgifterna bör räkna igenom dom en gång extra så det inte blir förmycket räknefel och bökiga räkningar. Om vi har två timmar på oss, så är det bra om det är så få omvägar som möjligt.» (Fler övningar, Fler räknestugor, Färre inlämningsuppgifter)
- Räknestugor är de tillfällen då jag har lärt mig något. Tycker det borde vara ett tillfälle per dag minst om vi tvunget ska ha en kurs vi inte har tillräckliga förkunskaper för.» (Färre föreläsningar, Färre övningar, Fler räknestugor)
- Ska det vara samma föreläsar kan nästan föreläsningarna tas bort helt, då det ändå inte är många (om någon?) som förstår vad han pratar om.» (Färre föreläsningar, Fler övningar, Fler räknestugor, Färre inlämningsuppgifter, En eller flera duggor under kursens gång)
- Jag tyckte som sagt att det var övningarna som faktiskt lärde mig något. Duggor tror jag skulle va bra för att kolla av om man kan det som förväntas för nu kunde jag inte alls mycket på tentan men kunde de uppgifter vi skulle räkna varje vecka.» (Fler övningar, Fler räknestugor, En eller flera duggor under kursens gång)
- Svårighetsgraden är extremt stor mellan första och andra förberedelserna inför vattenlaborationerna. Att tolka vad man skulle göra i förberedelserna var ofta svårt med. Beroende hur innehållet är i framtida kurs omgångar kan fler räknestugor hjälpa. Detsamma gäller föreläsningar.» (Fler föreläsningar, Fler räknestugor, En eller flera duggor under kursens gång)
- Vettigare inlämningsuppgifter, mer begripliga föreläsningar..» (Färre inlämningsuppgifter, En eller flera duggor under kursens gång)
- Fler och mindre uppgifter att göra, speciellt i början så man hänger med hela tiden. » (Fler övningar, Fler räknestugor, Fler inlämningsuppgifter, En eller flera duggor under kursens gång)
- Plocka bort inlämingsuppgifterna, de tar tid jag kunde lagt på att räkna uppgifter och de ger inte särskilt mycket imo.» (Färre inlämningsuppgifter, En eller flera duggor under kursens gång)
- Var lite för lite räknestugor, men det var ypperligt att man kunde ändå gå till hjälplärarnas kontor för hjälp! Extra bra med att ni la in fler räknestugor i slutet inför tentan!» (Fler räknestugor, En eller flera duggor under kursens gång)
- Svårt att ge ett svar på detta då jag personligen avskyr räknestugor. Inte för att idén i sig är dålig (det är ett mycket bra koncept), utan på grund av andra både yttre och inre omständigheter. Den yttre omständigheten är att trots att vi studenter nog får betraktas som vuxna i åldersmässig bemärkelse, har många svårt att uppföra sig och visa sina kursare hänsyn. Det är helt enkelt för svårt att koncentrera sig i en studiemiljö när man måste lyssna på alla andras tjat. Mitt eget, inre motstånd, består i att jag har mycket svårt att be om hjälp när andra hör på. Jag vill inte visa min okunskap. Det är en sak om man kört fast på ett exempel där man lyckats komma en bit och förstår vad man håller på med. Det är en helt annan femma att behöva fråga om något där jag inte ens förstår lösningen och svaret. Tyvärr.» (Fler övningar, En eller flera duggor under kursens gång)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»7 20%
Ganska liten»12 35%
Ganska stor»12 35%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.32

- Den är väldigt komplex och förklarar på ett tafatt sätt som inte lämpar sig för någon tycker jag.» (Mycket liten)
- Sämsta boken jag använt mig utav. Helt plötsligt från ingenstans kommer det in formler och feta uträkningar som är helt obegripliga, utan att ens förklara vad alla variabler står för och är. En sjukligt opedagogisk bok som definitivt behöver bytas ut. Hela kursen skulle också behöva bli utbytt, men det är en annan femma.» (Mycket liten)
- Hur den här boken kan rekommenderas är för mig en stor gåta! Av alla jag pratat med (ca 20 pers iaf) så är det INGEN som tycker att boken är vettig! Kan det vara så att den rekommenderas för att författaren är verksam på Chalmers? Den använder sig av ett språk som kanske är lämpligt för personer som läst kurser i reglerteknik tidigare och kan en del sedan innan. Men för oss på Data som inte gjort det, så blir det bara en stor samling konstiga ord och dåliga förklaringar. Inte ens när jag läste om de första kapitlen under kursens slutskede så greppade jag vad den försökte lära mig. Exemplen som finns i boken är väldigt dåliga med. Ofta saknas förklaring till varför de gör vissa steg, och i nästan alla exempel så är många viktiga steg helt borttagna och det ska man tydligen kunna förstå själv.» (Mycket liten)
- Har inte använt så mkt som jag borde» (Ganska liten)
- Bengt Lennartssons bok är mycket opedagogisk och borde bytas ut. Bertil Thomas bok är betydligt bättre, innehåller inte den vad som behövs bör man kanske överväga att ta bok som är skriven utanför Chalmers väggar och uppfyller krav på pedagogik och djup.» (Ganska liten)
- Boken vi i första hand var rekommenderade(Reglerteknikens grunder av Bengt Lennartsson) var usel, svår att förstå och rörig. Nu i efterhand så hade jag valt den blåa boken istället som är tunnare och mer koncis.» (Ganska liten)
- Egardts skriftliga sammanfattning av kursen var suverän! Däremot var boken inte till någon större hjälp. I början tar den upp många bra, lärorika exempel på vad reglerteknik är, men sedan blir det svårare och svårare att hänga med. Jag hade velat ha mycket fler lösta exempel. Angående exempel, eller räkneuppgifter, tycker jag att bristen där är att man börjar på för hög nivå. Jag vill gärna lösa många enkla uppgifter tills jag känner mig helt säker, och då kan gå vidare till nästa "nivå", som inte får vara för många steg över det jag redan lärt mig. Övningshäftet innehöll jättemånga övningar som låg långt över vad jag kunde, och när jag satte igång att försöka lösa dem slutade med att jag totalt körde fast och inte ens kunde tolka svaret i facit. Det blir en ond cirkel där varje försök att lära sig slutar med en känsla av misslyckande. Dessutom var det rätt få uppgifter som stod med på listan över sådant man skulle lösa. Jag har hellre ett häfte där allt ska göras, än att "hoppa över" hälften av exemplen.» (Ganska liten)
- Bättre kursbok än innan (dock har jag hört att den "röda boken" som har använts innan ska vara bättre. » (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»15 44%

Genomsnitt: 3.32

- Var svårt att veta var man skulle lämna in inlämningsuppgifterna» (Ganska dåligt)
- Exempeltenta skulle uppskattats iom att det är ny lärare och många gamla tentor tar upp saker som inte är lika aktuella denna gång.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»17 50%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.58

- Under tillfällena när frågor kunde ställas till hjälplärarna så var de alltid alldeles för upptagna. Troligen berodde det på att alla behövde hjälp med det mesta.» (Mycket dåliga)
- Mycket mer tid behövs! Räknestugor kan minst fördubblas.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få tag i kursens handledare utanför räknestugor och övningar.» (Ganska bra)
- Har fått mkt hjälp via mail och besök på kontoret » (Mycket bra)
- Malin och Stefan är de bäst handledarna jag har haft hittills.» (Mycket bra)
- Snabba svar på mail!» (Mycket bra)
- Väldigt bra med att kunna kontakta handledarna och besöka dem för att får hjälp. För mig är de nog anledningen till att jag klarat kursen för de lyckats fylla i den hel del glapp i i kunskap som jag haft.» (Mycket bra)
- Bra att man kunde komma och fråga handledarna även när det inte var övning.» (Mycket bra)
- Stor eloge till Malin och (han som jag glömt vad han heter men som också var awesome!) Utan dem hade kursen varit helt omöjlig!» (Mycket bra)
- Nu var jag ju inte på räknestugorna, men både föreläsningar och storgruppsövningar inbjöd till studenternas medverkan.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.64

- Ingen som förstår så det finns ingen att fråga. » (Ganska dåligt)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 5%
Hög»19 55%
För hög»13 38%

Genomsnitt: 4.32

- Vet inte om belastningen egentligen var högre än normalt men ämnet är svårare och saker tar väldigt lång tid.» (Hög)
- Mycket att göra, stora uppgifter.» (Hög)
- Det går INTE att lära sig så här mycket reglerteknik på 7-8 veckor, det är helt orimligt med tanke på att vi inte har några introkurser inom ämnet.» (För hög)
- Hur den här kursen kan räknas som 7.5 HP förstår jag inte. Med tanke på belastningen så bör den vara MINST det dubbla, dvs 15 HP.» (För hög)
- I början var belastningen rätt bra. Vi hade ju bara räkneuppgifterna då. När laborationerna och inlämningsuppgifterna började så fann jag själv aldrig tid till att göra räkneuppgifter. Upplevde speciellt hög belastning när det gällde förberedelserna för andra delen av laborationen.» (För hög)
- En av de tuffare kurserna jag läst arbetsbelastningsmässigt.» (För hög)
- Jag brukar aldrig ge svaret att arbetsbelastningen är för hög, eftersom jag vet att jag givit mig in på en tuff utbildning där det krävs att man lägger ner tid och energi. Däremot så är det såpass liten del av kursen som verkar relevant för D-studenter, att den tar otroligt mycket tid i anspråk i förhållande till sin praktiska nytta.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 26%
Hög»16 47%
För hög»9 26%

Genomsnitt: 4

- Det var väldigt mycket med kursen. Min andra kurs under denna period valde jag en med hemtenta medvetet. Detta gjorde så jag kunde göra fokusera fullt på reglertekniken tentan och sedan göra hemtentan. Jag klarade knappt tentan och då hade jag ändå ju valt min andra kurs så jag skulle kunna jobba så mycket som möjligt med reglertekniken.» (Hög)
- Jag läste bara reglerteknik denna läsperiod, men jag hade ALDRIG klarat av att läsa den parallellt med en annan kurs. Det märktes att fler studenter var av den uppgfattningen - verkade som att bara ungefär hälften dök upp för att skriva tentan.» (Hög)
- Helt på grund av denna kursen» (För hög)
- Den totala belastningen blev alldeles för hög, vilket enbart var tack vare den här kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»5 14%
Dåligt»7 20%
Godkänt»10 29%
Gott»10 29%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är svårt att sätta betyg på en kurs när man inte har tillräckliga förkunskaper. Att jag ger kursen sämsta betyg betyder inte att kursen i sig nödvändigtvis är dålig, men det har varit en riktigt dålig upplevelse för mig.» (Mycket dåligt)
- Jag tror att det här är en kurs som de flesta Datastudenter finner ganska tråkig och onödig. När detta kombineras med en alldeles för hög arbetsbelastning, en föreläsare som inte lyckas lära ut något alls, en bok som är totalt värdelös och ett områda som är ganska svårt så blir allt bara kaos. Mitt intryck är faktiskt att kursen är totalt värdelös! Att allt detta sedan avslutas med en tentamen som känns tiofaldigt många gånger svårare än de svåraste uppgifterna vi löst gör att ett godkänd i den här kursen, och en examen någon gång, känns väldigt avlägset! Framför allt med det upplägget den har haft nu. Med rätt föreläsare och kurslitteratur, samt en lägre belastning och en examinator som inte kräver att varje student ska kunna ungefär allt och hur det hör samman, så tror jag att det faktiskt skulle vara en rätt intressant kurs. Området är inte helt var inte lika trist som det först lät, men examinatorn har totalt förstört mitt intryck av kursen.» (Mycket dåligt)
- Välidgt mycket siffror och begrepp som inte förklaras och bara ploppar upp. dålig matematisk korrekthet, vilket gör det ännu svårare att se hur de tar sig från punkt a till b» (Dåligt)
- Framför allt är det den alldeles för svåra tentan och att ribban las för högt på föreläsningarna. Förslagsvis räknas fler exempel och genomgångarna inleds väldigt simpelt. Bättre att det är för lätt än för svårt» (Dåligt)
- Jag är kluven. Jag ser kursens relevans, men både utförande och statistik gör det uppenbart att den inte fungerar för oss.» (Dåligt)
- Väldigt mycket att göra, specillt om man inte har full koll på alla förkunskaper (transformer, diffekvationer osv)» (Godkänt)
- Bra kurs men den borde inte vara obligatorisk på Data? Känns som att den är i utkanten av vårt område, och det finns andra kurser t.ex algoritmer eller flervariabelanalys som är rimligare att ha som obligatorisk.» (Gott)
- Kursen är intressant men just nu känns det som det är för mycket material som ska läras i kursen. » (Gott)
- Det märktes att Egardt tycker om att undervisa, han gillar ämnet och är väldigt bra på det. Jag har talat med ganska många studenter som läste kursen året innan, och efter deras berättelser misstänker jag att Egardt gjort om kursen ganska radikalt eftersom kuggprocenten varit såpass hög.» (Gott)
- Sjukt bra kurs, ångrar att jag inte ansträngde mig mer från början. Finns väl viss risk att jag får en ny chans, får se hur det går på tentan i eftermiddag...» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bo är guld»
- All undervisande personal har gjort ett jättebra jobb och varit tillgängliga»
- Räknestugehandledarna.»
- Inte ett smack.»
- Malin och Stefan är de bäst handledarna jag har haft hittills. »
- Hjälplärarna. De var de enda vettiga och de som såg till att vi faktiskt lyckades lära oss något.»
- Övningspassen med Malin»
- Skulle säga att föreläsningarna var strukturerade bra, med både exempel, presentation m.m. »
- Bo, Malin och han jag glömt vad han heter.»
- Övningspassen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Väldigt svår tenta och svårt att förstå vad man ska kunna och lära sig det. »
- Ta bort eller skriv om labbar och inlämningar. Vi körde fast hela tiden och förstod ingenting. Det var bortkastad tid.»
- Övningshäftet borde ses över.»
- Kursen bör drastiskt förändras och minskas i omfattning.»
- Tänk över tentan bättre, den var onödigt svår och bökig. »
- Allt.»
- Kursen bör tas bort eller så bör förberedande kurser läsas innan.»
- Kursen borde tas bort helt! Den känns helt irrelevant för någon som läser vid Data. Om inte, så borde följande förändras (egentligen hela kursen faktiskt): 1. Storleken på kursen - Det är alldeles för mycket! Jag kan heller inte relatera något till vad jag utbildar mig till, eller ens till verkligheten och vad för nytta det gör, eller hur det realiseras på något sätt. 2. Föreläsaren. Byt ut Bo till någon som är pedagogisk och faktiskt kan lära ut. Gärna någon som, till skillnad från Bo, förstår att det här INTE är en masterkurs i reglerteknik. 3. Kurslitteraturen. Att rekommendera den bok vi hade nu är som att be alla studender skicka ett antal hundralappar rätt i sjön. Jag antar att en pedagogiskt skriven bok på nivå för oss hade underlättatt. 4. Tentamen. Jag undrar om en student från en reglermaster hade klarat sig bra på den tentamen vi skrev. Den var alldeles för svår! Inte ens de som tyckte sig ha koll på precis allt innan tentamen skrevs (och trodde sig lätt kunna få en 4a/5a), kände sig säkra på om de ens klarat den när de lämnade salen. 5. Hjälpmedlen till tentamen - Den lilla lapp med irrelevanta formler vi fick kändes mer som ett hån än som ett hjälpmedel. »
- Föreläsningarna»
- Försöka får mer sammanhang och kopplingar. Tänker alltså emellan de olika delarna i kursen.»
- Fler och mindre uppgfter, mer hjälp. Mer information och exempel på hur mna använder kunskapen i verkligheten, inte bara matematiska modeller.»
- Plocka bort labbarna och inluppgifterna»
- Det är lite för mycket att lära sig på kursen, den är verkligen tung att hinna med.»
- Slopa inlämningsuppgifterna så man kan ägna tid åt fler kursmål.»
- Exempel- och räknesamlingen! Många lätta exempel, stigande svårighet, gärna typ 20 uppgifter som är viktiga för varje vecka så att man kan nöta in det ordentligt.»
- Det vore bra med någon typ av material för oss som redan tagit kursen en gång. I mitt fall så läste jag om kursen - utan att klara den - men många har kanske inte riktigt möjligheten att läsa om en hel kurs. Jag har för mig att det för några år sedan gick lite föreläsningar för dom som redan läst kursen...»

18. Övriga kommentarer

- Personligen är jag mest intresserad av hur jag ska tillämpa reglertekniken, men kursen fokuserar ganska mycket på att man ska förstå samt matten bakom det hela. Inte ett plus eller minus, bara en observation.»
- Tentan var oändligt svår »
- Notera att jag har inget emot ämnet i sig, jag tycker att det är mycket intressant, men denna kurs är i en helt annan dimension än övriga utbildningen!»
- Svåra föreläsningar som inte har någon koppling till räkneövningarna. Försök att få med lite koppling till det vi faktiskt ska räkna! Blev mycket besviken då det tidigt i kursen sades att vi skulle få kursen riktad lite åt data-hållet. Det ENDA som var data va en filserver som inte förklarades ordentligt ändå, vad hände med resten av kursens delar, den kom in lite som något av ett specialfall. Om de enbart är tillämpningsbart för oss i specialfall är de mycket märkligt att vi läser kursen ö.h.t. Jag tror att det går att förklara ämnet med hjälp av att ta in fler diskreta fall och försöka göra de lite mer intressant för oss dataingenjörer.»
- Inte ens nästan rimligt att lära sig denna nivå av reglerteknik på 8 veckor. En sjukligt ointressant kurs som inte ens nästan är relevant för min utbildning gör att motivationen knappt existerar. Hade kursen varit "lättare" så hade motivationen funnits där, men med tanke på att man uppenbarligen ska lära sig så pass mycket att man efter kursen kan bli rymdforskare så är motivationsbiten väldigt svår. »
- Den här kursen har fått mig att bli riktigt besviken på Datas ledning som har planerat vår utbildning. Jag är ambitiös och har ett medelbetyg på ca 4.5. Detta är den första kursen jag har misslyckats med. Att lägga in en kurs när man inte har tillräckliga förkunskaper tycker jag är konstigt. Att man sedan har kört kursen om och om igen med misslyckade resultat utan att antingen ta bort den eller strukturera om utbildningen så man har korrekta förkunskaper är obegripligt.»
- Stort tack till handledarna Malin och Stefan för deras hjälp under kursen.»
- Den största anledningen till varför folk har svårt med kursen är dåliga förkunskaper samt upplevd irrelevans för datateknik.»
- Malin är en helt fantastisk handledare! Mycket kunnig, strukturerad, trevlig, förklarar alla stegen när hon löser exempel. Väldigt, väldigt bra!»
- Jag tror att studenternas matematikkunskaper är bristfälliga, men min bedömning är att det inte är där som det huvudsakliga hindret är. Det jag tycker är svårast är att förså de fysikaliska sambanden, kraftbalanser, mm. Jag tror inte att datastudenter är utrustade för att se sådana samband. Jag upplevde många gånger på föreläsningar att läraren verkligen ansträngde sig för att vara pedagogisk och ta konkreta exempel ur verkligheten, men jag och många andra förstod inte alls hur man skall se dom sambanden eller förstå att ett problem ska lösas på det sättet, trots att det verkar ses som ett förkunskapskrav. När läraren sen gick in på själva lösandet av uppgiften, efter att han skrivit ner sambanden, då var det lätt att följa. Jag kan tänka mig att det som för läraren är ett konkret problem ur verkligheten blir mycket abstrakt för datastudenter. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.91

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.91
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från