ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Driftsäkerhetsstyrning V11, LMT732

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»3 25%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»2 16%
25%»0 0%
50%»2 16%
75%»4 33%
100%»4 33%

Genomsnitt: 3.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2.83

- Väldigt övergripande.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»8 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 3

- Trots att man ser en tydlig ökning av svårighetsgrad i tentorna så testade tentan kunskaperna bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.58

- Mycket ofta kommer man till föreläsningarna, enbart för att hämta information om vad man bör lära sig. All inlärning, enligt mig, sker hemma i min soffa.» (Mycket liten)
- ej deltagit» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»5 41%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Lönt att ens köpa boken när Mats delar ut relevant material?! Skrota den. » (Mycket liten)
- Tror inte att jag öppnade kursboken mer än 2 gånger under kursens gång. Detta på grund av alltför många utdelade artiklar/övningshäften/bilagor etc. Det finns ingen nackdel med artiklarna/övningshäftena/bilagorna, men det ger inte mycket utrymme till att fokusera på kursboken.» (Mycket liten)
- Kursboken var inte den bästa. Men utdelat matrial var bra!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.16

- Jag missade föreläsningen om duanes modell och reservdelar. Fanns inte att komplettera via utdelat material/litteratur» (Ganska dåligt)
- Lägg ut lösningar till tentor tidigare» (Ganska dåligt)
- Lösningar på Markov kunnde kommit in tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.91

- Lärarna ställde i hög grad upp med hjälp. Bra jobbat.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»4 33%

Genomsnitt: 4.16

- Arbetar bäst på egen hand.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 83%
Hög»1 8%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- Exjobbet tar tid. Men sånt är livet, allt kan inte vara en dans på rosor...» (Hög)
- Mycket med examensarbete» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»7 58%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.91

- Tråkig och onödigt bred kurs. Fanns helt enkelt inga roliga kurser att välja på, så det var bara att svälja stoltheten och köra på.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datorprogrammet. Ge en generös utbildning på programmet och snåla inte med licenser. Vi lever på 2000 talet- inte medeltiden. »
- Materialet under kurshemsidan Det var förnöjande med flera olika moment i kursen, Ullas del, Mats del och Torbjörns del var alla givande. Tycker främst att det skall vara kvar. »
- Att fortsätta ta upp metoder som kan användas i praktiken.»
- De praktiska Övningarna»
- Mats och Ullas delar.»
- Upplägget! Tycker att det var väl planerat»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan. Har läst i tidigare kursutvärderingar att det varit problem med tidigare tentor eftersom de tagit väldigt lång tid att lösa, studenter har fått hoppa över uppgifter helt enkelt. Jag kan i min vildaste fantasi inte förstå varför "lärarna" fortfarande envisas med samma typ av tentor?! Helt otroligt att det ska vara så jädra svårt att ta till sig elevernas önskemål. Skärpning. Har talat med många som gjort tentan, och många kommer att ligga på gränsen till en trea. Se till att dessa får en kompletteringsuppgift eller motsvarande för att klara kursen. Finns ingen i världen som väntar till augusti för och göra en omtenta pga slarv från "lärarnas" sida. »
- Tycker att man skall kunna använda boken mer. Förslagsvis att man själv går igenom vissa delar av boken, då jag själv inte hade någon nytta alls av den.»
- Tentafrågor. Att besvara frågorna tar alldeles för lång tid i förhållande till tentamenstiden 4 timmar. Nästkommande tentor måste antingen vara längre eller färre frågor. »
- ~400kr för litteratur som jag hade minimalt nytta av. tabeller och diagram döpes till "diagram 0.0, tabell 0.0" Sidor fattades som läsanvisningarna hänvisade till.»
- Torbjörn måste bli tydligare och mer pedagogisk.»

16. Övriga kommentarer

- Några inte särskilt extremt genomtänkta förslag, så här lite snabbt i farten, för att rätta till problemen med tentamen är: Ta bort Weibull och TTT uppgifterna. Då har ni istället 5 frågor fördelade på cirka 80 p totalt, och som man utan problem hinner att lösa under 4 timmar. Weibull och TTT- plottande kan man ha som någon form av projektuppgift i Relex. Man övar på uppgifterna och man lär sig Relex, samt eliminerar problemet med en stressad tenta. Tre flugor i en smäll.»
- Trevligt med studiebesök.»
- Bra kurs!»
- Om man ska arbeta med relex tycker jag att de måste var mer strukturerat men jag förstår att det var förstår att det var lite på prov detta året.»


Kursutvärderingssystem från