ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Maskinorienterad programmering, LEU500

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

64 svarande

Högst 15 timmar»15 23%
Cirka 20 timmar»18 28%
Cirka 25 timmar»19 29%
Cirka 30 timmar»9 14%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.48

- På grund av för många kurser man har samtidigt var man tvungen att välja bort en kurs för att klara de andra.» (Högst 15 timmar)
- Tung, men mycket givande kurs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

64 svarande

0%»3 4%
25%»4 6%
50%»6 9%
75%»24 37%
100%»27 42%

Genomsnitt: 4.06

- Mest bara labbarna» (25%)
- Ordinarie föreläsare var sjuk under en period, vikarien höll inte samma standard.» (50%)
- Hade lite svårt att hänga med på vissa föreläsningar när vi inte hade ordinarie föreläsare, men ju mer får man söka egen info..» (50%)
- Fattar inte varför dom ska envisas med att förklara varje jävla rutin i detta program, totalt meningslöst.» (75%)
- ej demos.» (75%)
- missade vecka 2» (75%)
- Anledningen till att 25% saknas är helt enkelt att undervisningen var sådär och att det helt enkelt kändes som att man lärde sig mer på egen hand många dagar. Med facit i hand hade det i princip varit bättre att lägga tiden på att plugga hemma istället, tyvärr.» (75%)
- Då jag var omregistrerad kände jag att jag var tvungen att vara med på allt för att inte kugga kursen igen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 18%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»39 60%

Genomsnitt: 3.21

- Vilka kunskaper som krävs blir tydligt genom föreläsningarna och gamla tentor.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Att sedan undervisning och övningstentor var på en nivå och den riktiga tentan en annan går väl att diskutera..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 7%
Ja, målen verkar rimliga»50 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 1.96

- Vet ej.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»9 15%
Ja, i hög grad»46 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.82

- Det råder en diskreptans mellan examination och laborationer. Tentamen handlade mer om datastruktur och arkitektur än programmering. Kursens fokus borde förskjutas mot programmeringsmomentet.» (Nej, inte alls)
- Jag vill egentligen ge tentan ett högt betyg, men jag upplevde en stor tidsbrist. Jag kunde svara på allt, MEN var tvungen att skriva rent mina svar på under 15 minuter, vilket gjorde att jag inte kunde redovisa alla mina svar. » (I viss utsträckning)
- En tenta i programmering borde innehålla till största delen programmering.» (I viss utsträckning)
- Som sagt, en ny, högre, nivå jämfört med vad vi tidigare kört med.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»9 14%
Ganska stor»28 43%
Mycket stor»22 34%

Genomsnitt: 3.04

- Lennart var inte en bra lärare tyckte jag däeför så vägrade jag gå på hans föreläsningar och istället läsa och programera det själv om man förstod» (Mycket liten)
- Alla Leas lektioner har varit mycket givande. Tyvärr har Lennarts lektioner inte hållt samma kvalitet.» (Ganska stor)
- Undervisning med vikarierande läraren Lennart var tyvärr under all kritik. Ingen pedagogik och allmänt rörig. Hade LEA inte varit borta hade svaret ovan blivit "mycket stor".» (Ganska stor)
- Värdelös när Lennart föreläste!» (Ganska stor)
- Lars Erik kan mycket väl vara en utav dom bästa lärarna på Chalmers. NÄr jag läste kursen för två år sen, var mitt svar troligvis raka motsatsen, men efter ha hängt med i alla föreläsningarna så har jag insett att han har en underbar förmåga att lära ut och man känner verkligen att han brinner för detta ämnet. Det sist nämnda känner jag är viktigt för en lyckad inlärning. » (Mycket stor)
- Har inte ens öppnat kursboken, men häften och bilagor har varit bra.» (Mycket stor)
- jag har inte läst något kursmaterial, främst eftersom det var så dåligt i dig och dat kursen..» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»9 14%
Ganska liten»25 39%
Ganska stor»22 34%
Mycket stor»8 12%

Genomsnitt: 2.45

- Köpte inte boken för den är värdelös och dyr» (Mycket liten)
- Självlärd.» (Mycket liten)
- Vissa delar av arbetsboken till kursen var bra för att lära sig hantera simulatorn, övrig kursmaterial kändes överflödig.» (Ganska liten)
- Bäst info från föreläsningar.» (Ganska liten)
- Den blåaboken är väl skriven och ger många allmänna exempel. Däremot så käner jag att det är väldigt mycket papper som man ska läsa utöver boken, så det blev att man prioriterade bort den. » (Ganska stor)
- Framförallt arbetsbok och labbmaterial, övrig kurslitteratur är överflödig för den som närvarar på föreläsningar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»16 25%
Mycket bra»44 68%

Genomsnitt: 3.62

- Jobbigt med massor av olika buntar med kursmaterial,svårt att hålla reda på vad som ingår i kursen-rörigt!» (Ganska dåligt)
- Använd pingpong!» (Ganska dåligt)
- för mycket löspapper. väldigt mycket byte av häfte under föreläsningar så man inte hänger med vart man ska läsa» (Ganska bra)
- Den sidan är så oöverskådlig. Ping pong är bättre» (Ganska bra)
- Mycket utdelat material där närmare hälften kunnat uteslutas. Många onödiga stenciler. Webbsidan alldeles utmärkt med i princip alla utdelade stenciler som pdf"er. » (Ganska bra)
- Föredömlig kurshemsida!» (Mycket bra)
- Kurshemsidan är kanon! Strukturerad och bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»25 39%
Mycket bra»29 45%
Har ej sökt hjälp»7 10%

Genomsnitt: 3.62

- HL på simulation (elever) saknade tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa-det tog för lång tid att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Ibland lång kötid för att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Kan (som alltid) bli lite "trångt" på hjälplistan under labbar.» (Ganska bra)
- Vid de extra tillfällerna i labbarna fanns bara en handledare. » (Ganska bra)
- Det var inga problem att få fråga frågor, däremot var det inte för ofta ett svar kunde ges.» (Ganska bra)
- LEA svarar entusiastiskt om man har några frågor. Detsamma gäller för Lennart, även om han kan ha lite svårt att uttrycka sig ibland, så går ändå meddelandet hem.» (Mycket bra)
- Lennart kan väldigt mycket och förklarar bra när man frågar honom enskilt på labbar. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 31%
Mycket bra»39 60%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.76

- Ja vi har ju fått sitta i grupp och diskuterat när föreläsningarna inte gett något» (Mycket bra)
- Vi hade många intressanta diskussioner på laborationstillfällena.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»1 1%
Låg»6 9%
Lagom»34 53%
Hög»21 32%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.26

- Jag upplever dock den här typen av kurser som enkla.» (Låg)
- Labbarna tog alldeles för mycket fokus från själva pluggandet!» (Hög)
- Sjukt mycket jobb på labbarna.» (För hög)
- Kommer tillbaka på tentan igen.. jag och min partner jobbade på riktigt bra och löste alla uppgifter galant och i god tid, men när tentan testar något mycket svårare än innan ger det endast indikationen till att vi på något sätt inte pluggat tillräckligt. Därför anser jag belastningen var för hög.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

64 svarande

För låg»3 4%
Låg»3 4%
Lagom»29 45%
Hög»23 35%
För hög»6 9%

Genomsnitt: 3.4

- Vi hade totalt 7-8 labbar på 8 veckor som vardera var på 4 timmar vilket är för mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»4 6%
Godkänt»17 26%
Gott»22 34%
Mycket gott»19 29%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Extremt onödigt att läsa 2 kurser om detta (MoP, DigDat) då detta är så jävla uråldrat. Slå ihop dessa två och lägg t.ex. givare som en kurs och don som en kurs istället för att slå ihop det som är vettigt och dra ut på det som suger! » (Mycket dåligt)
- Lennarts föreläsningar sabbade mycket!» (Godkänt)
- Nyttig kurs med bra kurslitteratur och bra labbhandledare! Faller på undervisningen, tyvärr.» (Godkänt)
- Tyvärr drar Lennart ner betyget här då uppfattningen är att han stjälpt mer än hjälpt. Han är inget material för att hålla i undervisning, så är tanken att han ska ta över efter LEA bör någon tänka om, det kommer inte fungera. Tyvärr.» (Gott)
- Jag läste kursen för två år sen, kuggade. Men nu har jag fått se hur man tillämpar det man lär sig i den kursen, vilket när man går i ettan kan verka lite abstrakt. Väldigt bra kurs.» (Mycket gott)
- jag känner att jag valt rätt utbildning! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemsidan, repetitionen i början, labbarna, Lars Erik och simulerings programvaran.»
- Labbarna, gav stor förståelse för kursen»
- Lars-Eric! En bra utformad kurs som man har mycket med sig efter att ha läst.»
- Läraren, kurshemsidan»
- LEA. Gå inte i pension. snälla. »
- Uppgifterna till borrmaskinen»
- Laborationsupplägget var bra.»
- Examinatorn & Lennart har varit bra.»
- Labbar, lektioner mm»
- Laborationer. »
- Simulationsövningarna»
- Läraren.»
- Intressant och kul laboration att programmera och styra en borrmaskin.»
- Bra genomgångar med mycket exempel, samt laborationerna där man får testa mycket.»
- Vet ej»
- C-programmering innan maskinprogrammeringen»
- hemsidan och all material som man få från den»
- Lars Eric»
- Lars-Erik som föreläsare»
- Mer fokus på lab-delen.»
- Kurslitteraturen och labbarna fungerade riktigt bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- läsvecka 1-4 känndes som repetition från Digidat»
- Inte ha Lenart som föreläsare. Duggor som ger bonuspoäng till tentan. Duggorna kan vara om avbrottshantering, minneshantering och grindar.»
- Vilja fokusera mer på avbrott och korskompellering »
- Tycker det var lite svårt att veta hur långt man skulle ha hunnit tex per vecka, med uppgifter och material på kurshemsidan! tycker att man skulle kunna tex pyttsa ut material och uppgifter vecka för vecka eller att man kan filtrera veckovis förövrigt en bra kurs!»
- Evt mer poäng för labbdelen. Det som tog mest tid i kursen var labbarna.»
- Övningtimmar»
- INGET!»
- slå ihop den med dig och dat.»
- ...»
- Fler borrmaskiner, fungerande iaf. Mer fokus på avbrott och hur de fungerar.»
- Bättre HL på simulering och labb. Minska antalet "buntar" med material-det är rörigt.»
- Lennart är väldigt kunnig och duktig, men dock inte så pedagogisk. Han är grym på labbarna men har svårt att förklara saker inför en hel klass på en lektion.»
- Kanske en dugga som kan ge bonuspoäng. »
- Jag fattar inte varför vi lär oss assembler programmering i så stor utsträckning. Räcker det inte med det vi lärde oss på dig o dat. Vad jag har förstått så går utvecklingen mot snabbare och snabbare processorer som blir billigare vilket gör att en större del av utvecklingskostnaderna för löner blir högre jämfört med kostnaderna för processorer. Vilket i sin tur gör att det är viktigare för företagen att man skapar programvara snabbt än att den är extremt effektiv. Det jag vill komma fram till är att tyngpunkten för den här kursen borde ligga på c-programmering som är ett språk som det går betydligt fortare att utveckla i. Assembler köper jag bara till viss del. Dessutom så tycker jag att det är synd att vi inte får jobba med perferienheter som timers och pwm eller liknande. Sen så tycker jag, som jag skrev i givare och don utvärderingen, att denna kursen borde ha projektet gemensamt med givare och don där man skulle kunna bygga borrmaskinen för att sedan programmera den i denna kursen.»
- Fler handledare vid extra tillfällerna, om möjligt.»
- Kurslitteraturen.»
- Lennart borde främst förändras till nästa år jag har svårt att sättatummen på vad exakt som är men jag kunde inte hålla koncebtrationen på hans flreläsningar»
- Vet ej»
- Annan IDE»
- lite extra laborationstillfälle för man ska hinna smälta in all information man få från där»
- Bort med Lennart»
- Nytt tänk på föreläsningarna, var inte direkt meningsfullt att gå dit nu.»
- En vettig lärare som inte har problem att prata inför folk och kan sina grejor, samt en tentamen som håller samma nivå likt undervisning och tidigare tentor.»

16. Övriga kommentarer

- Onödig kurs!»
- Lite konstuktiv kritik till Lennart. * Skriv inte på tavlan det blir lätt otydligt och svårt att läsa. Stega istället igenom kodrad för kodrad på storbilden. * Du har lätt att sväva ut på en fråga, försök att svara med ett kort och koncist svar. * Lektionerna går för långsamt, försök att snabba på och inte sväva ut allt för mycket. Om det är någonting som vi elever inte förstår så frågar vi. »
- Inget»
- Går på väldigt hårt mot lärare och tentamen här och vill väl egentligen säga att läraren gjorde så gott han kunde, samtidigt som han inte kändes för van att stå inför grupp och tala. Man märkte att han hade kompetensen, men att den inte kom fram pga. nervositet eller liknande.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från