ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ARK025 Arkitektur - aktuella frågor (vårutställning) VT 09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-22 - 2009-10-15
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- fått en djupare förståelse för vad det innebär att arbeta i ett större samanhang
Hur väl har målet uppfyllts? Kommentera gärna!

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.46

- men ej tack vare lärare på skolan etc, utan av samarbetet & de beslut som tagits oss elever emellan» (Mycket bra)

2. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- reflekterat över den egna och gemensamma arbetsprocessen
Hur väl har målet uppfyllts? Kommentera gärna!

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»5 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- processen inom vår grupp var mycket bra, men det hade behövts mer kommunikation grupperna emellan» (Ganska bra)

3. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- varit en del i byggandet av en fantastisk vårutställning
Hur väl har målet uppfyllts? Kommentera gärna!

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»7 58%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

- var inte med så mkt vid själva byggandet...» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- fått möjlighet att reflektera över och påverka vilken sorts kunskap som krävs utmed vägen mot slutmålet
Hur väl har målet uppfyllts? Kommentera gärna!

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.46

- men detta kan omöjligen gälla alla, då belastningen var mycket snett fördelad mellan de olika ansvarsgrupperna» (Mycket bra)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- men det krävs att man lägger ner mycket tid & vara medveten om att det är allvar» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Tycker du att din insats motsvarar kursens poängantal? (4.5 hp = 3 veckor)

13 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 7%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»9 69%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.15

- då fördelningen i vår grupp & mellan grupperna var en aning missberäknad från samordningsgrupp mfl» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det bler tidvis mycket krävande min övertygelse är att jag och några med mig la ned väldigt mycke mer tid. » (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har handledningen varit för ditt arbete?(om du har haft någon)

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- har ej haft någon personligen.» (?)
- missade flera tillfällen» (Ganska liten)
- den handledning vi fick från Tabita i snickeriet samt två lärare från HDK var helt fenomenal, men från chalmers fick vi dåligt med hjälp» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kontakt med samordningsgruppen samt information?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.08

- Kommunikationen kan alltid bli bättre men ett möte varje vecka där man i större utsrtäckning disskuterar än informersar varandra i tidigare stadier. » (Ganska bra)

9. Hur väl fungerade kontakten inom arbetsgruppen?

13 svarande

vet ej»1 7%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.92

- Det var stor spridning i ambition vilket många gånger ledde till missförstånd.» (Ganska bra)

10. Hur väl fungerade lunchmötena med hela gruppen?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 30%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.92

- det var bra med möten men man fick ändå inte så mycket ut av dem» (Ganska dåligt)
- rörigt och mycket oväsentligheter.» (Ganska dåligt)
- dåligt med diskussioner. folk verkade inte känna vrandra tillräckligt för att våga diskutera. nån kickoff aktig grej kanske...» (Ganska dåligt)
- Bör vara med uppstyrt som vi pratade om efteråt. uppdelade där representnter närvarar och inte hela grupper eventuellt. » (Ganska bra)

11. Hur var kursens arbetsbelastning?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 30%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- väldigt olika för olika personer tror jag.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur fungerade samarbetet mellan dig och de andra studenterna i din grupp?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- det var både och (alltså funkade med vissa men inte med alla)» (Ganska bra)
- ambitionen var olika och uppfattningen om vad som var vår uppgift var splittrad och odefinerad i gruppen. » (Ganska bra)
- med de flesta» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3

- Tabita var ett stort stöd. » (Ganska bra)

14. Hur väl fungerade utvärderingarna av arbetet?

12 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 4.08


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det stora intresset och engagemangen som var enormt och upplyftande för utställningen som helhet.»
- det var bra att ha en samordningsgrupp, men den måste bli mer samordnade, fungera som en kommunikativ länk mellan alla andra grupper. »
- urvalet, så att de verkligen bästa studentprojekten väljs ut.»
- projektet att visa och komunicera arkitektur»
- Lunchmötena»
- Student initiativet. De som är inblandade bestämmer hur det skall bli. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ett djupare samarbete med de andra konstskolorna, valand, hff och hdk. det var ett stort utbyte att arbeta med dessa.»
- det bör vara mer handledning. kanske att någon från A-sektionen engagerar sig, för nu träffade vi aldrig någon»
- bör man inte kunna underlätta utställning med allt verkstadsarbete som krävdes, men ändå uppnå lika bra resultat?»
- det var en väldigt stor apparat och fungerade eftersom det fanns eldsjälar, men man kan kanske inte förvänta sig att det ska finnas även nästa år..»
- Kanske jämnare arbetsfördelning. De som deltar i urvalsgrupperna behöver arbeta en aning mer för poängen!»
- Lärarna bör ta ett större ansvar för uppstart och utverdering. admenistrationen av kursen skall inte ligga på studenter. »


Kursutvärderingssystem från