ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Terrester navigation, LNC046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»7 30%
Cirka 20 timmar»9 39%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.26

- har läst kursen förut på Strömstad Gymnasium» (Cirka 20 timmar)
- Så pass mycket att Jag läst in allt som krävs!» (Cirka 25 timmar)
- mycket jobb hemma pga många övningar» (Cirka 30 timmar)
- Endast deltagit på föreläsningarna, inget hemarbete eftersom jag läste FBVII HT 07» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»2 8%
100%»20 86%

Genomsnitt: 4.82

- Missat en lektion.» (100%)
- Kom ALLTID på lektionerna = Halva tentan klar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 69%

Genomsnitt: 3.69

- Utmärkta!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Det bprde finnas krav på förkunskaper inom navigation då man antas till programmet.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kändes som ett betydligt behagligare tempo nu än förra gången. Men Göran är ju betydligt mer behaglig och pedagogisk än Prytz.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man ska kunna det som krävs!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 17%
Ja, i hög grad»13 56%
Vet ej/har inte examinerats än»6 26%

Genomsnitt: 3.08

- P.g.a de dåligt definierade kraven på kunskap är det svårt att svara på frågan.» (I viss utsträckning)
- Absolut» (Ja, i hög grad)
- Tentan var bra! Dock för hård rättning!» (Ja, i hög grad)
- Tentade igår ,).» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»13 56%

Genomsnitt: 3.43

- Kunde det mesta innan, men det Göran gjorde under undervisningarna gjorde han mkt bra!» (Ganska liten)
- Läraren var pedagogisk. Man fick bra hjälp med det avsnittet som lekionen var palnerad att beröra. Dock fick man ej hjälp med ävriga delar...» (Ganska stor)
- Göran är mycket pedagogisk, han ska ha en stor eloge.» (Mycket stor)
- utan den hade allt varit mycket svårare» (Mycket stor)
- Givit allting!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.65

- Det upptryckta häftet med övningsuppgifter var bra, men boken Navigation 1 var inte till någon hjälp alls. Häftet med övningsexempel kunde ha varit mer omfattande. Navigation 1 var 300 kronor som man kunde lag på något annat. Ett fadderbarn kanske?» (Ganska liten)
- Nav.1 var till mkt hjälp.» (Ganska stor)
- älska Nav-1=)» (Mycket stor)
- Perfekta böcker och övningshäften!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.65

- Inte en enda uppgift var utlagd på kurshemsidan. Absolut INGENTING hände på kurshemsidan under hela kursen.» (Mycket dåligt)
- kurshemsidan användes ej. » (Ganska dåligt)
- Fanns inte så mkt på kurshemsidan. Kunda ha legat några övningstentor eller liknand.» (Ganska dåligt)
- Saknade utdelat material på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Inget direkt utdelat material.» (Ganska bra)
- Ok» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»8 34%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.65

- Om man låg före övriga klasskamrater så fick man nästan skämmas... Man fick ingen hjälp av läraren om man bad om hjälp med uppgifter som låg 2-3 lektioner fram i tiden även om man hade kommit så långt på egen hand.» (Ganska dåliga)
- SIn har varit mycket bra.» (Ganska bra)
- bra med övningar» (Ganska bra)
- SIn har varit mycket bra för frågeställningar och diskussion. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.86

- Lite svårt att jobba i grupp på SIn ibland. Många starka viljor.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»2 8%
Låg»3 13%
Lagom»16 69%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Se fråga 9. Om man ville jobba fortare än lektionsplaneringen så fick man väldigt lite hjälp av läraren.» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 13%
Lagom»17 73%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Endast deltagit på föreläsningarna, inget hemarbete eftersom jag läste FBVII HT 07» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 13%
Gott»10 43%
Mycket gott»9 39%

Genomsnitt: 4.13

- Att ändra kurskod utan att ändra innehåll är en blåsning både för elever och lärare.» (Mycket dåligt)
- Nu vet jag inte om det beror på att jag läst det så nära inpå och rimligen borde ha en bra grund. Men spontant är känslan att det, trots att det är i princip samma som jag läste förra året, år ett betydligt lugnare tempo och inte lika djuplodande som sist. I positiv bemärkelse. Men återigen tror jag att det är Prytz frånvaro som gör livet enklare.» (Gott)
- Bra undervisningar, tydliga och klara. Kanske lite för teoretiskt stundtals. » (Gott)
- bra tempo och litteratur» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Göran Larsson!»
- Praktiska inlämningsuppgifter»
- Kurskoden»
- Göran och de obligatoriska övningarna! »
- Övningarna i salen»
- Göran larsson»
- Övningarna med inlämningsuppgifter»
- Lärarens pedagogik. Mycket bra att t.ex använda olika fäger på kritorna när han gav förklarande exempel på tavlan. »
- Samma upplägg som detta.»
- Det mesta»
- Övningarna»
- simulatorkörningarna»
- Göran»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att inte ändra kurskod»
- Lägg ut lite mer material på hemsidan.»
- Ännu mer simulatorövningar»
- Elever som vill arbeta snabbare än övriga klassen bör få möjlighet att göra så. Det bör finnas mer utmanande uppgifter i frågehäftet. De inledande kaplitlena är ganska "basic". Avstånd och bäring är inte svårt att lära sig. Ge då hellre fler och mer varierande uppgifter på strömberäkningar. »
- Ingenting»
- inget vad jag kommer på»
- Litteraturen, Nav 1»
- lite längre bensträckare än 3 minuter. lägga ström-kapitlet innan simulatorkörningar»
- Lite snällare rättning på tentan. Samt på övningsuppgifterna vi gjorde borde han rätta defenitionerna.»

16. Övriga kommentarer

- Super lärare!»
- På vilket sätt sklijer sig denna kurs från de som undervisas vid FB kl VII?»
- Trots mycket dåliga förkunskaper känner jag mig helt redo för tentamen. Tack»
- Det är absolut inte på något sätt okej att mer än 10% av tentans poäng innehåller frågor som berör en del av navigationen som har gåtts igenom av läraren under sista veckan innan tentamen. Jag tänker i detta fallet på departur och loxodromer. En väldigt stor del av kursen handlade om strömberäkningar. Strömberäkningar var 5p på tentan. Departur och loxodromer var även det 5p på tentan. Det borde vara en tydligare uppdelning av poängen på tentan med avseende av hur mycket av den aktuella delen som har gåtts igenom vid undervisningstillfällena. 5p kan vara skillnaden mellan en 4a i betyg och en 5a. Jag ställer mig då frågande till varför 1½, vecka av utbildningen har gått åt till att förklara sådant som egentligen hade varit avklarat på max en lektion. Den tiden kunde man istället lagt på den senare delen av kursen. (Strömberäkningar, avdrift, departur.) Det är även otroligt oproffetionellt att tentamensomslagen inte räcker till samtliga elever när de delas ut. Därefter måste dessutom ett flertal elever vänta på att få uppgifterna. Svårt att räkna? Skärpning till nästa tenta, tack! Håll reda på hur många elever som har anmält sig till tentan, håll reda på hur många elever det får plats i varje sal, dela ut motsvarande antal tentor till tentamensvakterna. »
- Jag tycker att Göran Larsson är en av de bästa lärare jag nånsin haft oavsett ämne. Han har en pedagogik som är guldvärd och jag skulle gärna se att han har samma upplägg nästa år till nästa kull elever.»


Kursutvärderingssystem från