ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Sjötransport av tanklaster, LC089

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»8 25%
Cirka 20 timmar»10 31%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»8 25%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.56

- Ca 15 timmar» (Högst 15 timmar)
- Utöver lektionstid har det varit mycket bra att ha tillgång till mycket materiel på pingpong för räkneövningar hemma.» (Cirka 20 timmar)
- Den här kursen har varit enormt bra, man har känt en vilja att läsa hela ISGOTT från pärm-pärm!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 9%
100%»29 90%

Genomsnitt: 4.9

- Varför missa bra lektioner som dels är intressanta och dels gediget planerade!» (100%)
- Bra med obligatorisk närvaro men det är många i klassen som blir uppskrivna av klasskompisar gång på gång...kanske borde inskaffa nytt närvaro system om det är en kurs som kräver 100% närvaro.» (100%)
- Missade ett par föreläsningar i början p.g.a. sen avmönstring från praktiken.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 74%

Genomsnitt: 3.41

- Fick aldrig något kurs-pm... Inget lades upp på pingpong heller» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen kunde varit högre ställda, tank är viktigt!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- jo det är de...» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Med tanke på undervisningstid och hemarbete har målen täckts bra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»17 53%
Vet ej/har inte examinerats än»13 40%

Genomsnitt: 3.34

- Var en relativt enkel tenta sätt till kursmaterialet och gjorda övningsexempel (undantag separeringsuppgiften men detta var kanske inte frivilligt). Många frågor om mycket. Stor del av materialet täcks då in. Personligen gillar jag färre och "större" frågor som man verkligen kan lägga lite tid på. På så vis får man vissa att man förstått mer fördjupat och inte bara nötat in grundläggade fakta. På denna tenta blev det bråttom och man hann bara kladda ner ett kort och konsist svar. Är då svårt att känna sig säker på att man fått med det som efterfrågas för full poäng.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra tentamen, stort och brett område med frågor att plugga och tentamen tog det breda spektrat.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var väldigt stor, det var svårt att hinna med. Upplägget på tentan va kanon, det kom frågor från hela kursen.» (Ja, i hög grad)
- Stor tenta som täckte allt. Kanske lite för många teorifrågor» (Ja, i hög grad)
- Det var en förhållandevis "lätt" tenta vilket vägdes upp av de många räkneövningarna under lektionstid och att tentamen omfattade många olika delar. Bra tenta!» (Ja, i hög grad)
- Tentan och kursen borde vara svårare då arbetsbelastningen är alldeles för låg.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra upplägg med de olika delarna och de var mycket relevanta.» (Ja, i hög grad)
- Tror det kommer gå bra på tentan...!» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Lite för maffig tentamen. :)» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»22 70%

Genomsnitt: 3.67

- Blir mycket plöjande genom powerpoints vilket jag blir väldigt sömning av, men det är förståerligt med tanke på den stora mängd kursmaterial. Därmed skulle jag personligen lära mig mycket mer genom att sitta hemma i lugn och ro och plöja powerpoints än att sitta i klassrummet och lyssna mig igenom dessa, vilket inte var möjligt p.g.a. närvarokravet. Det innehåll på föreläsningarna som ger något är lärarens eget föreläsande och inte all fakta på powerpoitsen, dessa får man nöta in hemma. Väldigt mycket roligare när läraren berättade om verkligheten och egna erfarenheter! Sömnrisk stor med 4 h i sträck med powerpoints! Dock är dessa väldigt bra eftersom de innehåll ALLT i stort. Bra för självstudier men inte för föreläsningar.» (Ganska liten)
- Vi hade gärna kört mer simulator med scenarion och så, där man kunde blivit "kuggad" så att man inte bara gick dig och satte sig och körde en övning utan att fokusera maximalt!» (Mycket stor)
- Roligt med en ny lärare (Jan) som verkar vara en bra pedagog redan från början. Mycket inspirerande och det har varit lätt att förstå. Även Olle har gjort ett bra jobb och visat sig kunnig inom de ämne han föreläst i.» (Mycket stor)
- Bra presentationer, lugn och saklig föreläsare. Bra pedagogik» (Mycket stor)
- Väldigt bra undervisning!! Jan Skoog är bland de bästa lärarna vi har haft! Väldigt pedagogisk och hjälpsam. Han har så mycket erfarenhet att berätta om och står inte bara och läser på sina powerpoint som vissa andra lärare. Jätte - jätte bra lärare! » (Mycket stor)
- Mycket intressanta och lärorika föreläsningar!» (Mycket stor)
- Jan Skoog är väldig duktig lärare och det märks att han verkligen har vart ute å jobbat. Väldigt pedagogisk.» (Mycket stor)
- Jan Skoog är en fantastiskt bra lärare. Tar fram det man måste kunna i praktiken på ett roligt och informativt sätt.» (Mycket stor)
- En av de bästa föreläsare vi haft» (Mycket stor)
- En mycket bra lärare som gick igenom det grundligt så att alla hängde med och förstog vad som var viktigt.» (Mycket stor)
- Mycket nöjd med Jan!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har simulatordelen varit för att öka din förståelse och kunskap med avseende på lasthantering

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.25

- Önskar fler tillfällen för efterkommande klasser» (Ganska liten)
- Kort tid vilket ni säkert vet själva. De timmar vi fick var roliga. Svårt att få ut något på den korta tiden och det är ju ingenting som säger att vi lastar, lossar, inertar osv på "rätt" sätt när vi sitter och leker på egen hand. Vi kanske får i lasten i båten på nått vänster men det kanske inte är alls så vi gör i verkligheten. Bättre att någon som lastat en båt kommer dit och berättar hur man lägger upp det och i vilken ordning, när man startar pumpen, när man öppnar ventilerna, när man höjer varvtalen osv. Hade varit kul att följa en riktig lossning/lastningsplan och fullfölja en lastning/lossning på ett sätt som skulle ha fungerat i verkligheten. » (Ganska liten)
- Det skulle kunna vara lite mer struktur under övningarna med mer genomgång av hur systemen fungerar men i det stora hela bra.» (Ganska stor)
- Tycker att man även borde strippa tankarna vi uppkörning.» (Ganska stor)
- Det var bra att få se ett system i "verkligheten" och själv få pilla med det och det knöt samman det mesta av vad som sagts på lektionerna.» (Ganska stor)
- skulle varit mkt fler lektioner » (Mycket stor)
- Bra men lätt» (Mycket stor)
- Bra simulator övningar men de borde varit mer utspridda bland lektionerna. » (Mycket stor)
- Väldigt stor. Alltid bra att få simulatorträning. Dock förstår jag inte varför SOL får en körning med kem-laster och inte SK?» (Mycket stor)

8. Bör något i simulatordelen ändras till kommande år?

- mer?»
- Möjligtvis fler tillfällen om det är möjligt. Och sprida ut tillfällena lite.»
- Antalet lektioner bör öka»
- kanske svårare för de som vill/kan/har god motivation! Ett svårare alternativ!»
- Se ovan.»
- Det är ofta svårt att passa in sitt liv till undervisning med obligatorisk närvaro och jag hade önskat att det fanns ett uppsamlingsheat eller liknande istället för att jaga runt efter läraren i försök att hitta ett nytt tillfälle för simulatorn.»
- Mer utspritt»
- Genomföra rengöring utan att passera genom brandrisk området.»
- Lägg till en kem-körning. Kanske frivilliga övningar utanför skoltid så att man får större säkerhet.»
- En till övning med hänsyn till kemlaster hade varit väldigt intressant.»
- Se ovan. Mer tid, mer om hur man gör på rikigt från någon med erfarenhet. Jag skulle inte känna mig säkrare i ett lastkontrollrum nu än innan kursen. »
- Mer tid»
- Kanske fler tillfällen!»
- Fler simulatorkörningar med något högre svårighetsgrad på uppgifterna!»
- Mer tid i simulatorn hade varit bra, som det var nu blev det lite forcerat.»
- nej»
- Gärna 2-3 stycken till»
- Mer simulator!»
- Fler tillfällen hade uppskattas»

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»9 28%

Genomsnitt: 2.9

- Kurslitteraturen har jag inte använt, materialet på pinpong är oslagbart!» (Mycket liten)
- Mest ppt att läsa på. Det fungerade smidigt. » (Ganska liten)
- Syftar på powerpoints. Inertgas kompendiet var bra. » (Ganska stor)
- Det hjälpte mycket till sakfrågorna och vi fick lära oss att hitta i de olika publikationerna» (Ganska stor)
- Bra» (Mycket stor)
- Fantastiskt mycket material på pingpong. Det har också hållt en bra kvalité och det känns inte som att saker lagts ut bara för att fylla utrymme. Kanon med separata övningsfrågor med tillhörande facit och lösningsförslag. Denna kursen är ett riktigt bra exemplar på hur pingpong kan utnyttjas på bästa sätt!» (Mycket stor)
- Väldigt bra power point som lades ut på pingpong på en gång. Helt suveränt och med frågor i slutet av alla power points. » (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»27 84%

Genomsnitt: 3.84

- Oftast låg utdelat material ute innan lektion börjat.mDetta borde många andra lärare följa efter, då dessa är väldigt bra att ha som anteckningsunderlag.» (Mycket bra)
- Helt klockrent bra av läraren Jan Skoog!» (Mycket bra)
- Material i god tid och bra kvalité på material.» (Mycket bra)
- presentationer ute på hemsidan och dokument har fungerat alldeles utmärkt» (Mycket bra)
- Kanon! » (Mycket bra)
- En av få lärare som faktiskt aktivt använder pingpong» (Mycket bra)
- ingen» (Mycket bra)
- Det var mycket upplagt material på hemsidan, kanske att man skulle kunna namnge filerna på ett mer optimerat sätt med datum eller löpnummer och vad de innehåller, idag ser det väldigt bra ut men kan bli lite rörigt när det är så mycket meterial.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»27 84%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 4.09

- Erfarenheten och viljan är fantastisk hos läraren!» (Mycket bra)
- Jan stannar gärna kvar efter föreläsningarna för att reda ut eventuella oklarheter.» (Mycket bra)
- Jan Skoog svarade på allt! Oerhört hjälpsam!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»22 68%
Har ej sökt samarbete»7 21%

Genomsnitt: 4.12

- trevligt med flera gruppövningar/räkneövningar, speciellt på långa pass» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 9%
Lagom»26 81%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»2 6%
Låg»7 21%
Lagom»15 46%
Hög»7 21%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.93

- Jag har haft ganska lätt för båda kurserna. Ibland är det tvärt om. Rätt personligt hur det upplevs kan jag tänka mig» (Låg)
- Hade kunnat ha någon mer kusrs under denna läsperiod» (Låg)
- Sjöförsäkringar är väl raka motsatsen till den här kursen i alla avseenden...» (Hög)
- Att belastningen var för hög beror på katastrofkursen i Sjöförsäkringar.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 6%
Gott»6 19%
Mycket gott»23 74%

Genomsnitt: 4.67

- Jan Skoog har varit VÄLDIGT engagerad och det är roligt och det smittar av sig tycker jag. Ständigt på gott humör.» (Gott)
- Skönt med en lärare som vet vad han pratar om och kommer från verkligheten, till skillnad från visa övriga lärare på Chalmers som inte har nån erfarenhet.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna och bästa lärarna på skolan!» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna vi har läst på de där här tre åren!! Kanon kurs! Vi har lärt oss oerhört mycket i tank.» (Mycket gott)
- Mycket kunniga och pedagogiska föreläsare!» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsare!» (Mycket gott)
- Vill tacka Jan för en mycket bra kurs.» (Mycket gott)
- bra P.P, Lite svårt att hitta i dom när man ska svra på frågorna som finns till dom.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan Skoog. Mixen mellan räkneövningar och föreläsningar redan tidigt i kursen.»
- Mängden övningsuppgifter!!!»
- Materialet på ping-pong, gästföreläsare och att vi räknar på laster under hela kursens gång.»
- Jan är en bra lärare (studenternas definition) och jag hoppas han får igenom fler simulatorpass till nästa kurs»
- Jan Skoog»
- Jan Skoog.»
- Läraren!! Jan är mycket pedagogisk och intresserad av att lära ut. Han har en del kul anekdoter också som han kommer med i och med sin breda bakgrund tills sjöss och som surveyer.»
- Simulatordelen, att tidigt börja med tankberäkningar.»
- Ha kvar Jan skoog som lärare. Kör på samma sätt»
- Behåll Jan som lärare så behöver ni inte oroa er.»
- Jan Skoog :)»
- Läraren.»
- De många räkneövningarna före tentamen»
- Behåll Jan»
- Jan Skoog»
- Det mesta»
- Jan :)»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Öka simulator delen. »
- Mer tid i simulatorn.»
- Ett svårare alternativ i simulatorn!»
- Simulatorövningarna kunde varit mer utspridda under kursens gång.»
- Simulatordelen lite mer utspritt.»
- Kanske gå igenom regelverken lite mer och bläddra i ISGOTT tillsammans så man får in en lite bättre känsla för det.»
- Mer tid i simulatorn. »
- En till simulatorkörning med kem. »
- EN till övning i simulatorn som inriktar sig på kemlastning.»
- Mer simulatortid»
- Mer tavla.»
- Fler simulatorkörningar»
- Gästföreläsningen var inte så spännande. ta ´,bort den.»
- Lite mer uppstyrt och svårare i simulatorn»
- Mindre läsa direkt från power point.»
- simulatorn, fler tilfällen.»

18. Övriga kommentarer

- Mycket bra och sympatisk lärare. Duktig, rolig och trevlig. Hoppas på att få träffa honom i andra kurser i framtiden.»
- Att få ha Jan Skoog som lärare, med hans yrkeserfarenhet, gjorde kursen både intressant och rolig. »
- Jan Skoog håller bra och mycket givande föreläsningar!»
- Jag har aldrig varit på en tankbåt och jag vill inte heller vara på en tankbåt. Ändå har denna kursen gett mig väldigt mycket, främst vad det gäller tanklaster men även sjömanskap och sjöfart i allmänhet. »
- Riktigt kul med en lärare som tycker om studenter och är intresserad av att lära ut sitt ämne. »
- Duktiga lärare som är mycket kunniga. Tentan var i största laget, svårt att hinna med allt.»
- Har bara bra saker att säga. Var en intressant och lärorik kurs som samtidigt var roligt! Bra jobbat Jan!»
- Väldigt bra lärarinsats. Visat stort intresse och lagt ner mkt egen tid på övningsexempel och varit enkelt att ställa frågor. »
- Bra tempo. Bra övningar i räkning.»
- Jan Skoog, super trevlig och duktig, välkomnar alltid eleverna att ställa frågor, oavsett tid på dygnet! Det känns bra!»
- Jan är en mycket engagerad lärare som är anpassningsbar efter studenternas önskemål. Genom att brinna för sitt ämne motiverar han studenterna och är mycket uppskattad som föreläsare.»


Kursutvärderingssystem från