ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik V10, TME070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»7 46%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Det blev så lite för att jag fick lägga all fokus på den kurs som gick parallellt. Det var poängfördelningen som gjorde valet.» (Högst 15 timmar)
- Arbetsbelastningen i denna kursen har varit hög men Matematisk Analys i samma läsperiod gjorde att jag tog mig mindre tid att räkna i detta ämnet.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86

- minus tre lektioner» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 60%

Genomsnitt: 2.93

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Känns som en rätt svår kurs för de poängen man får..» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 50%
Vet ej/har inte examinerats än»6 50%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.4

- Bara föreläsningar. Om de hade varit övningar så man kunnat få hjälp plus en SI hade det varit toppen. Men nu fanns ju inget av dessa!» (Ganska liten)
- Extremt bra föreläsare med väldigt bra och strukturerade exempel. Man förstår i princip direkt!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.13

- Ja, utan boken hade jag inte klarat mig.» (Mycket stor)
- Bra att det fanns lösningar på kurshemsidan.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»12 80%

Genomsnitt: 3.8

- Lite glest med uppdateringar på hemsidan men kursplaneringen var jättebra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»3 20%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3

- Man kunde visserligen ställa frågor under föreläsningen men knappt någon gör det. Övningar i ämnet hade varit till en ENORMT stor hjälp. Dessa saknades, dock.» (Mycket dåliga)
- Hade ju ingen övning eller SI.» (Mycket dåliga)
- Det hade varit bra med övnings tillfällen» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Utan grupparbetet hade jag förmodligen skolkat tentan som kommer då kursen är väldigt svårbegriplig vid självstudier.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»8 53%
Hög»4 26%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.46

- Enormt många uppgifter att göra, särskilt när man har enormt många uppgifter att göra i Matematisk Analys samtidigt.» (För hög)
- med 4.5Hp är det väldigt mycket man ska lära sig. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 28%
Hög»8 57%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.85

- Enligt min mening var den för hög. Man har hört mycket klagomål.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 20%
Gott»9 60%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Schemat»
- Föreläsaren och sättet att föreläsa på. Väldigt bra, strukturerat och nästintill perfekt. Bra exempel osv.»
- Inlämningsuppgiften och övningarna»
- Lärarens pedagogiska uppgiftsräknande på tavlan. Mycket lärorikt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg till en övningslektion dä rman löser uppgifter med lärarens närvaro.»
- Jag talar nog för alla när jag säger att några övningar hade passat väldigt bra in. Då menar jag inte 2-3 stycken räkneövningar vi har haft där föreläsaren endast kör igenom 3-4 tal. Då menar jag att studenterna räknar själva och kan be om hjälp.»
- Övningstillfälle eller SI borde finnas, helst båda. Bättre föreläsningssal, sitter man inte långt fram ser man inte tavlan då salen vi var i inte är uppbyggd!»
- ett övningskompendium i friläggning skulle vara bra för att bli bättre på att frilägga, många som tycker det är svårt. »
- Det vore bra med övningstillfällen»
- Det var bra som det var.»
-
- Lägga in övningstillfällen i schemat, då man kan sitta å räkna samt få hjälp. Under denna kursen fanns inget sådant tillfälle.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs men avsaknaden av övningar och den höga arbetsbelastningen i samband med Matematisk Analys gör mig osäker inför tentan. Jag hoppas jag klarar den.»
- Nej»
- Varför gick läraren på semester mitt i en läsperiod?! Det är dålig stil!»
- Behövde lägga ner nästan lika mycket tid på mekaniken som på analysen vilket kändes konstigt eftersom det skiljer 6 hp mellan kurserna.»


Kursutvärderingssystem från