ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-3 Objektorienterad programmering E, TDA546

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-04 - 2008-04-08
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»12 25%
Cirka 20 timmar»13 27%
Cirka 25 timmar»7 14%
Cirka 30 timmar»6 12%
Minst 35 timmar»9 19%

Genomsnitt: 2.72

- Ojämnt fördelat» (Cirka 20 timmar)
- Otroligt tidskrävande "labbar".» (Cirka 25 timmar)
- Mycket jobb för att hinna med laborationerna.» (Cirka 30 timmar)
- mycket praktiskt göra i den här kursen» (Cirka 30 timmar)
- Labbarna tar otroligt lång tid!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»5 10%
25%»8 17%
50%»6 12%
75%»11 23%
100%»17 36%

Genomsnitt: 3.57

- jag är bara inskriven på kursen för att skriva tentan» (0%)
- somnade på alla föreläsningar jag gick på» (25%)
- Eftersom OH-bilderna från föreläsningarna kommer upp på internet och INGENTING annat än OH-bilderna gås igenom på föreläsningarna kändes det lite onödigt att gå dit» (25%)
- alla laborationer, dock kändes det inte som att föreläsningarna eller övningarna gav mkt.» (50%)
- har jobbat mest hemma» (50%)
- Nästan 100%.» (100%)
- Gick på alla föreläsningar vill säga.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 40%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 25%

Genomsnitt: 2.36

- Katarina kanske visade måleni början av kursen men det är för mig helt bortglömt...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Läshänvisning och tidsåtgång för varje moment på respektive föreläsning ger bra insikt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 84%
Nej, målen är för högt ställda»6 15%

Genomsnitt: 2.15

- Flera som inte programmerat tidigare har (som bekant) dock uttryckt missnöje med tempot.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite för tajt ibland med labbarna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om man inte har programerat innan tar det tid innan man lär sig.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»8 18%
Ja, i hög grad»15 34%
Vet ej/har inte examinerats än»19 44%

Genomsnitt: 3.2

- dålig tenta. » (Nej, inte alls)
- Det är inte roligt att programmera på papper...» (I viss utsträckning)
- frågorna på tentan hade ganska dålig koppling till labbarna och frågade på saker vi gått in väldigt lite på.» (I viss utsträckning)
- skrivkramp. och det är ju pappers tenta ju» (Ja, i hög grad)
- Inte skrivit tentamen ännu.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»16 35%
Ganska stor»15 33%
Mycket stor»6 13%

Genomsnitt: 2.42

- Jag tror att mer övningstillfällen hade varit bra» (Mycket liten)
- Hade kunskap sedan tidigare» (Mycket liten)
- Föreläsning ger första inblick.» (Ganska liten)
- Man lär sig ju helt enkelt programmering bäst genom att knacka kod vid datorn, ej i en föreläsningssal» (Ganska liten)
- Av den anledningen att jag inte varit på så många föreläsningar. Detta beror på att de har krockat med andra kurser som jag läst samtidigt. De föreläsningar jag har varit väldigt bra.» (Ganska liten)
- Katarina är mycket bra på att svara på frågor» (Ganska stor)
- Laborationerna hjälpte mycket fastän de va stressigt och man fick sitta mycket tid hemma med att arbeta med de. Man han knappt med att göra annat.» (Ganska stor)
- handledda labtillfällena är mycket bra hjälp» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»15 32%

Genomsnitt: 2.93

- Google is your friend :)» (Mycket liten)
- Man får kolla hemsidor och liknande.» (Ganska liten)
- Kursboken var ganska kass, däremot var det utdelade materialet och anteckningar bra, synd att det tien var det man fick ha med sig på tentan.» (Ganska liten)
- mkt bra bok» (Ganska stor)
- Läsning i boken och laborationer gav absolut mest. Boken (Java med Swing) är tydlig och pedagogisk.» (Mycket stor)
- kursboken är mycket bra» (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 43%
Mycket bra»25 54%

Genomsnitt: 3.5

- vissa av laborationsinstruktionerna var luddiga» (Ganska bra)
- Bra hemsida, hade stor användning för den» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»6 15%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»17 43%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 2.79

- ej deltagit» (?)
- Måste kunna utnyttjas bättre, allt som sägs går att läsa på OH-blad på internet» (Mycket dåligt)
- Undervisningen var många gånger lång tråkig och man lärde sig inte så mycket genom den.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hålla föreläsningar i ämnet i fråga.» (Ganska bra)
- Var dock ungefär lika värt att bara studera oh-bladen på websidan...» (Ganska bra)
- det mesta står i boken» (Ganska bra)
- Föreläsningarna kunde ha gått lite djupare iblandtycker jag» (Ganska bra)
- Var mycket bra i början men blev lite mer fikonspråk mot slutet.» (Ganska bra)
- de blir lite sega och jag fick ut mer av att öva.» (Mycket bra)

10. Hur har labbarna i kursen fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»7 15%
Ganska bra»27 60%
Mycket bra»9 20%

Genomsnitt: 2.95

- Ofta fullt. Ibland fick man inte plats trots att man skrivit upp sig på listan.» (Ganska dåligt)
- det kunde ta upp till en timme att få hjälp med något. under tiden så kan man inte göra något för att komma vidare utan måste sitta och slösa ut tiden.» (Ganska dåligt)
- Man behöver ganska mycket hjälp på labbarna när man inte har någon erfarenhet av programmering sen tidigare, och det har varit väldigt långa väntetider för att få hjälp.» (Ganska dåligt)
- De är väldigt stora och inte mycket övrigt i perioden har hunnits med» (Ganska bra)
- Trångt i salarna och lång väntetid för att få hjälp. För svåra "labbar" kanske?» (Ganska bra)
- Hade dock många gånger behövts mer handledare på en sådan stor grupp. Något mer vägledning i uppgifterna hade inte heller varit helt fel.» (Ganska bra)
- förklaringar för målet med uppgiften kunde varit tydligare. Labbledarna har varit mycket bra och labbarnas uppgifter bra» (Ganska bra)
- Fast för många så de blev väldigt tidskrävande.» (Ganska bra)
- Det skulle vara bättre med lite mer förklaring om hur man skall gå till väga på många uppgifter, annars måsta man vänta för att få hjälp bara med hur man skall lägga upp programmet. man vill ju kunna börja skriva kod och om man fastnar vill man få hjälp. det var dåligt med handledare i början. Handledarna var f.ö. bra.» (Ganska bra)
- Somliga skrev upp sig på samliga labbar så det var svårt att få plats och få hjälp.» (Ganska bra)
- Åtminstone ur inlärningsperspektiv.» (Mycket bra)
- Vissa labbar ganska svåra, men ändå utmanande och inte för svårt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»6 13%
Ganska bra»20 43%
Mycket bra»15 32%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.32

- Det var alldeles får lång väntan innan man kunde få svar på sina frågor under laborationstillfällena.» (Ganska dåliga)
- Se anledning ovanför. Dock har det varit väldigt duktiga och pedagogiska handledare. Det kanske skulle underlätta att ha några fler ledare vid labbtillfällena.» (Ganska dåliga)
- Många frågor tar lång tid, kölistan har stundtals varit ganska lång. Dock har detta kompenserats av de många labbtiderna så att trycket minskat.» (Ganska bra)
- Lång kö-lista. Fast än folk inte skrivit upp sig tog de platser så ibland fick man ingen dator fastän man va uppskriven.» (Ganska bra)
- Det tog lång tid att få hjälp ibland.» (Ganska bra)
- Mycket bra handledare!!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»27 58%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.56

- Ifall Kalle-Anka klubben kunde varit tysta på föreläsnignar och inte bete sig som snorungar så hade det varit mycket bra.» (Ganska dåligt)
- Vissa saknar dock respekt för andra i en datasal. Hög ljudvolym var vardag på alla labbtillfällen.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 45%
Hög»18 39%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 3.63

- börja lagom och blev väldigt hög på slutet.» (Lagom)
- Hann oftast inte med matten för att programmeringen tog för mycket tid. Bara i början gick det bra.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»23 51%
Hög»11 24%
För hög»9 20%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»6 13%
Godkänt»10 22%
Gott»21 46%
Mycket gott»7 15%

Genomsnitt: 3.6

- tentans utforming var löjlig, låt oss göra den på datorer! (skulle döda mkt tids press, pga avv snabbare skrivt och lättare redigeringar.)» (Dåligt)
- Kul när det fungerar» (Gott)
- Övervägande underhållande och inte mentalt jobbigt.» (Gott)
- MYCKET BÄTTRE än när Erland hade kursen våren 06» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren!»
- Behåll föreläsaren. hon är jätte duktig, övningarna med handledare var också bra. »
- övningstimmarna, de var mycket hjälpsamma»
- Handledda datortillfällen»
- laborationer och fokus på labbar»
- Kursboken var bra, bra att lägga ut allt material på hemsidan.»
- Labbarna, men något tydligare»
- Laborationerna.»
- Arbetssättet med att få uppgifter som vi fått, man lär sig väldigt mycket på det bara man få fjälp med att komma igång»
- labbarna var väl planerade och man fick en bra "röd tråd" att följa. »
- Själva upplägget var väldigt bra, men kan genomföras bättre»
- Yatzy-labben var rolig! Visade ju verkligen att man faktiskt lärt sig något!»
- Uppgifterna var bra tycker jag»
- Läraren»
- Kursens upplägg»
- Bra föreläsningar. Bra att det finns många labbtillfällen i veckan. Bra hemsida.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare lab-instruktioner»
- inget»
- som nybörjare till java är det väldigt svårt att hänga med, det behövs fler som hjälper till vid labbarna speciellt mot slutet utav kursen. Föreläsaren var ostrucktererad, och hade svårt att kontrollera 2 overhead apparater, sprang fram o tillbaka mellan dem, mkt jobbigt om man ska lyssna på personen.»
- Fler exempel på program, då jag upplever att jag lärt mig mer av exempel än att försöka läsa mig till kunskapen vi kursboken.»
- mer reklam för övningstimmarna»
- Hur kan man ha skriftlig tentamen i programmering?!! Någon form av lösning på datorer borde väl finnas...»
- tentan, det är orimligt att man skall skriva progrma för hand. Det är en orealistik situation att skriva program kod för hand.»
- Fler som kan hjälpa till under laborationstillfällena. Mycket utav den tiden gick åt att vänta på att få svar på en fråga. Svårt att arbeta vidare innan man fått svar på frågan.»
- Flera övningstillfällen, samt börja tidigare med övningarna.»
- Ljudnivån i labbsalen var stundtals mycket hög, vilket egentligen är mitt enda riktiga klagomål. Dessutom var det varmt. Därav lite svårt att tänka ibland. Förändras detta vore det perfekt.»
- Lösningarna på uppgifterna som gicks igenom under övningstillfällena hade gärna också fått läggas upp på nätet»
- Föreläsningar»
- Föreläsningarna»
- Antalet laborationer och uppgifterna i dessa.»
- fler platser eller datorsalar»
- gör det mer tillgängligt att söka hjälp. Kanske kan man skicka program med frågor på mail för att få svar om man arbetar utöver labbtiden.»
- ändra på frågeställningen till labbar och försök förklara bättre....»
- tentamen är rätt trist när man tvingas skriva för hand. Kanske kan man reducera mängden text i tentamen genom att fokusera mer på algoritmer som beskrives med text. tentamen tog fulla 4 timmar för mig trots att jag inte spenderade speciellt mkt tid på att tänka.»
- Tydligare övningsuppgifter/labbar»
- Utvärdera kursboken... få ha föreläsningsanteckningar på tentan.»
- Fler labbhandledare vid varje tillfälle. Alla labbar skulle kunna ligga uppe på hemsidan från början så man kan gå vidare när man är klar med de första labbarna. Labb 1 och 2 gick relativt snabbt, medan de övriga var mer tidskrävande, så det hade underlättat om man hade kunnat börja tidigare de senare labbarna.»

18. Övriga kommentarer

- Jag har inte deltagit i kursen bara anmält mig»
- Kunniga och engagerad handledare. Tack till dem!»
- Jag fick ett intryck av föreläsningarna att informationen kom i fel ordning. Ett exempel är att min partner inte visste vad en funktion/metod var för något förrän sent i kursen och vad en klass var förrän ännu senare om ens alls. Jag vet inte om jag uppfattade ordningen på informationen som konstig för att jag hade en stabil grund redan innan, till stor del i c++ men det känns som om det skulle vara värt att tänka över planeringen lite. Jag tror att det är viktigt att man förstår exakt vad som händer i all kod och att grundkoncept upprepas ofta för att de ska fastna. Att lära ut programmering är mycket svårt och för att någon ska lära sig det ordentligt krävs förståss alltid i slutändan att mycket tid spenderas mixtrandes med kod. Sist vill jag säga att Katarina Blom var duktig och det märktes att energi hade lagts på planeringen även om det som alltid finns plats för förbättring. Tack!»


Kursutvärderingssystem från