ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 10/11 Matematik, del B, LMA033 0399

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-04-17
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål för de tre delkurserna i LMA033 Matematik

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:


1) förstå hur matematik byggs upp genom definitioner och satser samt ha kunskap om matematisk bevisteknik, använda de elementära funktionerna och deras viktigaste egenskaper samt färdighet i beräkning av derivator och integraler

2) ha en djup förståelse för samspelet mellan en funktions derivata och dess graf samt förståelse för vilka kvalitativa slutsatser som kan dras med hjälp av en funktions graf

3) använda grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser och determinanter

4) ha färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem, räkning med geometriska vektorer speciellt med tillämpningar på linjer och plan, matriskalkyl, beräkning av determinater och att använda minsta kvadratmetoden


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 37%

Genomsnitt: 2.62

- Vi har aldrig fått möjlighet att läsa något kurs-pm. » (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Kan tyvärr inte avge någon kommentar.» (?)
- Jag har inte sett / läst målen » (?)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»22 68%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.78

- Kan tyvärr inte avge någon kommentar pga. svaret på fråga 1.» (?)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»18 51%
Ganska liten»14 40%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 1.65

- Jag tvekade inför varje föreläsning om det skulle vara bättre att studera på egen hand. Med facit i hand hade jag lärt mig mer och gjort processen både mer effektiv och rolig på egen hand utan att överdriva. Rädslan att missa något "som kanske är av livsnödvändig betydelse" var för stor.» (Mycket liten)
- Jag lärde mig inget på föreläsningarna, så jag slutade gå dit efter tre veckor. » (Mycket liten)
- Mycket liten förberedelse av emaminatorn innan föreläsningarna och därmed mycket svårt som student att följa med och förstå. T.ex. Räknande av exempel ur kursmaterial med mycket stor osäkerhet från examinatorn där svaret ändras fram och tillbaka innan den slutliga lösningen faställs. Mycket förvirrande och onödig tid läggs på rättningar på tavlan istället för om personen i fråga skulle varit mer förberedd.» (Mycket liten)
- Jag tycker att föreläsaren har varit oerhört ointresserad av att lära ut. » (Mycket liten)
- Föreläsaren saknde engagemnag och om han inte har gjort några förberedelser inför föreläsning kan man lika gärna sitta hemma och läsa boken själv. Det ger mer. Bra att ni har Håkan Blomqvist litteratur där, det var räddningen! » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det funkar inte att läraren kommer oförberedd till lektionerna och går igenom de enklaste exemplen på tavlan o sedan bara antar att eleverna listar ut resten själva. Oengagemang.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Genomgångarna under lektionerna gick väldigt snabbt och man han knappt skriva av allting innan föreläsaren började med nästa tal. Han skrev ofta fel och så hängde man inte med på vart han skrivit fel, litade inte på anteckningarna jag förde och hann inte försöka förstå under föreläsningarna.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- För mycket föreläsningstid åt de första 4 kapitlen, som är väldigt enkla. De senare, 5 och framåt hade behövt mer tid, lägre tempo.» (Ganska liten)
- Hade behövts lite mer pedagogik och klarhet i föreläsningarna. Bättre planerade föreläsningar så de inte blir så flummiga...» (Ganska liten)
- Föreläsaren går igenom avsnitten mycket snabbt. Sifferdribblar, hoppar över steg och dessutom räknar fel- vilket gör att jag blir totalt förvirrad. Det finns de som hänger med , men det verkar inte vara många. För mig är föreläsningarna en övning i snabbhetsanteckning och jag får senare ägna många timmar för att förstå vad som menades. Vilket försvåras av hans många överhoppade steg. Vid övningstillfällena är han dock bättre och försöker förklara.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Alternativet "mittemellan" finns inte, så jag tar "ganska lite" pga att jag inte kände att man såg tråden mellan alla olika avsnitt vi höll på med. Ingen inledning eller någon "teori" utan bara pang på ett exempel och "aaa.. så här gör man bara...". Tycker läraren ska planera sina föreläsningar lite bättre och kanske ha ett manus med de uppgifter han räknar. Dessutom tycker jag att han ska sluta stressa och tagga ner när han räknar på tavlan för man hinner inte ens skriva av i samma tempo, och det blir ofta småfel när han räknar. Känns även som att han dumförklarar en när man frågar något och han låtsas inte förstå vad man menar. Lite pedagogik kanske vore på sin plats. Hade alla redan kunnat matematiken så som han själv, så hade vi ju inte behövt gå kursen.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bortslösad tid att närvara på föreläsningar då föreläsaren gör en MER förvirrad än man var innan.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 34%
Mycket stor»23 65%

Genomsnitt: 3.65

- Lärde mig allt från boken.» (Ganska stor)
- Pga att föreläsningarna var lite mindre begripliga.» (Mycket stor)
- GRYM bok!» (Mycket stor)
- Hade inte klarat kursen utan litteraturen.» (Mycket stor)
- Boken har ett bra upplägg och det är lätt att lösa sig till hur uppgifter ska lösas» (Mycket stor)
- Bra kursbok.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»23 65%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 3.11

- Många av de gamla tentorna som har lagts ut kan inte skrivas ut.» (Ganska bra)
- Bra med flera gamla övningstentor till hands.» (Ganska bra)
- Stenålders design på webbsidan» (Ganska bra)
- Dock borde föreläsaren titta lite i boken och kanske välja bokens tillvägagångssätt eftersom det är från boken man lär sig när man pluggar. På övningstentorna som ligger på kurshemsidan finns det lösnignar, men de lösningarna är gjorda på ett helt annat sätt än de sätt som förklaras i boken. Svaret må vara de samma, men för elevernas förståelse kanske man borde tänka på det.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 48%
Hög»17 48%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Med bättre pedagogiska moment och inlärande hade belastningen nog kunnat sjunka till lagom, kanske tom låg.» (Hög)
- På grund av den omtalande undervisningen.» (Hög)
- pga brister i undervisningen» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 14%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»5 14%
Har ej sökt hjälp»9 25%

Genomsnitt: 3.45

- Svaret gäller föreläsningar och ej övningstillfällen där frågor till lärare och fungerat bättre.» (Mycket dåliga)
- Läraren är för snabb när han hjälper och förklarar inte alltid fullt ut vad som ligger bakom det man gör..» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Men läraren har svårt att förstå vad det är man själv inte förstår, så det är svårt att få en bra förklaring på sina frågor.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det var mycket bra möjligheter, men svårt att få svar på sin fråga ibland.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»24 68%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»20 57%
Hög»12 34%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.42


Supplemental Instruction (SI)

Under läsperiod 3 erbjöds ni hjälp med matematikinlärningen i form av SI. Det fanns tre studenter som arrangerade SI-möten en gång i veckan. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt

11. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

32 svarande

14 43%
1-2»6 18%
3-4»6 18%
5-6»5 15%
1 3%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har tyvärr bara gått på en SI lektion och det ångrar jag verkligen. Lärde mig väldigt mycket den lektionen. Bra!» (1-2)
- Jag tycker SI-övningarna är mycket bra men har haft svårt att få tid över till att delta.» (1-2)
- Mycket nödvändigt hjlpmedel och duktiga elever som håller i dessa SI-pass.» (5-6)

12. Om du deltagit i SI under kursen: hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

18 svarande

Mycket viktig»6 33%
Viktig»8 44%
Lite viktig»4 22%
Inte viktig alls»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Har känts mer givande än föreläsningarna.» (Mycket viktig)
- Mycket bra och viktig kurs!» (Mycket viktig)
- Väldigt duktiga SI-Ledare ! » (Mycket viktig)
- som komplement till den dåliga pedagogiken på föreläsningarna» (Mycket viktig) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturen.»
- Kursboken och SI»
- Håkans bok är bra.»
- SI-matten är mycket bra.»
- Bok, SI och antal föreläsningar»
- SI»
- Kursmaterialet.»
- boken»
- Boken»
- Upplägget på kursen var bra samt tentamen var bra utformad.»
- Kurslitteraturen»
- Mer exempel som inte kommer direkt ur kurslitteraturen.»
- SI-övningarna»
- SI-matten och innehållet i kusren.»
- SI-matten, boken.»
- Boken»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Snabbare genomgång av de första kapitlen(1-4), och därefter ägna mer tid åt de senare, då dessa är betydligt svårare.»
- Bättre förberedda föreläsningar»
- Föreläsaren bör vara lite mer pedagogisk så att man som student får ut något av föreläsningarna. »
- Lugnar tempo vid uträkningar på tavlan. Hellre färre uppgifter, men att man förstår och hänger med. Peka på riktigt istället för att säga "den där" när man sätter in en siffra man hämtat från någon annan stans.»
- Förberedda föreläsningar som förhoppningsvis leder till en mer pedagogisk undervisning.»
- Föreläsningarna skulle må bra av utförligare beräkningar på tavlan. Om man kunde få med lite mer principer, teorier, tillvägagångssätt inte bara som snabba kommentarer medan man sitter och antecknar som en liten blå skulle det vara bra. Till exempel kan man tänka sig att om föreläsaren använder sig av "definition av skalärprodukt" eller "avståndsformeln för planet" kan denne skriva upp det på tavlan så man får ett sammanhang. »
- Föreläsningarna. Ta det lite lugnare på tavlan, och låta oss tänka och förstå. Mer pedagogik.»
- Jag skulle gärna se att föreläsaren var något mer förberedd inför föreläsningarna. Jag upplever att det under föreläsningarna förekom en hel del slarvfel (såsom att man mitt i ett exempel råkade gå från x,y,z till andra beteckningar, samt räknefel vid huvudräkning) och detta skapar förvirring för dem som skriver av men kanske inte riktigt förstår uppgiften. Dessutom skulle jag uppskattat lite mer förklaringar om varför man gör som man gör under exempelräkningarna, då hade man fått ut mycket mer under föreläsningarna.»
- Bättre föreläsningar! Bland annat genom att planera lektionen i förväg och ha alla exempel och uträkningar nedskrivna på papper så att allt som skrivs på tavlan blir rätt, då föreläsaren kan kontrollera sina uträkningar. Lugnare tempo på lektionen. Ta inte upp exempel från kurslitteraturen, det tar upp onödig tid på föreläsningen eftersom vi själva kan läsa oss till det i boken.»
- Långsammare föreläsningar! Ingen mening med att ruscha igenom räkneexempel när ingen förstår.»
- Pedagogiken. Kursen hade varit lättare att ta till sig om det vore en mer (som jag ser det) intresserad lärare.»
- Pedagogiken (har nämnts av fem studenter).» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsaren skulle behöva sakta ner på föreläsningarna, det går väldigt fort. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lärarens bristande engagemang och dåliga lektionsplanering.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Undervisningen. Jag tycker att föreläsaren är väldigt ointresserad av att lära ut och väldigt otydlig.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag vet att man bör ge alla en chans. Vår lärare gjorde en del förbättringar efter hand, men om man vill vara ett framstående tekniskt universitet eller i vårt fall en högskola bör bättre undervisning kunna efterfrågas.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- En förbättring av undervisningen. Vi har försökt med klassrepresentanter men med uteblivet resultat. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Jag upplever att föreläsaren har förbättrat sig gentemot introduktionskursen, vilket är positivt.»
- Föreläsaren hade kunnat ta färre exempel och gå igenom dem noggrannare. Exempel gicks igen för fort och steg missades, det förkom även felaktiviteter under exempelgenomgångar. Övningarna var bra. »
- Röriga föreläsningar, går alldelles för fort iblad.»


Kursutvärderingssystem från