ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Designintroduktion HT09, LMU631

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå. Då du har en positiv eller negativ kommentar vill vi gärna att du stöder ditt resonemang med exempel.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»6 33%
Cirka 20 timmar»5 27%
Cirka 25 timmar»6 33%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»17 94%

Genomsnitt: 4.94


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 61%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 38%

Genomsnitt: 3.38

- Klarare mål kring skissmodellerna, mer genomgång...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»11 61%
Ja, i hög grad»5 27%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Det var ovesentliga detaljfrågor på duggan och vi fick information via mail dagen innan om saker som vi skulle läsa på som hörde till en 10 poängs-fråga på duggan. Frågorna var dåligt formulerade och svåra att förstå, mycket felstavningar. Riktigt dåligt tycker jag!» (Nej, inte alls)
- Tentan var dåligt upplagd och vi fick för lite information om vad som skulle komma i förväg. Att sätta 10 poäng på en fråga som vi fick veta att vi skulle plugga på dagen innan tycker jag inte riktigt var bra. Det kändes också som att vi hade för lite tid, då man inte hann skriva allt man kunde och formulera det på ett bra sätt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»14 77%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 3.22

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»12 66%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.72

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 38%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.72

- Vi har ofta fått information via mail dagen innan om vi ska på studiebesök mm samt det jag nämde ovan med duggan. Dessutom har det varit dålig information om fri arbetstid på dessa lektioner, då vi suttit och väntat på läraren och det sedan visat sig att det varit fri arbetstid på den lektionen. Dålig information i början av kursen vilket material vi skulle införskaffa.» (Ganska dåligt)
- En del inlämningar strulade litegrann» (Ganska dåligt)
- Informationsförmedlingen fungerade ganska dåligt, speciellt i början. Vi fick t.ex. felaktig information om inköp av material. Sedan var det även andra oklarheter till och från, som vad som skulle komma med på tentamen. Vi fick ett mail dagen innan att vi skulle läsa på ett avsnitt som visade sig ge 10p av 27 på tentan.» (Ganska dåligt)
- Var problem med schemat i början av kursen.» (Ganska bra)
- Ibland missade man utdelade kompendier.» (Ganska bra)
- Lite dålig information inför duggan angående vad som var väsentligt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.77

- Vissa lärare har varit jättebra! Men Torbjörn var ofta inte tillgänglig på sina lektioner då vi behövde fråga honom saker.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Vissa har svårt att förstå att alla i en grupp är lika ansvariga för arbetet och resultatet i ett grupparbete. Tider och dyligt hålls inte alltid. Lite för dålig respekt för varandra, halvdant engagemang från vissa.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»17 94%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 83%
Hög»3 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- ganska varierat tempo, med små toppar när arbetsbelastningen blir hög när olika kurser hade moment som gick samtidigt...» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 16%
Gott»13 72%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.94

- Nätt och jämnt godkänt, det var för mycket som fungerade halvdant.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Workshop, »
- upplägget känns bra, praktiskt och varierande med olika föreläsare är mycket bra!»
- Alla studiebesök och gästföreläsningar, det har varit väldigt givande.»
- allla moment såsom kroki, skissmodeller m.m. Även studiebesöken och alla gästföreläsare var uppskattade.»
- grunderna i det breda området design»
- Studiebesök, gästföreläsningar om vad utbildningen ger oss för möjligheter»
- gästföreläsningarna»
- Heldagen med projektet vi gjorde var helt lysande! Se till att fortsätta med det=)»
- Studiebesök och Gästföreläsare var inspirerande och bra för att man ska förstå lite bättre hur framtiden kan se ut för oss designingenjörer. »
- Föreläsningarna var bra, man fick en inblick i vad en desginingenjör kan tänkas jobba med.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre framförhållning och samarbete mellan lärarna när det gäller information till studenterna. En annan typ av dugga/tenta. Med bättre formulerade frågor på bredare områden som tex. Beskriv i tre punkter olika tolkningar av begreppet design. Inga smala detaljfrågor! Bättre närvaro på lektionerna av lärare.»
- Tentan»
- bättre tydlighet om vad som gäller vad gäller tider, övningar och framför allt duggan»
- material och sådant vi kan behöva till olika workshops borde gå att köpa från chalmers på lindholmen helst, i alla fall i denna första kurs. Annars måste tydligheten förbättras om vad som skall köpas och till när.»
- skissmodellslektionerna»
- Undervisningen i skissmodeller kunde ha varit lite bättre. Det är svårt att bli inspirerad när läraren verkar avsky ämnet. Och jag hade gäran sett lite färre kafferaster och mer deltagande från hans sida. Det var svårt att komma fram och få sina frågor besvarade. Smt att målen för hur det skulle se ut i slutändan och hur det skulle vara utfört exakt va välduigt luddigt. Det var mer än en gång som jag fick olika direktiv från läraren i olika tidsperioder under kursen.»
- lite bättre kommunikation mellan lärarna ibland kanske. Dessutom tycker jag att informationen innan tentamen går att förbättra. Inga mail om nya kunskapskrav dagen innan, tex.»
- Lite bättre förklaringar ang praktiskt arbete såsom själva modellbyggandet. Behövs ävem mer info om materialinköp etc. Fick dåligt med info om vad man själv behövde skaffa och vad som fanns att tillgå.»
- Informationen måste bli tydligare, det verkar som att lärarna inte kommunicerar med varandra speciellt bra.»

16. Övriga kommentarer

- Givande kurs!»


Kursutvärderingssystem från