ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Mekanik, fortsättningskurs, LMT210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-11-11
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»3 16%
Cirka 20 timmar»7 38%
Cirka 25 timmar»6 33%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»4 22%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 61%

Genomsnitt: 3.27

- Målet är ju att klara tentan. Väldigt få elever kan nog formulera målet i en eller flera meningar, men däremot vet man ju vad man ska kunna, eftersom det finns övningstentor. Alltså "vet" man målen, även om man inte har "läst" dem. Detta gäller de flesta kurser.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»12 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 3.12


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»12 66%

Genomsnitt: 3.55

- speciellt övningarna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 2.61

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»14 77%

Genomsnitt: 3.77

- det jobbiga var att precis vid dugga tillfället så låg hemsidan nere och bytte till pingpong. det hade varit bra om det gjordes vid ett annat tillfälle.» (Ganska bra)
- Pingponghemsidan med lösningar på uppgifterna är kanon!» (Mycket bra)
- Riktigt bra kurshemsida, alla dokument ligger i ordning och det är lätt att hitta det man ska ha. Riktigt bra att föreläsningsanteckningar lades upp på kurshemsidan också!» (Mycket bra)
- Väldigt bra.» (Mycket bra)
- exceptionellt bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.77

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»16 88%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.94

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 58%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 29%
Hög»10 58%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»8 44%
Mycket gott»8 44%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurshemsidan med lösningar, gamla duggor o gamla tentor.»
- Duggorna, föreläsningsanteckningar på kurshemsidan.»
- upplägget»
- Sune! Som jag tycker är duktig föreläsare och kan förklara så man förstår.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- På genomgångarna blev det en aning mycket härledningar. Visst krävs dem för att förstå varifrån saker och ting kommer ifrån men de gav inte så mycket i det stora hela. Det är exemplen som gör att man förstår det.»
- inget speciellt utan bra med duggor och tenta.»
- Kanske skulle man kunna få in något praktiskt moment i kursen, t.ex en laboration där man kan få testa vad man går igenom.»

16. Övriga kommentarer

- Tycker Jonas har gjort ett riktigt bra jobb!»
- Tycker att det fungerar mycket bättre med kurshemsidan på Pingpong.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.33
Beräknat jämförelseindex: 0.83


Kursutvärderingssystem från