ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Examensarbete - Enkätundersökning rederier

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-10 - 2008-11-25
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Magnus Nordlinder»


Allmänt

Vi heter Johanna Herbst och Magnus Nordlinder och går sista året på sjökaptensprogrammet, Chalmers. Vi skriver ett examensarbete angående manövrering vid hamnanlöp, och vore mycket tacksamma om du vill ta dig tid och svara på vår enkät. Vi ser gärna att du lämnar namn och telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi har fler frågor. Ditt namn kommer inte finnas med i vårt arbete eller i material som presenteras. Det går naturligtvis bra att lämna in svaren anonymt.
Tack på förhand för din medverkan!

1. Namn och kontaktuppgift (frivilligt):

- Jörgen Kock jorgen.kock@ahlmark-lines.se»
- Per Marzelius»

2. Vilket rederi?

- Ahlmark Lines AB»
- DFDS Tor Line AB»

3. Antal och typ av fartyg i rederiet (t.ex. tanker, ropax, roro, general cargo)?

- 8 st torrlast coasters 3 st tankers»
- RORO, 4st svfl»

4. På vilken trad går era fartyg?

- Nordeuropeisk fart. Baltic/North Sea.»
- NordE»


Angående manövrering

5. Har ert rederi några riktlinjer angående manövrering till och från kaj (t.ex. riktlinjer rörande maskinmanövrar, bruk av bogpropeller, fart)?

2 svarande

Ja»0 0%
Nej»2 100%

Genomsnitt: 2

6. Om ja på fråga 5, vilka riktlinjer har ni?

7. Har rederiet något forum för erfarenhetsutbyte mellan era befälhavare, och mellan befälhavare och rederikontor?

2 svarande

Ja»2 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

8. Om ja på fråga 7, vilka närvarar och hur ofta?

- Ahlmarks handhar endast den kommersiella driften av fartygem i.e. befraktningen. All teknisk och personell management köps in från Marin Ship Management i Holland. Frågan skulle egentligen ställas till dem. »
- Senior Bef+kontor 1ggr/år»

9. Om ja på fråga 7, vilka erfarenheter utbyter ni?

- se ovan»
- Varierar»

10. Får diskussioner om manövrering vid hamnanlöp något utrymme vid sådana erfarenhetsutbyten?

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 100%

Genomsnitt: 2

11. Har rederiet någon fortbildning för sina befäl inom manövrering?

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 100%

Genomsnitt: 2

12. Om ja på fråga 11, vad för slags fortbildning?

- se ovan»


Angående bränsleekonomi

13. Finns det några incitament för era befälhavare att manövrera bränslesnålt vid hamnanlöp?

2 svarande

Ja»1 50%
Nej»1 50%

Genomsnitt: 1.5

14. Om ja på fråga 13, vilka incitament är mest viktiga?

- Incitamenten är ekonomi och miljö dvs indirekta incitament. »
- Vi är på gång att införa pengaincitament för bästa fartyg.»

15. Vad kan ni som rederi göra på managementnivå för att minska bunkerförbrukningen och vad finns det som hindrar eventuella åtgärder?

- Vi har alltid en pågående dialog med besättningen angående bunkern. I samband med att reseinstruktioner ges meddelar vi om ekonomifart ska gälla och vi följer noggrannt fartygens bunkerförbrukning, dock utan att särskilja hamnmanövrering. Som i alla företagssammanhang så är det lagstiftning och ekonomi som avgör vilka ivesteringar rederiet är berett att göra.»
- Implementera fuelmanagement.»

16. Vad kan befälhavarna göra på operatörsnivå för att minska bunkerförbrukningen, och vad finns det som hindrar eventuella åtgärder?

- Alltid tänka ecodriving. Se till att underhåll sköts och att involvera övrig besättning i tankesättet. Hinder kan vara dyra investeringar eller oförmåga att få besättningen med sig. »
- -trim -routing -ballast mm. se fuelmanagement»

17. Övriga kommentarer:


Tack för din medverkan!Kursutvärderingssystem från